ΕΝΤΥΠΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται και από τους δύο γονείς-κηδεμόνες (ή τον έχοντα την γονική μέριμνα σε περίπτωση δικαστικής απόφασης με αντίστοιχη προσκόμισή της). Μπορείτε να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση:  ΑΙΤΗΣΗ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ (Α.Δ.Υ.Μ)

Το Α.Δ.Υ.Μ παραλαμβάνεται από τους γονείς κατά την περίοδο των εγγραφών και επιστρέφεται στο σχολείο συμπληρωμένο. Το Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης παραμένει στο αρχείο του Ιατρού και το δικό σας. Μπορείτε να τα κατεβάσετε παρακάτω:

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣΦΥΛΛΟ_ΙΑΤΡΙΚΗΣ_ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ

Υποβάλλεται την περίοδο των εγγραφών σε περίπτωση επιθυμίας φοίτησης του μαθητή στο Ολοήμερο Πρόγραμμα (από 13.15 – 15.00΄ ή 16.00΄) & στην Πρωινή Ζώνη (07.00΄ – 08.00). Υπογράφεται και αυτή από τους δύο γονείς – κηδεμόνες. Μπορείτε να κατεβάσετε την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση: ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ

Προσκομίζεται το Βιβλιάριο Υγείας του Μαθητή ή άλλο στοιχείο, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Λαμβάνεται αντίγραφο το οποίο παραμένει στο αρχείο του σχολείου. Επισημαίνεται ότι τα εμβόλια είναι υποχρεωτικά και η  πραγματοποίησή τους πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία φοίτησης του μαθητή στην Α΄ Τάξη.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Εκδίδεται από το νηπιαγωγείο με τη λήξη των μαθημάτων. Οι γονείς για την εγγραφή προσκομίζουν τη Βεβαίωση Φοίτησης που εκδίδει το Νηπιαγωγείο.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Για την εγγραφή των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Μyschool του ΥΠΑΙΘ.

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Το αποδεικτικό διεύθυνσης μπορεί να είναι οποιοδήποτε έγγραφο (π.χ λογαριασμός ρεύματος, νερού, τηλεφώνου, αντίγραφο δήλωσης Ε1 κ.λπ.)  πιστοποιεί ότι η κατοικία του μαθητή βρίσκεται εντός των ορίων του σχολείου. Θα πρέπει να αναφέρει ευκρινώς τη διεύθυνση κατοικίας και το όνομα ενός από τους γονείς-κηδεμόνες του μαθητή. Δείτε τα όρια του σχολείου:Λήψη αρχείου

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2024-2025

98ΑΗ46ΝΚΠΔ-1ΡΛ