«Μικροί Μετεωρολόγοι»Θεματική:Δημιουργώ και Καινοτομώ Υποθεματική: Ρομποτική, STEM/STEAM, Νέες Τεχνολογίες

«Μικροί Μετεωρολόγοι» 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ STEM (Hellenic Education Society for STEM).

Οι μικροί εξερευνητές νο2 συμμετέχουν στο καινοτόμο περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Μικροί Μετεωρολόγοι», με θεματικούς άξονες τον καιρό, το κλίμα, τα καιρικά φαινόμενα και την κλιματική αλλαγή. Οι μαθητές μας επεξεργάζονται τις παραπάνω έννοιες μέσα από ομαδικές και βιωματικές δραστηριότητες, ασκούνται στην παρατήρηση, την καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων και στην εξαγωγή συμπερασμάτων για τον καιρό και το κλίμα της περιοχής μας.

Στοχευμένες δεξιότητες
Δεξιότητες Μάθησης
Κριτική σκέψη (Critical thinking)
Επικοινωνία (Communication)
Συνεργασία (Collaboration)
Δημιουργικότητα (Creativity)
Δεξιότητες Ζωής
Προσαρμοστικότητα
Υπευθυνότητα
Οργανωτική ικανότητα
ΜΙΤ: Δεξιότητες της τεχνολογίας και της επιστήμης
Δεξιότητες Μοντελισμού και προσομοίωσης
Πληροφορικός γραμματισμός (ICT literacy)
Ψηφιακός γραμματισμός (digital literacy)
Τεχνολογικός γραμματισμός (technology literacy)
Δεξιότητες δημιουργίας και διαμοιρασμού ψηφιακών δημιουργημάτων
Δεξιότητες ανάλυσης και παραγωγής περιεχομένου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα
Δεξιότητες διεπιστημονικής και διαθεματικής χρήσης των νέων τεχνολογιών
Δεξιότητες του Νου
Στρατηγική σκέψη
Επίλυση προβλημάτων
Μελέτη περιπτώσεων (case studies)
Κατασκευές
Πλάγια σκέψη