«Εγγραφές στο Νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος: 2021-2022»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

σύμφωνα με την υπ’αρ.πρωτ.: Φ.6/22510/Δ1/ 25-02-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σας ενημερώνουμε για την έναρξη των εγγραφών στο Νηπιαγωγείο.

Λαμβάνοντας υπόψη την περ. α της παρ. 4 του άρθρου 6, του ΠΔ

 » Διαβάστε όλο το άρθρο