Προσφορές

Επιλογή προσφοράς τουριστικών γραφείων (Αθήνα 2022)

Στη Δράμα και στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου σήμερα Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12.00, συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 14 της ΥΑ 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456/Β΄/13-02-2020), η οποία συγκροτήθηκε με την πράξη 10η/10-11-2022 του Δ/ντή του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της πολυήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής-μετακίνησης  της Γ΄ τάξης του σχολείου μας από 12 έως 16 Δεκεμβρίου 2022.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, η επιτροπή δέχτηκε τις προσφορές που κατατέθηκαν και επέλεξε ομόφωνα σαν πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης για τέσσερεις (4) διανυκτερεύσεις με ημιδιατροφή την προσφορά του

Kesidis Travel boss Boutique Athens 4*

177 € ανά μαθητή με τους τοπικούς δημοτικούς φόρους διαμονής στο ξενοδοχείο

Επίσης, κατατέθηκαν προσφορές από

Connection Travel Βενιζέλου 4, Θεσσαλονίκη Athens Atrium 4* 195 €
HERODOTUS TOURS Μητροπόλεως 20, Θεσσαλονίκη Breeze Hotel 4*, Novus City Hotel 4* 175 €
Tsakiridis Travel 19ης Μαΐου 85, Δράμα Crystal City Hotel 3* 189 €

CONNECTION TRAVEL

HERODOTUS TOURS

KESIDIS TRAVEL

TSAKIRIDIS travel