Έντυπα αδειών

Δικαιολογητικά για έκδοση Αποδεικτικού απόλυσης

  1. Αίτηση (όνομα πατέρα όνομα μητέρας)
  2. Υπεύθυνη Δήλωση απώλειας
  3. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  4. Φωτό
  5. Αριθμό δημοτολογίου