Τελευταία νέα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

1. Συμπλήρωση από γονέα/κηδεμόνα εντύπου 32. Συμπλήρωση υποχρεωτικά της Υπεύθυνης Δήλωσης
ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  από γονέα/κηδεμόνα- έντυπο 4
Για να θεωρείται το αίτημα ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ έγκυρο θα πρέπει
οπωσδήποτε να επισυνάπτεται στο αίτημα η προηγούμενη
γνωμάτευση/αξιολογική έκθεση/ βεβαίωση από τον φορέα μας.
Αίτημα επαναξιολόγησης μπορείτε να υποβάλετε εάν έχετε
προηγούμενη γνωμάτευση, της οποίας η ισχύ πρόκειται να λήξει μέσα
στην τρέχουσα σχολική χρονιά.
6. Αποστολή όλων των δικαιολογητικών στο e-mail της υπηρεσίας:
1kesyvath@sch.gr

Έντυπο 3 Αίτηση Γονέα προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ για Επαναξιολόγηση
μαθητή/τριας-doc

Eντυπο 3 Αίτηση Γονέα προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ για Επαναξιολόγηση
μαθητή/τρια-pdf

Εντυπο 4 Υπεύθυνη Δήλωση Νόμου 1599/1986 για
ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-doc

Εντυπο 4 Υπεύθυνη Δήλωση Νόμου 1599/1986 για
ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-pdf

Να σημειωθεί ότι:
« Αν δεν ορίζεται άλλως, οι αξιολογικές εκθέσεις των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.,
των Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.Π.Ε. και των Κέντρων Ψυχικής Υγείας έχουν μόνιμη
ισχύ» (σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν/4547/ΦΕΚ 102 Α’/12-06-2018
και το Άρθρο 53, παρ. 8 του Ν. 4823/03-08-2021.)

«..Οι αποφάσεις για κατάλληλο πλαίσιο στήριξης, παράλληλη στήριξη,
κατ’ οίκον διδασκαλία, όπου απαιτείται εξειδίκευση ειδικής αγωγής
και παροχή Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)
επανακαθορίζονται σε χρονικά διαστήματα που προσδιορίζονται
υποχρεωτικά στην αξιολογική έκθεση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Το χρονικό
διάστημα ισχύος της αξιολογικής έκθεσης του δεύτερου εδαφίου δεν
μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) σχολικά έτη» (σύμφωνα με τις
διατάξεις των παρ. 1 και 8 του Άρθρου 53 του Ν. 4823/03-08-2021)


ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

1. Συμπλήρωση από γονέα/κηδεμόνα εντύπου 1
2. Συμπλήρωση υποχρεωτικά της Υπεύθυνης Δήλωσης ΝΕΟΥ
ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ  από γονέα/κηδεμόνα
3. Αποστολή όλων των δικαιολογητικών στο e-mail της υπηρεσίας:
1kesyvath@sch.gr

 ΑΙΤΗΜΑ-ΝΕΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-2023-ΚΕΔΑΣΥ-doc

ΑΙΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ PDF

‘Εντυπο 2 Υπεύθυνη Δήλωση Νόμου 1599/1986 για πρώτη
αξιολόγηση-doc

ΕΝΤΥΠΟ 2 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1599/1986 για πρώτη αξιολόγηση. pdf


ΣΔΕΥ-ΕΔΥ

Επιμόρφωση για τα  ΣΔΕΥ-ΕΔΥ Α’ ΦΑΣΗ που πραγματοπιήθηκε από τους συναδέλφους Ματθαίου Δήμητρα και Κατσίκη Παναγιώτα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕΣΩ ΕΔΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Συναντήσεις συνεργασίας με ΣΔΕΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΔΕΥ-ΕΔΥ


Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση