Τελευταία νέα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

1. Συμπλήρωση από γονέα/κηδεμόνα εντύπου 32. Συμπλήρωση υποχρεωτικά της Υπεύθυνης Δήλωσης
ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  από γονέα/κηδεμόνα- έντυπο 4
Για να θεωρείται το αίτημα ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ έγκυρο θα πρέπει
οπωσδήποτε να επισυνάπτεται στο αίτημα η προηγούμενη
γνωμάτευση/αξιολογική έκθεση/ βεβαίωση από τον φορέα μας.
Αίτημα επαναξιολόγησης μπορείτε να υποβάλετε εάν έχετε
προηγούμενη γνωμάτευση, της οποίας η ισχύ πρόκειται να λήξει μέσα
στην τρέχουσα σχολική χρονιά.
6. Αποστολή όλων των δικαιολογητικών στο e-mail της υπηρεσίας:
1kesyvath@sch.gr

Έντυπο 3 Αίτηση Γονέα προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ για Επαναξιολόγηση
μαθητή/τριας-doc

Eντυπο 3 Αίτηση Γονέα προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ για Επαναξιολόγηση
μαθητή/τρια-pdf

Εντυπο 4 Υπεύθυνη Δήλωση Νόμου 1599/1986 για
ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-doc

Εντυπο 4 Υπεύθυνη Δήλωση Νόμου 1599/1986 για
ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-pdf

Να σημειωθεί ότι:
« Αν δεν ορίζεται άλλως, οι αξιολογικές εκθέσεις των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.,
των Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.Π.Ε. και των Κέντρων Ψυχικής Υγείας έχουν μόνιμη
ισχύ» (σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν/4547/ΦΕΚ 102 Α’/12-06-2018
και το Άρθρο 53, παρ. 8 του Ν. 4823/03-08-2021.)

«..Οι αποφάσεις για κατάλληλο πλαίσιο στήριξης, παράλληλη στήριξη,
κατ’ οίκον διδασκαλία, όπου απαιτείται εξειδίκευση ειδικής αγωγής
και παροχή Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)
επανακαθορίζονται σε χρονικά διαστήματα που προσδιορίζονται
υποχρεωτικά στην αξιολογική έκθεση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Το χρονικό
διάστημα ισχύος της αξιολογικής έκθεσης του δεύτερου εδαφίου δεν
μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) σχολικά έτη» (σύμφωνα με τις
διατάξεις των παρ. 1 και 8 του Άρθρου 53 του Ν. 4823/03-08-2021)

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση