Σχέδιο Δράσης

Το σχέδιο δράσης που εκπονεί η σχολική μονάδα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του ν.4692/2020   για το  σχολικό έτος 2022-2023 είναι:Λήψη αρχείου

 

Το σχέδιο δράσης που εκπονεί η σχολική μονάδα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του ν.4692/2020   για το  σχολικό έτος 2021-2022 είναι:Λήψη αρχείου