Ανακοινώθηκε το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία” που θα πραγματοποιηθεί στο συνεδριακό & πολιτιστικό κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών από τις 28 – 30 Απριλίου 2011

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ)
ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών – Εργαστήριο Η/Υ και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΕΗΥΕΤ)

ΣΚΟΠΟΣ
Να δώσει βήμα σε ενεργούς εκπαιδευτικούς, σε μελλοντικούς εκπαιδευτικούς και σε ερευνητές με ενδιαφέρον για τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΤΠΕΕ), ώστε να παρουσιάσουν μέσα από ένα επιστημονικά αξιόπιστο πρίσμα τις θεωρητικές, αλλά κυρίως τις έμπρακτες προτάσεις τους αναφορικά με την ένταξη και χρήση των ΤΠΕΕ, αναδεικνύοντας σημαντικά σημεία θετικής, αλλά και αρνητικής, κριτικής απέναντι σε μεθοδολογίες, εργαλεία και πρακτικές που ενσωματώνουν τις ΤΠΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες στον επίσημο ιστοχώρο του συνεδρίου