Τρόπος λειτουργίας σχολείου μετά τις διακοπές Χριστουγέννων (ΦΕΚ 7/06-01-2022)

ΦΕΚ 7/06-01-2022 Λειτουργία σχολικών μονάδων τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.Οικ.55254/09.09.2021Λήψη αρχείου