Υλοποίηση του 2ου θεματικού άξονα, Εργαστήρια Δεξιοτήτων.

Υλοποίηση των εργαστηρίων από την νηπιαγωγό Αικατερίνη Ζούζουλα Ως προς τη 2η Θεματική Ενότητα     Φροντίζω το Περιβάλλον Με τίτλο: «Υπεύθυνα παιδιά-Υπερασπιστές των ζώων» Υποθεματική :«Παγκόσμια και τοπική Πολιτιστική κληρονομιά»

  • Δεξιότητες:Βασικοί στόχοι: καλλιέργεια των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.
  • Δεξιότητες ζωής
  • Δεξιότητες μάθησης

Δεξιότητες νου Διάρκεια: περίπου 7 εβδομάδες (5 έως 7 εργαστήρια των 2 ή 3 ωρών την εβδομάδα). Περίοδος υλοποίησης: Δεκέμβριος – Ιανουάριος Σύνδεση με την βασική θεματική: Τα δικαιώματα των ζώων και η αειφορία

1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ(1η εβδομάδα, τρεις ώρες)

Τίτλος: Ας ξανασυστηθούμε- Δημιουργούμε το συμβόλαιο της ομάδας μας.  1.Οι μαθητές/τριες εισάγονται στο θέμα μέσα από ένα παιχνίδι κίνησης και ρυθμού 2.Δημιουργούν το συμβόλαιο δράσης της ομάδας. Η κάθε ομάδα αποφασίζει τους κανόνες, τους καταγράφει με όποιον τρόπο  μπορεί  π.χ.  τους ζωγραφίζει, τους «γράφει» και ένας εκπρόσωπος από κάθε ομάδα αναλαμβάνει να τους παρουσιάσει στην ολομέλεια της τάξης.

  1. Οι μαθητές/τριες συνθέτουν τα έργα τους σε ένα μεγάλο χαρτί δημιουργώντας έτσι την αφίσα με τους κανόνες της ομάδας, η οποία αναρτάται σε ένα εμφανές σημείο στην τάξη και έχουν συμφωνήσει όλοι να τηρούν τους κανόνες που έχουν θέσει.

Στο τέλος όλοι λένε από μια λέξη για το πώς νιώθουν αυτή τη στιγμή. ΠΡΟΣΔΟΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   Οι μαθητές/τριες δημιουργούν ομάδες   και  διαμορφώνουν  κανόνες  στις  ομάδες  μέσα  από  τη  θετική  αλληλεπίδραση και την ενεργητική  συμμετοχή των μελών της ομάδας.   -Καλλιέργούνται οι εξής δεξιότητες:    Δεξιότητες μάθησης:  Επικοινωνία, συνεργασία,  κριτική σκέψη, δημιουργικότητα    Δεξιότητες Ζωής: Κοινωνικές  δεξιότητες, Ενσυναίσθηση και  ευαισθησία, Υπευθυνότητα    Δεξιότητες του νου:  Δημιουργική, παραγωγική, ολιστική σκέψη, κατασκευές, αναστοχασμός 

Αξιολόγηση-Αναστοχασμός Τα παιδιά ήταν συμμετοχικά, συνεργάστηκαν και οι κανόνες που όρισαν πράγματι είναι αναγκαίοι για την ομαλή-αποτελεσματική εκπαιδευτική διαδικασία.

2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ(2η εβδομάδα,  3 ώρες)

Τίτλος: Άνθρωποι και ζώα-μία σχέση αλληλεξάρτησης

1.Το εργαστήριο ξεκινάει στην ολομέλεια  με  ένα  παιχνίδι ενεργοποίησης της ομάδας των μαθητών για τη δημιουργία ενός ευχάριστου  κλίματος συνεργασίας και μάθησης. Σε επόμενο  χρόνο  ο/η εκπαιδευτικός στην ολομέλεια καλεί τους μαθητές/τριες να σκεφθούν  κάποια  ζώα  που προσφέρουν  τροφή  στον άνθρωπο και ποια είναι αυτή; Με την τεχνική της ιδεοθύελλας δημιουργείται  ο  αρχικός εννοιολογικός  χάρτης  με κεντρικό ερώτημα «Ζώα που μας προσφέρουν  τροφή».  Ο/Η εκπαιδευτικός διαμοιράζει στις ομάδες εικόνες με τα προϊόντα των ζώων και καλεί την κάθε ομάδα να διερευνήσει μετά από προσεκτική παρατήρηση με ποια ζώα σχετίζονται οι εικόνες. Στη συνέχεια  δημιουργείται  ο δεύτερος εννοιολογικός χάρτης«Τι προσφέρει ο άνθρωπος στα ζώα» Από τη σύγκριση των δύο χαρτών  καταλήγουμε  στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μια πολύ στενή και αλληλένδετη σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο, στα ζώα και στο περιβάλλον.

  1. Η κάθε ομάδα καλείται να επιλέξει ένα ζώο που προσφέρει στον άνθρωπο και να αναζητήσει στο διαδίκτυο εικόνες για τα προϊόντα που προσφέρει το ζώο που επέλεξε. Όλες οι ομάδες δημιουργούν ένα κολάζ από τα έργα τους.

Στο  τέλος  του  εργαστηρίου γίνεται αξιολόγηση από τα ίδια τα παιδιά.

Προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Οι μαθητές/τριες να κατανοήσουν ότι υπάρχει μια πολύ στενή και αλληλένδετη σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και τα ζώα -Καλλιέργούνται οι εξής δεξιότητες:  Δεξιότητες μάθησης: Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη, δημιουργικότητα  Δεξιότητες Ζωής: Κοινωνικές δεξιότητες, Ενσυναίσθηση και ευαισθησία, Υπευθυνότητα  Δεξιότητες του νου: δημιουργική, παραγωγική, ολιστική σκέψη, αναστοχασμός.

Αξιολόγηση-Αναστοχασμός του εργαστηρίου: Τα παιδιά ήταν συμμετοχικά, συνεργάστηκαν καλά, με την κριτική τους σκέψη μπόρεσαν να οδηγηθούν σε συμπεράσματα, ευχαριστήθηκαν το εργαστήριο

3ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ(2η εβδομάδα,  3 ώρες)

Τίτλος: Ο ζωγράφος Σαγκάλ μας μιλάει για την σχέση αλληλεξάρτησης μεταξύ ανθρώπου και  ζώων.

1.Ο/Η εκπαιδευτικός προβάλλει στην  ολομέλεια  τον  πίνακα ζωγραφικής του Σαγκάλ «Εγώ και το χωριό». Ως μεθοδολογικό εργαλείο  χρησιμοποιείται  η στοχαστική προσέγγιση έργων τέχνης: «μοντέλο» D.Perkins για την συστηματική παρατήρηση και ανάλυση του  μέσα από τέσσερις διαδοχικές φάσεις: παρατηρώ ««σκέφτομαι  κριτικά»  και «σκέφτομαι  ολιστικά».  Κάθε φάση  ενεργοποιεί  με διαφορετικό  τρόπο  τη στοχαστική  διάθεση  του μαθητή/τριας.  Μετά την επεξεργασία του έργου τέχνης, οι μαθητές/τριες  απέδωσαν  το μήνυμα που θέλει να στείλει ο Σαγκάλ «Υπάρχει μία σχέση αλληλεξάρτησης  μεταξύ ανθρώπου και ζώων»

  1. Οι μαθητές/τριες σε ομάδες αποφασίζουν με ποιο τρόπο θα αποτυπώσουν το μήνυμα που θέλει να μας στείλει ο Σαγκάλ.
  2. Στο τέλος του εργαστηρίου γίνεται αξιολόγηση από τα ίδια τα παιδιά.

Προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Οι μαθητές/τιες να αντιληφθούν τη σχέση  αλληλεξάρτησης  μεταξύ ανθρώπου και ζώου μέσα από έργο τέχνης.

Να  εφαρμόσουν  διεργασίες παρατήρησης έργων τέχνης μέσα στο πλαίσιο της διδακτικής πράξης , αξιοποιώντας το «μοντέλο» του Perkins ώστε να καλλιεργήσουν τη νοοτροπία του στοχασμού.

Καλλιέργούνται οι εξής δεξιότητες:

 Δεξιότητες μάθησης:

Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη, δημιουργικότητα

 Δεξιότητες Ζωής: Κοινωνικές δεξιότητες, Ενσυναίσθηση και

ευαισθησία, Υπευθυνότητα

 Δεξιότητες του νου:

Δημιουργική, παραγωγική, ολιστική σκέψη,ρουτίνες σκέψης, αναστοχασμός.

 Ψηφιακές δεξιότητες

Αναστοχασμός-Αξιολόγηση του εργαστηρίου.

Οι μαθητές ήταν συμμετοχικοί, συνεργάστηκαν καλά, μπόρεσαν να διακρίνουν εικόνες στον πίνακα του Σαγκάλ που φανερώνουν τη σχέση μεταξύ ανθρώπου και ζώων, να αντιληφθούν το μήνυμα του πίνακα, να διατυπώσουν το μήνυμα, να δημιουργήσουν με δικό τους τρόπο το μήνυμα του πίνακα. Οι ομάδες είχαν καλή επικοινωνία μεταξύ τους, έλεγαν τη γνώμη τους όπου χρειάστηκε και στο τέλος η ολομέλεια αποτύπωσε το μήνυμα του πίνακα που απορρέει από όλα τα έργα των ομάδων φανερώνοντας την δημιουργική-παραγωγική-ολιστική σκέψη τους.Τα παιδιά ευχαριστήθηκαν το εργαστήριο.

4ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ( 4η εβδομάδα τρεις ώρες)

Τίτλος : «Σέβομαι τα ζώα-Δεν τα υπερεκμεταλλεύομαι

  1. Η/Ο εκπαιδευτικός τοποθετεί στο πάτωμα εικόνες ανά ζεύγηπου απεικονίζουν ζώα  στο φυσικό τους περιβάλλον και ζώα σε  βιομηχανικές  μονάδες  παραγωγής. Καλούνται οι ομάδες να επιλέξουν ένα ζεύγος εικόνων, να τις παρατηρήσουν και να αναγνωρίσουν τις εικόνες που τα ζώα εκτρέφονται στο φυσικό τους  περιβάλλον  σε  αντιδιαστολή με εκείνες που τα ζώα στερούνται την ελευθερία τους. Μέσα από ενδεικτικές ερωτήσεις  του/της εκπαιδευτικού, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι κάποια ζώα που απεικονίζονται στις εικόνες τα εκτρέφει ο άνθρωπος στο φυσικό τους περιβάλλον, ενώ κάποια άλλα  τα  εκτρέφει  σε βιομηχανικές  μονάδες παραγωγής ζώων. -Γιατί νομίζετε ότι  συμβαίνει  αυτό;  –  Τι επιπτώσεις νομίζετε ότι μπορεί να έχει αυτό για τα ζώα;

2.Οι  μαθητές/τριες παρακολουθούν ένα ολιγόλεπτο βίντεο  https://www.youtube.com/watch?v=DrGQTyrIFLA  που  προβάλλει  ο/η εκπαιδευτικός.για την εισαγωγή νέων γνώσεων σχετικά με την εκτροφή  των  ζώων  σε βιομηχανικές μονάδες και τις συνθήκες που επικρατούν σ’ αυτές. Στη συνέχεια χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες ανά ζώο(κότα, αγελάδα, γουρούνι, πρόβατο) που επιλέγουν και με την συνοδεία σιγανής μουσικής από το yuotube παίζουν ένα παιχνίδι ρόλων με τίτλο: οι ήχοι των ζώων που επιλέξαμε.(παραλλαγή-παρέμβαση από την νηπιαγωγό).Μετά το κάθε παιδί της κάθε ομάδας καλείται να ζωγραφίσει το ζώο της ομάδας του σε βιομηχανική μονάδα και να απαντήσει στην ερώτηση με τίτλο «Αν είχαν φωνή τα ζώα, τι θα μας έλεγαν;».(παραλλαγή-παρέμβαση από την νηπιαγωγό).Κατόπιν ηχογραφούνται οι απαντήσεις των μαθητών-ζώων ανά ομάδα. Στο  τέλος  του  εργαστηρίου γίνεται αξιολόγηση από τα ίδια παιδιά.

προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Οι μαθητές/τριες να κατανοήσουν ότι ο άνθρωπος δεν σέβεται τα ζώα για αυτά που  μας  προσφέρουν.  Τα υπερκμεταλλεύεται για να καλύψει τις διατροφικές του ανάγκες σε ζωϊκά προϊόντα. Να αντιληφθούν ότι η στάση σεβασμού απέναντι στα ζώα είναι μιαστάση που ενισχύει το αίσθημα ευθύνης.

Καλλιέργούνται οι εξής δεξιότητες:

 Δεξιότητες μάθησης:Επικοινωνία, συνεργασία,κριτική σκέψη,δημιουργικότητα

 Δεξιότητες Ζωής: Κοινωνικές δεξιότητες, Ενσυναίσθηση και ευαισθησία, Υπευθυνότητα

 Δεξιότητες του νου: Δημιουργική, παραγωγική, ολιστική σκέψη, ρουτίνες σκέψης, αναστοχασμός.

Aξιολόγηση εργαστηρίου

Οι μαθητές ήταν συμμετοχικοί, συνεργάστηκαν καλά, μπόρεσαν να διακρίνουν από τις εικόνες που παρατήρησαν και να καταλήξουν σε κάποια συμπεράσματα όπως: τα ζώα τρώνε στην φύση αλλά και σε κλειστούς χώρους(κλουβιά, φυλακή κ.λ.π.) και ότι τα ζώα αυτά δεν τα σέβεται ο άνθρωπος, τα εκμεταλεύεται προς όφελός του. Οι ομάδες είχαν καλή επικοινωνία μεταξύ τους, έλεγαν τη γνώμη τους όπου χρειάστηκε και στο τέλος η ολομέλεια αποτύπωσε και αξιολόγησε ότι τα ζώα δεν περνούν καλά στις βιομηχανικές μονάδες, δεν τα σέβονται και τα εκμεταλεύονται, φανερώνοντας έτσι την δημιουργική-παραγωγική-ολιστική σκέψη τους.Τα παιδιά ευχαριστήθηκαν το εργαστήριο.

5ο εργαστήριο (5η  εβδομάδα, τρείς ώρες)

Τίτλος: Και τα ζώα έχουν δικαιώματα

1.Ο/Η εκπαιδευτικός στην ολομέλεια θέτει τον εξής προβληματισμό στους μαθητές/τριες: Έχουν τα ζώα εκτροφής δικαιώματα σε μια καλύτερη ζωή και σε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης; Τι νομίζετε;
Αφού ακουσθούν όλες οι ιδέες, οι απόψεις των μαθητών/τριών ο/η εκπαιδευτικός τους παρουσιάζει οπτικοποιημένο το κείμενο της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων των Ζώων, εστιάζοντας στα άρθρα του κειμένου σχετικά με την υπερκμετάλλευση των ζώων εκτροφής από τον άνθρωπο. Μετά την παρουσίαση της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων των Ζώων, οι μαθητές/τριες καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα.
2. Ο κάθε μαθητής/τρια καλείται να πεικονίσει με μια ζωγραφιά κάποιο δικαίωμα. Στη συνέχεια το παρουσιάζει στην ολομέλεια της τάξης και αποφασίζουόλοιναδημιουργήσουν με τα έργα τους ένα βιβλίο για τα δικαι.ωματα των ζώων εκτροφής. Εναλλακτικά μπορούν να το δημιουργήσουν ψηφιακά με το δωρεάν on line πρόγραμμα δημιουργίας παιδικών βιβλίων my story book
Στο τέλος του εργαστηρίου γίνεται αξιολόγηση από τα ίδια τα παιδιά
απαντώντας σε ενδεικτικές ερωτήσεις του/της εκπαιδευτικού.

προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Οι μαθητές/τριες να γνωρίσουν το κείμενο της Οικουμενικής Διαξήρυξης των Δικαιωμάτων των Ζώων

Καλλιέργούνται οι εξής δεξιοτήτων:

 Δεξιότητες μάθησης: Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη, δημιουργικότητα

 Δεξιότητες Ζωής: Κοινωνικές δεξιότητες, Ενσυναίσθηση και ευαισθησία, Υπευθυνότητα

 Δεξιότητες του νου: Δημιουργική, παραγωγική, ολιστική σκέψη, αναστοχασμός.

 Ψηφιακές δεξιότητες

Αξιολόγηση Αναστοχασμός

 

Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.