Εσωτερικός Κανονισμός

Πηγή εικόνας: ΠΕΙΡ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΗΣ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός του σχολείου είναι η ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη των πνευματικών, σωματικών και ψυχικών ικανοτήτων των μαθητών. Η δημιουργία ισορροπημένων και ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων.

Το σχολείο είναι ο χώρος που οι μαθητές ζουν πολλές ώρες, μαθαίνουν, σκέφτονται, δημιουργούν, παίζουν, κάνουν φιλίες, διαμορφώνουν χαρακτήρα, στάσεις και αξίες ζωής.

Για να υλοποιηθεί αποτελεσματικά το πολυδιάστατο έργο του σχολείου είναι απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη κανόνων. Στο κείμενο που ακολουθεί με τον γενικό τίτλο «Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείου» περιγράφονται οι πιο σημαντικοί από αυτούς τους κανόνες.

Ο  Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Σχολείου δεν αντιφάσκει ούτε υποκαθιστά την ισχύουσα  νομοθεσία για τη λειτουργία του σχολείου, αλλά είναι πλήρως εναρμονισμένος με αυτήν και με αυτή στοιχίζεται σε όσα θέματα δεν περιλαμβάνει ρητά στη θεματολογία του.

Συντάχθηκε δε μετά από έναν γόνιμο διάλογο και με την πλήρη συμφωνία μεταξύ του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου, της μαθητικής κοινότητας και  του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

Ο παρόν Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου μας, είναι δημιουργικό αποτέλεσμα της ετήσιας δράσης της Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου 2014-15 που ανέλαβε το σχολείο μας, με τη συνεργασία και επιμέλεια εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων του σχολείου αλλά και την άντληση ιδεών και εφαρμογών άλλων σχολείων της ελληνικής επικράτειας και της σχετικής νομοθεσίας. Αναμφισβήτητα αποτελεί βασικό στοιχείο της σχολικής ζωής με το οποίο προσδοκούμε σε μια όσο το δυνατόν ομαλότερη και απρόσκοπτη λειτουργία της σχολικής κοινότητας.

Μέσα από την εφαρμογή του βεβαίως, θα αναδειχθούν τα θετικά του στοιχεία αλλά και οι όποιες αδυναμίες του. Για τον λόγο αυτόν, είναι ανάγκη να βελτιώνεται, να αναπροσαρμόζεται και να επικαιροποιείται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και αλλαγές που σημειώνονται στο σχολείο μας.

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Π. & Δ. Ε.

Με τον όρο “σχολικός κανονισμός” εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση. Στο πλαίσιο αυτό ο όρος “σχολική πειθαρχία” αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε βασικό ποιοτικό στοιχείο του σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου.

Η σχολική κοινότητα είναι μία οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας. Το σχολείο προετοιμάζει τους νέους να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Η εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής οφείλει να εκπαιδεύει και να διαπαιδαγωγεί σύμφωνα με τα πρότυπα και τις ανάγκες της δημοκρατικής κοινωνίας.(Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.)

Αγαπητοί γονείς, μαθητές και μαθήτριες,

Λαμβάνοντας  υπόψη  τις  παραπάνω  βασικές  αρχές  της  λειτουργίας μιας  σχολικής μονάδας  και  το  γεγονός  ότι  για  να  λειτουργήσει αποτελεσματικά  χρειάζεται  κανόνες που έχουν σκοπό να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ώστε να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικότερα η εκπαιδευτική διαδικασία και  να λειτουργεί ως μια κοινότητα αγωγής,φτιάξαμε το δικό μας κανονισμό λειτουργίας. Επιπλέον  επισημαίνουμε ότι κοινός στόχος όλων των μετεχόντων στην σχολική κοινότητα είναι όχι μόνο η πρόοδος των μαθητών, αλλά κι η υιοθέτηση σημαντικών αξιών, όπως η συνεργασία κι η αλληλεγγύη, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της ιδιαιτερότητας του «άλλου», η ενσυναίσθηση (βαθιά επικοινωνία με τον άλλον, μέσω της συναισθηματικής ταύτισης ή κατανόησης), ο σεβασμός όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική συνείδηση, η αγωγή υγείας κ.λπ.

Παρακάτω  θα  δείτε  τους  βασικούς  κανόνες  που αφορούν  τη  λειτουργία  του  δικού μας  σχολείου.

 

 1. Η φοίτηση των μαθητών

Το Σχολείο αποτελεί το φυσικό χώρο αγωγής και μάθησης, γιατί ακριβώς εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις συγκεκριμένης κι οργανωμένης προσπάθειας για την επίτευξη των στόχων της αγωγής. Γι’ αυτό πρέπει η συμμετοχή των μαθητών να είναι τακτική, ενεργός και συστηματική. Η ελλιπής φοίτηση των μαθητών και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, υπονομεύει το σχολικό έργο και δυσχεραίνει την πρόοδο τους.

 • Η φοίτηση των μαθητών, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, είναι υποχρεωτική.
 • Δεν  επιτρέπεται  σε  καμία περίπτωση  να  κρατάει  ο  γονέας  το  παιδί  στο σπίτι  εκτός  και  αν  συντρέχει  σοβαρός  λόγος, γιατον οποίο  θα  πρέπει  να  ενημερώνει  τη  διοίκηση  του  σχολείου.
 • Οι μαθητές τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος – ιδίως τηρούν την ώρα έναρξης των μαθημάτων και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης (πρωινή προσευχή, εορταστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές εξορμήσεις, εκδρομές κ.ά.).
 • Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.).
 • Σε περίπτωση ασθενείας κατά την επάνοδο του μαθητή στο Σχολείο, μετά από απουσία δύο (2) ημερών, χρειάζεται ιατρική βεβαίωση.
 • Σε περίπτωση που κάποιος γονέας χρειαστεί, για ειδικό λόγο, να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει εγκαίρως -την ίδια ημέρα- το δάσκαλο της τάξης  και  το  διευθυντή  του  σχολείου.
 • Για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και της αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι οπωσδήποτε απαραίτητη η συμπλήρωση του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή, για τους μαθητές των Α’ και Δ΄ Τάξεων
 • 2.  Άφιξη στο σχολείο

 • Η άφιξη των μαθητών το πρωί γίνεται από τις 7.55 ως 8.10 από την είσοδο του σχολείου. Η  τήρηση του  ωραρίου  προσέλευσης  είναι  ανάγκη να  εφαρμόζεται σχολαστικά  από  τους  γονείς  των  μαθητών.
 • Η άφιξη των μαθητών που παρακολουθούν την πρωινή ζώνη (εφόσον αυτή λειτουργεί,  γίνεται από τις 7.00 ως 7.15. Στη συνέχεια η είσοδος του σχολείου κλείνει για λόγους ασφαλείας. Την πρωινή ζώνη παρακολουθούν μόνο όσοι μαθητές παραμένουν και στο ολοήμερο απογευματινό πρόγραμμα του σχολείου.
 • Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής καθυστερήσει δικαιολογημένα έρχεται στο σχολείο συνοδευόμενος από τον κηδεμόνα του κατά τη διάρκεια του 1ου διαλείμματος και όχι στη διάρκεια του 1ου διδακτικού δίωρου.
 • Οι γονείς ή  κηδεμόνες που συνοδεύουν τα παιδιά τους το πρωί, αφού βεβαιωθούν ότι εισήλθαν  στο προαύλιο,  αποχωρούν αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι της έναρξης των μαθημάτων.
 • 3. Προσευχή-Εκκλησιασμός

Όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές συμμετέχουν στην πρωινή προσευχή με τον δέοντα σεβασμό.

Αλλόθρησκοι και ετερόδοξοι μαθητές έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν στην πρωινή προσευχή (μετά από έγγραφη δήλωση του γονέα – κηδεμόνα), οφείλουν όμως να βρίσκονται στον χώρο παράταξης των μαθητών όσο αυτή διαρκεί και να σέβονται την ιερότητα της στιγμής.

Εκκλησιασμός των μαθητών γίνεται μία φορά το μήνα συνοδεία των εκπαιδευτικών του κάθε τμήματος. Όσοι μαθητές δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν (μετά από δήλωση του γονέα) παραμένουν στο σχολείο με ευθύνη κάποιου εκπαιδευτικού που ορίζεται από τον Διευθυντή.

 4.  Αποχώρηση από το σχολείο με λειτουργία του σχολείου ως 5/θέσιο

 • Οι μαθητές δε φεύγουν σε καμία περίπτωση πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αναχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια) γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα και φυσικά αφού ενημερωθεί γι’ αυτό ο δάσκαλος της τάξης και ο διευθυντής.
 • Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας ανήκει αποκλειστικά στο γονέα ή κηδεμόνα. Οι γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου.
 • Οι μαθητές που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αναχώρησή τους δε φεύγουν ποτέ από το σχολείο ασυνόδευτοι αν ο κηδεμόνας τους κάποια μέρα καθυστερήσει.
 • Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί μεριμνούν  για την ασφαλή αποχώρηση των παιδιών έως και 5 λεπτά μετά τη λήξη των μαθημάτων.
 • Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν την τελευταία ώρα αποχωρούν από την τάξη αφού έχουν αποχωρήσει όλοι οι μαθητές από αυτή.
 • Η αναχώρηση των μαθητών από το σχολείο γίνεται ως εξής:
 • Στο τέλος του 4-ώρου στις 11.30΄ από την έξοδο του σχολείου για τις τάξεις Α και Β, σύμφωνα με το πρόγραμμά τους.
 • Στο τέλος του 5-ώρου στις 12.35΄ από την έξοδο του σχολείου για τις τάξεις Α και Β αλλά και έκτακτα για τις υπόλοιπες τάξεις, σύμφωνα με το πρόγραμμά τους.
 • Στο τέλος του 6-ωρου στις 13.30΄ από την έξοδο του σχολείου για τις τάξεις Γ, Δ, Ε και ΣΤ, σύμφωνα με το πρόγραμμά τους.
 • Για όσους μαθητές είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και οι γονείς-κηδεμόνες τους έχουν δηλώσει εξ αρχής την ακριβή ώρα αναχώρησής τους από το σχολείο: Με την ολοκλήρωση της 1ης ώρας δηλαδή στις 13.30, με την ολοκλήρωση της 2ηςώρας στις 14.30, με την ολοκλήρωση της 3ης  ώρας στις 15.15 και στην ολοκλήρωση της 4ης  ώρας, στις 16.00.
 • Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την αναχώρησή τους, τους περιμένουν έξω από τις εισόδους του σχολείου και πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή τους. Κάθε καθυστέρηση δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών που ολοκληρώνουν το πρόγραμμά τους, αλλά και για όσους συνεχίζουν το μάθημα.

 

5.  Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές βγαίνουν στο προαύλιο, στο χώρο που έχει καθοριστεί. Δεν επιτρέπεται η παραμονή τους στις αίθουσες ή στους διαδρόμους. Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζεται από τους δασκάλους ο χώρος παραμονής των μαθητών. Κανένας και για κανένα λόγο δε μένει μέσα στην αίθουσα μόνος του.

 • Το διάλειμμα είναι χρόνος ξεκούρασης, παιχνιδιού κι ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων, αλλά και χρόνος ικανοποίησης σωματικών αναγκών. Οι μαθητές παίζουν χωρίς να τσακώνονται και για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν, απευθύνονται στους εφημερεύοντες δασκάλους που βρίσκονται στο προαύλιο ή στον χώρο παραμονής των μαθητών σε περίπτωση κακοκαιρίας.
 • Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα, οι μαθητές προσέρχονταισύντομα  στις τάξεις τους με την επίβλεψη του/της εφημερεύοντος εκπαιδευτικού. Έχουν ήδη τελειώσει το φαγητό τους κι έχουν τακτοποιήσει τις ανάγκες τους.
 • 6. Συμπεριφορά  μαθητών

 • Οι μαθητές δεν εισέρχονται στο γραφείο του διευθυντή και εκπαιδευτικού προσωπικού παρά μόνον όταν υπάρχει σοβαρός λόγος και αφού προηγουμένως έχει ενημερωθεί ο/η εκπαιδευτικός εφημερίας.
 • Οι  μαθητές  πρέπει  να  σέβονται  τους  συμμαθητές τους,να συνεργάζονται  μεταξύ  τους, να  μην  τσακώνονται, να  βοηθούν  όσους  έχουν  ανάγκη, να  μην  ασκούν  κανενός  είδους  βία (σωματική, λεκτική, κοινωνική, ηλεκτρονική) μεταξύ  τους  και  να  μην  κάνουν  ενέργειες  με  τις  οποίες  βάζουν  σε  κίνδυνο  τη σωματική τους  ακεραιότητα (τρέξιμο  στις  σκάλες, τρικλοποδιές, απότομο κλείσιμο της πόρτας κ.α.). Ακόμα  πρέπει  να  σέβονται  το  σχολικό  χώρο, να τον διατηρούν καθαρό  και  να  μην  καταστρέφουν  τη  σχολική  περιουσία.
 • Οι μαθητές οφείλουν να χαιρετούν τους εκπαιδευτικούς, τους συμμαθητές τους τους γονείς αλλά και όλους τους μεγαλύτερούς τους και να μιλούν και να φέρονται με ευγένεια.
 • 7.  Οι μαθητές μέσα στην τάξη οφείλουν να:

 • έχουν μαζί τους όλα τα βιβλία και τα σχολικά αντικείμενα που είναι απαραίτητα για τα μαθήματά τους.
 • έχουν ολοκληρώσει τις σχολικές τους εργασίες και υποχρεώσεις που τους έχουν ανατεθεί.
 • έχουν στραμμένη την προσοχή τους στο μάθημα και να μην ενοχλούν με κανέναν τρόπο τους συμμαθητές τους.
 • σέβονται και να ακούν με προσοχή τους συμμαθητές τους.
 • σηκώνουν το χέρι τους και να περιμένουν με υπομονή την σειρά τους να τους δοθεί ο λόγος.
 • διατηρούν την τάξη καθαρή και όμορφη.
 • να παραμένουν στη θέση τους σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος και να σηκώνονται μόνον με εντολή ή την άδεια του /της δασκάλου/λας.
 • εξέρχονται από την τάξη μόνον για σοβαρό λόγο και μετά από άδεια του/της δασκάλου/λας.
 • να μην αδιαφορούν για ότι παράτυπο πέφτει στην αντίληψή τους και να το τακτοποιούν ακόμα και αν δεν το έχουν προκαλέσει οι ίδιοι ή να ενημερώνουν τον/την δάσκαλο/λα τους αν πρόκειται για κάτι σοβαρό.
 • διατηρούν καλές σχέσεις μεταξύ τους γιατί αυτό συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία και απόδοση της τάξης.

8.  Οι μαθητές στο προαύλιο οφείλουν να:

 • διατηρούν καθαρή την αυλή και να μαζεύουν τυχόν απορρίμματα ή άλλα αντικείμενα που τυχόν πέφτουν στην αντίληψή τους ακόμη και αν δεν τα έχουν προκαλέσει οι ίδιοι.
 • μαζεύουν το αθλητικό υλικό ή τα παιχνίδια που έχουν χρησιμοποιήσει και να τα τοποθετούν στη θέση τους.
 • να μην απομακρύνονται στο ανατολικό άκρο της αυλής και να μην βγαίνουν απ’ αυτήν, προς αποφυγή διαφόρων κινδύνων αλλά και για τον όσο το δυνατόν πληρέστερο έλεγχο των μαθητών από τον/την εκπαιδευτικό εφημερίας.
 • καθοδηγούν, βοηθούν και προστατεύουν – οι των μεγαλύτερων τάξεων – τους μικρότερους μαθητέςσε κάθε τους δραστηριότητα.
 • να παίζουν σεβόμενοι τους κανονισμούς των παιχνιδιών και να μην αποκλείουν από το παιχνίδι κανέναν μαθητή για κανέναν λόγο. Σε κάθε πρόβλημα να συμβουλεύονται τους εκπαιδευτικούς εφημερίας.

 9.  Εκπαιδευτικοί του σχολείου.

 • Διδάσκουν στους μαθητές τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών. Διαπαιδαγωγούν και εκπαιδεύουν τους μαθητές σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης και μέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής, με την καθοδήγηση των Σχολικών Συμβούλων και των στελεχών της διοίκησης της εκπαίδευσης.
 • Προγραμματίζουν τη διδακτέα ύλη των μαθημάτων τους και συμμετέχουν στον γενικότερο προγραμματισμό δραστηριοτήτων της σχολικής μονάδας λαμβάνοντας υπόψη τους τις οδηγίες του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) και των Σχολικών Συμβούλων.
 • Προετοιμάζουν καθημερινά και οργανώνουν το μάθημά τους, εφαρμόζοντας σύγχρονες και κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας με βάση τις ανάγκες των μαθητών και τις ιδιαιτερότητες των γνωστικών αντικειμένων.
 • Συνεργάζονται με τους μαθητές, σέβονται την προσωπικότητά τους, καλλιεργούν και εμπνέουν σ’αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους,δημοκρατική συμπεριφορά.
 • Συμμετέχουν υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων, στις παιδαγωγικές συναντήσεις και στα σεμινάρια επιμόρφωσης που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και εκφράζουν ελεύθερα τις παιδαγωγικές απόψεις τους.
 • Δέχονται στην τάξη τούς Σχολικούς Συμβούλους κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και συνεργάζονται μαζί τους. Οι επισκέψεις αυτές γίνονται ύστερα από σχετική συνεννόηση με το διδάσκοντα. Μετά το πέρας της επίσκεψης οι Σχολικοί Σύμβουλοι συμβουλεύουν και προτείνουν στους διδάσκοντες τρόπους και μεθόδους για την αντιμετώπιση τυχόν μαθησιακών προβλημάτων και συμπεριφοράς.
 • Ενημερώνονται από τον Διευθυντή του σχολείου και τηρούν τους νόμους, τα διατάγματα, τις οδηγίες, τις εγκυκλίους και τα βιβλία. Αναλαμβάνουν τις εξωδιδακτικές εργασίες του σχολείου, συμβάλλοντας έτσι έμπρακτα στη συλλογική λειτουργία του.
 • Συνεργάζονται με εκπαιδευτικούς που επιμορφώνονται ή με ασκούμενους φοιτητές για την πραγματοποίηση διδασκαλιών από τους επιμορφούμενους ή τους ίδιους. Προηγείται σχετική ενημέρωση από τον Διευθυντή του σχολείου και ένταξη αυτών των διδασκαλιών στον προγραμματισμό δραστηριοτήτων της σχολικής μονάδας.
 • Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να συμπεριφέρονται προς όλους τους γονείς και κηδεμόνες με τη δέουσα ευγένεια, σοβαρότητα, ευπρέπεια και σεβασμό που επιβάλλει το λειτούργημά τους και να μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας και συνεχούς και αμφίδρομης επικοινωνίας και να τους ενημερώνουν για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των παιδιών τους.

 Φροντίζουν για την πρόοδο όλων των μαθητών τους και τους προσφέρουν παιδεία πνευματική, δεξιοτήτων, ηθική και κοινωνική. Ενδιαφέρονται για τη δημιουργία υγιεινών συνθηκών παραμονής των μαθητών τους το σχολείο και συμβάλλουν στην επιτυχία όλων των εκδηλώσεων που οργανώνονται από την τάξη και το σχολείο.

 • Προσέρχονται στο σχολείο έγκαιρα πριν από την έναρξη της διδασκαλίας των μαθημάτων τους, εφαρμόζουν το ωρολόγιο πρόγραμμα και δεν παραβιάζουν την ώρα έναρξης και λήξης των μαθημάτων.
 • Προσέρχονται στο σχολείο με κόσμια εμφάνιση.
 • Κατά τη διάρκεια του μαθήματος έχουν απενεργοποιημένα τα κινητά τους τηλέφωνα.
 • Απαγορεύεται να καπνίζουν στο σχολικό χώρο.                                     
 • Παρίστανται στο χώρο συγκέντρωσης των μαθητών κατά την έναρξη λειτουργίας του σχολικού ωραρίου και κάθε φορά που ο Σύλλογος των Διδασκόντων απευθύνεται στο σύνολο των μαθητών. Με τον τρόπο αυτό δίνεται το αναγκαίο κύρος στη συλλογική λειτουργία του σχολείου.
 • Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών τους στην οικογένεια και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο και συμπεριφορά των μαθητών τους και υιοθετούν κατάλληλες παιδαγωγικές ενέργειες, ώστε να αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα.
 • Οφείλουν, και όταν ακόμη δεν είναι εφημερεύοντες, να ελέγχουν τους μαθητές, όταν αντιλαμβάνονται οποιαδήποτε εκτροπή τους.
 • Για θέματα που αφορούν το σχολείο προβαίνουν σε ανακοινώσεις προς τους μαθητές, τους γονείς ή τους πολίτες μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων.
 • Ενθαρρύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν τους ίδιους και το σχολείο και καλλιεργούν τις αρχές και το πνεύμα αλληλεγγύης και συλλογικότητας.
 • Συνεργάζονται με το Διευθυντή, τους γονείς και τους αρμόδιους Σχολικούς Συμβούλους για την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, σεβόμενοι την προσωπικότητα και τα δικαιώματα των μαθητών. Δεν επιτρέπεται να απομακρύνουν τους μαθητές από την τάξη κατά τις ώρες διδασκαλίας χωρίς σημαντικό λόγο. Εάν απομακρύνουν μαθητή από την αίθουσα, ενημερώνουν το Διευθυντή και φροντίζουν στο σημείο αυτό να εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις.
 • Παραμένουν στο σχολείο κατά τις εργάσιμες ημέρες πέρα από το ωράριο διδασκαλίας τους, για να προσφέρουν και άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο εφόσον τους ζητηθεί από τον Διευθυντή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Αναλαμβάνουν καθήκοντα εφημερευόντων, έχουν την ευθύνη της επιτήρησης και της προστασίας των μαθητών και επιμελούνται την καθαριότητα των σχολικών χώρων και ό,τι άλλο σχετίζεται με την υγιεινή και την ασφάλειά τους.
 • Είναι υπεύθυνοι για την επιτήρηση των μαθητών μέσα στην τάξη, εισέρχονται στην αίθουσα μαζί τους και εξέρχονται μετά την αποχώρησή αυτών.Σέβονται απόλυτα το χρόνο διαλείμματος των μαθητών.
 • Μετέχουν στις επιτροπές που συγκροτούνται από τους Διευθυντές, τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και τους Προϊσταμένους Γραφείων ή τους Σχολικούς Συμβούλους, όπου αυτό απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Ελέγχουν και καταγράφουν τις απουσίες των μαθητών και ενημερώνουν τον διευθυντή για τις απουσίες των μαθητών στο τέλος κάθε μήνα. Επίσης ενημερώνουν το ημερολόγιο της τάξης με τα σοβαρά περιστατικά και γεγονότα που συμβαίνουν στην τάξη.
 • Αξιολογούν αντικειμενικά την πρόοδο και την επίδοση των μαθητών τους και ενημερώνουν σχετικώς τους γονείς ή κηδεμόνες καθώς και τους ίδιους τους μαθητές. Επίσης διορθώνουν τις εργασίες των μαθητών, τις αξιολογούν και τους ενημερώνουν σχετικά.
 • Ανανεώνουν και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους σχετικά με τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα και τις επιστήμες της αγωγής τόσο μέσω των διάφορων μορφών επιμόρφωσης και επιστημονικής – παιδαγωγικής καθοδήγησης, που παρέχονται θεσμικά από το σύστημα της οργανωμένης εκπαίδευσης, όσο και με την αυτοεπιμόρφωση. Τα ανωτέρω κρίνονται απαραίτητα, διότι οι ανάγκες της κοινωνίας μεταβάλλονται με γρήγορους ρυθμούς. Για να μπορεί η εκπαίδευση να ανταποκριθεί σ΄ αυτούς τους ρυθμούς, πρέπει ο εκπαιδευτικός να παρακολουθεί τις εξελίξεις με διαρκή και έγκυρη επιμόρφωση.
 • Στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης απουσίας τους από το σχολείο ενημερώνουν έγκαιρα το Διευθυντή του σχολείου για την αναπροσαρμογή του προγράμματος.
 • Αντικαθιστούν εκπαιδευτικό ο οποίος λείπει και, ανάλογα με την περίπτωση, ή καλύπτουν το κενό ή απασχολούν τους μαθητές, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Διευθυντή.
 • Αξιοποιούν τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και τις νέες τεχνολογίες. Προς το σκοπό αυτό οφείλουν να αναζητούν, σε συνεργασία με το Διευθυντή του σχολείου, τρόπους εξοικείωσης με τη χρήση τους.
 • Λαμβάνουν μέρος σε όλα τα προγράμματα του σχολείου όπως στην Ενισχυτική Διδασκαλία, στο Ολοήμερο σχολείο και στα προγράμματα τάξεων υποδοχής, όταν τους ανατίθενται από τα αρμόδια όργανα.
 • Καλλιεργούν συνειδητά το αίσθημα της αυτοπειθαρχίας και της κοινωνικής συνείδησης στους μαθητές.
 • Σέβονται την προσωπικότητα, τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις κοινωνικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές ή φυλετικές ιδιαιτερότητες του μαθητή.
 • Η δίκαιη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού πρέπει να επιβεβαιώνεται καθημερινά στην πράξη με τα εξής στοιχεία:

α. τρόπος αντιμετώπισης του μαθητή

β. τρόπος αξιολόγησης και βαθμολόγησης

γ. τρόπος με τον οποίον εκτονώνει τις εντάσεις, που παρουσιάζονται στο τμήμα.

δ. η αποφασιστικότητα με την οποία αντιμετωπίζονται οι δυσλειτουργίες

ε. προβλήματα που μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα στο τμήμα δεν πρέπει να μεγεθύνονται φθάνοντας μέχρι τη Διεύθυνση.

 • Σε περίπτωση συμμετοχής σε απεργία ή στάση εργασίας ενημερώνουν τη Δ/νση του σχολείου από την προηγούμενη ημέρα ή αυθημερόν πριν από τις 8 π.μ. Σε περίπτωση μη ενημέρωσης θα θεωρούνται απόντες.

Αναφέρουν στον Διευθυντή του σχολείου κάθε υποψία που έχουν για τυχόν οικογενειακή κακοποίηση μαθητή και φροντίζουν να ενημερώνονται για άλλα προβλήματα υγείας ή ιδιαιτερότητες των μαθητών τους.

 • Φροντίζουν να ενημερώνονται διακριτικά για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των οικογενειών των μαθητών τους και να τηρούν την δέουσα εχεμύθεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 • Τηρούν την απαραίτητη εχεμύθεια σχετικά με τις αποφάσεις και συζητήσεις στον Σύλλογο Διδασκόντων για τις επιδόσεις ή τη συμπεριφορά των μαθητών και για κάθε άλλο θέμα που αφορά συμβάντα στον χώρο του σχολείου.
 • Αξιοποιούν τη σχολική ιστοσελίδα με τους μαθητές τους και για επικοινωνία με τους γονείς έχοντας την ευθύνη για ό,τι αναρτούν σε αυτή.
 • Συνεργάζονται μεταξύ τους, ειδικά όταν διδάσκουν στο ίδιο τμήμα, και σέβονται τις απόψεις όλων των συναδέλφων χωρίς να υποτιμούν το διδακτικό αντικείμενο κανενός.
 • Οι εκπαιδευτικοί με την εν γένει συμπεριφορά τους οφείλουν να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση ήρεμου, ευχάριστου και συνεργατικού κλίματος μέσα στο σχολείο. Πρέπει να διαθέτουν αξιοπρέπεια και κύρος που συμβιβάζονται με το ρόλο τους. Τις μεταξύ τους σχέσεις είναι απαραίτητο να τις διέπει ο αμοιβαίος σεβασμός και να τις χαρακτηρίζει η ειλικρινής, συναδελφική και ανθρώπινη επικοινωνία. Ανάλογη σχέση συνεργασίας και επικοινωνίας πρέπει επίσης να καλλιεργείται ανάμεσα σε αυτούς και τον Διευθυντή του σχολείου.

 10.  Ο Διευθυντής του Σχολείου

Ο Διευθυντής επιβάλλεται να έχει ενεργή συμμετοχή στη ζωή του σχολείου, να έχει άριστη γνώση της εκπαιδευτικής νομοθεσίας και να επιμελείται την εφαρμογή της από όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Ειδικότερα:

 • Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα, ώστε να θέσει υψηλούς στόχους και να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις επίτευξής τους για ένα σχολείο λειτουργικό, δημοκρατικό και ανοιχτό στην κοινωνία.
 • Δημιουργεί κλίμα αμοιβαίας κατανόησης και εκτίμησης ανάμεσα σε αυτόν και τους εκπαιδευτικούς και εξασφαλίζει τη συναίνεση και τη συνεργασία.
 • Ασκεί με δικαιοσύνη, σύνεση και δημοκρατικό πνεύμα τα καθήκοντά του παρακινώντας τους εκπαιδευτικούς στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών και ενθαρρύνοντας τους να καινοτομούν στην τάξη.
 • Είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του σχολείου και το συντονισμό της σχολικής ζωής. Φροντίζει για τη λήψη κάθε μέτρου, το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του σχολείου.                                                                                               
 • Έχει την παιδαγωγική ευθύνη για τη διαμόρφωση θετικού, δημοκρατικού κλίματος στο σχολείο και για την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας.
 • Επικοινωνεί με τους μαθητές συχνά και επιτρέπει την πρόσβαση στο Γραφείο του αποφεύγοντας το αυταρχικό στιλ εξουσίας και τη χρήση προσβλητικών εκφράσεων ή υποτιμητικής και απαξιωτικής συμπεριφοράς απέναντί τους.
 • Συνεργάζεται με τους γονείς και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων σε τακτική βάση φροντίζοντας να συγκαλεί κανονικά τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων.

Είναι υπεύθυνος μαζί με τους εκπαιδευτικούς για την καθαριότητα και αισθητική των χώρων του διδακτηρίου, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των μαθητών.

 • Φροντίζει να καλύπτονται οι διδακτικές ώρες σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού, τροποποιώντας το ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας, αναθέτοντας την κάλυψη του κενού σε διαθέσιμο εκπαιδευτικό ή κατ’ άλλον τρόπο και πάντα μέσα στο γράμμα και το πνεύμα της κείμενης νομοθεσίας.
 • Σε συνεργασία με τους διδάσκοντες καταρτίζει το πρόγραμμα ενημέρωσης των γονέων.
 • Έχει την ευθύνη για τη σύνταξη του ωρολογίου προγράμματος με γνώμονα την αποδοτική λειτουργία του.

 11.  Επισκέψεις – γιορτές

Αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην αποτελεσματική πραγματοποίηση του σχολικού έργου, γι’ αυτό οι μαθητές απουσιάζουν από αυτές μόνο αν έχουν σοβαρό λόγο. Η συμπεριφορά τους δε κι οι υποχρεώσεις τους είναι ανάλογη κατά τη διάρκειά τους, όπως και στο σχολικό πρόγραμμα. Σε περίπτωση επίσκεψης τηρείται  το σχολικό ωράριο, ενώ σε περίπτωση γιορτής το ωράριο διαμορφώνεται ανάλογα. Για παράδειγμα στις Εθνικές γιορτές ορίζουμε τη διάρκεια της γιορτής και δεν λειτουργεί το Ολοήμερο.

12.  Παιδαγωγικός έλεγχος – Κυρώσεις

Είναι αυτονόητο ότι οι ποινές ως εξωτερικό κίνητρο έχουν φτωχά αποτελέσματα στην αλλαγή της συμπεριφοράς των μαθητών και, ως εκ τούτου, για την Παιδαγωγική  δεν προκρίνονται παρά μόνον ως η έσχατη επιλογή των εκπαιδευτικών. Εντούτοις, οι μαθητές πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει κάποιες επιπτώσεις ανάλογα με τη σοβαρότητά της, ώστε να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. 

Στο παιδαγωγικό αυτό πλαίσιο οι ποινές που μπορεί να επιβληθούν είναι οι:

α. Παρατήρηση


β. Επίπληξη


γ. Παραπομπή στον διευθυντή

 

δ. Ενημέρωση γονέων

 

ε. Ενημέρωση Συλλόγου Διδασκόντων

 

στ. Ενημέρωση Σχολικού Συμβούλου

 

ζ. Αλλαγή τμήματος


η. Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος

 

Αρμόδια όργανα για την επιβολή των ποινών των περιπτώσεων α, β και γ είναι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου· της περίπτωσης δ ο διευθυντής με τον εκπαιδευτικό της τάξης· των ε, στ και ζ ο διευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων και της η ο σύλλογος διδασκόντων με τη συναίνεση του γονέα.

Οι σωματικές ποινές δεν επιτρέπονται. 

 

13.  Γονείς – κηδεμόνες

 • Οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να συμπεριφέρονται προς όλους τους εκπαιδευτικούς με τη δέουσα ευγένεια, σοβαρότητα, ευπρέπεια και σεβασμό που επιβάλλει το λειτούργημά τους και ο χώρος του σχολείου.
 • Οι κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από το δάσκαλο της τάξης. Εκείνος ορίζει ημερομηνία κι ώρα τακτικής συνάντησης κι επικοινωνίας.
 • Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές (ή αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων αλλά και στην ιστοσελίδα του σχολείου) κι ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου.
 • Φροντίζουν να ελέγχουν τους μαθητές για τις κατ’ οίκον σχολικές  υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμά και για τα απαραίτητα της σχολικής τσάντας.
 • Φροντίζουν για τον εφοδιασμό των παιδιών τους με το απαραίτητο φαγητό (δεκατιανό) , νερό και τα είδη προσωπικής υγιεινής (χαρτομάντηλα, απολυμαντικά μαντηλάκια καθαρισμού κλπ.
 • Φροντίζουν να φέρνουν το φαγητό για τους μαθητές του Ολοήμερου είτε κατά την ώρα της πρωινής προσέλευσης είτε στις 13.30 μμ.
 • Οφείλουν ακόμη να γνωστοποιούν στο δάσκαλο της τάξης και στο διευθυντή κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή.
 • Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να νουθετεί, να επιπλήττει ή να τιμωρεί ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ στο χώρο του σχολείου. Όταν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, συζητήστε το πρώτα με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό (του μαθητή που δημιουργεί το πρόβλημα) και στη συνέχεια —αν δεν επιλυθεί— με τον Διευθυντή.
 • Γενικότερα κανένας ανήλικος ή ενήλικος  «εξωσχολικός» δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτίριο ή στο προαύλιο του σχολείου χωρίς να έχει πάρει άδεια.
 • Σε περίπτωση απουσίας μαθητή είναι καλό να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο, όπως επίσης και το σχολείο επικοινωνεί με την οικογένεια ιδιαίτερα σε περίπτωση μακρόχρονης ή επαναλαμβανόμενης απουσίας. Το τηλέφωνο του σχολείου(2382031141) είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι οι δάσκαλοι έχουν τα  σωστά τηλέφωνά σας και  φροντίζετε για την ενημέρωσή τους σε περίπτωση αλλαγής.
 • Ο γονέας-κηδεμόνας μαθητή που συλλαμβάνεται να προκαλεί βανδαλισμούς στη σχολική περιουσία παραπέμπεται στην αρμόδια σχολική επιτροπή για την αποκατάσταση των ζημιών.
 • Οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και να συνδράμουν στη εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.
 • Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς του μαθητή δεν έχει την κηδεμονία του πρέπει να ενημερωθεί άμεσα το σχολείο.
 • Οφείλουμε όλοι να διατηρούμε καλό κλίμα συνεργασίας σχολείου – σπιτιού προς όφελος των παιδιών μας.
  • 14. Γενικά

 • Το ντύσιμο των μαθητών πρέπει να είναι κόσμιο ανάλογο με την εποχή και τις καιρικές συνθήκες.
 • Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα πολύτιμα ή επικίνδυνα.
 • Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων, με βάση σχετική νομοθεσία του υπουργείου παιδείας δεν επιτρέπεται για τους μαθητές.
 • Η προστασία του σχολικού κτιρίου και της περιουσίας του είναι υπόθεση όλων μας.
 • Ο  σεβασμός  των  μαθητών προς τα βιβλία πρέπει να  θεωρείται  δεδομένος  και  γι` αυτό  είναι ανεπίτρεπτη  η κακή  χρήση, η κακοποίηση, η απαξίωση  και  ο  ευτελισμός  αυτών  των  σημαντικών  πνευματικών δημιουργημάτων.

 

 • Όλοι  μας  πρέπει να  συμβάλλουμε  στην  εξοικονόμηση ενέργειας στο  χώρο  του  σχολείου  και  γι`  αυτό  δεν αφήνουμε  τα  φώτα  χωρίς  λόγο  ανοιχτά  και  τις  βρύσες  να  τρέχουν  άσκοπα.
  • 15.  Βιβλιοθήκη

 • Στο σχολείο λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη σε καθορισμένες ώρες και ημέρες της εβδομάδας.
 • Κάθε μαθητής μπορεί να δανειστεί βιβλία, περιοδικά ή CD και DVD σε ποσότητες και για όσες ημέρες ορίζουν οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί της βιβλιοθήκης.
 • Τα δανειζόμενα έντυπα της βιβλιοθήκης πρέπει να επιστρέφονται σε καλή κατάσταση, αλλιώς ο μαθητής οφείλει να τα αντικαταστήσει με άλλα καινούργια.

 16.  Σχολική ιστοσελίδα

 • Το σχολείο διαθέτει και λειτουργεί επίσημη ιστοσελίδα (blog) στη βάση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). Για κάθε άλλη ιστοσελίδα που εμφανίζεται με τα στοιχεία του σχολείου μας στο Διαδίκτυο ο Διευθυντής και το προσωπικό δε φέρουν καμία ευθύνη.
 • Υπεύθυνος για τη διαχείριση της ιστοσελίδας είναι ο Διευθυντής του σχολείου.
 • Κάθε εκπαιδευτικός του σχολείου μπορεί να αναρτά σε συνεννόηση με τον Διευθυντή στους διαδικτυακούς τόπους του σχολείου ό,τι θεωρεί σχετικό με το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου. Οι αναρτήσεις των εκπαιδευτικών γίνονται επώνυμα και αυτοί φέρουν την ευθύνη γι’ αυτές. Για κάθε άλλη ανάρτηση υπεύθυνος είναι ο διαχειριστής της ιστοσελίδας.
 • Με ευθύνη των εκπαιδευτικών μπορεί να γίνονται αναρτήσεις και από τους μαθητές της τάξης τους. Και σε αυτή την περίπτωση την ευθύνη της ανάρτησης έχει ο εκάστοτε εκπαιδευτικός και όχι οι μαθητές.
 • Οι εκπαιδευτικοί παροτρύνονται να κάνουν χρήση των επίσημων ιστοτόπων του σχολείου και να εμπλέκουν τους μαθητές σε αυτές χωρίς αυτό να αποκλείει τη λειτουργία δικών τους ιστοτόπων.
 • Οι αναρτήσεις στους επίσημους διαδικτυακούς τόπους του σχολείου απηχούν τις απόψεις μόνο των συγγραφέων αυτών και σε καμία περίπτωση αυτές του σχολείου ή του Συλλόγου Διδασκόντων.
 • Στους επίσημους διαδικτυακούς τόπους του σχολείου αναρτώνται ανακοινώσεις που επιθυμεί να δημοσιοποιήσει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων.
 • Ο Διευθυντής και όλο το προσωπικό μεριμνά για την ασφάλεια των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των μαθητών στο Διαδίκτυο και ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες του ΠΣΔ.

 17.  Βοηθητικό προσωπικό

 • Η καθαρίστρια οφείλει να βρίσκεται στο σχολείο στο καθορισμένο ωράριο της με την προβλεπόμενη ενδυμασία και να ασκεί σχολαστικά τα καθήκοντά της.
 • Η καθαρίστρια οφείλει να ασφαλίζει κάθε υλικό που τυχόν μπορεί να βλάψει τους μαθητές και να κρατά την αποθήκη της πάντα κλειδωμένη.
 • Απευθύνεται στον Διευθυντή για τα τυχόν προβλήματά της και δέχεται παρατηρήσεις και εντολές για το έργο της μόνο από αυτόν.
 • Οι εκπαιδευτικοί δεν απευθύνονται στην καθαρίστρια για ό,τι σχετίζεται με το έργο της αλλά αναφέρουν τις παρατηρήσεις τους στον Διευθυντή για τα περαιτέρω.
 • Η καθαρίστρια οφείλει να απευθύνεται στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς με τον δέοντα σεβασμό και να περιορίζεται αυστηρά στα καθήκοντά της. 

 18.  Πηγές:

 • Κείμενη σχετική νομοθεσία.
 • Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. ΠΔ 201/1998.
 • Βασικές αρχές κανονισμού λειτουργίας σχολείων-ΥΠΕΠΘ. Ανακτήθηκε από: http://bit.ly/1dJCMlA
 • 5ο Δ.Σ. Μεγάρων.
 • 1ο 8/θ Ολοήμερο Δ.Σ. Άργους Ορεστικού.

 

19.  Παράρτημα

 • Ωρολόγιο πρόγραμμα 6/θέσιου δημοτικού σχολείου:

programma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ – ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

                             5/Θ ΔΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΗΣ

 

08.10 – 08.55 45′ 1η  διδακτική ώρα
08.55 – 9.40 45′ 2η  διδακτική ώρα
9.40 – 10.00 20′ Α’ διάλειμμα
10.00 – 10.45 45′ 3η  διδακτική ώρα
10.45 – 11.30 45′ 4η διδακτική ώρα
11.30 – 11.50 20′ Β’ διάλειμμα
11.50 – 12.35 45′ 5η διδακτική ώρα
12.35 – 12.45 10′ Γ’ διάλειμμα
12.45 – 13.30 45′ 6η διδακτική ώρα

 

 • Ωράριο λειτουργίας Ολοήμερου

Το ωράριολειτουργίας για τα 1/θέσια, 2/θέσια, 3/θέσια, 4/θέσια και 5/θέσια Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία ορίζεται με τη Φ.50/76/12153/Γ1/13-11-02 (ΦΕΚ 1471/22-11-2002 τΒ΄) Υπουργική Απόφαση και έχει ως εξής:

 

Πρωινή Ζώνη 07:00 – 08:00 Προαιρετικά/ελάχιστος αριθμός μαθητών : 5
Ο Υπεύθυνος της Πρωινής Ζώνης ορίζεται με πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων
Ολοήμερο Πρόγραμμα 12.50 – 13.30 1η ώρα Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τα 4/θέσια και 5/θέσιαΔημ. Σχολεία : 10(1) 

Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τα 1/θέσια 2/θέσια και 3/θέσιαΔημ. Σχολεία : 5(1)

 

13.30 – 13.55 γεύμα – διάλειμμα
13.55 – 14.30 2η ώρα
14.30 – 14.40 διάλειμμα
14.40 – 15.15 3η ώρα
15.15 – 15.25 διάλειμμα
15.25 – 16.00 4η ώρα
Υπεύθυνος του Ολοήμερου Προγράμματος είναι ο Υποδιευθυντής ή αυτός που ορίστηκε με πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων

 

 

 

 

 

Παραλίμνη,  18-05-2015                                             Ο διευθυντής του σχολείου

 

Σχολ. Έτος 2014-15.                                                                  Σίσκος Αθανάσιος

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση