Αναβάθμιση εξοπλισμού Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.)

To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων-Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέας Παιδείας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης Αναβάθμιση Εξοπλισμού Τ.Π.Ε. σε σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Τ.Π.Ε. σχολικών…