ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ E-TWINNING

 

Τα προγράμματα e twinning είναι μια Eυρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές Eυρωπαϊκές χώρες ή και από την ίδια χώρα, συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη.