Δικαιολογητικά επιδόματος μετακίνησης

ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Για τη χορήγηση γονικού επιδόματος βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 της 500025/2018 ΚΥΑ θα χρειαστεί να προσκομίσετε στην διεύθυνση του σχολείου τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του Τραπεζικού Λογαριασμού, με το IBAN  του δικαιούχου γονέα.
  2. Φωτοτυπία εκτύπωσης από το taxis  με το ΑΦΜ του δικαιούχου γονέα.
  3. Φωτοτυπία ταυτότητας του δικαιούχου γονέα.
  4. Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ ή άλλου λογαριασμού, από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του δικαιούχου γονέα.

(Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι στο όνομα του γονέα που υποβάλει την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση).

  1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
  2. Βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης κατοικίας-σχολείου από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή της Περιφέρειας.

Επιπλέον, σας επισυνάπτουμε υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης, την οποία θα πρέπει να συμπληρώσει ο δικαιούχος γονέας και η οποία θα πρέπει να γίνει είτε  μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.gov.gr είτε να φέρει σφραγίδα γνησίου υπογραφής. Η Διευθύντρια διαθέτει τη σχετική σφραγίδα, οπότε μπορεί να βεβαιώσει τη γνησιότητα υπογραφής.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

 

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση