Εγγραφές μαθητών  σχ. έτους  2022-23

                                                  Εγγραφές μαθητών  σχ. έτους  2022-23

 Οι εγγραφές στα νηπιαγωγεία  για το σχολικό έτος 2022-23 θα πραγματοποιηθούν από την 1 έως και την  20 Μαρτίου 2022 .

Την ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής  για το Νηπιαγωγείο Ματαράγκας, υποβάλλουν οι γονείς που διαμένουν στην Ματαράγκα ,στο Ερμήτσι  και στον Πύργο Κιερίου  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ 

 Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-23, νήπια και προνήπια  γεννημένα το 2017 και το 2018. Η φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών είναι υποχρεωτική σε όλους τους Δήμους της χώρας.

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Ι. ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου οι γονείς   ακολουθούν τα εξής βήματα:

  •  Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
  •  Χρήση κωδικών: Οι γονείς, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet). 
  •  Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του. 

Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα: 

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή . Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας, 

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια  σχολική μονάδα.

δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

 στ) επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης,  οι γονείς ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα. 

Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται : 

α) η αίτηση εγγραφής και τα δικαιολογητικά για το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα ή/και το τμήμα πρόωρης υποδοχής 

β) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 Εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)

 γ) Βιβλιάριο υγείας του/της μαθητή/τριας, ή άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α΄ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 α του άρθρου 44 του ν.4777/2021 (Α΄ 25). 

5 δ) Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ. 

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του.

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο

 ΟΙ γονείς των μαθητών που θα εγγραφούν στο νηπιαγωγείο μας καλό είναι   να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το νηπιαγωγείο  πριν την υποβολή της αίτησης για την επίλυση των αποριών τους και για όποιες διευκρινήσεις χρειαστούν .

Το τηλέφωνο επικοινωνίας του Νηπιαγωγείου είναι το 24430412825.

 

 

 

 

Εργαστήρια δεξιοτήτων Β΄Θεματικός κύκλος Φροντίζω το περιβάλλον “Ανακυκλώστε και τον πλανήτη σώστε!”

Στιγμιότυπα από την πραγματοποίηση του εργαστηρίου

viber image 2022 02 02 14 25 47 502
Διαχωρισμός αποριμμάτων
Διαχωρισμός ανακυκλώσιμων
Εν ώρα ανακύκλωσης
Τα καπάκια παίρνουν σχήμα καρδιάς στην πλατεία του χωριού!
Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη! Πανηγυρική άφιξη του Μπλέκα στο νηπιαγωγείο…
Η ανακύκλωση πλέον είναι στα χέρια των παιδιών !

viber image 2022 02 07 15 19 15 128viber image 2022 02 07 15 19 34 451viber image 2022 02 07 15 19 34 539

viber image 2022 02 07 15 20 19 188
  Ο Μπλέκας     βαρυστομάχιασε!
viber image 2022 02 09 14 21 42 341
Όχι μόνο ανακύκλωση ,              αλλά και επαναχρησιμοποίηση!

Υπάρχουν λύσεις!
Χαρίσαμε την αφίσα που δημιουργήσαμε στο δημοτικό σχολείο για διάχυση των αποτελεσμάτων του εργαστηρίου..
viber image 2022 02 11 13 44 37 817
 Θυροκόλληση              ενημερωτικού σημειώματος  στα σπίτια της γειτονιάς

   Ατομική χειροτεχνία
viber image 2022 02 11 13 46 44 011
Και άλλη άφιξη!
Αυτός τρώει μόνο μπαταρίες!

viber image 2022 02 11 13 49 05 005
Τα παλιά ελαστικά που θα χρησιμοποιηθούν για το σχέδιο δράσης του νηπιαγωγείου επαναχρησιμοποιούνται για παιχνίδι ! Άλλη μια ωραία ιδέα των παιδιών!

 

 

 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας νηπιαγωγείου Ματαράγκας σχ.έτους 2021-2022Λήψη αρχείου