Η Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη υποστηρίζει το Διαδικτυακό Σχολείο

Κατά το μήνα Νοέμβριο 2020 η Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (eclass.sch.gr) υποστήριξε με επιτυχία την υλοποίηση του Διαδικτυακού Σχολείου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής. Πρόκειται για ένα Διαδικτυακό Σχολείο που συστάθηκε για να παρέχει εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε μαθητές που δεν δύνανται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους, με φυσική παρουσία, στη σχολική μονάδα που ανήκουν. Όμοια οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε αυτό το σχολείο ανήκουν σε ομάδες πληθυσμού και λόγω της πανδημίας παραμένουν στο σπίτι.

Η Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη υλοποίησε και υποστηρίζει τη λειτουργία αυτών των Διαδικτυακών Τμημάτων, επιτρέποντας την εφαρμογή κατάλληλων σχολικών εκπαιδευτικών σεναρίων, μέσα από ένα δομημένο και ασφαλές περιβάλλον εμπιστοσύνης που εξασφαλίζει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Αξίζει να σημειώσουμε την ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής σχολικής κοινότητας, στην οποία κανένα από τα μέλη της (εκπαιδευτικοί – μαθητές) δεν γνωρίζονται και επιπλέον ανήκουν σε διαφορετικές σχολικές μονάδες και περιοχές.

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές όπως ακριβώς θα βρίσκονταν στη φυσική σχολική μονάδα τους, συνδέονται στην η-τάξη με τον προσωπικό λογαριασμό που διαθέτουν στο ΠΣΔ, αναγνωρίζονται με την ιδιότητα τους (ρόλο) και βλέπουν μόνο τα τμήματα του Διαδικτυακού Σχολείου, στα οποία αποτελούν μέλη. Στα διαδικτυακά τμήματα (ως κλειστά μαθήματα) δεν μπορούν να εισέρχονται ή να εγγράφονται άλλοι, πέρα από όσους ανήκουν σε αυτά.

Οι μαθητές με τη σύνδεση τους στην η-τάξη, αφού επιλέξουν το τμήμα τους, θα βρουν στην κεντρική σελίδα το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο πρόγραμμα, αποτελούμενο από τους ενεργούς διαδικτυακούς συνδέσμους (links) για την είσοδο τους στα ομόχρονα (σύγχρονα) διαδικτυακά δωμάτια των εκπαιδευτικών τους ανά εκπαιδευτικό αντικείμενο.

Για τις ψηφιακές διδασκαλίες οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τα προσωπικά τους διαδικτυακά δωμάτια που τους παρέχει η πλατφόρμα Cisco Webex, η οποία διαλειτουργεί με το ΠΣΔ για τους εκπαιδευτικούς.

Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, μόνο οι συγκεκριμένοι μαθητές του κάθε τμήματος μπορούν να έχουν πρόσβαση στις αντίστοιχες ομόχρονες διαδικτυακές διδασκαλίες, σε εκπαιδευτικές συνδέσεις, υλικό και επικοινωνία του τμήματος τους. Επιπλέον τα Webex links παραμένουν προστατευμένα μέσα στην η-τάξη χωρίς να έχουν τη δυνατότητα άλλα άτομα να αιτούνται την είσοδο στις σύγχρονες (webex) διαδικτυακές διδασκαλίες. Τούτο διασφαλίζει για κάθε μαθητή και εκπαιδευτικό την εμπιστευτική συμμετοχή τους στο ψηφιακό τους σχολικό τμήμα, κατ’ αναλογία με το φυσικό.

Οι εκπαιδευτικοί με τη σύνδεση τους στην η-τάξη, πέρα από τα μαθήματα που διαθέτουν στη φυσική σχολική μονάδα που ανήκουν, θα βρουν επιπλέον τα τμήματα που υποστηρίζουν στο Διαδικτυακό Σχολείο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής.

Μπορούν μεταξύ άλλων να επικοινωνούν με τους μαθητές τους, να τους αναρτούν πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό, οδηγίες μελέτης, να συμπληρώνουν το βιβλίο διδασκόμενης ύλης, το απουσιολόγιο του τμήματος και να οργανώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία του τμήματος για το αντικείμενο τους, σύμφωνα με τον δικό τους εκπαιδευτικό σχεδιασμό.

Υποστήριξη

Για την υλοποίηση και υποστήριξη του ανωτέρω ιδιαίτερου σχολικού εκπαιδευτικού σεναρίου δημιουργήθηκαν μια σειρά από διαχειριστικά εργαλεία που διευκολύνουν στην ταυτοποίηση των μαθητών από τα διαφορετικά σχολεία. Επιπλέον τα εργαλεία αυτά διευκολύνουν την εξυπηρέτηση των χρηστών (HelpDesk) στην ταχύτερη επίλυση των προβλημάτων. Τέλος τροποποιήθηκαν αναφορές, μέσα από τις οποίες μπορεί να προσδιορίζεται εύκολα η φυσική σχολική μονάδα που ανήκουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί.