Διαδικασίες εγγραφής στο ΠΣΔ για σχολεία και εκπαιδευτικούς

Ανακοινώθηκαν δύο νέες εγκύκλιοι του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠοΠαιΘ) με βάση τις οποίες:

  • ενοποιούνται οι  διαδικασίες εγγραφής  και παροχής υπηρεσιών στις  σχολικές  και  διοικητικές  μονάδες  στο  ΠΣΔ,  τόσο  για  τη  Δημόσια  όσο  και  για  την  Ιδιωτική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται επίσης και οι σχολικές / διοικητικές μονάδες του εξωτερικού.
  • ενοποιούνται  οι  διαδικασίες  εγγραφής  και  παροχής λογαριασμών  πρόσβασης  στις  υπηρεσίες  ΠΣΔ  σε  όλους  τους  εκπαιδευτικούς  της  Α/θμιας  και Β/Θμιας, Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.

connect-316638_640Συγκεκριμένα, σε κάθε μονάδα παρέχεται σύνδεση ADSL καθώς και ένας ή περισσότεροι λογαριασμοί email μέσω των οποίων αποκτά πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΠΣΔ. Η εγγραφή σχολικής / διοικητικής μονάδας απαιτεί την αποστολή αίτησης στο ΠΣΔ, η οποία υπογράφεται από τον Διευθυντή της μονάδας και λαμβάνει τη σφραγίδα της μονάδας. Το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.sch.gr/schools/schoolsregister.

Για την εγγραφή και παροχή λογαριασμού email στους εκπαιδευτικούς, απαραίτητη προϋπόθεση είναι το σχολείο στο οποίο υπηρετούν να είναι εγγεγραμμένο στο ΠΣΔ και να διαθέτει λογαριασμό σχολικής μονάδας. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να κάνουν ηλεκτρονική εγγραφή στη σελίδα https://register.sch.gr/teachers. Η πιστοποίηση των στοιχείων των εκπαιδευτικών γίνεται αυτόματα από το σύστημα. Στην περίπτωση που αυτό δεν καταστεί εφικτό, η πιστοποίηση γίνεται από τη σχολική/διοικητική μονάδα στην οποία υπηρετεί ο εκπαιδευτικός μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος που αποστέλλεται στον επίσημο λογαριασμό της.

Δείτε αναλυτικές οδηγίες καθώς και τις προαναφερόμενες εγκυκλίους στο σύνδεσμο http://www.sch.gr/teachers/2010-04-30-06-44-11.

Στον  ιστότοπο  http://www.sch.gr/services  υπάρχει  πλήρης  κατάλογος  και  σύνδεσμοι προς τις παρεχόμενες από το ΠΣΔ υπηρεσίες, σύνδεσμοι με ενημερωτικό υλικό, οδηγίες και όροι χρήσης. Μετά τη δημιουργία λογαριασμού email θα μπορείτε να συνδεθείτε με τα ίδια στοιχεία (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) σε όλες τις υπηρεσίες του ΠΣΔ.