Εγγραφές στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα  με την με αρ. πρωτ. Φ7/124668/ΦΔ/Δ1/18-9-2020  και Φ7/126202/ΦΔ/Δ22-09-2020  εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ για τις
εγγραφές στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής στον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Νηπιαγωγείου κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία η Παρασκευή 25-9-2020.

Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα νήπια/προνήπια που είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00 π.μ
Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.