ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3699
 Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4186 
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 Άρθρο 28 Θέματα Ειδικής Αγωγής

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.4452/2017
Αρθρο 11
Ρύθμιση θεμάτων ειδικής αγωγής και εκπ/σης

Τράπεζα Πληροφοριών Νομοθεσίας

Ν.υπ.αριθ.3528/9 2 2007
Υπαλληλικός Κώδικας

Μηχανή αναζήτησης ελληνικής νομοθεσίας