Δυνατότητες μαθητών – Studentische Fähigkeiten

Από το Σχολικό έτος 2018-19 όλες οι τάξεις του Σχολείου ακολουθούν το δίγλωσσο αναλυτικό πρόγραμμα.

Θεμελιώδεις παιδαγωγικές αρχές λειτουργίας των Ιδιωτικών Δίγλωσσων Ελληνογερμανικών Σχολείων της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Βαυαρία είναι οι ακόλουθες:

α. Τα δίγλωσσα Ελληνόπουλα βιώνουν κατά τη διάρκεια της σχολικής τους φοίτησης και τις δύο γλώσσες τους και τις δύο κουλτούρες τους ως ισότιμες και εξίσου σημαντικές τόσο για τους ίδιους όσο και για τον κοινωνικό τους περίγυρο.

β. Το δίγλωσσο γλωσσικό δυναμικό των Ελληνίδων μαθητριών και των Ελλήνων μαθητών που ζουν στη Βαυαρία, οι εμπειρίες και τα βιώματά τους από τους δύο πολιτισμούς καθώς και οι ανάγκες που έχουν λαμβάνονται υπόψη στο καθημερινό μάθημα.

γ. Η απόκτηση μιας δίγλωσσης γλωσσικής ικανότητας, η ανάπτυξη και η καλλιέργεια ικανοτήτων και δεξιοτήτων καθιστούν τα Ελληνόπουλα της Βαυαρίας ικανά να αντιμετωπίσουν τις πολλαπλές και πολύπλευρες προσκλήσεις της σημερινής παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας και αποτελούν τους κεντρικούς εκπαιδευτικούς, μορφωτικούς και παιδαγωγικούς σκοπούς του Σχολείου.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ    ΕΛΛΗΝΩΝ   ΜΑΘΗΤΩΝ   ΣΤΗ   ΒΑΥΑΡΙΑ

Γενικές πληροφορίες  – Πατήστε εδώ

Στους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου από το 2018 παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης του Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας της Γερμανικής Γλώσσας (Deutsches Sprachdiplom) επιπέδου Β1, ύστερα από ενδοσχολικές εξετάσεις.

Για τους μαθητές που θα ακολουθήσουν το Ελληνικό Γυμνάσιο παρέχονται οι παρακάτω δυνατότητες:

Εξετάσεις Quali – Πατήστε εδώ

Εξετάσεις MSA – Πατήστε εδώ

Για όσους αποφοιτήσουν από το Λύκειο, τους δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας.

Εισαγωγή  στην  Ανώτατη Εκπαίδευση Ελλήνων του εξωτερικού 

Για τους Έλληνες του εξωτερικού τα ποσοστά επί του αριθμού εισακτέων ανά κατηγορία είναι:
Κατηγορία 1 (Τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού, απόφοιτοι Ελληνικών Λυκείων): 3%
Κατηγορία 2 (Τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων αποσπ. σε ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες στο εξωτερικό, απόφοιτοι Ελληνικών Λυκείων):1%
Κατηγορία 3 (Έλληνες απόφοιτοι ξένων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολ. του εξωτ. με πρόγραμμα σπουδών χώρας της Ε.Ε, πλην Κύπρου): 1,5%
Κατηγορία 4 (Έλληνες απόφοιτοι Κυπριακών Λυκείων που λειτουργούν στην Κύπρο): 1,5%
Κατηγορία 5 (Απόφοιτοι ξένου σχολείου Δ/θμιας εκπ/σης του εξωτερικού με πρόγραμμα σπουδών χώρας μη μέλους της Ε.Ε.): 1%
(ΠΗΓΗ: http://se-muenchen.sch.gr/mathites.php)