Μαθήματα

Κατανομή  του χρόνου ανά  διδακτικό αντικείμενο 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα μαθήματα και οι ώρες που διδάσκονται ανά τάξη.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΤΑΞΗ

Α

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Θρησκευτικά

1

1

1

1

1

1

Ελληνικά

6

6

6

6

5

5

Γερμανικά

6

6

6

6

5

5

Μαθηματικά

2+4

2+4

1+5

1+5

1+4

1+4

Ιστορία – Γεωγραφία – Πολιτική

—–

—–

—–

—–

2+1

2+1

Φυσική

—–

—–

—–

—–

1+1

1+1

Επαγγελματικός προσανατολισμός (WIB)

—–

—–

—–

—–

1

1

Μελέτη Περιβάλλοντος*

1+2

1+2

2+2

2+2

—–

—–

Μουσική

1+1

1+1

1+1

1+1

1

1

Καλλιτεχνικά

1

1

1

1

1

1

Χειροτεχνία

1

1

1

1

2

2

Φυσική Αγωγή

2

2

2

2

2

2

Ενισχυτική Διδασκαλία**

1

1

1

1

1

1

Αγγλικά

—–

—–

—–

—–

4

4

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

14 + 15

29

14 + 15

29

14 + 16

30

14 + 16

30

14 + 15+ 4

33

14 + 15+ 4

33

(με μπλε χρώμα)           Μαθήματα που διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα

(με κόκκινο χρώμα)    Μαθήματα που διδάσκονται στη γερμανική γλώσσα

(με πράσινο χρώμα)    Μαθήματα που διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα

Στη μετασχολική φροντίδα:

α) Οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης παραμένουν 6 ώρες την εβδομάδα.

β) Οι μαθητές της Γ΄ και Δ΄ τάξης παραμένουν 5 ώρες την εβδομάδα.

γ) Οι μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης παραμένουν 2 ώρες την εβδομάδα.

___________________________________________________

*  Για τις τάξεις Γ και Δ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος περιλαμβάνεται και το μάθημα της Ιστορίας.

** Ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών, η ώρα αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί στην ελληνική ή στη γερμανική γλώσσα.