Ωράριο Λειτουργίας – Öffnungszeiten

Ωράριο Λειτουργίας – Öffnungszeiten

Το Σχολείο λειτουργεί σε πρωινή βάρδια από 8:00 μέχρι 14:00 ως εξής:

Die Schule arbeitet in einer Frühschicht von 8:00 bis 14:00 Uhr wie folgt:

1η ώρα

8:00 – 8:45

2η ώρα

8:45 – 9:30

1ο Διάλειμμα

Pause

9:30 – 9:50

3η ώρα

9:50 – 10:35

4η ώρα

10:35 -11:20

2ο Διάλειμμα

Pause

11:20 -11:30

5η ώρα

11:30 -12:15

6η ώρα

12:15 -13:00

3ο Διάλειμμα

Pause

13:00 -13:15

7η ώρα

13:15 -14:00

Για τα τμήματα που τα μαθήματά τους τελειώνουν πριν τις 14:00, οι μαθητές παραμένουν στον χώρο του Σχολείου (εφόσον το επιθυμούν) και απασχολούνται από τη Μετασχολική φροντίδα  έως τις 14:00, οπότε οι μαθητές αναχωρούν με τα σχολικά λεωφορεία για τα σπίτια τους.

Για τους μαθητές που δεν επιθυμούν την παραμονή τους στη μετασχολική φροντίδα, οι γονείς οφείλουν να μεριμνούν για την αποχώρηση των παιδιών τους από το Σχολείο.

Η μετακίνηση των μαθητών από και προς το σπίτι γίνεται με σχολικά λεωφορεία. Σε περίπτωση που κάποιος / κάποια μαθητής / μαθήτρια δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί με τα σχολικά λεωφορεία, το σχολείο του παρέχει δωρεάν εισιτήριο για τη μετακίνησή του.

Für Klassen, die vor 14:00 Uhr enden, bleiben die Schüler auf dem Schulgelände (wenn sie dies wünschen) und werden bis 14:00 Uhr von der Nachmittagsbetreuung betreut, wenn die Schüler mit den Schulbussen nach Hause fahren.

Für Schüler, die nicht in der Hortbetreuung bleiben möchten, müssen die Eltern dafür sorgen, dass ihre Kinder die Schule verlassen.

Die Schüler werden mit Schulbussen von und nach Hause transportiert. Für den Fall, dass ein Schüler nicht von den Schulbussen bedient werden kann, stellt die Schule ihm/ihr eine kostenlose Fahrkarte für seinen/ihren Transport zur Verfügung.