Επιστροφή σε Μαθητές

Μαθητικές Κοινότητες

Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό έγγραφο του υπουργείου που είναι ο  Κανονισμός Λειτουργίας των Μαθητικών Κοινοτήτων.

Επίσης:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

–         Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να σέβονται και να τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος, ιδίως να σέβονται την ώρα έναρξης των μαθημάτων που για το σχολείο μας είναι ακριβώς στις 8.00, και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης (πρωινή προσευχή, εορταστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές εξορμήσεις, εκδρομές κ.ά.) Σε περίπτωση μη εγκαίρου προσέλευσης οι μαθητές προσέρχονται στον Διευθυντή του σχολείου και αναφέρουν την αιτία της καθυστέρησης.

–         Οι μαθητές οφείλουν να έχουν μαζί τους τα βιβλία και τα τετράδια ή και τις φωτοτυπίες που χρειάζονται για το σχολικό πρόγραμμα της ημέρας.

–         Οι μαθητές οφείλουν να παρακολουθούν και να συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή διδακτική διαδικασία και να μην παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση. Οφείλουν να φέρουν μαζί τους τα βιβλία και τετράδιά τους.

Η καθημερινή εργασία που ανατίθεται στους μαθητές για το σπίτι και που είναι επανάληψη, συμπλήρωμα ή προέκταση της εργασίας στην τάξη, πρέπει να ετοιμάζεται από τον μαθητή με συνέπεια και υπευθυνότητα.

–         Δεν επιτρέπεται να ζητούμε άδεια για να πάμε τουαλέτα κατά τη διάρκεια του μαθήματος, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις. Υπάρχουν αρκετά διαλείμματα σε τακτά χρονικά διαστήματα για να καλύπτουν όλες τις ανάγκες μας.

–         Η αλλαγή αίθουσας για τη διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων πρέπει να γίνεται χωρίς αργοπορία. Πρέπει επίσης να αποφεύγονται θορυβώδεις και ενοχλητικές εκδηλώσεις στους διαδρόμους του σχολείου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.

–         Στα διαλείμματα οι μαθητές βγαίνουν από την τάξη και οι επιμελητές ανοίγουν τα παράθυρα για τον αερισμό της αίθουσας.

–         Οι μαθητές δεν καθυστερούν στο μάθημά τους μετά το διάλειμμα. Ο καθηγητής μπαίνει πάντα τελευταίος.

–         Στα διαλείμματα οι μαθητές συγκεντρώνονται στον προαύλιο χώρο και όχι στους διαδρόμους, εκτός αν βρέχει.

–         Απαγορεύεται η χρήση κινητών στο σχολείο.

–         Απαγορεύεται αυστηρά σε μαθητές να εισέρχονται στο γραφείο των καθηγητών. Για οποιοδήποτε θέμα τους να απευθύνονται στον εφημερεύοντα καθηγητή.

–         Απαγορεύεται αυστηρά στους μαθητές να κάθονται στο γραφείο πάνω στην έδρα που κάθεται ο καθηγητής κατά την διάρκεια του διαλείμματος.

–         Οι επιμελητές φροντίζουν για την καθαριότητα και την αισθητική της τάξης τους.

–         Οι βοηθητικοί χώροι (τουαλέτες, αυλή σχολείου, διάδρομοι, κ.ά.) διατηρούνται καθαροί.

–         Οι απουσιολόγοι φροντίζουν για τις απουσίες των μαθητών, να διατηρούν το απουσιολόγιο και το βιβλίο ύλης σε καλή κατάσταση και να τα παραδίδουν κάθε μεσημέρι στον Διευθυντή του σχολείου.

–         Ο υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος παραλαμβάνει τις βεβαιώσεις απουσιών και προμηθεύει σε όσους χρειάζονται αιτήσεις – βεβαιώσεις.

–         Μπάλες μόνο στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

–         Οι μαθητές υποχρεούνται να επιδίδουν οπωσδήποτε στους Γονείς τους τις γραπτές ανακοινώσεις που τους απευθύνει το σχολείο προς ενημέρωσή τους.

–         Τα πενταμελή κάθε τάξης σε συνεργασία με το δεκαπενταμελές του σχολείου και τους καθηγητές τους φροντίζουν:

1.     Για την καθαριότητα και την αισθητική της τάξης τους  και του σχολείου.

2. Για τον προγραμματισμό των εκδρομών τους. Ειδικά για αυτό το θέμα, κάνουν έρευνα και προτείνουν τον τόπο εκδρομής σύμφωνα πάντα με τις εκπαιδευτικές ωφέλειες. (Δηλαδή, τι πρόκειται να επισκεφτούμε και πως συνδέεται με γνώσεις τις οποίες θέλουμε να αποκτήσουμε). Δείγμα στο Forum του block του σχολείου.

3.     Για διάφορα θέματα λειτουργίας του σχολείου μας και θέματα που αφορούν την κοινωνική τους ζωή στο χώρο του σχολείου.

4.     Για θέματα που έχουν σχέση με δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σχετικά με τα μαθήματά τους. Συζητούν πάντα με τον καθηγητή που είναι υπεύθυνος στο συγκεκριμένο μάθημα.

–         Κανένας μαθητής δεν φεύγει από το Σχολείο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. Η αναίτια απουσία από διδακτική ώρα αποτελεί παράπτωμα και ελέγχεται πειθαρχικά από τον Διευθυντή του Σχολείου, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συλλόγου των διδασκόντων για το θέμα αυτό.

–         Για οποιαδήποτε αλλαγή των κανόνων ή συμπλήρωση αυτών μπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο καθηγητή σας.

Από τη Διεύθυνση και το Σύλλογο Καθηγητών του 2ου Γυμνασίου Χαλκίδας


ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Π.Δ.104/79 Αρ.26

§1. Η συμπεριφορά μαθητών, η καθ’ οιονδήποτε τρόπον εκδηλουμένη εντός και εκτός του σχολείου δια πράξεων ή παραλείψεων, συνιστά την διαγωγήν αυτών.

§2. Η διαγωγή περιλαμβάνεται μεταξύ των στοιχείων της σχολικής καταστάσεως των καθ’ έκαστον σχολικόν έτος εις το Γυμνάσιον ή Λύκειον φοιτώντων μαθητών και ελέγχεται, χαρακτηρίζεται και καταχωρίζεται εις τα οικεία βιβλία κατά τας διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

§3. Η προσήκουσα διαγωγή των μαθητών, νοουμένη ως έμπρακτος συμμόρφωσις προς τους διέποντας την σχολική ζωήν κανόνας και προς τας ηθικάς αρχάς του κοινωνικού περιβάλλοντος, εντός του οποίου διαβιούν, αποτελεί υποχρέωσιν αυτών, πάσα δε παρέκκλισις εκ ταύτης, εκδηλουμένη δι’ υπαιτίου πράξεως ή παραλείψεως, αποτελεί αντικείμενον παιδαγωγικού ελέγχου και εν ανάγκη αντιμετωπίζεται δια σχολικών κυρώσεων κατά τας διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος

Π.Δ.104/79 Αρ.27

§1. Δια πάσαν υπαίτιον παρέκκλισιν εκ της προσηκούσης κατά την έννοιαν της §3 του Αρ. 26 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος διαγωγής και αναλόγως του βαθμού της παρεκκλίσεως ταύτης επιβάλλονται εις τους μαθητάς αι κάτωθι κυρώσεις:

α)παρατηρήσεις, β)επίπληξης, γ)ωριαία απομάκρυνσης εκ του διδασκομένου μαθήματος, δ)αποβολή εκ των μαθημάτων μέχρι 3 ημερών, ε)αποβολή εκ των μαθημάτων μέχρι 5 ημερών και στ) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Π.Δ.104/79 Αρ.28

§1.Τας υπό του προηγουμένου άρθρου προβλεπομένας κυρώσεις δύναται να επιβάλλουν:

α) Έκαστος των διδασκόντων καθηγητών μόνον τας υπό στοιχ. α΄, β΄ και γ΄ κυρώσεις

β)Ο Διευθυντής του σχολείου τας υπό στοιχ. α’, β’, γ’ και δ’ κυρώσεις

γ)Συμβούλιον αποτελούμενον εκ του Διευθυντού του σχολείου, ως προέδρου και των διδασκόντων εις την τάξιν του μαθητού καθηγητών ως μελών τας υπό στοιχ. α’, β’, γ’, δ’ και ε’ κυρώσεις.

δ)Την υπό στοιχ. στ’ κύρωσιν δύναται να επιβάλη μόνον η ολομέλεια του συλλόγου των διδασκόντων του σχολείου.

Γ2/4094/23.9.86 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Αρ.5

§4.Ο πρόεδρος της μαθητικής κοινότητας καθώς και το προεδρείο του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου παραβρίσκονται στις συνεδριάσεις του συλλόγου των καθηγητών με δικαίωμα λόγου.

Γ2/4094/23.9.86 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Αρ.3

§38.Το τριμελές προεδρείο του μαθητικού συμβουλίου εκπροσωπεί το σχολείο.

§5.Μαθητής παραπεμπόμενος για παράπτωμα στο σύλλογο των καθηγητών, έχει δικαίωμα της απολογίας.

§6.Σε κάθε περίπτωση που συζητούνται στο σύλλογο των καθηγητών πειθαρχικά θέματα παραβρίσκονται στις σχετικές συνεδριάσεις με δικαίωμα λόγου και οι εκπρόσωποι των μαθητών που αναφέρονται στην §4 αυτού του άρθρου

Ε3/873/31/31.12.84 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διευκρινίζουμε ότι στις συνεδριάσεις του συλλόγου των καθηγητών όταν συζητούνται πειθαρχικά θέματα μαθητών, οι εκπρόσωποι των μαθητών παρευρίσκονται με δικαίωμα μόνο λόγου και αποχωρούν κατά την ώρα της διάσκεψης και ψηφοφορίας.


ΕΝΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

(Από τον Γιάννη Κατράδη Προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων Δ.Δ.Ε.Αν.Αττικής)

 

Α. Εκπαιδευτικοί περίπατοι (παρ. 5 της Φ.236.1/1/38597/1-4-1978 του ΥΠΕΠθ)

Εκπαιδευτικός περίπατος είναι η μετακίνηση των μαθητών ενός σχολείου με τη συνοδεία των καθηγητών τους κατά τη διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος της ημέρας. Οι περίπατοι πρέπει να συνδυάζονται με επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, πολιτιστικά κέντρα, παραγωγικές μονάδες κλπ (Γ2/694/18-2-1986/ΥΠΕΠΘ)

Οι σχολικοί περίπατοι δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους πέντε (5) συνολικά καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους και δεν πραγματοποιούνται περισσότεροι του ενός (1) μέσα στον ίδιο μήνα.

Η συμμετοχή των μαθητών στους σχολικούς περιπάτους είναι υποχρεωτική. Η απουσία μαθητή από σχολικό περίπατο λογίζεται ως απουσία για ισάριθμες διδακτικές ώρες που αντιστοιχούν στα ωριαία μαθήματα της ημέρας του σχολικού περιπάτου (άρθρο 20 του ΠΔ 104/79).

Ο σχολικός περίπατος μπορεί να γίνει και με τη χρήση μεταφορικού μέσου (Γ2/625/6-3-1985/ΥΠΕΠΘ). Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται δηλώσεις των γονέων – κηδεμόνων των μαθητών για τη συμμετοχή τους στον περίπατο. Αν ο κηδεμόνας δε συμφωνεί, ο μαθητής δε μετέχει και δε του καταχωρούνται οι απουσίες (Γ2/4965/7-11-1991/ΥΠΕΠΘ).

Οι σχολικοί περίπατοι αποφασίζονται από το Σύλλογο Διδασκόντων και δεν απαιτείται έγκριση της προϊσταμένης αρχής παρά ενημέρωσή της.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι υποχρεωτική.

Β. Διδακτικές Επισκέψεις (Φ12/752/Γ1/866/19-8-98 Κ.Υ.Α. – ΦΕΚ 954 τ. Β΄)

Με την παρ. 1 του άρθρου 1 της  Φ12/752/Γ1/866/19-8-98 Κ.Υ.Α. «ενσωματώνονται στην καθημερινή λειτουργία του σχολείου πολλαπλές πηγές πληροφόρησης και εκπαίδευσης εντός και εκτός των φυσικών συνόρων του σχολείου. Στο πλαίσιο αυτό δίνεται η δυνατότητα διεξαγωγής μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος σε εξωσχολικούς χώρους, με τη διοργάνωση σχετικών διδακτικών επισκέψεων».

Διδακτικές επισκέψεις μπορεί να γίνονται σε χώρους επιστημονικής, ιστορικής, θρησκευτικής και πολιτιστικής αναφοράς, σε μονάδες παραγωγής, αξιοθέατα κ.τ.λ.

Οι διδακτικές επισκέψεις εντάσσονται προγραμματισμένα στην εκπαιδευτική διαδικασία, με μέριμνα ώστε να μην διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου. Ο προγραμματισμός τους υποβάλλεται στο Σχολικό Σύμβουλο, ο οποίος μπορεί να διατυπώνει τις δικές του τυχόν παρατηρήσεις και προτάσεις για το περιεχόμενο του σχεδιασμού.

Οι διδακτικές επισκέψεις έχουν διάρκεια μιας ή περισσοτέρων διδακτικών ωρών και μπορούν να παραταθούν πέραν του ωραρίου λειτουργίας των σχολείων σε περίπτωση που αυτό καθίσταται αναγκαίο για την ολοκλήρωσή τους.

Η συμμετοχή των μαθητών στις διδακτικές επισκέψεις είναι υποχρεωτική. Η απουσία μαθητή από διδακτική επίσκεψη λογίζεται ως απουσία για ισάριθμες διδακτικές ώρες.

Η διδακτική επίσκεψη μπορεί να γίνει και με τη χρήση μεταφορικού μέσου. Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται δηλώσεις των γονέων – κηδεμόνων των μαθητών για τη συμμετοχή τους στη διδακτική επίσκεψη. Αν ο κηδεμόνας δε συμφωνεί, ο μαθητής δε μετέχει και δεν του καταχωρούνται οι απουσίες.

Οι διδακτικές επισκέψεις δεν μπορούν να είναι περισσότερες από εννέα (9) ανά σχολική τάξη για όλο το διδακτικό έτος.

Για την πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης απαιτούνται :

1)    Απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων στην οποία ορίζονται απαραίτητα :

α) Ο αρχηγός της διδακτικής επίσκεψης που πρέπει να είναι ο διδάσκων καθηγητής του μαθήματος που θα διεξαχθεί σε αυτή.

β) Οι συνοδοί καθηγητές που πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπ/σης και σε αναλογία ένας εκπαιδευτικός ανά 40 μαθητές.

γ) Η ημερομηνία και οι ώρες πραγματοποίησης της διδακτικής επίσκεψης.

δ) Ο τόπος που θα πραγματοποιηθεί η διδακτική επίσκεψη.

ε) Το μέσο μεταφοράς.

2)      Υποβολή στο Διευθυντή του σχολείου ενυπόγραφων σημειωμάτων από τους κηδεμόνες των μαθητών, στα οποία να φαίνεται ότι εγκρίνουν τη συμμετοχή των παιδιών τους στη διδακτική επίσκεψη, όταν αυτή γίνεται με τη χρήση μεταφορικού μέσου. Οι ενήλικοι μαθητές καταθέτουν σημείωμα για τη συμμετοχή τους στη διδακτική επίσκεψη υπογεγραμμένο από τους ίδιους.

3)      Έγκριση από την οικεία Διεύθυνση ή Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, όταν η διδακτική επίσκεψη παραταθεί πέραν του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου.

4)      Έγκριση μετακίνησης των εκπαιδευτικών από τη Διεύθυνση Δ. Ε. Ανατ. Αττικής, όταν η διδακτική επίσκεψη παραταθεί πέραν του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου.

Γ. Ημερήσιες εκπαιδευτικές εκδρομές (Γ2/4832/28-11-90/ΥΠΕΠΘ-ΦΕΚ 762 τ. Β΄)

Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους είναι δυνατό να πραγματοποιείται μία ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή (χωρίς διανυκτέρευση) από τους μαθητές όλων των τάξεων.

Η εκδρομή αυτή πραγματοποιείται μόνο εφ’ όσον εξυπηρετεί ανάγκες της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή χρησιμοποιείται για δενδροφυτεύσεις.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των μαθητών δεν είναι υποχρεωτική.

Για την πραγματοποίηση ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής απαιτούνται :

5)      Απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων που πρέπει να έχει ληφθεί τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την πραγματοποίησή της και στην οποία ορίζονται απαραίτητα :

α) Ο αρχηγός της εκδρομής που πρέπει να είναι μόνιμος εκπαιδευτικός.

β) Οι συνοδοί καθηγητές που πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπ/σης, πλην των ωρομισθίων

και σε αναλογία ένας εκπαιδευτικός ανά 40 μαθητές.

γ) Η ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής.

δ) Ο τόπος που θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή.

ε) Το πρόγραμμα της εκδρομής, ώστε να επιτυγχάνεται τόσο ο σκοπός της που είναι κατά κύριο

λόγο εκπαιδευτικός και μορφωτικός όσο και η ασφαλής διακίνηση των μαθητών.

6)      Συμμετοχή στην εκδρομή των ¾ των μαθητών της τάξης του σχολείου.

7)      Υποβολή στο Διευθυντή του σχολείου ενυπόγραφων σημειωμάτων από τους κηδεμόνες των μαθητών, στα οποία να φαίνεται ότι εγκρίνουν τη συμμετοχή των παιδιών τους στην εκδρομή. Οι ενήλικοι μαθητές καταθέτουν σημείωμα για τη συμμετοχή τους στην εκδρομή υπογεγραμμένο από τους ίδιους.

8)      Έγκριση από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής.

9)      Έγκριση μετακίνησης των εκπαιδευτικών από τη Διεύθυνση Δ. Ε. Ανατ. Αττικής.

Δ. Πολυήμερες εκπαιδευτικές εκδρομές (Γ2/4832/28-11-90/ΥΠΕΠΘ-ΦΕΚ 762 τ. Β΄)

Κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Μαρτίου μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων, είναι δυνατό να πραγματοποιείται μία πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή, διάρκειας μέχρι πέντε (5) συνολικά ημερών, στο εσωτερικό της χώρας ή την Κύπρο ή σε άλλες χώρες του εξωτερικού από τους μαθητές της τελευταίας τάξης των Εν. Λυκείων και του Β΄ κύκλου των Τ.Ε.Ε.

Για τους μαθητές της τελευταίας τάξης του Α΄ κύκλου των Τ.Ε.Ε. η διάρκεια της πολυήμερης εκδρομής περιορίζεται στις τρεις (3) ημέρες (Γ2/485/8-2-199/ΥΠΕΠΘ).

Για εκδρομή στην Κύπρο ή σε άλλες χώρες του εξωτερικού η διάρκειά της είναι δυνατό να παραταθεί μέχρι και δύο (2) ημέρες με απόφαση του αρμόδιου εγκριτικού οργάνου.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των μαθητών δεν είναι υποχρεωτική.

Για την πραγματοποίηση πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής απαιτούνται :

1)      Απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων που πρέπει να έχει ληφθεί τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την πραγματοποίησή της και στην οποία ορίζονται απαραίτητα :

α) Ο αρχηγός της εκδρομής που πρέπει να είναι μόνιμος εκπαιδευτικός.

β) Οι συνοδοί καθηγητές που πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπ/σης, πλην των ωρομισθίων

και σε αναλογία ένας εκπαιδευτικός ανά 40 μαθητές.

γ) Η ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής.

δ) Ο τόπος που θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή.

ε) Το πρόγραμμα της εκδρομής, ώστε να επιτυγχάνεται τόσο ο σκοπός της που είναι κατά κύριο

λόγο εκπαιδευτικός και μορφωτικός όσο και η ασφαλής διακίνηση των μαθητών.

2)      Συμμετοχή στην εκδρομή των ¾ των μαθητών της τάξης του σχολείου. Ειδικά για τα Τ.Ε.Ε. απαιτείται η συμμετοχή των ¾ των μαθητών του τμήματος ή του τομέα ή της ειδικότητας, αντίστοιχα.

3)      Υποβολή στο Διευθυντή του σχολείου ενυπόγραφων σημειωμάτων από τους κηδεμόνες των μαθητών, στα οποία να φαίνεται ότι εγκρίνουν τη συμμετοχή των παιδιών τους στην εκδρομή. Οι ενήλικοι μαθητές καταθέτουν σημείωμα για τη συμμετοχή τους στην εκδρομή υπογεγραμμένο από τους ίδιους.

4)      Έγκριση από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής.

5)      Έγκριση μετακίνησης των εκπαιδευτικών από τη Διεύθυνση Δ. Ε. Ανατ. Αττικής.

Ε. Εκπαιδευτικές επισκέψεις (107632/Γ7/2-10-2003, 126807/Γ7/14-11-03, 4115/Γ7/16-1-04)

Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων, είναι δυνατό να πραγματοποιούνται μέχρι και δύο (2) εκπαιδευτικές επισκέψεις με διανυκτέρευση, στο πλαίσιο υλοποίησης εγκεκριμένων Σχολικών Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Αγωγής Καταναλωτή, Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Αγωγής Σταδιοδρομίας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων και προγραμμάτων Ολυμπιακής Παιδείας (Γ2/486/28-8-92/ΥΠΕΠΘ – ΦΕΚ 629 τ. Β΄).

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των μαθητών δεν είναι υποχρεωτική.

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις πραγματοποιούνται με τη χρήση δύο (2) εργασίμων ημερών και μιας (1) ή δύο (2) αργιών και σε αυτές μπορούν να συμμετέχουν :

I) Οι μαθητές μιας ή περισσοτέρων τάξεων και

II) Οι μαθητικές ομάδες που υλοποιούν προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων.

I) Εκπαιδευτικές επισκέψεις των μαθητών μιας ή περισσοτέρων τάξεων.

Για την πραγματοποίηση αυτών των εκπαιδευτικών  επισκέψεων απαιτούνται :

1)      Εγκεκριμένη Σχολική Δραστηριότητα. (Η έγκριση χορηγείται από τη Διεύθυνση Δ. Ε. Ανατ. Αττικής)

2)      Απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων στην οποία ορίζονται απαραίτητα :

α) Ο αρχηγός της εκπαιδευτικής επίσκεψης που πρέπει να είναι μόνιμος εκπαιδευτικός.

β) Οι συνοδοί καθηγητές που πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπ/σης, πλην των ωρομισθίων

και σε αναλογία ένας εκπαιδευτικός ανά 40 μαθητές.

γ) Η ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής.

δ) Ο τόπος που θα πραγματοποιηθεί η εκπαιδευτική επίσκεψη.

ε) Το πρόγραμμα της εκπαιδευτικής επίσκεψης, ώστε να επιτυγχάνεται τόσο ο σκοπός της όσο και η ασφαλής διακίνηση των μαθητών.

3)  Συμμετοχή στην εκπαιδευτική επίσκεψη των ¾ των μαθητών της τάξης του σχολείου. Ειδικά για τα Τ.Ε.Ε. απαιτείται η συμμετοχή των ¾ των μαθητών του τμήματος ή του κλάδου ή της ειδικότητας, αντίστοιχα.

4)      Υποβολή στο Διευθυντή του σχολείου ενυπόγραφων σημειωμάτων από τους κηδεμόνες των μαθητών, στα οποία να φαίνεται ότι εγκρίνουν τη συμμετοχή των παιδιών τους στην εκπαιδευτική επίσκεψη. Οι ενήλικοι μαθητές καταθέτουν σημείωμα για τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική επίσκεψη υπογεγραμμένο από τους ίδιους.

5)      Έγκριση από τη Διεύθυνση Δ. Ε. Ανατ. Αττικής.

6)      Έγκριση μετακίνησης των εκπαιδευτικών από τη Διεύθυνση Δ. Ε. Ανατ. Αττικής.

II) Εκπαιδευτικές επισκέψεις των μαθητών που μετέχουν σε ομάδες υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Για την πραγματοποίηση αυτών των εκπαιδευτικών επισκέψεων απαιτούνται :

1)      Εγκεκριμένο Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων. (Η έγκριση χορηγείται από τη Διεύθυνση Δ. Ε. Ανατ. Αττικής)

2)      Απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων στην οποία ορίζονται απαραίτητα :

α) Οι συνοδοί καθηγητές που πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπ/σης, πλην των ωρομισθίων

και σε αναλογία :

i) για ομάδα οκτώ (8) έως είκοσι (20) μαθητών, δύο (2) συνοδοί – εκπαιδευτικοί.

ii) για ομάδα είκοσι ένα (21) έως σαράντα (40) μαθητών, τρεις (3) συνοδοί – εκπαιδευτικοί.

iii) για ομάδα σαράντα ένα (41) έως εξήντα (60) μαθητών, τέσσερις (4) συνοδοί – εκπαιδευτικοί.

Συνοδοί των μαθητικών ομάδων πρέπει να είναι οι εκπαιδευτικοί που έχουν αναλάβει την υλοποίηση του προγράμματος με δυνατότητα συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού με άλλους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας.

γ) Η ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής.

δ) Ο τόπος που θα πραγματοποιηθεί η εκπαιδευτική επίσκεψη.

ε) Το πρόγραμμα της εκπαιδευτικής επίσκεψης, ώστε να επιτυγχάνεται ο σκοπός της.

3)      Υποβολή στο Διευθυντή του σχολείου ενυπόγραφων σημειωμάτων από τους κηδεμόνες των μαθητών, στα οποία να φαίνεται ότι εγκρίνουν τη συμμετοχή των παιδιών τους στην εκπαιδευτική επίσκεψη. Οι ενήλικοι μαθητές καταθέτουν σημείωμα για τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική επίσκεψη υπογεγραμμένο από τους ίδιους.

4)      Έγκριση από τη Διεύθυνση Δ. Ε. Ανατ, Αττικής.

5)      Έγκριση μετακίνησης των εκπαιδευτικών από τη Διεύθυνση Δ. Ε. Ανατ. Αττικής.

Παρατήρηση 1

Κάθε μαθητής και κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να συμμετέχει το πολύ σε δύο εκπαιδευτικές επισκέψεις οποιασδήποτε κατηγορίας.

Παρατήρηση 2

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης εγκρίνονται από τον Διευθυντή  ΣΕΠΕΔ του ΥΠΕΠΘ.


Οι μαθητές, μετά από τη σχετική συννενόηση στα τμήματά τους και στις μαθητικές τους κοινότητες, μπορούν να μεταβούν στο ιστολόγιο του σχολείου https://blogs.sch.gr/2gymchlk/ όπου στο Forum θα βρουν σχετικό θέμα για να υποβάλλουν τις προτάσεις τους. Το πρότυπο αρχείο είναι εδώ. Κατεβάστε το, συμπληρώστε και υποβάλλετε στην αντίστοιχη συζήτηση στο ιστολόγιο του σχολείου.

Εναλλακτικά μπορείτε να  το συμπληρώσετε και να το στείλετε στο σχολείο: mail [at] 2gym-chalk.eyv.sch.gr ή να συμπληρώσετε το έντυπο, να εκτυπώσετε και να καταθέσετε τις προτάσεις στον Διευθυντή.


2 σχόλια

1 ping

  • Κατερίνα Πίσχινα στο 23 Νοεμβρίου 2011 στις 10:41 μμ
  • Απάντηση

  Χριστίνα,
  πολύ καλό. Μπράβο!!! Είσαι και πολύ γρήγορη.
  Καληνύχτα

 1. Μου πήρε ώρα να το διαβάσω αλλά άξιζε τον κόπο!!! 🙂

 1. […] μενού αυτό επιλέξτε «Μαθητικές Κοινότητες» για να διαβάσετε τον σχετικό […]

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση