Εορτασμός 25ης Μαρτίου

Με χαρά και ενθουσιασμό τα παιδιά μας αυτήν την εβδομάδα τίμησαν τη διπλή εορτή της 25ης Μαρτίου.

Γιορτή θρησκευτική, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, αλλά και εθνική, ξεσηκωμός του γένους και αρχή της επανάστασης στις 25 Μαρτίου του 1821.

Τα παιδιά κατανόησαν το νόημα της επετείου, γνώρισαν τους πρωταγωνιστές μέσα από ποικίλες δραστηριότητες, παρουσιάσεις, εργασίες και κατασκευές.

Φτιάξαμε το σκηνικό της γιορτής μας με κατασκευές για τη σημαία μας, για τους ήρωες, τσολιάδες και αμαλίες, γυναίκες του Ζαλόγγου, την Παναγία μας και τον κρίνο.

25 1 25 2 25 3 25 4 25 5 25 6 25 7 25 8 25 9 15 11 25 12

Την Παρασκευή τα παιδιά μας με λεβεντιά, “χάρη και ομορφάδα” παρουσίασαν τη γιορτή που ετοιμάσαμε για να τιμήσουμε τη διπλή γιορτή!

Περιλάμβανε ποιήματα, τραγούδια, χορούς και παρέλαση στην αυλή του σχολείου μας.

Χρόνια πολλά Ελλάδα! Και του χρόνου!

25 10

Παράταση εγγραφών

Οι εγγραφές στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό σχολείο παρατείνονται έως τις 27 Μαρτίου.

Eγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2023-24, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2019.

 

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Ι. ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

 

Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει .

Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

 

Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα (παρ. 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β’ 1767):

α) τα στοιχεία του προνηπίου/ νηπίου για το οποίο αιτούνται την εγγραφή. Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στους γονείς/κηδεμόνες κατάλογο των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή τους μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και οι γονείς/κηδεμόνες επιλέγουν το/τα τέκνο/α για το/τα οποίο/α επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμούν να εγγράψουν, έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν μόνοι τους τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσουν τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους, την οποία τεκμηριώνουν αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) τα στοιχεία άλλου/ων τέκνου/ων, που φοιτά/ούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/ουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/τη Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του προνηπίου/νηπίου στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής, στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

ε) τα στοιχεία των συνοδών των προνηπίων/νηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους από τη σχολική μονάδα ενώ παράλληλα επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, (παρ 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα και εντός της προσθεμίας που ορίζει ο/η Διευθυντής/ντρια- Προϊστάμενος/η του Νηπιαγωγείου. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται :

α) η αίτηση εγγραφής για το τμήμα πρόωρης υποδοχής, για το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και για το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

β) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 Εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)

γ) Βιβλιάριο υγείας του/της μαθητή/τριας, ή άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α΄ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 α του άρθρου 44 του ν.4777/2021 (Α΄ 25).

δ) Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να καλείτε στο Νηπιαγωγείο καθημερινά στο τηλέφωνο 2732023591 και ώρες 12.10 έως 13.30 ή να στείλετε μήνυμα στο mail@1nip-mοlaon.lak.sch.gr

Εργαστήριο Δεξιοτήτων: Ανθρώπινα δικαιώματα

Την εβδομάδα που μας πέρασε αναπτύξαμε στο νηπιαγωγείο, στα πλαίσια του Γ’ Εργαστηρίου Δεξιοτήτων, στον άξονα “Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ – Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη”, δραστηριότητες για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 

Επικεντρωθήκαμε στα Δικαιώματα των παιδιών, τα συζητήσαμε, τα καταγράψαμε, τα ζωγραφίσαμε, τα αντιγράψαμε και φτιάξαμε κατασκευές..jpg .jpg.jpg .jpg.jpg

Δράσεις κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού

Με αφορμή την καθιέρωση της 6ης Μαρτίου ως Πανελλήνιας Ημέρας κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, οργανώθηκαν στο σχολείο την εβδομάδα που πέρασε σχετικές δράσεις.

Τη Δευτέρα ξεκινήσαμε διαβάζοντας το βιβλίο “Τα χέρια δεν χτυπάνε, τα χέρια αγαπάνε” και αναπτύξαμε δράσεις, εμπνεόμενοι απ’ αυτό.

.jpg .jpg .jpg 

Την Τρίτη φιλοξενήσαμε τη συγγραφέα Τζένη Κουτσοδημητροπούλου, η οποία μας παρουσίασε το βιβλίο “Ο Μπερτ χάνει τη φωνή του” και ανέπτυξε δραστηριότητες με τα παιδιά.

.jpg

Την Τετάρτη φτιάξαμε ομαδικές αφίσες, με τις οποίες συμμετέχουμε στη δράση “Μίλα τώρα”, που οργανώνει

ο οργανισμός “Το χαμόγελο του παιδιού”.

ΤΩΡΑ 2IMG 20230310 100656

Την Πέμπτη αναπτύχθηκαν δράσεις από την Κοινωνική Λειτουργό του σχολείου, ενώ την Παρασκευή αναδείξαμε την αξία της φιλίας και αξιολογήσαμε το πρόγραμμα της εβδομάδας.

 

.jpg.jpg

Δωρεά Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη

Με μεγάλη χαρά και ευγνωμοσύνη, αποδεχτήκαμε αυτήν την εβδομάδα τη δωρεά βιβλίων από το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη. Το ίδρυμα, ανταποκρινόμενο σε σχετική αίτηση του σχολείου, μας απέστειλε τα βιβλία για να εμπλουτίσουμε τη βιβλιοθήκη μας και να ενισχύσουμε τη φιλαναγνωσία στους μικρούς μας μαθητές.

IMG 20230310 122428

Επίσκεψη συγγραφέα Τζένης Κουτσοδημητροπούλου

Ξεχωριστή εμπειρία για τα παιδιά μας σήμερα, η γνωριμία τους με τη συγγραφέα κ. Τζένη Κουτσοδημητροπούλου,  η οποία επισκέφθηκε το νηπιαγωγείο μας, ύστερα από πρόσκληση του Συλλόγου Διδασκόντων του Νηπιαγωγείου μας και άλλων Νηπιαγωγείων της περιοχής μας.

,  .jpg Η συγγραφέας παρουσίασε στα παιδιά το βιβλίο “Ο Μπερτ χάνει τη φωνή του”, μια ιστορία για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού, που περνά πολλά νοήματα στα παιδιά με απλό τρόπο, στα πλαίσια των δράσεων που αναπτύσσουμε αυτήν την εβδομάδα στο νηπιαγωγείο σχετικά με τη σχολική βία και τον εκφοβισμό.
.jpg
Αφού παρουσιάστηκε το βιβλίο στα παιδιά, έπαιξαν παιχνίδι με το ζάρι των συναισθημάτων και με σαπουνόφουσκες. Έφτιαξαν και μάσκα με το Μπερτ, το γάιδαρο- πρωταγωνιστή του βιβλίου.
.jpg

Τέλος, αποχαιρετίσαμε την κα. Τζένη και την ευχαριστήσαμε, χαρίζοντάς της όμορφες ζωγραφιές και δώρο από το Σύλλογο Γονέων του σχολείου μας κι εκείνη έγραψε όμορφες αφιερώσεις στα βιβλία μας!

Διαγωνισμός Φιλαναγνωσίας

IMG 20230303 132022

Το σχολείο μας και φέτος, στα πλαίσια της προσπάθειας οι μαθητές μας να αγαπήσουν τα παιδικά βιβλία, συμμετέχει στον 4ο Διαγωνισμό φιλαναγνωσίας των εκδόσεων Μεταίχμιο.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση της Άλκης Ζέη (1923), στον φετινό επετειακό Μαραθώνιο οι μαθητές καλούνται να γνωρίσουν τα βιβλία μιας από τις σπουδαιότερες συγγραφείς της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Αυτός είναι ο τρόπος να διαφυλάξουμε ζωντανό το τεράστιο αυτό έργο που άφησε ως παρακαταθήκη στις νεότερες γενιές αναγνωστών.

Στόχοι του προγράμματος

  • Να καλλιεργήσουν τα παιδιά μια φιλική σχέση με τη λογοτεχνία και την ανάγνωση βιβλίων και να γνωρίσουν το έργο της Άλκης Ζέη, που ξεχωρίζει για την εξαιρετική λογοτεχνικότητα, την καλοδουλεμένη πλοκή και το διάσπαρτο χιούμορ.
  • Να μπουν στη θέση των ηρώων, να αφουγκραστούν τα συναισθήματά τους, να ακούσουν τις εμπειρίες τους και να εκφράσουν τα δικά τους συναισθήματα και βιώματα.
  • Να δημιουργούν προσωπικές σχέσεις, να αλληλεπιδρούν θετικά μεταξύ τους και να συνεργάζονται.
  • Να ασκηθούν σε βιωματικές διαδραστικές προφορικές αναδιηγήσεις, αφηγήσεις παραμυθιών και ιστοριών, φανταστικών και πραγματικών.

Τέλος, θα λάβουμε μέρος σε κλήρωση, όπου μπορεί κάποιος από τους μαθητές μας να κερδίσει πλούσια δώρα ή το σχολείο μας να κερδίσει μια σειρά βιβλίων, για να εμπλουτίσει τη βιβλιοθήκη του.

Η κυρά Σαρακοστή

 

σαρακοστξ

 

kyra sar kyra sarako kyra sarakof

Η Συνταγή για την κυρά Σαρακοστή με ζυμάρι:

  • 500 γρ. αλεύρι
  • 1 κούπα νερό
  • 2 κουταλιές αλάτι

Πώς θα τη φτιάξετε:

  • Βάζουμε σε μία λεκάνη το αλεύρι και το αλάτι. Ανοίγουμε μια λακουβίτσα στο κέντρο και ρίχνουμε σιγά σιγά το νερό, ζυμώνοντας ταυτόχρονα ώστε να γίνει μια μαλακή ζύμη.
  • Απλώνουμε με τον πλάστη τη ζύμη και σχηματίζουμε την κυρά Σαρακοστή, χαράζουμε τα μάτια και τη μύτη με ένα μαχαίρι και κάνουμε μια τρύπα στο κεφάλι για να την κρεμάσουμε όταν ψηθεί. Φτιάχνουμε και τα 7 ποδαράκια.
  • Ψήνουμε την κυρά Σαρακοστή για 40-60 λεπτά στο φούρνο, στους 200 βαθμούς Κελσίου.