Εγγραφές στο Νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2022-2023

 1. Εγγραφές μαθητών/τριων στα νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-23

527 5275741 kindergarten clipart hd png download 1

  Οι  εγγραφές στο Νηπιαγωγείο θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022 για το σχολικό έτος 2022-2023 .

 • Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-2023, μαθητές/τριες γεννημένοι το 2017 και το 2018.
 • Τα Προνήπια που κατά το Σχολ. Έτος 2022-2023 θα φοιτήσουν ως νήπια εγγράφονται αυτεπάγγελτα. Ενημερώστε τη Σχ. Μονάδα σε περίπτωση επιθυμίας εγγραφής ή διαγραφής από το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.

Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά από τους γονείς/κηδεμόνες.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης εφαρμογής για κηδεμόνες στο τέλος της σελίδας).

ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

α) Για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου ο γονέας/ κηδεμόνας πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα: 

 • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής :   (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
 • Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
 • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του. Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα: α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή. Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή.

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

  ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤOYN ΜΕΧΡΙ 20/3/2022

 1. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.),  Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή ,συμπληρωμένο από νοσοκομείο ή ιδιώτη παιδίατρο όπου να πιστοποιείται ότι έχει πραγματοποιηθεί ο υποχρεωτικός εμβολιασμός του παιδιού.
 2. Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια .
 3. Βεβαίωση Φοίτησης  άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας .
 4. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (συμβόλαιο σπιτιού ή λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΝ, τηλεφωνίας κτλ)Όρια 1ου Νηπιαγωγείου Αγίου Νικολάου: Φιλελλήνων, Ρ.Καπετανάκη ( από το 11 μέχρι τέλος και από το 12 μέχρι τέλος), Επιμενίδου (εξ ολοκλήρου στο 3ο νηπιαγωγείο), Δημοκρατίας, Κνωσού, Κ.Παλαιολόγου (μόνο οι μονοί αριθμοί), Κανταναλέοντος, Δ.Σολωμού, Ν.Πλαστήρα μέχρι και Φιλελλήνων. Συμβουλευτείτε τον αναρτημένο χάρτη για το αν ανήκετε στο σχολείο μας και την περιφέρεια του σχολείου μας (βλ σχετικό χάρτη).
 5. Βεβαίωση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκεςΕπισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.
 6. Πιστοποιητικό γέννησης του μαθητή/τριας, επίσημα μεταφρασμένο και επικυρωμένο από δικηγόρο (μόνο για τους αλλοδαπούς) .
 7. Αίτηση γονέα, ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
 8. Υπεύθυνη Δήλωση για ασφαλή αποχώρηση, ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΟΝΕΑ-ΓΙΑ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ-2022-23
 9. Αίτηση εγγραφής στο ολοήμερο τμήμα (εάν επιθυμεί τη φοίτηση του μαθητή/τριας στο ολοήμερο),  ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-2022-2023
 10. Πριν την τελική υποβολή της αίτησης,απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΈΤΕΡΟΥ ΓΟΝΕΑ

Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

α. Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται όλοι οι μαθητές που επιθυμούν χωρίς προϋποθέσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη με αριθ. πρωτ. Φ7/124668/ΦΔ/Δ1/18-9-2020, σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30): 1.Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.  2.Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.  3.Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο. Για τον σκοπό αυτό η Προϊσταμένη του νηπιαγωγείου εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και καταχωρίζει την αίτηση σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που του προσκομίζει ο γονέας/κηδεμόνας.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου θα δέχεται από 1 έως 20 Μαρτίου 2022 και κατά τις ώρες 11:00 πμ – 12:00 μμ τους γονείς για την προσκόμιση των δικαιολογητικών.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ να έχετε μαζί σας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία, όταν έρχεστε για την εγγραφή του παιδιού σας, κατόπιν ραντεβού με την  Προϊσταμένη του σχολείου.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία και ραντεβού, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Προϊσταμένη του σχολείου μέσω email: mail@1nip–ag–nikol.las.sch.gr ή στο τηλέφωνο 2841028260, καθημερινά 1-20 Μαρτίου, 11:00 πμ – 12:00 μμ.

Επισημαίνουμε, ότι για λόγους προστασίας όλων μας, θα πρέπει να τηρείται η αυστηρή και ορθή χρήσης της μάσκας σε όλους τους χώρους, η φυσική απόσταση και η υγιεινή των χεριών καθώς και η δήλωση σας ως επισκέπτες στην πλατφόρμα https://edupass.gov.gr/.

Πιο συγκεκριμένα, οι εμβολιασμένοι/νοσήσαντες(τελευταίου τριμήνου) γονείς μπορούν να προσέλθουν στο σχολείο με επίδειξη βεβαίωσης εμβολιασμού/νόσησης και αρνητικού αποτελέσματος σελφ τεστ έως 24 ώρες πριν την είσοδο τους στο σχολείο, ενώ οι μη εμβολιασμένοι με επίδειξη βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος rapid test έως 48 ώρες πριν την είσοδο τους στο σχολείο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δηλωθεί η επίσκεψη σας στην πλατφόρμα https://edupass.gov.gr/

Σας παραθέτουμε:

 • Τις οδηγίες χρήσης εφαρμογής για την πρώτη εγγραφή για γονείς/κηδεμόνες βήμα προς βήμαΛήψη αρχείου

 • Την Περιφέρεια του 1ου Νηπιαγωγείου Αγίου ΝικολάουΛήψη αρχείου

οθόνης 2021 02 26 185117

Με εκτίμηση

Η  Προϊσταμένη

Μπατζάκη Ευανθία