ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

Αναβαθµισµένο πρόγραµµα ολοήµερου Δηµοτικού Σχολείου

1. Από το σχολικό έτος 2022-2023 τίθεται σε εφαρµογή νέο, αναβαθµισµένο πρόγραµµα ολοήµερου Δηµοτικού Σχολείου(Ν. 4957/21-7-2022
Άρθρο 371)

2. α) Το νέο, αναβαθµισµένο πρόγραµµα  αναπτύσσεται σε τρεις (3) ζώνες: αα) Στην πρώτη (1η) ζώνη, «Μεσηµβρινό γεύµα – Διατροφική αγωγή», διάρκειας µίας (1) διδακτικής ώρας καθηµερινά, εντάσσεται, επ΄ ευκαιρία και του µεσηµβρινού γεύµατος, το διδακτικό αντικείµενο της διατροφικής Αγωγής

ii) Στη δεύτερη (2η) ζώνη, «Μελέτη – Προετοιµασία», διάρκειας δύο (2) διδακτικών ωρών, εντάσσεται, τουλάχιστον για µια (1) διδακτική ώρα καθηµερινά, το γνωστικό αντικείµενο της «Μελέτης – Προετοιµασίας» στη γλώσσα και τα µαθηµατικά, το οποίο ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70 – Δασκάλων. Στη ίδια ζώνη δύναται να εντάσσεται µία (1) διδακτική ώρα µε αντικείµενο ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: αγγλικά, αθλητισµός, εικαστικά, µουσική, θεατρική αγωγή και τεχνολογία πληροφορίας και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), τα οποία ανατίθενται σε εκπαιδευτικούς του αντίστοιχου κλάδου.

iii) Στην τρίτη (3η) ζώνη, «Σχολικοί Μαθητικοί Όµιλοι», εντάσσονται, για συνεχόµενο δίωρο καθηµερινά, µε ενδιάµεσο ολιγόλεπτο διάλειµµα, οι σχολικοί µαθητικοί όµιλοι, στο πλαίσιο λειτουργίας των οποίων δύναται να προσφέρεται δράση, δηµιουργική απασχόληση, ελεύθερη έκφραση και ψυχαγωγία µε αντικείµενα σχετιζόµενα µε τον αθλητισµό, τα οµαδικά αθλήµατα, τους παραδοσιακούς ή µοντέρνους χορούς, τη χοροκινητική έκφραση, τις εικαστικές τέχνες, τις χειροτεχνίες και κατασκευές, την εκµάθηση µουσικών οργάνων, την εκπαιδευτική ροµποτική, τα πνευµατικά παιχνίδια και παζλ, τα παραδοσιακά παιχνίδια, τις επιστηµονικές κατασκευές – πειράµατα,τα µαθηµατικά παιχνίδια, τη ρητορική τέχνη και δηµιουργική γραφή, το ασφαλές και δηµιουργικό διαδίκτυο, τη διαπολιτισµική παιδεία, την πολιτειότητα και πολιτότητα, τον εθελοντισµό, την παιδική επιχειρηµατικότητα, τη δηµιουργία εφηµερίδας. Οι σχολικοί µαθητικοί όµιλοι δύνανται, επιπλέον, να δραστηριοποιούνται στην οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, κοινωνικών βιωµατικών και περιβαλλοντικών δράσεων, τη συγκρότηση χορωδίας, θεατρικής οµάδας και µαθητικής ορχήστρας. Η διάρκεια κάθε οµίλου δύναται να εκτείνεται σε ένα ή και περισσότερα συνεχόµενα διδακτικά δίωρα.

β) Η αποχώρηση των µαθητών του Δηµοτικού Σχολείου που παρακολουθούν το πρόγραµµα  λαµβάνει χώρα ή στις 15:50, µε το πέρας της δεύτερης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης, ή στις 17:30, µε τη λήξη του προγράµµατος.

Ειδικά, το σχολικό έτος 2022-2023 δύναται η αποχώρηση να λαµβάνει χώρα και στις 14.55, µε το πέρας της πρώτης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

oloimero_programma

ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ !!!