ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ 13ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. Φ.15.1./8009/09-08-2023 (ΑΔΑ: 6Θ0Ν46ΝΚΠΔ-Ι0Γ) Πρόσκλησης εκδήλωσης για πλήρωση λειτουργικών κενών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία με απόσπαση μόνιμων εκπαιδευτικών διάρκειας ενός (1) διδακτικού έτους, για το έτος 2023-2024, από την Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων Ανατολικής Μακεδονίας και Ξάνθης, το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο του 13ου Πειραματικού Νηπιαγωγείου Ξάνθης ανακοινώνει τον αξιολογικό πίνακα των δεκτών υποψήφιων για απόσπαση στη σχολική μονάδα ως ακολούθως:

https://blogs.sch.gr/13nipxan/files/2023/08/13ο-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΞΑΝΘΗΣ-1.pdf

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. Φ.15.1./8009/09-08-2023 (ΑΔΑ: 6Θ0Ν46ΝΚΠΔ-Ι0Γ) Πρόσκλησης εκδήλωσης για πλήρωση λειτουργικών κενών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία με απόσπαση μόνιμων εκπαιδευτικών διάρκειας ενός (1) διδακτικού έτους, για το έτος 2023-2024, από την Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων Ανατολικής Μακεδονίας και Ξάνθης, το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο του 13ου Πειραματικού Νηπιαγωγείου Ξάνθης ανακοινώνει τον πίνακα των δεκτών υποψηφιοτήτων για απόσπαση:

https://blogs.sch.gr/13nipxan/files/2023/08/ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΕΚΤΩΝ-ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ-ΣΕ-ΠΕΙΣ-1.xlsx