Ανακοινώσεις

 • 22-6-2021 ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Αγαπητοί  γονείς – κηδεμόνες,

στο παρακάτω αρχείο υπάρχουν οι κωδικοί των μαθητών που αιτήθηκαν και πρόκειται να φοιτήσουν  στο πειραματικό νηπιαγωγείο Ξάνθης για το σχολικό έτος 2021-2022

ΚΩΔΙΚΟΙ ΝΗΠΙΩΝ

 • 20-5-2021 ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΙΣ 24-5-2021

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τη Δευτέρα 24-5-2021 δεν θα λειτουργήσει το νηπιαγωγείο, λόγω της συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην  στην  υποχρεωτική επιμόρφωση του ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

 

 • ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ( SELF TEST)

Αγαπητοί γονείς Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά ! Με την έναρξη της δια ζώσης λειτουργείας των σχολικών μονάδων είναι απαραίτητη η χρήση των αυτοδιαγνωστικών τεστ (self test).  Συμπληρωματικά με τις οδηγίες που σας έχουν ήδη σταλεί, ανοίξτε το παρακάτω αρχείο για να λάβετε τις σχετικές οδηγίες. ΒΗΜΑΤΑ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ SELF TEST για γονείς (3)

 • ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Σύμφωνα με το υπ’ αρ. 22510/2021 -26/2/2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2021.

Εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-22, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2016 και το 2017. H φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών γίνεται υποχρεωτική σε όλους τους Δήμους της χώρας.

Η εγγραφή πρoνηπίου στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα.

Συγκεκριμένα οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, γίνονται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής.

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου (για την πόλη της Ξάνθης: ΟΡΙΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ), μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

 • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του (για την πόλη της Ξάνθης: ΟΡΙΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ).
 • Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
 • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή (παρ. 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β 1767). Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/την Διευθυντή/ρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, (παρ 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β 1767) οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται τα:

ζ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, (Α.Δ.Υ.Μ.)

η) Βιβλιάριο Εμβολίων, του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

θ) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

 

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του.

Μετά την υποβολή της αίτησης, (παρ. 5 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β 1767) ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής των Νηπιαγωγείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εγγράφονται οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής αίτησης- δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους (βλέπε παραπάνω “δ”).

Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30):

 1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
 2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
 3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.
 4. Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που πρόκειται να εγγραφούν στο δημοτικό σχολείο, θα παραλάβουν από το Νηπιαγωγείο τη «Βεβαίωση Φοίτησης» την οποία θα προσκομίσουν  για την εγγραφή του τέκνου τους στο Δημοτικό.

Για οποιαδήποτε απορία ή ανάγκη επίσκεψης στο χώρο του νηπιαγωγείου, παρακαλώ επικοινωνήστε με την προϊσταμένη στο τηλέφωνο 2541020666.

 • ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-2-2021. Σύμφωνα με την υπ’  αρ. 3184/16-2-2021 απόφαση του κ. Δημάρχου Ξάνθης, παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Ξάνθης και την Τετάρτη 17-2-2021, λόγω των συνεχιζόμενων έκτακτων καιρικών συνθηκών. Το νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει με τηλεκπαίδευση και σύμφωνα με το πρόγραμμα των δύο προηγούμενων ημερών.
 • ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16-2-2021. Με νέα απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. παρατείνεται έως και αύριο 16-2-2021 η αναστολή λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Η λειτουργία των Σχολικών Μονάδων για την Τρίτη 16-2-2021 θα πραγματοποιηθεί με τηλεκπαίδευση.  Ακολουθεί το πρόγραμμα και το δελτίο τύπου: 743 Παράταση Διακοπής Λειτουργίας Σχολείων
 • ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
 • ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-2-2021          Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, καλησπέρα. Σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΑΔΠΠ/36228/506/14-2-2021 Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. Χρήστου Μέτιου όλα τα σχολεία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα είναι κλειστά αύριο Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021, λόγω του κύματος κακοκαιρίας που συνεχίζει να πλήττει την περιοχή μας και του ολικού παγετού που θα επικρατεί αύριο. Σύμφωνα με τα ισχύοντα του άρθρ. της Υ.Α. 131451/ΓΔ4 (ΦΕΚ 4264 τ.Β/30-9-2020) του Υ.ΠΑΙ.Θ., όπως τροποποιήθηκε, τα μαθήματα συνεχίζονται κανονικά μέσω τηλεκπαίδευσης. Αναλυτικά για το πρόγραμμα και τις διευθύνσεις των εκπαιδευτικών, θα ενημερωθείτε σε επόμενη ανακοίνωση.  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ : ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 • ΕΠΙΣΤΟΛΗ Δ/ΝΤΡΙΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ COVID (ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ)
 • ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ Π.Σ.Δ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο (20/3/2020) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να αποκτήσουν λογαριασμό πρόσβασης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.), μέσω του οποίου θα έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν στις διαθέσιμες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και σε όλες τις υπηρεσίες του ΠΣΔ (https://www.sch.gr/services).
Όποιος μαθητής δεν έχει μέχρι σήμερα λογαριασμό, παρακαλούνται οι γονείς  να φροντίσουν για την εγγραφή του στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) στο σύνδεσμο: https://register.sch.gr/students/
·         Οι γονείς/κηδεμόνες  θα πρέπει  να ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης, ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η εγγραφή.

·         Κατά την εγγραφή  θα ζητηθεί ο Α.Μ. (αριθμός μητρώου) του/της μαθητή/τριας. Οι γονείς μπορούν να μάθουν το ΑΜ από το σχολείο.

·         Είναι αναγκαία η ορθή αναγραφή της διεύθυνσης e-mail του  και του αριθμού κινητού τηλεφώνου, ώστε να είναι εύκολη η ανάκτηση των στοιχείων μαθητικού λογαριασμού σε περίπτωση που αυτά ξεχαστούν.

·         Στο πεδίο «Τμήμα» αν υπάρχει μόνο ένα τμήμα, πρέπει να οριστεί ο αριθμός 1.

·         Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή του/της μαθητή/τριας αποστέλλεται  μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείο (e-mail), στη διεύθυνση e-mail που δήλωσε ο γονέας/κηδεμόνας, με τα στοιχεία εγγραφής.

Αναλυτικές οδηγίες εδώ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

ΑΦΙΣΑ

ΑΦΙΣΑ-ΟΔΗΓΙΕΣ

Ο ΜΑΣΚΟΥΛΗΣ