Εγγραφές στο νηπιαγωγείο

0

Συγγραφέας: 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | Κατηγορία τα νέα του νηπιαγωγείου | , στις 28-02-2024

Οι εγγραφές των προνηπίων (ημ. γέννησης 2020) που θα φοιτήσουν στο Νηπιαγωγείο κατά τη σχολική χρονιά 2024-2025 αρχίζουν την 1/3/2024  έως 20/3/2024 και θα γίνουν ηλεκτρονικά από τους γονείς στο σύνδεσμο (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Ι. ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ΚΥΑ για την εγγραφή του νηπίουπρονηπίου οι γονείς/κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:
Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία
«Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα (παρ. 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β’ 1767))

α) τα στοιχεία του προνηπίου-νηπίου για το οποίο αιτούνται την εγγραφή. Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στους γονείς/κηδεμόνες κατάλογο των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή τους μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι
συμπληρωμένα και οι γονείς/κηδεμόνες επιλέγουν το/τα τέκνο/α για το/τα οποίο/α επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμούν να εγγράψουν, έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν μόνοι τους τα στοιχεία του νηπίουπρονηπίου και να τεκμηριώσουν τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας, είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,
β)τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους, την οποία τεκμηριώνουν αναρτώντας σχετικό αποδεικτικό έγγραφο σε ψηφιακή μορφή όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,
γ) τα στοιχεία άλλου/ων τέκνου/ων, που φοιτά/ούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον
υπάρχει/ουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσουν Βεβαίωση Φοίτησης από τον/τη Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας,
δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του προνηπίου-νηπίου στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής, στο Προαιρετικό
Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου,
ε) τα στοιχεία των συνοδών των προνηπίων-νηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους από τη σχολική μονάδα ενώ παράλληλα επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την
ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του προνηπίου-νηπίου».

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, (παρ. 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767)) οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα εντός της προθεσμίας που ορίζει ο/η Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η του Νηπιαγωγείου. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται :
α) η αίτηση εγγραφής για το τμήμα πρόωρης υποδοχής, για το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα ή για το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
β) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 Εγκύκλιο του
Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (Α.Δ.Υ.Μ.)
γ) Βιβλιάριο υγείας του/της μαθητή/τριας, ή άλλο στοιχείο, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 6 του ΠΔ 79/2017 (Α΄ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4777/2021 (Α΄ 25).
δ) Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του/της μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Μετά την υποβολή της αίτησης, (παρ. 5 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄1767)), οι γονείς/κηδεμόνες λαμβάνουν ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή τους επιστρέφεται από το Νηπιαγωγείο στους γονείς/κηδεμόνες προκειμένου να γίνουν οι διορθώσεις και να ολοκληρωθεί η υποβολή της μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr). Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται αποδεκτή.

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr), η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με παρουσία στο Νηπιαγωγείο (παρ.7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄1767)). Για τον σκοπό αυτό ο/ηΔιευθυντής/ντρια Προϊστάμενος/η του Νηπιαγωγείου εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και καταχωρίζει την αίτηση σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που του/της προσκομίζουν οι γονείς/κηδεμόνες.
Για την υποστήριξη μαθητών/τριών, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις ή ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή φυλακισμένοι καθώς και πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης αίτησης με όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τον γονέα/κηδεμόνα (παρ. 7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767)).

ΙΙ. ΟΡΙΑ ΣΧ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Τα όρια της σχολικής περιφέρειας του νηπιαγωγείου θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1TuUrzntDrdmwFLrQgTAb-2XpXa4&ll=38.00942109907005%2C23.646799871569133&z=14

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην προϊσταμένη του νηπιαγωγείου στο τηλέφωνο 210-5911946 και ώρες 10.00 – 12.00 ή στο mail@12nip-chaid.att.sch.gr

 

 

H νύφη του χειμώνα

0

Συγγραφέας: 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | Κατηγορία χειμώνας | , στις 25-02-2024

20240226 165205 Αμυγδαλιά

Ένα δέντρο που έρχεται από την αρχαιότητα και φέρει μια ιστορία συνυφασμένη με αυτήν πολλών λαών. Η καταγωγή της είναι από τη Δυτική Ασία αλλά είναι εξαιρετικά διαδεδομένη σε πολλές χώρες και βέβαια στην Ελλάδα. Η μοναδική της ιδιότητα να «φέρνει» την άνοιξη έχει αναφερθεί πολλές φορές στη λογοτεχνία, την ποίηση και τη μουσική.

 

 

 

20240301 134442

 

 

Ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά
με τα χεράκια της
και γέμισ’ από τα’ άνθη η πλάτη, η αγκαλιά
και τα μαλλάκια της.

Γεώργιος Δροσίνης

 

 

 

 

 

20240301 134429

Άνθη ανάκατα και χιόνι

τις αμυγδαλιές φορτώνει.

Κούτσα κούτσα κατεβαίνει,

όλη η πλάση τον προσμένει!

 Μήνυμα πως δεν αργεί,

φτάνει η Άνοιξη στη γη.

 

 

 

 

 

20240226 165153

Στο γαλάζιο  το στεφάνι ,

του ήλιου  κάποια αχτίδα εφάνη .

Το ‘παν και το λένε τόσοι ,

άνθρωποι με τόση γνώση :

«Ο Φλεβάρης και αν φλεβίσει ,

Καλοκαίρι θα μυρίσει » .               Ρένα Καρθαίου

                                                                                       

 

Περισσότερες πληροφορίες για την αμυγδαλιά …

 

 

“Υγιεινή διατροφή”

0

Συγγραφέας: 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | Κατηγορία τα νέα του νηπιαγωγείου | , στις 21-02-2024

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ- ΕΥ ΖΗΝ

Τίτλος: ” O Ρούλης ο Τροφούλης και η περιπέτειά του στον κόσμο της Υγιεινής διατροφής”

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΘΗΚΑΝ

Δεξιότητες μάθησης (κριτική σκέψη,επικοινωνία,συνεργασία,ψηφιακή επικοινωνία)

Δεξιότητες ζωής (ενσυναίσθηση,αυτομέριμνα,υπευθυνότητα,προσαρμοστικότητα)

Δεξιότητες του νου (οργανωσιακή σκέψη,επίλυση προβλημάτων,μελέτη περίπτωσης,κατασκευές,αναστοχασμός)

“Ρούλης ο Τροφούλης”

Αρχικά παρουσιάσαμε στα παιδιά τον Ρούλη τον ήρωα μας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων.Ο Ρούλης είναι μια κούκλα μάγειρας ,όπου μέσα απο διάφορες δραστηριότητες βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν τη σημασία της σωστής διατροφής για την υγεία μας.                IMG 20231213 122413

“Ζωγραφίζω το αγαπημένο μου φαγητό”

Ο Ρούλης ζητά απο τα παιδιά να ζωγραφίσουν το αγαπημένο τους φαγητό και να το παρουσιάσουν στην τάξη.Μ’αυτό τον τρόπο γίνεται μια πρώτη ανίχνευση των διατροφικών τους συνηθειών.

 

20240123 140636

IMG 20240115 122500 1

“Η Κυρά- Διατροφή πρώτη στη μαγειρική”

Παρακολουθούμε στο βιντεοπροβολέα  το βίντεο του παραμυθιού “Η Κυρά-Διατροφή πρώτη στη μαγειρική” και μαθαίνουμε για την πυραμίδα της μεσογειακής διατροφής.Εκτυπώνουμε και διαμοιράζουμε στα παιδιά την πυραμίδα και παρατηρούμε τα τρόφιμα που περιέχει η κάθε κατηγορία.Στη συνέχεια ομαδοποιούμε εικόνες τροφίμων(δημητριακά,φρούτα-λαχανικά,γαλακτοκομικά,κρέας-ψάρι-αυγό,γλυκά-λίπη) σύμφωνα με την διατροφική ομάδα που ανήκουν.Τέλος δημιουργούμε τη δική μας διατροφική πυραμίδα σε χαρτόνι,κατασκευάζουμε πρόσωπα με φρούτα και λαχανικά και εκθέτουμε  στην τάξη μια μεγάλη διατροφική πυραμίδα με συσκευασίες που έχουν φέρει τα παιδιά απο το σπίτι τους.

20240119 09385120240119 100012IMG 20240126 124750IMG 20240214 184316IMG 20240214 18423620240119 111723

“Οι βιταμίνες των φρούτων και των λαχανικών”

Είδαμε και ακούσαμε το τραγούδι φρούτα-φρούτ και παρακολουθήσαμε παρουσίαση με τις τροφές που μας δίνουν ενέργεια,ασβέστιο και πολλές βιταμίνες.Μετά δείξαμε στα παιδιά πίνακες αναφοράς με τις βιταμίνες(A,B,C,D) και συζητήσαμε ποια τρόφιμα προσφέρουν την κάθε βιταμίνη.Τέλος δημιουργήσαμε μια ομαδική εργασία, χωριστήκαμε σε τέσσερις ομάδες η κάθε ομάδα πήρε και μια βιταμίνη και κολλήσαμε τα σωστά τρόφιμα στην αντίστοιχη βιταμίνη.

20240122 081157IMG 20240208 133840

 

 

“Η καλύτερη εποχή για ένα φρούτο ή λαχανικό”

Θυμόμαστε τις τέσσερις εποχές του χρόνου και πότε πρέπει να τρώμε τι.Φτιάξαμε ένα σταυρό όπου κάθε τερτατημόριο αντιστοιχεί σε μια εποχή.Τα παιδιά ταξινόμησαν  τα φρούτα και τα λαχανικά σύμφωνα με την εποχή που είναι καλύτερο να τα καταναλώνουμε για να είναι φρέσκα.Επίσης παίξαμε διαδραστικά παιχνίδια στο φωτόδεντρο.

IMG 20240109 114536IMG 20240109 114118IMG 20240214 184035IMG 20240214 184000IMG 20240214 183917

“Παιδική παχυσαρκία”

Παρακολουθήσαμε το βίντεο με τίτλο ” Η παιδική παχυσαρκία” και τα παιδιά κατανόησαν οτι είναι σημαντικό να εντάξουμε τη σωματική άσκηση στην καθημερινότητά μας σε συνδυασμό με τη σωστή διατροφή.Κάναμε πολλές ασκήσεις γυμναστικής για δυνατούς μύες και χορέψαμε παραδοσιακά τραγούδια όπως “Λεμονάκι μυρωδάτο” και “Μπαίνω μες στο αμπέλι”.Στη συνέχεια διαβάσαμε το παραμύθι “Μια πολύ πεινασμένη κάμπια” του Eric Carle  και τα παιδιά αφου απάντησαν σε ερωτήσεις κατανόησης τάισαν την κάμπια κατασκευή με τη σωστή ποσότητα τροφίμων (αναγνώριση αριθμών) και με τη σωστή χρονική σειρά.Πήραν μέρος και σε κουίζ που δημιουργήθηκε με το  ψηφιακό εργαλείο wordwall.

IMG 20240114 191518IMG 20240114 19174420240123 140015IMG 20240214 183749

“Το πιάτο της υγιεινής διατροφής”

Τα παιδιά επαλήθευσαν την κατάκτηση των δεξιοτήτων με τη δραστηριότητα του πιάτου της “Υγιεινής διατροφής” όπου έπρεπε να βρουν τι πρέπει να περιέχει το πιάτο τους και σε τι ποσοστό.Το εργαστήριο ολοκληρώνεται με τη δημιουργία σταυρόλεξου απο τα νήπια και τη δημιουργία ενός πόστερ που δίνει συμβουλές για την καλή υγεία.

IMG 20240124 133651IMG 20240125 13212120240122 14471020240126 112150

 

Δανειστική βιβλιοθήκη – Δάσος

0

Συγγραφέας: 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | Κατηγορία Δανειστική βιβλιοθήκη | , στις 19-02-2024

20240219 180813Φέτος συνδέσαμε τη δανειστική μας βιβλιοθήκη με τα εργαστήρια δεξιοτήτων, ώστε τα παιδιά να μπορούν να αντλούν πληροφορίες και να τις παρουσιάζουν αν θέλουν στην ολομέλεια. Ξεκινήσαμε με το δάσος που επεξεργαζόμαστε αυτήν την εποχή.

Η βιβλιοθήκη χωρίστηκε με βάση τις κατηγορίες βιβλίων (παραμύθια, μύθοι, εγκυκλοπαίδειες, βιβλία γνώσεων) δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά να έρθουν σε επαφή με διαφορετικές εκδοχές του γραπτού λόγου και να γνωρίσουν τα διαφορετικά είδη βιβλίων και κειμένων.

Έτσι μπορούν τα παιδιά να δανειστούν βιβλία που έχουν πληροφορίες για το δάσος, τα ζώα του δάσους, μύθους του Αισώπου, αλλά και παραμύθια με ήρωες ζώα του δάσους.

20240216 112219

Παρ/λα εμπλουτίστηκε η ψηφιακή βιβλιοθήκη στην ηλεκτρονική σχολική τάξη του Νηπιαγωγείου μας με ανάλογου θέματος ηλεκτρονικά βιβλία.

Ο Καραγκιόζης στο νηπιαγωγείο μας

0

Συγγραφέας: 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | Κατηγορία τα νέα του νηπιαγωγείου | , στις 16-02-2024

Σήμερα είχαμε την χαρά να παρακολουθήσουμε την παράσταση ΄΄ο Καραγκιόζης σε διαγωνισμό μαγειρικής΄΄. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν από την αρχή της παράστασης και συμμετείχαν ενεργά σε όλη τη διάρκειά της. Στο τέλος είδαν από κοντά τους πρωταγωνιστές και πήραν μια φιγούρα Καραγκιόζη από χαρτόνι για να την ζωγραφίσουν και να παίξουν μ΄ αυτή.

20240216 110916 20240216 112901

Σχήματα

0

Συγγραφέας: 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | Κατηγορία Θεματικές ενότητες | , στις 08-02-2024

3PK517Τα σχήματα είναι μια αγαπημένη θεματική ενότητα για τα παιδιά! Αρέσουν πολύ στους μικρούς μας μαθητές γιατί τα συναντάμε παντού γύρω μας! Γνωρίσαμε τα γεωμετρικά σχήματα μέσα από τον πίνακα του Paul Klee,  ”Castle and Sun”. Σ΄ αυτόν τον πίνακα αφηρημένης τέχνης ο Κlee δημιούργησε μία ολόκληρη πολιτεία με τη βοήθεια των γεωμετρικών σχημάτων. Μέσα από την ρουτίνα σκέψης ”βλέπω – σκέφτομαι – αναρωτιέμαι” τα παιδιά παρατηρούν, ερμηνεύουν, και φαντάζονται με αφορμή ένα έργο τέχνης.

Ζωγραφίσαμε, παίξαμε, διαβάσαμε ιστορίες και δημιουργήσαμε…

20240220 161135 20240220 161118

20240220 161552

Τα επίπεδα σχήματα είναι εδώ κάντε στην άκρη, θέλω να δω!
Κύκλος είμαι και γυρίζω και τη ρόδα σου θυμίζω.
Τρίγωνο με τρεις πλευρές και γωνίες κοφτερές.
Τετράγωνο είναι το πλακάκι, πρόσεχε! Γλιστράει λιγάκι!
Ορθογώνιο σαν …πόρτα, χτύπα το κουδούνι πρώτα!
Οβάλ το σχήμα του αβγού… μην το πείτε του λαγού!
Ρόμβος είναι το διαμάντι, στης μαμάς το χέρι… “γάντι”!
Να τα και τα στερεά όλα μπήκαν στη σειρά.
Σφαίρα η Γη, σαν μπάλα γυρίζει, ευτυχώς πάει αργά και δεν μας ζαλίζει!
Κώνος το καπελάκι για το πάρτυ, σ’ εκείνα τα γενέθλια το Μάρτη.
Έξι τετράγωνα έχει παρέα, ναι, για τον κύβο, η ζωή είναι ωραία!
Κύλινδρος το ντενεκεδάκι που κρατάς, στον κάδο ανακύκλωσης πάντα να το πετάς!
Μυτερή η πυραμίδα! Μην μου πεις μετά, δεν είδα!

20240220 161040

20240224 092516

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς