Ολομέλεια ΠΕ.Κ.Ε.Σ

Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, συμπεριλαμβανομένου του Οργανωτικού Συντονιστή και της αναπληρώτριάς του, συγκροτούν την Ολομέλεια του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου και με ευθύνη του Οργανωτικού Συντονιστή συνεδριάζουν και αποφασίζουν επί των θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους και αφορούν στο περιεχόμενο, τον τρόπο άσκησης και τον συντονισμό του επιστημονικού και παιδαγωγικού τους έργου.

Η Ολομέλεια του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου  συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά το δεκαπενθήμερο, και έκτακτα, όποτε κρίνεται αναγκαίο.

Στην Ολομέλεια συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου.

Με απόφαση του Οργανωτικού Συντονιστή ή της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., καλούνται να παραστούν στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας οι Προϊστάμενοι των οικείων Κ.Ε.Σ.Υ. ή Κ.Ε.Α., όταν κριθεί αναγκαίο, βάσει των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Οργανωτικός Συντονιστής συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ενώ, σε περίπτωση απουσίας του, προεδρεύει ο Αναπληρωτής του. Ο Πρόεδρος της συνεδρίασης οργανώνει και συντονίζει τις εργασίες της και μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του συλλογικού οργάνου.

Με απόφαση της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. σχεδιάζεται ο ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων του στην αρχή του σχολικού έτους και τίθενται συγκεκριμένοι στόχοι για την επίτευξη της αποστολής του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Σε τακτικές συνεδριάσεις της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., παρακολουθείται η υλοποίηση του προγραμματισμού, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, με σκοπό την επανεξέταση και ανατροφοδότηση του προγραμματισμού αυτού και τη διαρκή βελτίωσή του.

Με τη λήξη του σχολικού έτους, η Ολομέλεια του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. προβαίνει σε έκθεση αποτίμησης του ετήσιου προγραμματισμού, με σκοπό την εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί, τον εντοπισμό των δυσκολιών και των προβλημάτων που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του προγραμματισμού και τον τρόπο αντιμετώπισης τους, καθώς και τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης για το επόμενο σχολικό έτος.