Επικοινωνία

Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω στοιχεία (ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα, τηλεομοιότυπα (fax), ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)) για να επικοινωνήσετε μαζί μας  ή συμβουλευτείτε τον χάρτη, προκειμένου να εξασφαλίσετε ευκολότερη / καλύτερη πρόσβαση στο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Πελοποννήσου.

   Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ακαδημίας 12, 22131 Τρίπολη

   Τηλέφωνα: 2710-227321, 2710-238314

   Τηλεομοιότυπα: 2710-227320, 2710-238315

   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pekespelop(-at-)gmail(-dot-)com

      

     Χάρτης πρόσβασης στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου