Εκπαιδευτική Νομοθεσία

Νόμοι

  Αναδιοργάνωση των Δομών Υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (Νόμος 4547 – ΦΕΚ 102 τ. Α / 12.06.2018)  

Υπουργικές Αποφάσεις

  Κατανομή των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Π.Ε.Κ.Ε.Σ.) κατά κλάδο και ανάθεση επιστημονικής ευθύνης. (Υ.Α. Αριθμ. Φ.351.1 /3/100766/Ε3 – ΦΕΚ 2316 τ. Β / 19.06.2018)  

  Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (Υ.Α. Αριθμ. Φ.351.1/5/102172/Ε3 – ΦΕΚ 2367 τ. Β / 20.06.2018)  

  Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (Υ.Α. Αριθμ. 158733/ΓΔ4 – ΦΕΚ 4299 τ. Β /09.2018)  

  Παύση της λειτουργίας υπηρεσιών και οργανικών μονάδων και έναρξη της πλήρους λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) (Υ.Α. Αριθμ. Φ.351.1/49/167596/Ε3 – ΦΕΚ 4511 τ. Β / 15.10.2018)  

  Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Επιμόρφωση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕΚΕΣ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο» (Κ.Υ.Α. Αριθμ. 4776 – ΦΕΚ 4850 τ. Β / 31.10.2018)  

  Πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του προγράμματος «Μία νέα αρχή στα ΕΠΑ.Λ – υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.» (Υ.Α. Αριθμ. Φ25α/195192/Δ4 – ΦΕΚ 5206 τ. Β / 205.11.2018)  

  Τροποποίηση της με αριθμ. 164700/Δ2/03-10-2018 υπουργική απόφαση με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2018-2019» (Β΄ 4517) (Υ.Α. Αριθμ. 196690/Δ2 – ΦΕΚ 5346 τ. Β /28.11.2018)  

  Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους (Υ.Α. Αριθμ. 211076/ΓΔ4 – ΦΕΚ 56136 τ. Β /13.12.2018)  

Αποφάσεις Περιφερειακού Διευθυντή Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου

  Τοποθέτηση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (Αρ. Πρωτ.: 9676 / 25-09-2018)  

  Ανάθεση Επιστημονικής και Παιδαγωγικής ευθύνης Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Μουσικών Σχολείων, υπευθύνων Πληροφορικής/Νέων Τεχνολογιών, υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού, Ε.Κ., Σ.Μ.Ε.Α.Ε., τμημάτων ένταξης και παράλληλης στήριξης, Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α. στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου (Αρ. Πρωτ.: 11719 / 13-11-2018)