ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ self-test

Οδηγίες σχετικά με την υποχρεωτική διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου για το άνοιγμα των σχολείων στις 10 Μάϊου

Εν όψει του ανοίγματος όλων των σχολικών βαθμίδων της ερχόμενη Δευτέρα 10 Μαΐου, η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή απέστειλε εγκύκλιο με τις αναλυτικές οδηγίες για την υποχρεωτική διενέργεια τεστ αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) από μαθητές, εκπαιδευτικούς, διοικητικό και λοιπό προσωπικό των σχολείων.

Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος προβλέπει ότι τα self test θα γίνονται δύο φορές την εβδομάδα (κάθε Δευτέρα και Πέμπτη) 24 ώρες πριν την παρουσία στο σχολείο. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου είναι υποχρεωτικός για τους/τις μαθητές/τριες, τους/τις εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των ως άνω σχολικών μονάδων, καθώς και για τους/τις εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ, το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής, και, για την τρέχουσα εβδομάδα, διενεργείται δύο (2) φορές, προ Δευτέρας και Πέμπτης και πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Διευκρινίζεται επίσης ότι οι μαθητές/τριες, οι εκπαιδευτικοί τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), το διοικητικό και το λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αντί του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου μπορούν να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας, είτε δωρεάν σε δημόσια δομή, στην οποία παρέχεται η σχετική δυνατότητα, είτε με επιβάρυνσή τους σε ιδιωτική δομή, εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την Δευτέρα.

Δωρεάν στα φαρμακεία τη Δευτέρα 10 Μαΐου

self test foto

Η προμήθεια των self test γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), του προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) (ΠΑΜΚΑ) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Ειδικότερα, για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνουν οι γονείς/κηδεμόνες τους, επιδεικνύοντας τον ΑΜΚΑ, ΠΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ του/της ανήλικου/ης μαθητή/τριας και την αστυνομική ταυτότητα των ιδίων (γονέων/κηδεμόνων).

Οι ενήλικοι μαθητές/τριες, οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), το διοικητικό και λοιπό προσωπικό (π.χ. προσωπικό καθαριότητας, υπάλληλοι) των ανωτέρω σχολικών μονάδων παραλαμβάνουν δωρεάν τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο από το φαρμακείο με την επίδειξη του ΑΜΚΑ ή ΠΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ και της αστυνομικής τους ταυτότητας.

Μαζί με τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια.

Οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΒΠ) καθώς και το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης μπορούν να προμηθεύονται το πρώτο διαγνωστικό τεστ από την Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 και το δεύτερο από τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο

Η διαδικασία

Μετά την εξαγωγή αποτελέσματος:

α) Οι γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών και οι ενήλικοι μαθητές/τριες επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) και αφού επιλέξουν την κατηγορία «Σχολική Κάρτα για Covid -19» στην συνέχεια, αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet) σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α΄184) και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος.

Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, εκτυπώνουν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα την σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος.

Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν και στη συνέχεια μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα selftesting.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο.

Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Στην περίπτωση κατά την οποία ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός, ακολουθείται το Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Εάν ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από δημόσια δομή, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, ο/η μαθητής/τρια επιστρέφει στον χώρο της σχολικής μονάδας, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση.

β) Οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΒΠ), το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης επισκέπτονται την πλατφόρμα self-testing.gov.gr και αφού επιλέξουν την κατηγορία «Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19» στην συνέχεια, αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet) σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α΄184) και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος.

Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, εκτυπώνουν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα την δήλωση αρνητικού αποτελέσματος.

Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα αντίστοιχη δήλωση θετικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν και στη συνέχεια μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο.

Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ. Στην περίπτωση κατά την οποία ο επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός, ακολουθείται το Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Στην περίπτωση κατά την οποία ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι αρνητικός, τότε εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δημόσια δομή με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα.

Στην περίπτωση αυτή, οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), το διοικητικό και λοιπό προσωπικό επιστρέφουν στο χώρο της σχολικής μονάδας, επιδεικνύοντας στον/στη Διευθυντή/τρια, Υποδιευθυντή/τρια, Προϊστάμενο/η την ως άνω βεβαίωση κατά την προσέλευσή τους. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID 19 για τους/τις μαθητές/τριες, ή της δήλωσης του αποτελέσματος για τους/τις εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα, αυτές, μπορούν να συμπληρωθούν και να υπογραφούν και χειρόγραφα από τους γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών, από τους/τις ενήλικους/ες μαθητές/τριες, από τους/τις εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), το διοικητικό και λοιπό προσωπικό.

Ο/Η μαθητής/τρια θα επιδεικνύει απλώς (δεν θα παραδίδει) τη σχολική κάρτα εντός της τάξης, στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και θα τη φέρει μαζί του μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της από εκπαιδευτικό ή από τον/τη Διευθυντή/τρια, Υποδιευθυντή/τρια, Προϊστάμενο/η. Ομοίως, οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και τα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), το διοικητικό και λοιπό προσωπικό, επιδεικνύουν (δεν παραδίδουν), κατά την προσέλευσή τους, τη δήλωση του αρνητικού αποτελέσματος στον/στη Διευθυντή/ντρια ή Υποδιευθυντή/ντρια ή Προϊστάμενο/η της οικείας σχολικής μονάδας και φέρουν τη δήλωση μέχρι τη διενέργεια του επόμενου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου.

Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στην τάξη, δεν γίνεται δεκτός/ή, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από την σχολική μονάδα.

Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από τους/τις εκπαιδευτικούς για την υποχρέωση της διενέργειας του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης κατά του κορωνοϊού για κάθε μαθητή/τρια, προκειμένου να εξασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή προστασία της εκπαιδευτικής κοινότητας, για τη δια ζώσης επαναλειτουργία της. Εάν ο/η μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η, παραμένει στον ειδικό χώρο που έχει διαμορφωθεί, στη σχολική μονάδα, για την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, μέχρις ότου οι γονείς/κηδεμόνες τον/την παραλάβουν, τηρουμένων όλων των ισχυόντων υγειονομικών μέτρων προστασίας.

Για τους/τις μαθητές/τριες, των οποίων το επιβεβαιωτικό τεστ είναι θετικό, προβλέπεται ό,τι και για τους/τις μαθητές/τριες που νοσούν. Δίνεται η δυνατότητα σύγχρονης ταυτόχρονης τηλεκπαίδευσης ή συμμετοχής σε διαδικτυακό τμήμα, χωρίς η παρακολούθηση να είναι υποχρεωτική. Για τους/τις μαθητές/τριες με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, καθώς και σε σχολικές μονάδες της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και συνιστάται να διενεργείται εφόσον είναι συμβατός με τον βαθμό και το είδος της αναπηρίας ή και της ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης του/της μαθητή/τριας.

Για τους εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), καθώς και το διοικητικό και λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων, που λειτουργούν διά ζώσης, ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος είναι υποχρεωτικός, ακόμη και αν έχουν εμβολιαστεί. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες, των οποίων ο ΑΜΚΑ δεν εμφανίζεται, ώστε να παραλάβουν τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο από το φαρμακείο, πρέπει να μεταβαίνουν για αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr.

Καλώς ήρθες χειμώνα

Με τη βοήθεια του Πίκου  θα μάθουμε για τον χειμώνα

 

 

 

Απαντάμε στις ερωτήσεις

 

 

Ακούμε το τραγούδι του Δ.Σαββόπουλου

 

 

Το πάζλ του χειμώνα Κάνω προτάσεις με τις εικόνες και φτιάχνω την δικιά μου ιστορία

(Μέτριο)

 

Χρησιμοποιώ την αριθμογραμμή και μετρώ

1  2  3  4  5 6  7  8  9  10

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | Winter math, Winter crafts, Sigma chi

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | Winter math, Kids math worksheets, Winter crafts

 

 

ΦΤΙΑΧΝΩ ΕΝΑ ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ

Αποτέλεσμα εικόνας για χειμωνας στο νηπιαγωγειο κατασκευες | Winter crafts for kids, Winter crafts, Christmas crafts

Ή ΧΙΟΝΑΘΡΩΠΑΚΙΑ

Στο νηπιαγωγείο Χειμερινές χειροτεχνίες στο νηπιαγωγείο.

ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Παρακολουθείστε με τους γονείς σας τα παρακάτω video ,που αναφέρονται στα δικαιώματά σας και προσπαθήστε να τα καταγράψετε γράφοντας  ΣΤΕΓΗ    ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ  ΑΓΑΠΗ

Ο ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΡΙΒΙΖΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΟΥ : Όλοι γεννιόμαστε ελεύθεροι

Παγκόσμια Διακήρυξη Δικαιωμάτων του ανθρώπου

http://http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip8/Default.html

 

Το νέο νηπιαγωγείο που ονειρεύομαι : Φύλλα εργασίας για τα δικαιώματα των παιδιών | Autumn activities, Childrens rights, Activities

Το νέο νηπιαγωγείο που ονειρεύομαι : Φύλλα εργασίας για τα δικαιώματα των παιδιών | Childrens rights, Reading writing, Teaching

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΗΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ,ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΝΟΙΩΝ

Η ΕΛΙΑ

 

Τον Νοέμβρη ακούτε συχνά τους γονείς σας να μιλάνε για το μάζεμα της ελιάς. Ας μάθουμε λοιπόν όσα μπορούμε περισσότερα για το δέντρο της ελιάς.

ΘΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΠΩΣ ΜΑΖΕΥΟΥΜΕ  ΕΛΙΕΣ

 

ΑΣ ΜΑΘΟΥΜΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Ε ε. ΓΡΑΨΤΕ ΟΣΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΠΟΥ ΝΑ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΠΟ Ε

 

ΠΟΛΛΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΝΕΥΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΙΑ ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ ΚΙ ΕΣΕΙΣ

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΙΑ ΒΓΑΙΝΕΙ ΤΟ ΛΑΔΙ.ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Λ λ  ,ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΟΣΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΠΟΡΩ

ΠΑΙΖΩ ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΒΑΖΩ ΜΕ ΣΕΡΑ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΑ ΖΩΑΚΙΑ

 

 

Η ΔΙΑΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ .ΖΩΓΡΑΦΙΣΕ ΤΟΝ ΜΥΘΟ.

Ο ΚΎΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Το νερό αποτελεί το σημαντικότερο συστατικό της φύσης. Ξέρετε πως στο σώμα μας  έχουμε νερό. Το σπίτι μας ,η γή στο μεγαλύτερο μέρος της αποτελείται από νερό(θάλασσες ,ποτάμια…).Ο  Ήλιος και το Νερό βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση, κάνοντας μια αόρατη κυκλική κίνηση ,που τη λέμε <<Ο κύκλος του νερού>>

 

 

Ζωγραφίστε τον κύκλο του νερού  γράφοντας τις λέξεις που ακούμε στο κείμενο(εξάτμιση,συμπύκνωση…)

Χωρίς νερό δεν θα υπήρχε ζωή. Έχετε σκεφτεί σε τί μας βοηθάει η χρήση του νερού. Τί θα γινόταν αν δεν υπήρχε το νερο .Παρατηρήστε τον παρακάτω πίνακα ζωγραφικής και προσπαθήστε να τον περιγράψετε και να εκφράσετε τις σκέψεις σας.

Μαθαίνω  το γράμμα Β,β ακούγοντας το παρακάτω video και γράψε όσες λέξεις μπορείς.

 

Παρακαλούμε προσπαθήστε να συνδέεστε καθημερινά στις ηλεκτρονικές τάξεις όπου γίνεται πιο κατανοητό  το κάθε θέμα.

Τηλεκπαίδευση

Την Τετάρτη 18.11.2020 ξεκινούν τα μαθήματα τηλεκπαίδευσης.

Τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά και καθημερινά.

Ξεκινούν στις 14.00  και τελειώνουν στις 16.20.

Ημερήσιο πρόγραμμα:   

14.00                Είσοδος μαθητών στην ηλεκτρονική τάξη.

14.10- 14.40     1η Διδακτική ώρα

14.40-15.00      Διάλειμμα

15.00-15.30      2η Διδακτική ώρα

15.30-15.50       Διάλειμμα

15.50-16.20       3η Διδακτική ώρα

Κάποιο μεγαλύτερο άτομο θα πρέπει να βοηθά τα νήπια με το χειρισμό του υπολογιστή.

Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν δίπλα τους λευκά χαρτιά, μολύβι, μαρκαδόρους ή ξυλομπογιές.

Θα λάβετε μήνυμα στο ηλεκρονικό σας ταχυδρομείο, με τους συνδέσμους των ψηφιακών τάξεων των εκπαιδευτικών.

Το πρόγραμμα αυτό ισχύει ως τις 30.11.2020, έως την ανακοίνωση νέων οδηγιών.

 

ΑΓΙΑΣΜΟΣ

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΕΚΙΝΑ

Τη Δευτέρα 14.09.2020, θα πραγματοποιηθεί στον αύλιο χώρο του νηπιαγωγείου

ενημέρωση γονέων από τις εκπαιδευτικούς, στις 10.45 π.μ.

Θα ακουλουθήσει ΑΓΙΑΣΜΟΣ στις 11.00 π.μ.

 

Τη Δευτέρα ανοίγουν τα Νηπιαγωγεία!

Έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να λειτουργήσει το σχολείο μας με ασφάλεια. Τα παιδιά έχουν χωριστεί σε τρία τμήματα. Οι καρέκλες των μαθητών θα είναι σταθερές και σε απόσταση, τα αντικείμενα κάθε παιδιού (μαρκαδόροι, μολύβια, ξυλομπογιές, ψαλίδι) θα είναι ατομικά, οι γωνιές και τα παιχνίδια έχουν διαμορφωθεί διαφορετικά, παιχνίδια θα χρησιμοποιούνται μόνο αυτά που καθαρίζονται και πλένονται. Ο καθαρισμός των αντικειμένων θα είναι συνεχής. Ο καθαρισμός των επιφανειών συχνότερος. Στο γεύμα τα παιδιά θα κάθονται σε αποστάσεις ασφαλείας. Φυσικά τα χέρια τους θα πλένονται και θα απολυμαίνονται συχνότερα. Πολλές δραστηριότητες θα γίνονται σε εξωτερικό χώρο.

 

Μέτρα για αποτροπή εισαγωγής του ιού στο χώρο του Νηπιαγωγείου:

 • Όλα τα παιδιά και τα μέλη του προσωπικού που εμφανίζουν πυρετό ή άλλα συμπτώματα, απαγορεύεται να προσέρχονται στο Νηπιαγωγείο.
 • Ενημέρωση του Νηπιαγωγείου  για τυχόν συμπτώματα ατόμων του οικογενειακού περιβάλλοντος του παιδιού και τυχόν γνωμάτευση γιατρού.
 • Σύσταση για συστηματική θερμομέτρηση και έλεγχο για ενδεχόμενη εμφάνιση συμπτωμάτων, κάθε πρωί από τους γονείς.
 • Γονείς με συμπτώματα λοίμωξης δεν επιτρέπεται να συνοδεύουν τα παιδιά τους.

Μέτρα κοινωνικής απόστασης και περιορισμού των στενών επαφών , μεταξύ των παιδιών:

 •  Διαχωρισμός σε μικρές ομάδες
 • Οργάνωση λειτουργίας με βέλτιστη αξιοποίηση των εξωτερικών χώρων για δραστηριότητες και παιχνίδι.
 • Φέρνετε τα παιδιά ως την πόρτα, όπου τα παραλαμβάνει η νηπιαγωγός.
 • Υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης, για το λόγο μη προσέλευσης του νηπίου.

 

 

Συνεχίζοντας την ανακύκλωση

Ακούστε ένα υπέροχο τραγούδι για την ανακύκλωση από τη χορωδία Σπύρου Λάμπρου, πατώντας εδώ. Μπορεί το παιδί να το ακούσει πολλές φορές και να το μάθει.

Τα λόγια του τραγουδιού θα τα βρείτε εδώ  τραγούδι ανακύκλωσης . Ρωτήστε το παιδί να σας πει τι άκουσε στο τραγούδι.

 

Μπορείτε να επισπευτείτε τον ιστότοπο της Ελληνικής εταιρείας ανακύκλωσης, για επιπλέον πληροφορίες.

Στο κάτω μέρος της σελίδας υπάρχουν σκίτσα για να εκτυπώσει και να ζωγραφίσει το παιδί και παιχνίδια, στα οποία θα χρειαστεί τη βοήθειά σας για να διαβάσετε (π.χ. σωστό λάθος). Πατήστε εδώ για να επιλέξετε δραστηριότητα.

Φτιάξτε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι.

Παίξτε τρίλιζα με καπάκια.

Παίξτε παιχνίδια μαθηματικών με καπάκια. Κάθε παίκτης έχει 10 καπάκια. Κάθε φορά πρέπει να πάρει τόσα όσα του λέει το ζάρι. Όποιος πάρει πρώτος όλα του τα καπάκια κερδίζει.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο «Δεν είναι παραμύθι 1», για να μιλήσετε και για ανακύκλωση συσκευών , λαμπτήρων.

 

Συγχαρητήρια!

Μπράβο σε όσους μαθητές και γονείς κόπιασαν όλο αυτόν τον καιρό! Τη Δευτέρα αναλαμβάνουμε και πάλι εμείς, εφόσον ανοίγουν τα Νηπιαγωγεία. Οι κόποι σας θα φανούν στην μαθησιακή πορεία των παιδιών σας. Συγχαρητήρια!

Ευχαριστούμε τη Δήμητρα!

Ανακύκλωση στο σπίτι

Ποια εικόνα προτιμάς; Αφήστε το παιδί να παρατηρήσει και να εξηγήσει ποια εικόνα του αρέσει και γιατί.

Διαβάστε το ποίημα της ανακύκλωσης.

Διαβάστε το δεύτερη φορά, σταματώντας σε κάθε στροφή και ζητήστε από το παιδί να εντοπίσει σημαντικές λέξεις όπως γυαλιά, χαρτιά, πλαστικά, σκουπίδια, κάδος… Μπορούν να τις υπογραμμίσουν (αν το εκτυπώσετε ή το γράψετε σε χαρτί).Ρωτήστε τα παιδιά αν θυμούνται, ποια υλικά μπορούμε να ανακυκλώσουμε και σε ποιο χρώμα κάδο τα ρίχνουμε.

Δείτε το εκπαιδευτικό βίντεο για τον μπλε κάδο. Συζητήστε για αυτά που άκουσε και είδε στο βίντεο.

Συμφωνήστε με τα παιδιά να ξεκινήσετε ανακύκλωση στο σπίτι και διαλέξτε πως θα γίνει αυτό.

Μπορείτε να αγοράσετε έναν κάδο ανακύκλωσης (με δύο ή τρεις θήκες) και να ενημερώσετε το παιδί ότι στη μια θήκη θα μπαίνουν τα σκουπίδια και στην άλλη τα ανακυκλώσιμα υλικά.

Εναλλακτικά, μπορείτε να στην κουζίνα μια σακούλα ή έναν χωριστό κάδο σκουπιδιών και τα ανακυκλώσιμα υλικά να τα ξεβγάζετε (αν χρειάζεται) ή να τα συλλέγετε σε ένα κουτί. Μια φορά την εβδομάδα μπορείτε να αδειάζετε το κουτί στον μπλε κάδο. Αφήστε τα παιδιά στη διάρκεια της εβδομάδας να τα ομαδοποιούν( χάρτινα, μεταλλικά, πλαστικά γυάλινα), να τα μετρούν.

Μπορούν να φτιάξουν ένα ημερολόγιο ανακύκλωσης και να μετρούν τα υλικά στο τέλος της εβδομάδας, πριν τα μεταφέρετε στον μπλε κάδο.

 

Επισκευτείτε τον μπλε κάδο στο χωριό σας (λίγο πιο κάτω από την εκκλησία). Αν τον δείτε φορτωμένο με σκουπίδια, εξηγήστε στο παιδί , ότι πολλοί άνθρωποι μπερδεύονται και ρίχνουν τα σκουπίδια τους στον μπλε κάδο. Σε αυτή την περίπτωση, αφήστε την κούτα με τα ανακυκλώσιμα υλικά δίπλα από τον κάδο. Παρατηρήστε το μπροστινό μέρος του μπλε κάδου.

Το παιδί μπορεί να πει τι ανακυκλώνεται, μπορεί να γράψει τα υλικά.

Μην ξεχνάτε ότι αν κάνετε στο σπίτι ανακύκλωση, θα κάνει και το παιδί σας αργότερα σαν ενήλικας.

Δείξτε τους μια εικόνα με διάφορα σύμβολα, για να εντοπίσουν αυτό της ανακύκλωσης.

Αν έχετε τη δυνατότητα εκτύπωσης κάντε κάποιες ασκήσεις. Μπορείτε να φτιάξετε και μόνοι σας τέτοιου τύπου ασκήσεις.

Κάντε πολλές κατασκευές, αρέσουν στα παιδιά. Μπορούν να κάνουν μια κατασκευή για τον πλανήτη και την ανακύκλωση, κολλώντας κομμένες εικόνες από φυλλάδια σούπερ μάρκετ. Μπορείτε να βρείτε ιδέες στο διαδίκτυο.

Φτιάξτε (με άχρηστα χαρτιά) σαΐτες και κάντε αγώνες.

Μουσικά παιχνίδια

Φτιάξτε μουσικά όργανα γεμίζοντας με ρύζι, όσπρια ή πετραδάκια κάποιες συσκευασίες ( μπουκάλια, τενεκεδάκια, κουτιά από γάλα..). Τα παιδιά μπορούν να τα κουνούν αργά ή γρήγορα και να παράγουν διάφορους ήχους.

Το σύμβολο της ανακύκλωσης

Παρατηρήστε το σήμα της ανακύκλωσης, μιλήστε για το χρώμα του, το σχήμα του , το νόημά του. Γιατί είναι πράσινο; (για το πράσινο του περιβάλλοντος) Γιατί είναι κυκλικό;(για τον κύκλο που κάνουν τα υλικά)

Δείτε το εκπαιδευτικό βίντεο «Ο Πέρι το περιβάλλον».

Γιατί πρέπει να κάνουμε ανακύκλωση;

Μπορούν να γράψουν μόνα τους το όνομα του ΠΕΡΙ.  ή να ζωγραφίσουν κάτι που τους έκανε εντύπωση από το βίντεο.

Ρωτήστε τα παιδιά τι είδαν και άκουσαν στο βίντεο, ποια υλικά ανακυκλώνονται.Μπορείτε να γράψετε τα υλικά  χαρτί , μέταλλο, πλαστικό, γυαλί και τα παιδιά να εντοπίσουν που γράφει το κάθε υλικό. Μπορούν να εστιάζουν στο αρχικό γράμμα , να λένε τη φωνή του και δείχνοντας με το δάχτυλο μπορούν να διαβάζουν και τα υπόλοιπα γράμματα. Μπορείτε, για καλύτερα, να κόψουν από φυλλάδια σούπερ μάρκετ ένα μπουκάλι γυάλινο, ένα πλαστικό , μια χάρτινη συσκευασία (π.χ. από αβγά), ένα μεταλλικό τενεκεδάκι και να το ταιριάξουν με την αντίστοιχη λέξη. Έπειτα, να τα κολλήσουν μαζί σε ένα χαρτί, δημιουργούντας έναν πίνακα αναφοράς. Όποτε θα θέλουν μόνα τους να γράψουν, θα κοιτούν το χαρτί και θα ξέρουν ποια λέξη θέλουν να γράψουν. Για τα μεγαλύτερα παιδιά, που μπορούν να γράψουν μόνα τους τις λέξεις, ενθαρρύντε τα να το κάνουν, χωρίς να σας νοιάζει η ορθογραφία. Επιβραβεύστε τα!

Βρείτε διάφορα προϊόντα στο σπίτι, στο ψυγείο και βοηθήστε τα παιδιά να καταλάβουν από τι υλικό είναι , με βάση τις παραπάνω κατηγορίες.

Μπορεί το παιδί να το εντοπίσει σε διάφορες συσκευασίες το σήμα της ανακύκλωσης. Μπορεί να το ζωγραφίσει.

Κάντε κατασκευές με ανακυκλώσιμα υλικά.

Παίξτε παιχνίδια με ανακυκλώσιμα υλικά (τενεκεδάκια, μπουκάλια πλαστικά…). Μπόουλινγκ, κρίκους, στόχους, μπορείτε να βρείτε πολλές ιδέες στο διαδίκτυο.

Επειδή το θέμα της ανακύκλωσης είναι σχετικά πολύπλοκο για τα μικρά παιδιά, καλό είναι να μη φορτώνονται με πολλές δραστηριότητες μαζεμένες. Αυτή τη φορά εστιάζουμε να εντοπίζουμε το σήμα της ανακύκλωσης. Στο επόμενο άρθρο θα εντοπίσουμε τον μπλε κάδο στο χωριό μας και θα ξεκινήσουμε διαχωρισμό των υλικών στο σπίτι. Για όσους το κάνετε ήδη, συγχαρητήρια! Τα παιδιά είναι σημαντικό να καταλάβουν ότι η προστασία του περιβάλλοντος, ξεκινά από εμάς, σαν καταναλωτές. Όταν αντιληφθούν ότι μπορούν να προσφέρουν με τη στάση τους, θα αντλήσουν απίστευτη ικανοποίηση.

Από το ξύλο στο χαρτί

Απλώστε στο πάτωμα πολλά είδη χαρτιού (λευκό, χρωματιστό, χαρτόνι, χαρτόκουτο, περιοδικά, βιβλία, εφημερίδες…) και αφήστε το παιδί να τα πιάσει , να τα μυρίσει, να τα επεξεργαστεί.

 Οι ήχοι του χαρτιού

Προτείνετε στα παιδιά να κάνετε ήχους με το χαρτί. Αφήστε τα να σκεφθούν. Μπορούν να το σχίσουν , να το τσαλακώσουν, να το κόψουν με ψαλίδι, να το ανεμίζουν, να ξεφυλλίζουν βιβλία. Μπορείτε να παίξετε αυτό το παιχνίδι με κλειστά μάτια και το παιδί να μαντεύει τι κάνατε το χαρτί, όταν ακούσει τον ήχο.

Ρωτήστε το πώς φτιάχνεται το χαρτί, δημιουργήστε τον προβληματισμό. Το παιδί μπορεί να δώσει διάφορες απαντήσεις.

Αν δεν ξέρει, παρατηρήστε την παρακάτω εικόνα πως από το δέντρο παράγεται το χαρτί.

Μπορείτε να δείτε βίντεο εργοστασίου χαρτοποιίας.

Κάποια άλλη μέρα, δείτε ένα βίντεο ευαισθητοποίησης, για την προσφορά των δέντρων. Ακούστε την αφήγηση του καταπληκτικού βιβλίου «το δέντρο που έδινε»  του Σερ Σιλβερστάιν.

Κάντε διάφορες ερωτήσεις. Θυμάσαι τι άλλο φτιάχνουν οι άνθρωποι από τον κορμό του δέντρου; Θεωρείς σωστό να κόβουμε τα δεντράκια, για να φτιάχνουμε χαρτιά; Κι αν τα κόψουμε όλα; Πως μπορούμε να τα σώσουμε;

Με το ηλεκτρονικό βιβλίο, χωρίς να τυπώνουμε, να μην το σπαταλάμε, τα παιδιά μπορούν να προτείνουν πολλά.

Με την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ χαρτιού, να το ξαναχρησιμοποιούμε.

Εισάγετε την έννοια της ανακύκλωσης. Συζητήστε για τη λέξη αυτή που περιέχει τη λέξη κύκλο (κάνει κύκλο τον προϊόν/ το χαρτί).

Γράψτε τη λέξη Ανακύκλωση. Παίξτε με τη λέξη. Χωρίστε τη σε συλλαβές, ώστε το παιδί να τη συνθέσει και να κολλήσει σε χαρτί.

Μπορεί να χτυπά παλαμάκια σε κάθε συλλαβή   Α    ΝΑ   ΚΥ    ΚΛΩ     ΣΗ.

Δείτε ένα βίντεο πως γίνεται η ανακύκλωση χαρτιού. Ανακύκλωση χαρτιού στην πράξη από τη Δ’ Δημοτικού του 3ου Δ.Σ. Αγίου Δημητρίου. Κάντε κι εσείς το πείραμα στο σπίτι. Έπειτα μπορεί το παιδί να προτείνει ιδέες, πώς να χρησιμοποιήσετε το ανακυκλωμένο χαρτί.

Τώρα, που στη Λεπενού έχουμε μπλε κάδο, μπορείτε να προτείνετε στα παιδιά να ξεκινήσετε να ανακυκλώνετε τα χαρτιά (χάρτινες συσκευασίες, χάρτινες σακούλες…)και όχι να τα ρίχνουμε μαζί με τα σκουπίδια.

Κάντε εύκολες κατασκευές χαρτοδιπλωτικής  από χαρτιά που πλέον σας είναι άχρηστα. Δείτε κάποιες ιδέες από τοι διαδίκτυο.

Τα παιδιά μπορούν να κόψουν περιοδικά , εφημερίδες και να φτιάξουν κολάζ. Αφήστε τα να εκφραστούν ελεύθερα.

 

Στο επόμενο άρθρο θα μάθουμε στα παιδιά τι άλλο μπορεί να ανακυκλωθεί, το σήμα της ανακύκλωσης και ποιος είναι ο πιο πρακτικός τρόπος για να κάνουμε ανακύκλωση στο σπίτι.

 

 

 

Εγγραφές μαθητών

Οι εγγραφές των νηπίων στο Νηπιαγωγείο και των μαθητών στην Α’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα πραγματοποιηθούν 15 εώς 30 Μάη.

Αίτηση εγγραφής των προνηπίων (γεννημένα το 2016) στο Νηπιαγωγείο πρέπει να κάνετε ηλεκτρονικά στο https://proti-eggrafi.services.gov.gr.

Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής θα βρείτε στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης . Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς (2641092315) με την Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου (καθημερινά 11-1.00), για να ορίσετε χρόνο συνάντησης (για την  καλύτερη εξυπηρέτησή σας). Αν δεν καταφέρετε να πραγματοποιήσετε την αίτηση εγγραφής και προσέλθετε στο Νηπιαγωγείο, πρέπει απαραιτήτως να έχετε μαζί σας τους κωδικούς TAXISNET.

Για εγγραφές στην Α’ τάξη του Δημοτικού επικοινωνήστε με το Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου.

Ένα βιβλίο κρατώ!

ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ !

Παρατηρούμε γνωστούς πίνακες ζωγραφικής με βιβλία και αναγνώστες.

Το παιδί μπορεί να περιγράψει τι βλέπει. Μπορούμε με κατάλληλες ερωτήσεις να βοηθήσουμε τα παιδιά να μιλήσουν. Πώς μπορούμε να διαβάσουμε ένα βιβλίο; (όρθιοι, καθιστοί, ξαπλωτοί..) Πού μπορούμε να διαβάσουμε; (στο σπίτι, στην εξοχή , στην αυλή…) Τι μπορούμε να διαβάσουμε; (βιβλία, παραμύθια, εφημερίδα, περιοδικά…)Οι απαντήσεις των παιδιών μπορεί να είναι πολλές. Γιατί διαβάζουν οι άνθρωποι; Δεχθείτε τις όλες, γιατί μπορούμε να διαβάσουμε τα πάντα και παντού.

Τα βιβλία μας ταξιδεύουν!

Υπάρχει ένας χώρος, που έχει κρυμμένα βιβλία-θησαυρούς και περιμένει να τους ανακαλύψετε. Είναι η παιδική βιβλιοθήκη του Δήμου Αγρινίου.

Δυστυχώς, δεν προλάβαμε να την επισκεφθούμε με τα παιδάκια σας. Όταν περάσει η μπόρα της πανδημίας, μπορείτε να επισκέπτεστε την παιδική βιβλιοθήκη, η οποία είναι καταπληκτική και αρέσει σε όλα τα παιδιά.

Μπορείτε να συμμετέχετε στις δράσεις της παιδικής Βιβλιοθήκης( ιδιαίτερα το καλοκαίρι, που τελειώνει το σχολείο) και να ενημερώνεστε για αυτές στον ιστότοπό της http://papastrateioslibrary.blogspot.com/.

Μέχρι τότε, μπορείτε να επισκέπτεστε δωρεάν ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες.

https://www.helppost.gr

https://free-ebooks.gr/tag/16

https://www.paidika-paramythia.gr

https://www.ebooks4greeks.gr/

https://www.saitapublications.gr/

Μια πολύ ενδιαφέρουσα περιήγησή σας θα μπορούσε να είναι στο Μικρό αναγνώστη http://www.mikrosanagnostis.gr, του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου.

Αυτή η σελίδα μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για τους γονείς, κυρίως όταν τα παιδιά τους (πολύ σύντομα) θα πάνε στο Δημοτικό Σχολείο.

Ένα μεγάλο κομμάτι της παιδικής λογοτεχνίας είναι τα παραμύθια (κλασικά και σύγχρονα) . ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΛΑΤΡΕΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ. Έπειτα από κάθε παραμύθι, μπορείτε να συζητάτε για τους προβληματισμούς των παιδιών , να εντοπίζετε ψέματα και αλήθεια.  Μπορείτε να αποθηκεύετε βιβλία από τις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες σε ένα φάκελο στον υπολογιστή σας, για να τα διαβάζετε ξανά και ξανά.

Αν θέλετε διαβάστε το κλασικό παραμύθι Οι μουσικοί της Βρέμης, από μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη . Ζητήστε από τα παιδιά να σας πουν τι τους άρεσε, τι όχι, κάντε ερωτήσεις για τους ήρωες, συζητήστε. Τα παιδιά μπορούν να ζωγραφίσουν τους πρωταγωνιστές του παραμυθιού, να γράψουν λέξεις σχετικές, ή μπορούν να αναπαράγουν διαλόγους από το παραμύθι με ζωάκια ψεύτικα, που έχετε στο σπίτι (γαίδαρο, γάτα, σκύλο, κόκορα).

Μπορείτε να παίξετε πολλά παιχνίδια σε σχέση με τα παραμύθια.

Δραματοποίηση και προφορικός λόγος:

Τα παιδιά μπορούν να ντύνονται ήρωες παραμυθιών και να αναπαράγουν διαλόγους χρησιμοποιήστε αποκριάτικες στολές, που μπορεί να έχετε (κοκκινοσκουφίτσα, χιονάτη , μάγισσα) ή και απλά ρούχα και αξεσουάρ (καπέλα, καλάθι, σπαθιά…). Αν συμμετέχετε κι εσείς στις μεταμφιέσεις, τα παιδιά θα το απολαύσουν.

Παντομίμα παραμυθιών:

Μπορείτε όλα τα μέλη τις οικογένειας να παίξετε παντομίμα με θέμα γνωστά παραμύθια. Φτιάξτε δύο ομάδες. Ένας παίχτης από κάθε ομάδα, θα πρέπει με κινήσεις, χωρίς να μιλά να δώσει στην ομάδα του να καταλάβει ποιο παραμύθι μιμείται. Η ομάδα με τους περισσότερους πόντους κερδίζει . Φυσικά, το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί με 2 άτομα (εσάς και το παιδί). Ο ένας να κάνει κινήσεις και ο άλλος να μαντεύει.

Παιχνίδι προφορικού λόγου ‘Ποιος το είπε;’:

Σκεφτείτε διάφορες φράσεις από γνωστά παραμύθια. Το παιδί θα πρέπει να μαντέψει ποιος μιλάει και από ποιο παραμύθι. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα:

«Θα φυσήξω , θα ρουφήξω και το σπίτι σας θα ρίξω.»    ο λύκος από τα τρία γουρουνάκια

«Καθρέφτη καθρεφτάκι ποια είναι η πιο όμορφη;»   η κακιά μητριά της Χιονάτης

«Γιαγιά , γιατί έχεις τόσο μεγάλο στόμα;»  η Κοκκινοσκουφίτσα

Μπορείτε να σκεφτείτε πολλά περισσότερα. Όσο πιο πολλά άτομα της οικογένειας συμμετέχουν στο παιχνίδι, τόσο πιο διασκεδαστικό γίνεται. Για τα μεγαλύτερα παιδιά μπορείτε αυτό το παιχνίδι να το επεκτείνεται, ώστε να εξασκηθούν στις δεξιότητες που χρειάζεται η ανάγνωση. Μπορείτε να γράψετε σε καρτέλες τους τίτλους των παραμυθιών, τις φράσεις και να τις ταιριάζουν.

Μπορείτε επίσης να κόψετε τις καρτέλες με τους τίτλους των παραμυθιών και τα παιδιά να πρέπει να τους συνθέσουν σωστά.

Για παράδειγμα:

Η      ΧΙΟΝΑΤΗ    ΚΑΙ       ΟΙ       ΕΠΤΑ   ΝΑΝΟΙ

Κόβετε κάθε λέξη χωριστά. Επίσης δουλεύετε κάθε τίτλο χωριστά. Μην  μπερδεύετε όλους τους τίτλους μαζί.

Περιμένουμε φωτογραφίες από τα παιχνίδια σας!

 

Φιλαναγνωσία

Αφήνοντας τις σχολικές αίθουσες αφήσαμε πίσω μας και το πολιτιστικό μας πρόγραμμα για τη φιλαναγνωσία «Ένα βιβλίο κρατώ. Μεγάλο ή μικρό;»

Ας θυμηθούμε ορισμένες στιγμές:

Επίσκεψη συγγραφέα στο σχολείο μας και αφήγηση παραμυθιού. Υποδεχθήκαμε την κυρία Ελένη Τασοπούλου, που μας αφηγήθηκε το βιβλίο της ‘Ο σκέιτερ και το φανταστικό υπερόπλο’ . Πέρυσι μας είχε διαβάσει  το βιβλίο της ‘Το σκιάχτρο και η τριανταφυλλιά’.

Επισκεφθήκαμε την εφημερίδα Εβδομάδα, για να δούμε πως γράφεται και τυπώνεται μια εφημερίδα.

Δραματοποιήσαμε το παιδικό βιβλίο «Το δώρο της Παπλωματούς» στην χριστουγεννιάτική μας παράσταση.

Διαβάσαμε πολλά παιδικά βιβλία, γιατί τα αγαπάμε!Σας προτείνουμε να διαβάζετε βιβλία με τα παιδιά σας σε καθημερινή βάση.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε τα οφέλη που έχει η ανάγνωση βιβλίων, ειδικά για τα παιδιά.

Οφέλη από την ανάγνωση

Η ανάγνωση ασκεί τον εγκέφαλο

Η ανάγνωση είναι ένα πολύ πιο περίπλοκο έργο για τον ανθρώπινο εγκέφαλο από το να παρακολουθεί τηλεόραση, για παράδειγμα. Η ανάγνωση ενισχύει τις εγκεφαλικές συνδέσεις και δημιουργεί νέες.

Η ανάγνωση βελτιώνει τη συγκέντρωση

Τα παιδιά πρέπει να κάθονται ακίνητα και ήσυχα, ώστε να μπορούν να επικεντρωθούν στην ιστορία όταν διαβάζουν. Εάν διαβάζουν συχνά, θα αναπτύξουν την ικανότητα να το κάνουν αυτό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η ανάγνωση διδάσκει τα παιδιά για τον κόσμο γύρω τους

Μέσα από την ανάγνωση μιας ποικιλίας βιβλίων, τα παιδιά μαθαίνουν για τους ανθρώπους, τους τόπους και τα γεγονότα εκτός της δικής τους εμπειρίας.

Η ανάγνωση βελτιώνει το λεξιλόγιο και τις γλωσσικές δεξιότητες

Τα παιδιά μαθαίνουν νέες λέξεις καθώς διαβάζουν. Υποσυνείδητα, απορροφούν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δομής των προτάσεων και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά οι λέξεις και άλλα γλωσσικά χαρακτηριστικά στη γραφή και την ομιλία τους.

Η ανάγνωση αναπτύσσει τη φαντασία

Καθώς διαβάζουμε το μυαλό μας μεταφράζει τις περιγραφές που διαβάζουμε για τους ανθρώπους, τα μέρη και τα πράγματα και τα κάνει εικόνες. Φανταζόμαστε επίσης πώς αισθάνονται οι χαρακτήρες του βιβλίου. Τα μικρά παιδιά μεταφέρουν αυτή τη γνώση στο καθημερινό τους παιχνίδι.

Η ανάγνωση βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν ενσυναίσθηση

Καθώς μεγαλώνουν τα παιδιά αρχίζουν να φαντάζονται πώς εκείνα θα αισθάνονταν εάν ήταν στη θέση των ηρώων του βιβλίου.

Η ανάγνωση είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να περάσετε χρόνο μαζί με το παιδί

Το να διαβάζετε μαζί με το παιδί στον καναπέ ή να του διαβάσετε μια ιστορία πριν τον ύπνο ή ακόμα και να επισκεφθείτε μια βιβλιοθήκη, είναι μόνο μερικοί τρόποι για να περάσετε χρόνο μαζί.

Τα παιδιά που διαβάζουν έχουν καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο

Η ανάγνωση βοηθάει στην μαθητικές επιδόσεις του παιδιού όχι μόνο στα φιλολογικά μαθήματα αλλά και σε όλο το πρόγραμμα σπουδών.

 

Όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο, εντοπίζουμε με τα παιδιά τα στοιχεία του βιβλίου (τίτλο, συγγραφέα, εκδόσεις).

Επίσης, μπορεί να μετρήσει τις σελίδες, να εντοπίσει αριθμούς που ξέρει.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Κάποιες προτάσεις από το βιβλίο ‘Δημιουργικές διαθεματικές δραστηριότητες’.

Διαβάζουμε το ποίημα Μια γιορτή σαν παραμύθι’. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε δεύτερη φορά ή μια στροφή τη φορά.

Ρωτάμε το παιδί:

 • Ποιοι ήταν οι καλεσμένοι σε αυτή τη γιορτή;
 • Θα ήθελες να πας σε αυτή τη γιορτή; Γιατί;
 • Ποιον αγαπημένο σου ήρωα θα ήθελες να συναντήσεις;

Μπορεί το παιδί να εντοπίσει μέσα στο ποίημα τα ονόματα των ηρώων. Κάποια παιδιά θα μπορέσουν μόνα τους, άλλα μπορείτε να τα βοηθήσετε με καρτέλες, που θα έχετε γράψει τα ονόματα των ηρώων. Μπορούν έπειτα να ζωγραφίσουν κάτι, για το ποίημα που άκουσαν . Μπορεί να γράψει το όνομα του αγαπημένου του ήρωα. Καλό θα ήταν, να μη χρησιμοποιείτε την αντιγραφή λέξεων σε παιδιά που θυμούνται κάποια γράμματα και προσπαθούν να παράγουν μόνα τους γραπτό λόγο. Γενικώς, ενθαρρύνετε το παιδί να γράψει μόνο του . Βοηθήστε το ελάχιστα, αν χρειαστεί με τους ήχους των γραμμάτων.

Μην ξεχνάτε το κινητικό παιχνίδι. Μπορεί όλη η οικογένεια να παίξει ισορροπία με βιβλία . Το παιχνίδι είναι απλό και διασκεδαστικό, αλλά βοηθά στην κινητική ανάπτυξη του παιδιού. Καθορίστε μια διαδρομή μέσα στο σπίτι και κάντε αγώνες βαδίσματος, με ένα βιβλίο (ελαφρύ και ασφαλές) στο κεφάλι. Νικητής είναι όποιος τερματίσει πρώτος, χωρίς να του πέσει το βιβλίο.

Οργανώστε τα βιβλία/ τη βιβλιοθήκη του σπιτιού σας.

Βάλτε όλα σας τα βιβλία στη σειρά στο πάτωμα. Καλέστε το παιδί να σκεφτεί τρόπους για να τα τακτοποιήσετε/ οργανώσετε καλύτερα.

Τα παιδιά μπορεί να προτείνουν διάφορα (ανάλογα τα βιβλία που έχει η οικογένεια ή το παιδικό δωμάτιο αποκλειστικά) :

ανά μέγεθος (μικρά , μεγάλα), σε κατηγορίες (παραμύθια, εγκυκλοπαίδειες, σχολικά, ξενόγλωσσα, με ζώα, με ανθρώπους, βρεφικά…), ανά χρώματα, σύμφωνα με τον τίτλο, τις εκδόσεις, σκληρό ή μαλακό εξώφυλλο… Ό, τι και να προτείνει το παιδί ακούστε το και επιβραβεύστε το σκεπτικό του. Αποφασίστε μαζί και οργανώστε τις κατηγορίες, σύμφωνα βέβαια και με το έπιπλο αποθήκευσης βιβλίων, που έχετε στο σπίτι. Θα ήταν ωφέλιμο να γράψει το παιδί σε καρτέλες τα ονόματα των  κατηγοριών, οι οποίες δεν πρέπει να είναι πολλές.

Με τα 5 τελευταία βιβλία μπορείτε να παίξετε ένα παιχνίδι παρατηρητικότητας και μνήμης. Βάλτε τα βιβλία σε σειρά, πείτε στο παιδί να κλείσει τα μάτια του, ανακατέψτε και κρύψτε ένα βιβλίο πίσω σας . Το παιδί θα πρέπει να βρει ποιο βιβλίο λείπει. Το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί και αλλάζοντας τη σειρά δύο βιβλίων, ώστε το παιδί να εντοπίσει τι άλλαξε.

Φτιάξτε έναν σελιδοδείκτη και εξηγήστε τη χρησιμότητά του.

 

Ζητήστε από το παιδί να ζωγραφίσει σε ένα χαρτί το αγαπημένο του βιβλίο και να γράψει τον τίτλο. Μπορεί να μας το δείξει στην τηλεδιάσκεψη της Τρίτης. Διαβάστε τα αγαπημένα τους βιβλία όσες φορές κι αν σας το ζητήσουν.

 

Ενημέρωση για τις τηλεδιασκέψεις

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανταποκρινόμενο στις εξελίξεις και στην αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών για την ανάσχεση της μετάδοσης του κορωνοϊού, ενεργοποιεί ψηφιακά εργαλεία που θα επιτρέψουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών.

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία συνιστά το πλέον πρόσφορο εργαλείο για να διατηρήσουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μας την επαφή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία στις παρούσες, έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας – χωρίς να αποσκοπεί στο να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση, ούτε να καλύψει τη διδακτέα ύλη.

Η σχέση μαθητών και εκπαιδευτικού είναι αναντικατάστατη.

Τη Δευτέρα ξεκινά η Γ’ Λυκείου τα μαθήματα σε σχολεία. Εμείς συνεχίζουμε με τον ιστότοπο (κάθε Δευτέρα και Τετάρτη), με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και με σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία!

Τι είναι η Σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία;

Σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία είναι η απευθείας διδασκαλία σε πραγματικό χρόνο από τον εκπαιδευτικό, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, δηλαδή, εκπαιδευτικοί και μαθητές συνδέονται διαδικτυακά σε μια ηλεκτρονική αίθουσα, και το μάθημα γίνεται ζωντανά αλλά από απόσταση μέσω υπολογιστή, κινητού ή tablet ενώ στην πλατφόρμα μπορεί κανείς να συνδεθεί και διαδικτυακά και τηλεφωνικά.

Μια τέτοια πλατφόρμα είναι και η WEBEX της CISCO , για την οποία σας έχουμε ενημερώσει τηλεφωνικά. Οδηγίες από το Υπουργείο θα βρείτε εδώ.

Η επικοινωνία εκπαιδευτικών και μαθητών στην ηλεκτρονική τάξη μοιάζει πολύ με τις συνηθισμένες βιντεοκλήσεις (πχ viber, messenger) με τη διαφορά ότι στην εκπαιδευτική πλατφόρμα συμμετέχουν πολλά άτομα.

Σας έχει αποσταλεί  μήνυμα με οδηγίες, καθώς και ο σύνδεσμος (τον οποίο δεν πρέπει να κοινοποιείτε σε τρίτα άτομα, γιατί η αίθουσα θα κλειδώνεται και θα πρέπει μόνο οι μαθητές με τον κηδεμόνα τους να παρακολουθούν)της ψηφιακής τάξης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όποιος δεν έχει δει το μήνυμα, παρακαλώ να επικοινωνήσει με τις νηπιαγωγούς.

Η πρώτη μας τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Μάη και ώρα 12.00 . Θα έχει ως στόχο να επικοινωνήσουμε οι εκπαιδευτικοί με τους μαθητές μας, να μας δουν , να μας ακούσουν, να τους ακούσουμε, να λύσουμε τυχόν τεχνικά προβλήματα, να τονίσουμε θέματα προσωπικών δεδομένων, να ορίσουμε ένα πλάνο για τις επόμενες τηλεδιασκέψεις. Παρακαλούμε όλους τους γονείς των νηπίων να συνδεθούν.

Ζητάμε την προσοχή σας, ιδιαίτερα στο θέμα των προσωπικών δεδομένων. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος απαγορεύεται η φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση, ηχογράφηση, αλλοίωση φωνής ή η δημοσίευση στοιχείων. Πρόκειται για την ασφάλεια των μαθητών. Μπορείτε να ενημερωθείτε πατώντας Αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Γιορτή της μητέρας

Ενημερώστε τα παιδιά ότι την Κυριακή είναι η γιορτή της μητέρας. Παρατηρήστε μερικούς από τους πιο γνωστούς πίνακες ζωγραφικής και ζητήστε από το παιδί να τους περιγράψει, να δηλώσει ποιος του αρέσει. Συζητήστε για την μητρική αγάπη (διαχρονικά, πως εκφράζεται;, τι κάνουμε μαζί με τη μαμά; πώς μας φροντίζει; πώς μας κοιτά; πώς μας αγγίζει;…).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπορεί το παιδί να παίξει στον υπολογιστή παιχνίδι με αυτούς τους πίνακες. Ακούγοντας ένα ποίημα, θα πρέπει να επιλέγει το σωστό πίνακα. Πατήστε εδώ.

Διαβάστε από το ανθολόγιο του νηπιαγωγείου την ιστορία «Πώς γράφεται η λέξη ΜΗΤΕΡΑ;».

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε.Πώς γράφεται η μητέρα

Το παιδί μπορεί να ζωγραφίσει τη μητέρα του και να γράψει ΜΗΤΕΡΑ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λέξεις της ιστορίας ή και δικές σας, για να χαρακτηρίσετε τη μανούλα. Βρείτε με τα αρχικα αυτά (Μ, Η, Τ, Ε, Ρ, Α) και άλλες λέξεις, που ταιριάζουν στη μανούλα σας.

Μια ωραία πρόταση από τη συνάδελφο Έλενα Αλβανίδου για ηλεκτρονικές ασκήσεις σε σχέση με αυτή την  ιστορία, τα οποία μπορούν να παιχτούν και με καρτέλες.

Ενώνω κάθε εικόνα με το αρχικό της

Σύρε την εικόνα στη σωστή θέση

Διάλεξε το σωστό γράμμα

Με τον μπαμπά ή τα μεγαλύτερα αδέρφια μπορείτε να φτιάξετε ένα δώρο για την μαμά και να της γράψει το παιδί μια αφιέρωση. Για παράδειγμα, μπορείτε να της προσφέρετε λουλούδια με μια κάρτα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μια ωραία πρόταση από τη συνάδελφο Έλενα Αλβανίδου για επιπλέον παιχνίδια  σε σχέση με την γιορτή της μητέρας.

Περιμένουμε τις εργασίες σας!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπέροχα λουλούδια!

Διαβάστε μύθους των λουλουδιών. Ρωτήστε τα παιδιά τι τους άρεσε, ερωτήσεις για το κείμενο(για ποιον μας έλεγε η ιστορία, τι έγινε;…). Έπειτα, ζητήστε τους να ζωγραφίσουν κάτι που θυμούνται, από την ιστορία που άκουσαν . Μπορούν, στη ζωγραφιά τους, να γράψουν λέξεις σχετικές με το μύθο.

Εδώ μπορείτε να δείτε το μύθο του Νάρκισσου.

Μαζέψτε φυτά και λουλούδια και φτιάξτε ένα φυτολόγιο . Συζητήστε για τα φυτά, τα φύλλα τους, μπορείτε να τα συγκρίνετε, να αναφέρετε τη χρησιμότητα και να τονίσετε την ομορφιά ή το άρωμά του.

Ρωτήστε το παιδί : ‘Τι λουλούδι θα ήθελες να είσαι; Γιατί;» Αφήστε τα να σκεφτούν και να εκφραστούν. Καταγράψτε την απάντησή τους, προτείντε  τους να ζωγραφίσουν το λουλούδι που επέλεξαν, να γράψουν το όνομά του.

Ένα άλλο παιχνίδι προφορικού λόγου, είναι να βρείτε ονόματα ανθρώπων , που είναι ίδια με ονόματα λουλουδιών ή φυτών. Δώστε ένα παράδειγμα π.χ. Μαργαρίτα και αφήστε τα παιδιά να σκεφτούν (Τριανταφυλλιά, Γαρυφαλλιά, Δάφνη…). Για τα μεγαλύτερα παιδιά η αναζήτηση αυτή, μπορεί να συνδυαστεί με την αλφαβητική σειρά των γραμμάτων. Δηλαδή, καλούμε το παιδί να βρούμε ανθρώπινα ονόματα εμπνευσμένα από λουλούδι ή φυτό. Του εξηγούμε ότι σε αυτό μπορεί να μας βοηθήσει η Αλφαβήτα. Γράφουμε τα 24 γράμματα, με αλφαβητική σειρά και ξεκινάμε το παιχνίδι. Να βρούμε ένα από Α (λέμε τη φωνή και όχι άλφα) και συνεχίζουμε με το επόμενο γράμμα. Τα καταγράφουμε κάθε φορά. Το παιχνίδι θα έχει περισσότερο ενδιαφέρον αν το παίξετε οικογενειακά( με τα μεγαλύτερα αδέρφια). Σχηματίστε δύο ομάδες. Κάθε ομάδα, που με τη σειρά της θα βρίσκει ένα όνομα, παίρνει πόντο. Κάποιος θα σημειώνει τους πόντους με διαφορετικό χρώμα σε κάθε ομάδα. Η ομάδα με τους περισσότερους πόντους κερδίζει. Ορισμένα ονόματα :

Αμαρυλλίς, Ανθή, Βάγια, Βιολέτα, Γαρυφαλλιά, Γιασεμή, Δάφνη, Ζουμπουλία, Ίρις, Κερασία, Κρινιώ, Λεμονιά, Λουίζα,Μαργαρίτα, Μηλίτσα, Μυρσίνη, Μυρτώ, Πασχαλιά, Ροδάνθη, Ροδούλα, Ρόζα, Τριανταφυλλιά, Υακίνθη, Χλόη, Χρυσάνθη

Κάντε κατασκευές λουλουδιών με ό,τι υλικά διαθέτετε, με δαχτυλομπογιά και χαρτάκια από muffins… και χρησιμοποιήστε τις γνωστικά για παιχνίδια αριθμών [αριθμογραμμή ως το 10 ή και παραπάνω (ανάλογα με τις γνώσεις και τις επιθυμίες του παιδιού) , τα φύλλα των λουλουδιών, τόσα όσα (καρτέλες αριθμών)].

 

 

 

 

 

 

Μπορείτε να παίξετε εκπαιδευτικά ανοιξιάτικα παιχνίδια στον υπολογιστή:

Αριθμολούλουδα

Γλωσσικό Παιχνίδι Άνοιξης

Μαθηματικό Παιχνίδι Άνοιξης

Παιχνίδι με το αρχικό γράμμα των λέξεων

Μέλισσες και σχήματα

 

 

Θαυμάστε τις εργασίες!

Ευχαριστούμε την Ελίνα

και την Κωνσταντίνα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

που μας έδωσαν τη χαρά να απολαύσουμε τις εργασίες τους.

Περιμένουμε και από τα υπόλοιπα παιδιά!

Μπράβο σας!

Από το σπόρο στο φυτό

Συζητάμε με τα παιδιά για τις εργασίες μας στο χωράφι ή στον κήπο, αυτή την εποχή. Μιας και όλοι οι γονείς του νηπιαγωγείου μας έχετε χωράφια και κήπους, θα είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να μάθετε στα παιδιά σας για τους σπόρους, το φύτεμα και την ανάπτυξη των φυτών. Μπορείτε να διαβάσετε με τα παιδιά σχετικά βιβλία (αν έχετε μεγαλύτερα αδέρφια, μπορείτε να δείξετε εικόνες από τα σχολικά βιβλία του δημοτικού . Εναλλακτικά, μπορείτε να παρακολουθήσετε το παρακάτω βίντεο:

Μπορείτε να αναφέρετε τα μέρη του φυτού, καθώς αναπτύσσεται (ρίζες, μίσχος, φύλλα).

Διαβάστε με τα παιδιά το παρακάτω ποίημα. Πέιτε το μαζί αρκετές φορές. στα παιδιά αρέσει να επαναλαμβάνουν μικρά ποιήματα. Παίξτε παιχνίδι δραματοποίησης , ακολουθώντας τις εικόνες και τα λόγια του ποιήματος. Τα παιδιά αρχικά,  μπουρούν να είναι κουλουριασμένα στο πάτωμα. Στη δεύτερη φάση, μπορούν να απλώσουν τα πόδια τους σαν ρίζες. Στην τρίτη φάση,μπορούν να σηκωθούν σιγά σιγά και να απλώσουν τα χέρια. Τέλος, μπορούν να κουνούν το κορμί τους με σταθερά τα πόδια στο έδαφος και να τινάζουν τα χέρια λες και σκορπούν σποράκια. Μπορούν ακόμη και να φορέσουν ρούχα που ταιριάζουν χρωματικά (λευκό, πράσινο). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και μια απαλή μουσική.

Τα παιδιά λατρεύουν τις δραματοποιήσεις , οι οποίες βοηθούν στη γνωστική και συναισθηματική τους ανάπτυξη.

Το παιδί μπορεί να κόψει τις εικόνες και να τις βάλει σε σειρά, όσες φορές θέλει.

 

Μπορείτε να φυτέψετε φακές και φασόλια σε διάφανα ποτήρια, με βαμβάκι και να παρακολουθείτε την ανάπτυξή τους. Τα παιδιά μπορούν να μετρούν με το χάρακα και να καταγράφουν την ανάπτυξή τους.

 

 

 

 

 

 

Φτιάξετε με το παιδί ένα επιτραπέζιο παιχνίδι με ζάρι. Θα χρειαστεί να φτιάξετε με το παιδί δύο λουλούδια. Όποιος συνθέσει πρώτος το λουλούδι του,σύμφωνα με το ζάρι, είναι νικητής.

 

 

 

Όταν το παιδί ψάχνει με τι να παίξει, μπορείτε να του πείτε ‘Έλα να φτιάξουμε μια ιστορία».Ζωγραφίστε σε ένα χαρτί 4 εικόνες (ένα σπόρο, ένα σύννεφο, έναν ήλιο και ένα παιδί). Ζητήστε από το παιδί σας αφηγηθεί μια σύντομη ιστορία με αυτές τις 4 εικόνες (με όποια σειρά θέλει). Η ιστορία πρέπει να έχει αρχή , μέση, τέλος. Αρχίστε «Μια φορά κι έναν καιρό ήταν…», αφήστε το παιδί να συνεχίσει, να αφηγηθεί, να φανταστεί,να αυτοδιορθωθεί κατά την αφήγηση. Αν δυσκολεύεται βοηθήστε το με ερωτήσεις (ποιός ήταν;τι έγινε μετά; ποιό πρόβλημα υπήρχε; πώς λύθηκε;τι έγινε στο τέλος;). Επιβραβεύστε το. Πρότείντε του να γράψετε τη ιστορία για να μας τη στείλετε με mail. Μπορούμε να την αναρτήσουμε στον ιστότοπο ή να τη αφηγηθεί στις νηπιαγωγούς και τους συμμαθητές του κατά τις τηλεδιασκέψεις, που θα πραγματοποιηθούν σύντομα (θα ενημερωθείτε στο mail σας σχετικά).

Μην ξεχάσετε την Πρωτομαγιά να φτιάξετε μαγιάτικο στεφάνι!

Άνοιξη –Λουλούδια

Μετρήστε με τα παιδιά σε ένα ημερολόγιο σε πόσες μέρες τελειώνει ο Απρίλιος και υποδεχόμαστε το Μάη. Ζητήστε τους να εντοπίσουν αλλαγές στη φύση. Επικεντρωθείτε στα λουλούδια.

Μπορείτε να μαζέψετε λουλούδια. Αφήστε τα παιδιά να τα επεξεργαστούν: να δουν τα χρώματά τους, να τα μυρίσουν , να τα φυσήξουν, να τα αγγίξουν…

Μπορείτε να βρείτε στο you tube βίντεο πώς ανθίζουν τα λουλούδια, σε γρήγορα κίνηση. 

Γλώσσα:

Πείτε στο παιδί τα ονόματα από τα λουλούδια και γράψτε τα σε καρτέλες( την ώρα που τα λέτε). Μπορείτε το πρώτο γράμμα του κάθε λουλουδιού να το τονίσετε ηχητικά και να το περάσει το παιδί με κόκκινο χρώμα, ώστε να ξεχωρίζουν τα αρχικά γράμματα.Ανακατέψτε τις καρτέλες και ζητήστε από το παιδί να βρίσκει τη σωστή καρτέλα, τοποθετώντας την κάτω από κάθε λουλούδι. Μην γράψετε πολλά (5 είναι αρκετά για τα προνήπια και περίπου 8 για τα νήπια ). Αν τα παιδιά έχουν ξεχάσει τα γράμματα, βοηθήστε τα. Η ίδια δραστηριότητα μπορεί να γίνει και με εικόνες λουλουδιών (αν δεν έχετε λουλούδια).

 

Στολίστε το σπίτι σας με λουλούδια (αληθινά ή κατασκευές).

Τυπώματα με πιρούνι, με τις παλάμες των παιδιών, λουλούδια με πιάτα χάρτινα, χαρτάκια για muffins, μπατονέτες, σφουγγάρια, αυγοθήκες, καλαμάκια, ξυλάκια , με διπλωτική χαρτιού (ό,τι διαθέτετε). Σας παρουσιάζουμε ορισμένες ιδέες από το διαδίκτυο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μελέτη περιβάλλοντος:

Ρωτήστε τα παιδιά πώς τα λουλούδια,που θα στολίσουν το σπίτι σας, θα διατηρηθούν περισσότερο.

Συζητήστε τι χρειάζεται ένα λουλούδι, ένα φυτό. Βάλτε τα σε βάζο.

Δείτε το βίντεο, που δημιούργησαν οι μαθητές του 12ου Δημοτικού σχολείου Χαλκίδας:

Καταγράψτε τις απαντήσεις , τις οποίες μπορεί το παιδί να ζωγραφίσει μέσα στο λουλούδι. Τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να γράψουν μόνα τους ή με λίγη βοήθεια.

 

 

 

 

 

 

 

Επίσης, μπορείτε να φυτέψετε λουλούδια ή σπόρους.

 

 

 

 

Μαθηματικά:

Μετρήστε λουλούδια.

Ομαδοποιήστε τα ανάλογα το χρώμα, το ύψος.

Παίξτε παιχνίδια μαθηματικών  μετρήστε πέταλα λουλουδιών.

Στα μεγαλύτερα παιδιά μπορείτε να κάνετε το παιχνίδι πιο πολύπλοκο.

Οι μαργαρίτες έχασαν τα πέταλά τους.

Μπορείτε, όπως φαίνεται στην εικόνα, να φτιάξετε λουλούδια  μαργαρίτες, που όλες θα πρέπει έχουν ίδιο αριθμό πετάλων 8 ή 9 ή 10. Στα μικρότερα παιδιά,  μικρότερο αριθμό. Σε κάποιες, όμως λείπουν κάποια πέταλα. Το παιδί θα πρέπει να εντοπίσει σε κάθε μαργαρίτα πόσα λείπουν και να τα προσθέσει.

Για να είναι πιο διασκεδαστικές οι δραστηριότητες συνδυάστε τις με τραγούδια για λουλούδια (λίγα λουλούδια αν θέλεις στείλε μου από Ζουζούνια ) .

ΜΕΓΑΛΟΒΔΟΜΑΔΑ

Συζητήστε με τα παιδιά για τα πάθη του Χριστού. Μπορείτε να δείτε την παρακάτω παρουσίαση.

ΠΑΣΧΑ- ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Έπειτα μπορείτε να τα σχεδιάσετε μαζί με τα παιδιά, να ανακατέψετε και να ζητήσετε από τα παιδιά να βάλουν σε σειρά τις εικόνες.

Διαβάστε μια συγκινητική ιστορία, που περιγράφει (με πολύ σωστό για τα παιδιά τρόπο)  το δρόμο προς τον Γολγοθά.

Υπενθυμίστε στα παιδιά ότι το Πάσχα βάφουμε κόκκινα τα αβγά, όπως το αίμα του Χριστού.

ΑΡΙΘΜΟΓΡΑΜΜΗ

Φτιάξτε ένα παιχνίδι μαθηματικών με αβγά.

Κόψτε με τα παιδιά χάρτινα αβγά. Επειδή χρειάζεστε συνολικά 55, μπορείτε να διπλώσετε το χαρτί και να κόψετε πολλά ταυτόχρονα. Τα παιδιά μπορούν να τα ζωγραφίσουν , τα τα βάψουν με μπογιές… μπορούν να μετρήσουν όσα θέλουν, να τα ομαδοποιήσουν ανάλογα τα χρώματα (αφήστε τα λίγο ελεύθερα να σκεφτούν τι μπορούν να κάνουν με αυτά).

Έπειτα γράψτε τους αριθμούς από το 1 ως το 10 σε καρτελάκια (τα μεγάλα παιδιά μπορούν να τους γράψουν μόνα τους). Δείξτε στα μικρότερα παιδιά το 9 και το 10. Πείτε στα παιδιά να κάνουν τόσες τελίστες, όσες λένε οι αριθμοί και να κολλήσουν τα καρτελάκια στον αριθμό που ταιρίαζουν. Ζητήστε από τα παιδιά να τους βάλουν σε σειρά και έπειτα κολλάνε τόσα αβγά, όσα λέει ο αριθμός, δημιουργώντας μια αριθμογραμμή.

Τα αβγά μπορείτε να τα κολλάτε από πάνω  ή από κάτω, όπως σας βολεύει.

Ως ανατροφοδότηση αυτού του παιχνιδιού, μπορείτε σε ένα χαρτί να σχεδιάσετε μια αριθμογραμμή, όπου θα λείπουν στοιχεία σε κάθε στήλη και τα παιδιά θα πρέπει να τα συμπληρώσουν.

 

 

 

 

Πριν βάψετε τα αβγά:

Μια δραστηριότητα μαθηματικών που μπορείτε να κάνετε, είναι να βάλετε αβγά (από τις κότες ή από χαρτί) σε καλαθάκια και τα παιδιά να μετρούν πόσα έχει το κάθε καλάθι. Μπορείτε να έχετε και καρτελάκια αριθμών για να βάζει κάθε φορά τον σωστό αριθμό.Αν δεν έχετε καλάθια, χρησιμοποιήστε πιάτα ή κουτάκια, ακόμη και χαρτοπετσέτες.

Μετά το παιχνίδι, μπορείτε να τους εκτυπώσετε ή να τους σχεδιάσετε μια τέτοιου τύπου άσκηση.

 

 

 

 

 

Το Πάσχα μπορείτε να κάνετε πολλά μαζί με τα παιδιά. Παρακάτω θα δείτε ορισμένες ιδέες.

Στολίστε το σπίτι με πασχαλινές γιρλάντες, στεφάνια…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

φτιάξτε εύκολες πασχαλινές κάρτες, για να γράψουν ευχές

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

καλαθάκια για να βάλετε σοκολατένια αβγά

Αν δεν έχετε χρωματιστά χαρτόνια, ζωγραφίστε τα σχέδια σε χαρτί με τους μαρκαδόρους. Το αποτέλεσμα θα είναι εξίσου ωραίο.

Να θυμάστε πως τα παιδιά θα χαρούν και με την πιο απλή ιδέα.

Χαίρονται που στολίζουν το σπίτι τους,που δημιουργούν, αλλά κυρίως που τους αφιερώνετε χρόνο και όλα αυτά τα κάνετε μαζί.

διακοσμήστε αβγά

 

 

 

 

 

 

με μπογιές, με νήματα

 

 

τύπωμα με πατάτα

 

 

 

 

λαμπάδες, για να ανάψει η οικογένεια το βράδυ της Ανάστασης

με μπογιές, με κορδέλες, με παιχνίδια, με χάρτινες κατασκευές.

 

Χρησιμοποιήστε ότι υλικά έχετε και δώστε στα παιδιά την ευκαιρία να διαλέξουν τι θέλουν να φτιάξουν.

 

Βέβαια, τα παιδιά θα περιμένουν τη λαμπάδα από το νονό ή τη νονά.

 

Αρπάξτε την ευκαιρία και μάθετε το γράμμα  Νν του ΝΟΝΟΥ / της ΝΟΝΑΣ.

Σε ένα διπλωμένο στην μέση χαρτί γράψτε επάνω Νν . Από κάτω γράψτε Νονός (καλύτερα με κεφαλαία για τα προνήπια). Ψάξτε με τα παιδιά αντικείμενα ή πρόσωπα στο σπίτι που αρχίζουν από Νν (Νίκος, Νίκη, νάιλον , ντουλάπα, νερό…), γράψτε τα στο χαρτί. Πείτε το γράμμα με τον ήχο Ν του, όχι με το όνομά του ΝΙ.

Καλέστε τα παιδιά να κυκλώσουν τα Νν στις λεξεις και έπειτα να το γράψουν από κάτω.

Δείτε το βίντεο της εκπαιδευτικής τηλεόρασης , για το γράμμα Νν.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κείμενο (να το διαβάσετε και να εντοπίζουν τα παιδιά το γράμμα Νν). Οι ιστορίες των γραμμάτων έχουν αρκετά μεγάλο μέγεθος, οπότε μπορείτε να χρησιμοποιείτε ένα κομμάτι τους , για να μην κουράζονται τα παιδιά.

Η ΝΤΡΟΠΑΛΗ ΝΤΟΜΑΤΑ

 

«Με τόσες ετοιμασίες και μαγείρεμα, θα προλάβουμε;»

Συνδυάστε τις δικές σας ασχολίες με τη μάθηση και το παιχνίδι των παιδιών. Βρείτε την κατάλληλη στιγμή .

Πριν ή μετά το βάψιμο των αβγών , παίξτε με αυτά μαθηματικά.

Την ώρα που πλάθετε ζύμη για τσουρέκι, πίτες ή άλλα , δώστε στα παιδιά να παίξουν με το ζυμάρι (σαν πλαστελίνη).

Μπορούν να φτιάξουν ψωμιά, τσουρέκια, λαζαράκια, κουλουράκια σε διάφορα σχήματα.

 

 

 

 

 

 

 

Βάλτε τα να σας βοηθούν με τα υλικά ή να σας διαβάζουν τη συνταγή, την οποία θα έχετε γράψει (ως εικονόλεξο) κάπως έτσι:

Διαβάστε την πρώτα μαζί και σιγουρευτείτε ότι είναι όλα ευδιάκριτα και κατανοητά για τα παιδιά.

Να θυμάστε ότι τα παιδιά λατρεύουν τη μαγειρική και είναι οι πιο καλοί βοηθοί. Μας βοηθούν να ολοκληρώνουμε πιο γρήγορα τις ασχολίες μας, εισπράττοντας απίστευτη ικανοποίηση, επειδή νιώθουν χρήσιμα και έτσι τονώνεται η αυτοποεποίθησή τους. Παράλληλα, μαθαίνουν κοντά μας πολλά πράγματα και αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους.

Αναθέστε τους «ακίνδυνες» αρμοδιότητες , που είναι για την ηλικία τους (διάβασμα συνταγής, μέτρημα υλικών, ζύγισμα, να σας ρίχνουν τα υλικά στο μείγμα, να ανακατεύουν, να πλάθουν…) σε ασφαλές σημείο . Αναφέρετε τους κινδύνους της κουζίνας.

 

 

Αν μετά από αυτά σας περισσέψει χρόνος,  μπορείτε να παίξετε πασχαλινά παιχνίδια στον υπολογιστή.

Σύρε τις σωστές πασχαλινές λέξεις

Πασχαλινό σταυρόλεξο

Αριθμοί και πασχαλινά αβγά

Πασχαλινό μέμορυ

Πασχαλινά πάζλ   Κοτοπουλάκια

Πασχαλινά πάζλ Λαγός

Πασχαλινά πάζλ Πάσχα

Τοποθέτησε τη σωστή πασχαλινή εικόνα στην αντίστοιχη μέρα της Μεγαλοβδομάδας

 

Οι νηπιαγωγοί του νηπιαγωγείου Λεπενούς ευχόμαστε σε όλα τα μαθητούδια μας και τις οικογένειές τους 

 

 

Θα επικοινωνήσουμε τηλεφωνικώς. Μετά το Πάσχα θα ανεβάσουμε επιπλέον άρθρα στον ιστότοπο και ελπίζουμε να βρεθούμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Όποιος γονιός επιθυμεί ,μπορεί να μας στέλνει φωτογραφίες με τις κατασκευές, τα παιχνίδια, τις ζωγραφιές… (στα mail των νηπιαγωγών), για να τις δημοσιεύουμε στον ιστότοπο. Τα πρόσωπα των παιδιών αναλαμβάνουμε να τα θολώνουμε εμείς, πριν τη δημοσίευση.

Τα θαύματα του Χριστού

Παρατηρείστε τις παρακάτω διαφάνειες, που απεικονίζουν κάποια από τα θαύματα του Χριστού.

Διαβάστε τους τίτλους και καλέστε το παιδί να βρει σε ποια διαφάνεια αναφέρεται ο κάθε τίτλος.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η θεραπεία του παραλυτικού.

Η θεραπεία του τυφλού.

Ο πολλαπλασιασμός των άρτων και ο χορτασμός των 5 χιλιάδων .

Ο Κύριος περπατά πάνω στη θάλασσα.

Η θεραπεία της κόρης.

Ο γάμος στην Κανά.

Η Ανάσταση του Λαζάρου.

Η Ανάσταση του Χριστού.

Βοηθήστε τα και πείτε ελάχιστα λόγια για το κάθε ένα.

Μιλήστε για την έννοια του θαύματος. Τι σημαίνει, δώστε παραδείγματα. Μπορείτε ακόμη, να ρωτήσετε το παιδί ποια του φαίνονται εικόνες (αγιογραφίες)και ποια πίνακες ζωγραφικής. Μπορεί το παιδί να ζωγραφίσει όποιο θαύμα του άρεσε περισσότερο.

Επειδή η έννοια του θαύματος είναι δύσκολη για τα μικρά παιδιά, μπορείτε να διαβάσετε μια ιστορία για να την κατανοήσουν.

Η κότα με τα κόκκινα αβγά

 

 

Γράμμα Θθ

Σε ένα χαρτί, διπλωμένο στη μέση, μπορείτε να γράψετε Θθ. Το παιδί μπορεί να σας προτείνει λέξεις που αρχίζουν από Θ. Καταγράψτε τις . Μπορεί να κυκλώσει το Θθ.  Αφήστε χώρο από κάτω για να γράψει το παιδί το γράμμα Θθ. Μπορεί να ζωγραφίσει σχετικές εικόνες.Μια απλή άσκηση  Θθ. Μπορείτε να χρησιμοποιείσετε (να διαβάσετε, να εντοπίσετε τα θ) το κείμενο από «Ένα γράμμα μια ιστορία» ο «Ο ΘΑΛΑΣΣΟΔΑΡΜΕΝΟΣ ΘΑΛΑΣΣΟΛΥΚΟΣ».

Ο ΘΑΛΑΣΣΟΔΑΡΜΕΝΟΣ ΘΑΛΑΣΣΟΛΥΚΟΣ

Παιχνίδια λέξεων

Βλέπω βλέπω…

Όταν η τηλεόραση δεν παίζει τίποτα καλό, παίξτε έτσι όπως είστε όλοι συγκεντρωμένοι στο σαλόνι το “βλέπω – βλέπω”. Λέει ο ένας π.χ.  “βλέπω βλέπω κάτι που αρχίζει από θ”. Είναι πολύ αστείο όταν το παίζουν μικρά παιδιά,  κάνουν λάθη και βγαίνει πολύ γέλιο.

 

Μετρώ και μαθαίνω το 8.

Μπορείτε να πείτε στο παιδί να μετρήσει τις διαφάνειες. Να μετρήσει τα επτά θαύματα και την Ανάσταση του Χριστού , για να φτάσει στον αριθμό 8. Γράψτε τον αριθμό σε ένα χαρτί και πείτε του να ζωγραφίσει 8 μπάλες (ή κάποιο άλλο εύκολο αντικείμενο). Από κάτω μπορεί να γράψει το 8. Μετρήστε 8 δάχτυλα. Βάλτε σε σειρά 8 παιχνίδια και μετρήστε τα.

 

 

 

 

 

 

 

Γράψτε σε ένα χαρτί ένα μεγάλο 8 και με ένα αυτοκινητάκι βάλτε το παιδί να κάνει τη διαδρομή του.

 

Παίξτε παιχνίδια με αριθμούς.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΑΛΕ ΤΑ ΑΒΓΑ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ!

Υλικά: Χαρτόνι ή χαρτί

Ψαλίδι

Διαδικασία:Κόβουμε σε χαρτί κόκκινο ή ότι άλλο χρώμα θέλουμε (και άσπρο που μπορεί το παιδί να το ζωγραφίσει αν θέλει) κόκκινα αβγά και τα δίνουμε στο παιδί  με γραμμένους επάνω τους αριθμούς. Τα μπερδεύουμε και ζητάμε από το παιδί  να τα βάλει στη σειρά από το 1 εως το 10. (Για τα προνήπια ως το 8.)

Εναλλαγή: Άλλος τρόπος παιξίματος είναι να βάλουμε τα αβγά στη σειρά από το 1 εως το 10 και να ζητήσουμε από τα παιδί να κλείσει τα μάτια του.  Αφαιρούμε ένα αβγό και στη συνέχεια τα παιδί  ανοίγει τα μάτια του και πρέπει να πει ποιο αβγό-αριθμός λείπει.

 

Μην ξεχνάτε πόσο σημαντικές είναι οι καθημερινές ρουτίνες (ζωγραφική , πλαστελίνη, τουβλάκια, μπογιές, ψαλίδια…)για το παιδί.  Αν θέλετε ιδέες για περισσότερες ασχολίες πατήστε εδώ.

Αν θέλετε μπορείτε να επιτρέπετε στο παιδί να παίζει εκπαιδευτικά παιχνίδια στον υπολογιστή, όποτε κρίνετε εσείς και με περιορισμένο χρόνο, που θα τον καθορίσετε εσείς. Μπορείτε να παίξετε παιχνίδια

μνήμης

βάλε σε σειρά τους αριθμούς

παιχνίδι γραμμάτων

που ζουν τα ζώα

τα συνασθήματα

ταίριαξε εικόνα και ήχο

βρες το σπίτι μου

παιχνίδι μνήμης για τα ζώα της θάλασσας

 

ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ

Πλησιάζοντας προς το Πάσχα, μπορούμε να ρωτήσουμε το παιδί τι του θυμίζει το Πάσχα. Γράφουμε σε ένα χαρτί τις λέξεις που μας λέει (π.χ. εκκλησία, Χριστός, Ανάσταση, λαμπάδα…).

Μπορείτε να δείτε μαζί ένα βίντεο με τα πασχαλινά έθιμα .

Ακόμη καλύτερα, μπορείτε να παρατηρήσετε πίνακες ζωγραφικής με θέμα το Πάσχα και να συζητήσετε.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπορείτε ακόμη να ξεκινήσετε από την Παλαιά Διαθήκη με το βίντεο «Ο πρίγκιπας του Νείλου«

 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΛΕΞΕΩΝ

Εμπλουτίζουμε το χαρτί των λέξεών μας με καινούριες, με βάση τις πληροφορίες που άντλησε το παιδί από τα βίντεο και τη συζήτηση. Εστιάζουμε σε λέξεις με αρχικό το Λλ (λαμπάδα, Λαμπρή, λαγός).   ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν αναφερόμαστε σε κάποιο γράμμα δεν το λέμε στα νήπιά με την ονομασία του π.χ. λάμδα, αλλά με τον ήχο του λ.

 

Μπορείτε να διπλώσετε ένα χαρτί στη μέση. Στη μια μεριά το παιδί μπορεί να ζωγραφίσει για παράδειγμα μια λαμπάδα (ή κάποια άλλη λέξη με αρχικό το λ) και στην άλλη μεριά να γράψει το γράμμα Λλ και τη λέξη , όπως στην καρτέλα.Μια πιο εύκολη λέξη είναι ΛΑΓΟΣ.

Τα νήπια μπορούν να τη γράψουν μόνα τους, τα προνήπια μπορούν να την αντιγράψουν .

Καλύτερα στα προνήπια να χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα (τα διευκολύνουν). Αντίστοιχα στα μεγαλύτερα παιδιά τα πεζά γράμματα.

 

Μια πιο πολύπλοκη άσκηση:

Σε ένα άλλο χαρτί γράφουμε πάνω το γράμμα Λλ(κεφαλαίο και πεζό).  Παίζουμε με το παιδί το παιχνίδι «Έχω κάτι στο μυαλό μου που αρχίζει από… Λλ.». Το παιδί καλείται να σκεφτεί λέξεις με αρχικό το Λλ. Το επιβραβεύουμε κάθε φορά που βρίσκει μία και τη γράφουμε στο χαρτί διαβάζοντάς την. Καλό θα ήταν να γράψετε 3 εως 5 λέξεις (όχι πάρα πολλές), προφορικά μπορείτε να πείτε περισσότερες. Γράψτε και μερικές (που  προτείνει το παιδί) που δεν αρχίζουν από Λλ. Ανάμεσα στις γραπτές λέξεις μπορεί να είναι και ένα όνομα π.χ. Λάμπρος, ώστε να υπενθυμίσουμε στα παιδιά ότι τα ονόματα γράφονται με κεφαλαίο γράμμα.Τα προνήπια ίσως δυσκολευτούν λίγο σε αυτό(τα βοηθάμε λέγοντας για παράδειγμα μια συλλαβή λα , λι…). Έπειτα, μπορούν να κυκλώσουν τα Λ λ στις λέξεις που γράψατε. Από κάτω (με γραμμές ή χωρίς ) μπορούν να γράψουν Λ λ , όπως στην άσκηση τις εικόνας. Μπορεί να ζωγραφίσουν δίπλα κάτι από Λλ.

Μόλις τελειώσετε  γράφετε την ημερομηνία και το παιδί το όνομά του.

Αν θέλετε να εκτυπώσετε την άσκηση πατήστε εδώ.

Την επόμενη μέρα (ή άλλη στιγμή της ημέρας)  μπορείτε να δείτε την  ιστορία του Λλ  από τη σειρά «Ένα γράμμα μια ιστορία»(της εκπαιδευτικής τηλεόρασης).

 

Μπορείτε να διαβάσετε την ιστορία και να εντοπίσει το παιδί τις λέξεις που αρχίζουν από Λλ πατώντας

ΤΟ ΛΑΧΑΝΙΑΣΜΕΝΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ.

 

Συμβουλές για μαμάδες: Αν το παιδί σας στο σπίτι δεν ασχολείται για πολύ ώρα με μια δραστηριότητα, την παρατά, δεν σας ακούει, δοκιμάστε τα παρακάτω κόλπα:

Πάρτε το ρόλο της δασκάλας, όποτε θέλετε να εφαρμόσετε σχολικού τύπου δραστηριότητες. Χρησιμοποιήστε ένα αξεσουάρ (φουλάρι, γυαλιά, μια ζακέτα), αλλάξτε τη φωνή σας ελάχιστα . Μπορείτε να να χρησιμοποιήσετε το όνομα της νηπιαγωγού του παιδιού. Πείτε στο παιδί «εγώ είμαι η κυρία…. καλώς ήρθες στο σχολείο, έλα να παίξουμε ένα παιχνίδι ή να ζωγραφίσουμε…). Για καλύτερα αποτελέσματα δημιουργήστε ένα κλίμα σχολείου γύρω από ένα τραπέζι (με χαρτιά , μολύβια ή ό,τι χρειάζεστε κάθε φορά). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λούτρινα ζωάκια, τα οποία θα έχουν τα ονόματα των συμμαθητών του παιδιού. Στα παιδιά αρέσει πολύ το θεατρικό αυτό παιχνίδι, θα ανταποκριθούν αμέσως. Εσείς θα πετύχετε να μείνουν συγκεντρωμένα (επειδή έχουν εμπεδώσει τους κανόνες του σχολείου) και η μάθηση θα είναι αποτελεσματική.Επίσης θα τους θυμίζετε το σχολείο τους. Κάθε φορά που θα μπαίνετε στο ρόλο θα ξέρουν ότι είναι ώρα για σχολείο. Διαλέξτε την ώρα :καλύτερα να είναι ώρες πρωϊνές (ή οποιαδήποτε ώρα). Μπορεί να είναι παράλληλα με την ανάθεση εργασιών σε μεγαλύτερα παιδιά της οικογένειας. Αν έχετε μικρότερα αδέρφια χρησιμοποιείστε τα στο παιχνίδι σαν συμμαθητές. Όταν χρειαστεί να απαντήσετε σε ένα τηλέφωνο ή να ανακατέψετε το φαγητό, μη βγείτε απ’ το ρόλο. Πείτε στο παιδί να συνεχίσει και πως πάτε να φέρετε κάτι απ’ την έδρα. Υιοθετήστε, αν θέλετε, φράσεις που λένε οι δασκάλες τους. Αν ασχοληθεί ο μπαμπάς, μπορεί να μπει στο ρόλο του δασκάλου.

Μην ξεχνάτε, πως στην ηλικία αυτή τα παιδιά χρειάζονται κίνηση. Μην τα αφήνετε καθισμένα για πολλή ώρα ή μπροστά σε οθόνες. Παρακάτω σας προτείνουμε ορισμένα κινητικά παιχνίδια :

10 Παιχνίδια εσωτερικού χώρου για παιδιά με ελάχιστο εξοπλισμό!

 Πριν διαβάσετε τα παιχνίδια:

Α) Ανάλογα το χώρο που έχετε προσαρμόστε μια νεκρή περιοχή. Μια περιοχή δηλαδή που είναι μόνο για παιχνίδι και δεν υπάρχουν έπιπλα και άλλα αντικείμενα. Αν θέλετε μπορείτε να τον χωρίσετε με χαρτοταινία.

Β) Προσαρμόστε τα παιχνίδια ανάλογα την ηλικία του παιδιού. Αν τα παιδιά είναι πολύ μικρά μην ακολουθείτε κατά γράμμα τα παιχνίδια αλλά χαρείτε με τον αυθορμητισμό.

Γ) Πολλά από τα αντικείμενα που δίνονται παρακάτω δεν είναι δεσμευτικά. Αντί για μπάλα μπορείτε να έχετε μπαλόνι, αντί για σεντόνι μια πετσέτα κ.ο.κ. Καλό θα είναι να αυτοσχεδιάσετε ανάλογα την όρεξη και τον χώρο που έχετε.

1.Σκυταλοδρομία

Είναι το παιχνίδι που αγαπούν όλα τα παιδιά. Το παιχνίδι χωρίζεται σε δυο σημεία. Στο ένα θα είναι μια καρέκλα με ένα αντικείμενο και στο άλλο σημείο οι διαγωνιζόμενοι. Αφήνοντας όποιο αντικείμενο θέλουμε τρέχουμε παίρνουμε το αντικείμενο το δίνουμε στον άλλο παίχτη και αυτός συνεχίζει. Για να σταματήσει το παιχνίδι βάζουμε ένα τραγούδι και στο τέλος του σταματάμε. Οι παραλλαγές για μικρό χώρο μπορεί να είναι: Πηγαίνουμε κουτσό, μπουσουλώντας, περπατώντας ανάποδα κλπ.

2.Κρατάω την μπάλα/μπαλόνι στον αέρα

Πετάμε ένα μπαλόνι στον αέρα και στην συνέχεια μαζί με τα παιδιά προσπαθούμε να το κρατήσουμε στον αέρα με διάφορα μέρη του σώματος. Για παράδειγμα μπορεί να βάλουμε το κεφάλι σαν πρώτο και μετά ο ενήλικας να φωνάξει «με την μύτη», στη συνέχεια «με το πόδι» κλπ. Χρειάζεται συνεχή επίβλεψη σε εσωτερικό χώρο.

 1. Τι κρύβεται στην τσάντα;

Σε μια σακούλα ή τσάντα βάζουμε διάφορα αντικείμενα του σπιτιού. Π.χ. ένα ζευγάρι γυαλιά, ένα φακό, μια λάμπα, ένα κουτάλι, ένα κατσαβίδι, σελοτέιπ κλπ. Κλείνουμε τα μάτια στα παιδιά ή τους ζητάμε να κοιτάξουν από την αντίθετη πλευρά και να βάλουν το χέρι τους στην τσάντα και να μαντέψουν τι πιάνουν. Μόλις το μαντέψουν βγάζουμε το αντικείμενο από την τσάντα και συνεχίζουμε.

4.Βιβλίο στο Κεφάλι!

Είναι υπέροχο να διαβάζουμε παραμύθια, τι θα λέγατε όμως να κάνουμε κάτι διαφορετικό με αυτά; Βάζουμε ένα βιβλίο στο κεφάλι, μικροί και μεγάλοι και προσπαθούμε να μην το ρίξουμε όσο περισσότερο μπορούμε!

5.Μπαλόνι δεμένο στο πόδι.

Δένουμε ένα μπαλόνι στο πόδι μας έιτε με λάστιχο είτε με σπάγκο και ο άλλος παίχτης προσπαθεί να το σπάσει με το πόδι του!

6.Μαζεύω μπάλες!

Κλείνουμε τα μάτια του παίχτη και μέσα στο χώρο αφήνουμε μπάλες ή μπαλόνια. Ο παίχτης προσπαθεί να τα βρεί με την καθοδήγηση και την επίβλεψη μας…

7.Η θάλασσα

Με ένα σεντόνι ή μια πετσέτα κάνουμε τα κύματα της θάλασσας. Κάποια στιγμή μπαίνουμε κάτω από την θάλασσα ή μπαίνουμε από πάνω και κάνουμε τους ναυτικούς. Το παιχνίδι εστιάζει στον συντονισμό κινήσεων και στην διασκέδαση που βρίσκουν τα μικρά παιδιά με το παιχνίδι τύπου αερόστατο.

8.H καυτή πατάτα!

 Κρατάμε μια μπάλα και την δίνουμε στον διπλανό μας όσο πιο γρήγορα μπορούμε χωρίς να μας πέσει κάτω. Σκοπός είναι να κρατηθεί η μπάλα στα χέρια μας όσο το δυνατόν λιγότερο χωρίς να πέσει!

9.Το σπίτι λαβύρινθος

Μετακινούμε καναπέδες, φέρνουμε μαξιλάρια στη μέση, και γενικά αλλάζουμε το σπίτι μας το κάνουμε «λαβύρινθο». Φτιάχνουμε μια διαδρομή που το παιδί θα πρέπει να περάσει με διάφορους τρόπους (κουτσό, μπουσουλώντας κ.α.) χωρίς να ακουμπήσει τίποτα.

 1. Φτιάξε και παίξε ένα παραμύθι!

 Στο τέλος σας κρατήσαμε το καλύτερο, μπορείτε να εκτυπώσετε τις καρτέλες και να φτάξετε το δικό σας παραμύθι. Μόλις καταφέρετε να φτιάξετε ένα παραμύθι με αρχή-μέση-τέλος, μπορείτε να κάνετε τους ηθοποιούς και να ανεβάσετε το δικό σας έργο!

Επίσης φτιάξτε παιχνίδια πασχαλινά:

 

 

 

 

Μπορείτε ακόμη να αντιγράψετε ασκήσεις γυμναστικής από εικόνες ή να γυμναστείτε μαζί με το παιδί σας χησιμοποιώντας ένα βίντεο γυμναστικής.

Μην ξεχνάτε πόσο σημαντική είναι η σωματική άσκηση τώρα που είναι κλεισμένα στο σπίτι.

 

 

 

 

 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Κόψτε με τα παιδιά αβγά από χαρτί. Στην επάνω μεριά γράψτε τον αριθμό και κάτω σχεδιάστε αντίστοιχες τελίτσες. Κόψτε τα αβγά και στη μέση ζικ ζακ και ανακατέψτε. Καλέστε το παιδί να συνθέσει σωστά τα αβγά. Για τα νήπια γράψτε αριθμούς ως το 10 (επειδή τους ξέρουν οπτικά ). Για τα προνήπια, επειδή μάθαμε ως το 7 χρησιμοποιήστε (σαν επανάληψη) ως το 7. Επαναλάβετε το παιχνίδι όσες φορές χρειαστεί, ώσπου το παιδί να συνθέτει σωστά (στα προνήπια βοηθάμε στο μέτρημα , γιατί τείνουν να βιάζονται) .

 

Το κόψιμο των αβγών μπορείτε να το συνδυάσετε με μια κατασκευή , από την οποία θα ξεκινήσετε και μετά θα οδηγηθείτε στο παιχνίδι των αριθμών.

Για παράδειγμα, φτιάχνετε με το παιδί μια κότα που κάνει τα αβγά

και του λέτε πως τα αβγά της κοτούλας έσπασαν και πρέπει να τη βοηθήσουμε.

Τα παιδιά βρίσκουν περισσότερο νόημα όταν κάνετε τέτοιου τύπου συνδυασμούς και διατηρούν το ενδιαφέρον τους.

 

 

Μια άλλη ιδέα με αριθμούς:

Ίσως τα παιδιά να έχουν ξεχάσει πολλά από αυτά που είχαν μάθει και να χρειαστούν περισσότερες επαναλήψεις. Κάθε φορά εντοπίστε τις δυσκολίες τους .

 

 

 

 

 

 

 

 

Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου

 

Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου, ακούμε την καταπληκτική αφήγηση του παραμυθιού

«Το Πάσχα του Πασχάλη».

Ένα παραμύθι που μας θυμίζει ότι στη ζωή, οφείλουμε να είμαστε προσαρμοστικοί. Ακόμη και σε πολύ δύσκολες συνθήκες στέρησης (όπως αυτές που περνάμε τώρα) μέχρι και των φίλων μας , να αισιοδοξούμε ότι όλα θα διορθωθούν.

Μια φράση από το παραμύθι που αξίζει να κρατήσουμε: «Αφού όμως δεν μπορώ να κάνω αλλιώς, προσπαθώ να μην παραπονιέμαι και φροντίζω να χαίρομαι με όσα έχω».

 

Πριν από το παραμύθι, κινητοποιούμε το ενδιαφέρον των παιδιών : παρατηρούμε το εξώφυλλο, εντοπίζουμε τα στοιχεία του βιβλίου (τον τίτλο, την συγγραφέα), ζητάμε από το παιδί να μας περιγράψει την εικόνα, να κάνει υποθέσεις (για ποιον μπορεί μας λέει το βιβλίο,τι βιβλίο είναι:παραμύθι, γνώσεως…).

Κατα τη διάρκεια του παραμυθιού, μπορούμε ακινητοποιώντας το βίντεο, να ζητήσουμε από το παιδί να κάνει πρόβλεψη για τη συνέχεια/το τέλος του παραμυθιού.Θα βρει φίλους ο Πασχάλης ; Θα μείνει στεναχωρημένος; Εσύ τι θα έκανες στη θέση του; Καλόυμε δηλαδή το παιδί να μπει στη θέση του πρωταγωνιστή και να δώσει μια λύση στο πρόβλημα. (Ακούμε την πρότασή του χωρίς να κατακρίνουμε.)

Έπειτα απ’ το παραμύθι, κάνουμε στα παιδιά ερωτήσεις κατανόησης :Ποιός ήταν ο ήρωας του παραμυθιού; Ποιούς  άλλους χαρακτήρες γνωρίσαμε; Πού διαδραματιζόταν η ιστορία; Ποιό πρόβλημα υπήρχε; Πως λύθηκε το πρόβλημα; Αν το παιδί δεν θυμάται, ανατρέχουμε στην αντίστοιχη σελίδα. Ρωτάμε το παιδί τι του άρεσε από το παραμύθι, αν υπήρχε κάτι που δεν του άρεσε. Ακούμε τη γνώμη του, συζητάμε και προσπαθούμε να εστιάσουμε στην ουσία του βιβλίου.

Ώρα για παιχνίδι:

Το βιβλίο αυτό αποτελεί καταπληκτική αφορμή για παιχνίδια λέξεων (όπως και τα περισσότερα βιβλία).

Γράφουμε τις τρεις λέξεις του παραμυθιού (μπορεί να τις γράψει το παιδί)  :

ΠΑΣΧΑ

ΠΑΣΧΑΛΗΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΑ

Κόβουμε τις λέξεις σε τρεις καρτέλες και τις διαβάζουμε με το παιδί δείχνοντας με το δάχτυλό μας. Καλούμε το παιδί να παρατηρήσει όμοια γράματα, να μας πει αν θυμάται τις φωνές κάποιων γραμμάτων, να συγκρίνει, να μετρήσει πόσα γράμμματα έχει η κάθε μια… Έπειτα, κόβουμε τις τελευταίες συλλαβές ΛΗΣ   ΛΙΑ. Ανακατεύουμε τις καρτέλες και καλούμε το παιδί να συνθέσει τις λέξεις και να μας τις διαβάσει.

Αν αυτό είναι πολύ εύκολο, κόβουμε όλες τις συλλαβές των λέξεων ΠΑ   ΣΧΑ   ΛΙΑ…

Ανακατεύουμε και ζητάμε πάλι από το παιδί να τις συνθέσει. Αν θέλει μπορεί να τις κολλήσει με τη σωστή σειρά.

Για να δυσκολέψετε το παιχνίδι περισσότερο (κυρίως για τα πιο μεγάλα παιδιά), μπορείτε να κόψετε ένα ένα τα γράμματα των λέξεων. Αν τα παιδιά νιώσουν ότι χρειάζονται βοήθεια μπορούν να κοιτάξουν τις λέξεις απ’ το βιβλίο ή για τα πιο μικρά μπορείτε να έχετε διπλές καρτέλες για να ελέγχουν αν σύνθεσαν σωστά τη λέξη.

Επίσης μπορείτε για τα νήπια να χρησιμοποιήσετε πεζά γράμματα:

Πάσχα

Πασχάλης

Πασχαλιά

Μπορείτε να αλλάξετε, να επεκτείνετε το παιχνίδι, να το συνδυάσετε ίσως και με μια ζωγραφιά για το παραμύθι. Μην ξεχνάτε, σε όλη τη διάρκεια να επιβραβεύετε το παιδί και να το ενθαρρύνετε, αλλά κυρίως να απολαμβάνετε το παιχνίδι με το παιδί σας!

Επειδή τα βιβλία που έχουμε στο σπίτι δεν είναι ποτέ αρκετά, για τους μικρούς μας αναγνώστες σας προτείνουμε

την ΑΝΟΙΧΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ και  e-book ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ όπου θα βρείτε πολλά βιβλία για να διαβάσετε δωρεάν και να περάσετε εποικοδομητικά την ώρα σας με τα παιδιά.

 

 

Λογότυπο υπουργείου Υγείας

Παρατηρήστε με τα παιδιά το λογότυπο της καμπάνιας του υπουργείου Υγείας και παροτρύνετέ τα να το διαβάσουν. Έπειτα μπορούν να ζωγραφίσουν σε ένα χαρτί τον εαυτό τους στο σπίτι και τις ασχολίες τους. Μπορούν στη ζωγραφιά τους να γράψουν το όνομά τους και «Μένουμε σπίτι». Συζητήστε μαζί τους συγκρίνοντας με τις ασχολίες στο σχολείο και τη συναναστροφή με τους συμμαθητές. Ρωτήστε τα ποιος φίλος τους έλειψε . Πάρτε αν θέλετε τηλέφωνο κάποιο φίλο ή τη δασκάλα.

Οδηγίες συνεργασίας

Αγαπητοί γονείς, κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες, η συνεργασία μας αλλάζει μορφή. Θα είμαστε δίπλα σας καθημερινά με εργαλεία το τηλέφωνο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και αυτόν τον ιστότοπο. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να επισκέπτεστε τακτικά τον ιστότοπο του σχολείου μας (κάθε Δευτέρα και Τετάρτη)και να ακολουθείτε τις οδηγίες των νηπιαγωγών. Επίσης, να δίνετε σημασία στις ενημερώσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το μαθησιακό μέλλον των παιδιών σας θα καθοριστεί από την καλή μας συνεργασία και αυτή την περίοδο.

Παρακαλούμε τις ζωγραφιές και εργασίες των παιδιών να τις αποθηκεύετε σε έναν φάκελο, ώστε να μας τις δώσετε όταν με το καλό ξαναβρεθούμε.

Ευχές:

Οι νηπιαγωγοί του νηπιαγωγείου Λεπενούς  ευχόμαστε σε όλους τους μαθητές μας και τις οικογένειές τους υγεία και δύναμη, για να ξεπεράσουμε όλοι μαζί αυτή τη δύσκολη περίοδο.