Εκδρομή Α/Β τάξης στην Τήνο

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

ΠΡΑΞΗ  7η

Στη Βουλιαγμένη και στο Γραφείο της Διεύθυνσης του ΓΕΛ Βουλιαγμένης, σήμερα Παρασκευή 15/3/2019 και ώρα 12:30 μ.μ συγκροτήθηκε η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού που θα γίνει σήμερα και ώρα 13:30 μ.μ., στο γραφείο της Διευθύντριας σύμφωνα με την αναρτημένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων με αρ. πρωτ. 128/7-3-2019.
Γι αυτό συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                           ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΑΞΗ 8η

Στη Βουλιαγμένη και στο Γραφείο της Διεύθυνσης του ΓΕΛ Βουλιαγμένης, σήμερα Παρασκευή 15/3/2019 και ώρα 13:30 μ.μ συνήλθε σε σώμα, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάδειξη ταξιδιωτικού γραφείου στο οποίο θα ανατεθεί πραγματοποίηση της πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Α και Β σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 128/7-3-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε. Η επιτροπή, αρμόδια για την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, αφού εξέτασε ενδελεχώς αν οι προσφορές που υποβλήθηκαν πληρούσαν τις προδιαγραφές που είχαν τεθεί από το Σχολείο και αναγράφονταν στην προκήρυξη και αφού έλαβε υπ’ όψιν την ποιότητα και την ασφάλεια των ξενοδοχείων και των μέσων μεταφοράς, σε σχέση με την προσφερόμενη τιμή, το πλήρες και αναλυτικό πρόγραμμα επισκέψεων καθώς και την εμπειρία και αξιοπιστία του ταξιδιωτικού γραφείου
α π ο φ ά σ ι σ ε
ομόφωνα την ανάθεση της πραγματοποίησης της εκδρομής στο ταξιδιωτικό γραφείο happy days με προσφερόμενη τιμή 200 ευρώ
Η προσφερόμενη τιμή κατ’ άτομο είναι: διακόσια 200 ευρώ με πρωινό και δείπνο καθημερινά σε μπουφέ εντός του ξενοδοχείου, από 12 έως 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019, στην ΤΗΝΟ. Τα ταξιδιωτικά γραφεία που υπέβαλαν προσφορές ήταν τα εξής:

TRAVEL BUG με προσφερόμενη τιμή 205 ευρώ

SPALAS COACH SERVICES με προσφερόμενη τιμή 209 ευρώ

happy days με προσφερόμενη τιμή 200 ευρώ.

Η επιτροπή βασιζόμενη στη ρητή ακολουθία όλων των αναφερομένων στην προκήρυξη προδιαγραφών επέλεξε τη μοναδική προσφορά.
Γι’ αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ