Πρόγραμμα Euroscola Δεκέμβριος 2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιθυμώντας να δώσει την ευκαιρία στους νέους/νέες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γνωρίσουν από κοντά τους χώρους και τον τρόπο λειτουργίας του και να εκφράσουν τις προσδοκίες και τις απόψεις τους για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση, διοργανώνει στο Στρασβούργο στις 05 Δεκεμβρίου 2019 την ημερίδα Euroscola για το 2019, στην οποία θα συμμετάσχουν μαθητές/τριες τάξεων Β ́ και Γ ́ Λυκείου (ΓΕΛ, Λυκειακών Τάξεων, ΕΠΑ.Λ.) από το Νότιο Αιγαίο. Για το λόγο αυτό προκηρύσσεται σχολικός διαγωνισμός συγγραφής γραπτού δοκιμίου με θέμα: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκλέγεται με άμεση καθολική ψηφοφορία από τους ευρωπαίους πολίτες. Με την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας το 2009, το ΕΚ συν-αποφασίζει με τις κυβερνήσεις των χωρών μελών της Ένωσης σε μεγάλο ποσοστό της νομοθεσίας και επίσης αναλαμβάνει σημαντικές πολιτικές πρωτοβουλίες. Έχει αυξημένες εξουσίες όσον αφορά στον προϋπολογισμό της Ένωσης, ασκεί δημοκρατικό έλεγχο των αποφάσεων και είναι απαραίτητη η συναίνεση του στις διεθνείς συμφωνίες που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τον Μάιο του 2019 οι ευρωπαίοι πολίτες από τα κράτη μέλη της ΕΕ ψήφισαν στις ευρωπαϊκές εκλογές για την ανάδειξη των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πώς πιστεύετε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να ενισχύσουν τη δημοκρατική φυσιογνωμία της Ένωσης; Θεωρείτε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αναλάβει περισσότερες αρμοδιότητες ώστε να εκφράσει με πιο αποφασιστικό τρόπο την εντολή των πολιτών της Ένωσης οι οποίοι με την ψήφο τους θα προσδιορίσουν τη μελλοντική πορεία της Ευρώπης;»

Ως ημέρα συγγραφής του γραπτού δοκιμίου ορίζεται η 19η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη.

Τα γραπτά δοκίμια που θα σταλούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίουθα συνοδεύονται από τα εξής:
1) Λίστα με τα ονοματεπώνυμα των μαθητών που κατέθεσαν γραπτό δοκίμιο και
ως εκ τούτου Δήλωση συμμετοχής στον διαγωνισμό Euroscola.
2) το γενικό βαθμό προαγωγής – τελικό βαθμό, της προηγούμενης τάξης από
αυτήν που φοιτά ο μαθητής/μαθήτρια.
3) φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας, εφόσον κατέχει
ο μαθητής/μαθήτρια, το οποίο να αναγράφει το επίπεδο γνώσης της.

Η αξιολόγηση και επιλογή των μαθητών/μαθητριών που θα συμμετάσχουν στην ημερίδα θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη την επίδοσή τους στο γραπτό δοκίμιο (ποσοστό 60% επί της συνολικής βαθμολογίας), την κατοχή πιστοποίησης ξένης γλώσσας (θα προηγηθούν οι κάτοχοι της υψηλότερης βαθμίδας πιστοποίησης – ποσοστό 20% επί της συνολικής βαθμολογίας) και την επίδοση στα μαθήματα η οποία θα προκύπτει από τον βαθμό προαγωγής – τελικό βαθμό, της προηγούμενης τάξης (ποσοστό 20% επί της συνολικής βαθμολογίας).
Η αξιολόγηση των γραπτών δοκιμίων θα γίνει από Επιτροπή που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Οι προσφερόμενες θέσεις για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι έως και είκοσι τέσσερις (24) μαθητές/μαθήτριες Β ́ και Γ ́ όλων των τύπων Δημοσίων ή Ιδιωτικών Λυκείων (ΓΕ.Λ., Λυκειακών Τάξεων, ΕΠΑ.Λ.), υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι η ηλικία του διαγωνιζομένου μαθητή ή μαθήτριας δε θα υπερβαίνει το 21ο έτος. Στις Σχολικές Μονάδες στις οποίες φοιτούν αλλοδαποί μαθητές/μαθήτριες που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε. και οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον σχολικό διαγωνισμό Euroscola θα πρέπει εγκαίρως να προσκομίσουν στις Διευθύνσεις των σχολείων τα απαραίτητα έγγραφα με τα οποία θα πιστοποιείται ότι δύνανται να ταξιδέψουν σε χώρα του εξωτερικού.

Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την προετοιμασία τους τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el

Τα ονόματα των επιλεχθέντων μαθητών/μαθητριών θα ανακοινωθούν αμέσως μετά τη διόρθωση των γραπτών δοκιμίων και θα κοινοποιηθούν στην Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.