Αρχική » ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ » Εξεταζόμενα Μαθήματα (Χαρακτηρισμός-Κλάδοι-Προαγωγικές Εξετάσεις) – Σχολικό έτος 21-22 (ΦΕΚ 4134/9-9-21)

Σκακιστική άσκηση

2021

2021

2020

2020

ΣUMMA 2019

ΣUMMA 2019

ΒΑΣΗ μαθηματικού Α.Π.Θ

ΒΑΣΗ μαθηματικού Α.Π.Θ

2016-2020 Βάση Τμήματος

θεματογραφία

θεματογραφία

eclass

eclass

δδε πέλλας

δδε πέλλας

Ανακοινώσεις
Δ.Δ.Ε Πέλλας

Εξεταζόμενα Μαθήματα (Χαρακτηρισμός-Κλάδοι-Προαγωγικές Εξετάσεις) – Σχολικό έτος 21-22 (ΦΕΚ 4134/9-9-21)

Σύμφωνα με το πρόσφατο ΦΕΚ 4134/9-9-21 ,

ΑΡΘΡΟ 1 (χαρακτηρισμός)

Α΄ τάξη Ημερησίου & Εσπερινού Λυκείου

ΟΜΑΔΑ Α΄(εξετάζονται γραπτώς – 8 μαθήματα)

 • Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία-Ν.Ε-Λογοτεχνία)
 • Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία)
 • Ιστορία
 • Φυσικές Επιστήμες (Φυσική και Χημεία)
 • Αγγλικά

ΟΜΑΔΑ Β΄(όλα τα υπόλοιπα μαθήματα , ΔΕΝ εξετάζονται γραπτώς).

Β΄ τάξη Ημερησίου & Εσπερινού Λυκείου

ΟΜΑΔΑ Α΄(εξετάζονται γραπτώς – 8 μαθήματα)

 • Ελληνική Γλώσσα (Ν.Ε και Λογοτεχνία)
 • Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία)
 • Ιστορία
 • Φυσικές Επιστήμες (Βιολογία)
 • Αγγλικά
 • Τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού .

ΟΜΑΔΑ Β΄(όλα τα υπόλοιπα μαθήματα , ΔΕΝ εξετάζονται γραπτώς).

Γ΄ τάξη Ημερησίου & Εσπερινού Λυκείου

ΟΜΑΔΑ Α΄(εξετάζονται γραπτώς – 5 μαθήματα)

 • Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 • Μαθηματικά (μόνο για την Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών)
 • Ιστορία (μόνο για τις Ομάδες Θετικών -Υγείας και Οικονομίας Πληροφορικής)
 • ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΟΜΑΔΑ Β΄(όλα τα υπόλοιπα μαθήματα , ΔΕΝ εξετάζονται γραπτώς).

ΑΡΘΡΟ 2 (Κλάδοι)

 • Ελληνική Γλώσσα
  • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 • Μαθηματικά
  • Άλγεβρα
  • Γεωμετρία
 • Φυσικές Επιστήμες
  • Φυσική
  • Χημεία
  • Βιολογία

Ο τελικός βαθμός για κάθε μάθημα με κλάδους είναι ο μέσος όρος των τελικών βαθμών των κλάδων του με προσέγγιση δεκάτου.

ΑΡΘΡΟ 5 (Τρόπος Εξέτασης)

Ζ. Μαθηματικά

1. Η εξέταση στην Άλγεβρα και τη Γεωμετρία στις Α’ και Β’ τάξεις Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου και στα Μαθηματικά της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών της Β’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου γίνεται ως εξής:

Ι. Στους/στις μαθητές/-τριες δίνονται τέσσερα (4) θέματα από την εξεταστέα ύλη, με τα οποία ελέγχεται η γνώση εννοιών και ορολογίας, η δυνατότητα αναπαραγωγής γνωστικών στοιχείων, η ικανότητα εκτέλεσης γνωστών αλγορίθμων, η ικανότητα του/της μαθητή/-τριας να αναλύει, να συνθέτει και να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδομένο υλικό, καθώς και η ικανότητα επιλογής και εφαρμογής κατάλληλης μεθόδου.

II. Τα τέσσερα θέματα που δίνονται στους/στις μαθητές/-τριες διαρθρώνονται ως εξής:
α. Το πρώτο θέμα αποτελείται από δύο μέρη.

Το πρώτο μέρος περιέχει πέντε (05) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου (πολλαπλής επιλογής, Σωστού-Λάθους, αντιστοίχισης) με τις οποίες ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση των βασικών εννοιών και των σπουδαιότερων συμπερασμάτων της θεωρίας σε όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης.(10 μονάδες)

Στο δεύτερο μέρος ζητείται η απόδειξη μίας απλής πρότασης (ιδιότητας, λήμματος, θεωρήματος ή πορίσματος), που είναι αποδεδειγμένη στο σχολικό εγχειρίδιο.

(15 μονάδες)

β. Το δεύτερο θέμα – κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων Δ.Δ, αποτελείται από μία άσκηση που είναι εφαρμογή ορισμών, αλγορίθμων ή προτάσεων (ιδιοτήτων, θεωρημάτων, πορισμάτων). (25 μονάδες)

γ. Το τρίτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση που απαιτεί από τον/τη μαθητή/τρια ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών και αποδεικτικών ή υπολογιστικών
διαδικασιών. (25 μονάδες)

δ. Το τέταρτο θέμα – κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων Δ.Δ αποτελείται από μία άσκηση ή ένα πρόβλημα που η λύση του απαιτεί από τον/τη μαθητή/- τρια ικανότητες συνδυασμού και σύνθεσης γνώσεων, αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσής του. (25 μονάδες)

Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο θέμα μπορούν να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα που διευκολύνουν τον/ τη μαθητή/τρια στη λύση.

2. Για την εξέταση στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας και στα Μαθηματικά της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής στη Γ’ τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου ισχύουν τα εξής:

Στους/στις μαθητές/τριες δίνονται τέσσερα (4) θέματα από την εξεταστέα ύλη, τα οποία μπορούν να αναλύονται σε υποερωτήματα, με τα οποία ελέγχεται η δυνατότητα αναπαραγωγής γνωστικών στοιχείων, η γνώση εννοιών και ορολογίας και η ικανότητα εκτέλεσης γνωστών αλγορίθμων, η ικανότητα του/τη μαθητή/τρια να αναλύει, να συνθέτει και να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδομένο υλικό, καθώς και η ικανότητα επιλογής και εφαρμογής κατάλληλης μεθόδου.
Τα τέσσερα θέματα που δίνονται στους/στις μαθητές/-τριες διαρθρώνονται ως εξής:
α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήματα θεωρίας που αφορούν

 • έννοιες,
 • ορισμούς,
 • λήμματα,
 • προτάσεις,
 • θεωρήματα και
 • πορίσματα.

Με το θέμα αυτό ελέγχεται η κατανόηση των βασικών εννοιών, των σπουδαιότερων συμπερασμάτων, καθώς και η σημασία τους στην οργάνωση μιας λογικής δομής.


β) Το δεύτερο και το τρίτο θέμα αποτελείται το καθένα από μία άσκηση που απαιτεί από τον/τη μαθητή/τρια ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών αποδεικτικών ή υπολογιστικών διαδικασιών. Η κάθε άσκηση μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.


γ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση ή ένα πρόβλημα που η λύση του απαιτεί από τον/τη μαθητή/τρια ικανότητες συνδυασμού και σύνθεσης προηγούμενων γνώσεων, αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών στη διαδικασία επίλυσής του. Το θέμα αυτό μπορεί να
αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα, τα οποία βοηθούν τον/τη μαθητή/τρια στη λύση.

Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα (4) θέματα.

ΠΗΓΗ , προσπελάστηκε 12.09.21 και ώρα 11:30


Σχόλια Επιμελητή Ιστολογίου

Είναι ίδιο με το προηγούμενο ΦΕΚ 4177/28-9-20 με την μόνη διαφορά ότι στην Β΄ τάξη Ημερησίου & Εσπερινού Λυκείου εξετάζεται και η Γεωμετρία ! Ευχάριστη έκπληξη.

Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη τροποποίηση, δεν παρατήρησα κάτι. Καλή συνέχεια σε όλους.


Σχολιάστε

Translate

Αρχείο

Ώρα Ελλάδος

Οκτώβριος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Σεπ    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Σαν σήμερα

 1. 28/10/1940: Η φασιστική Ιταλία επιτίθεται κατά της Ελλάδας. Το «ΌΧΙ» των Ελλήνων.

Άλγεβρα Α΄ – Επανάληψη

Πόσες Πιθανότητες έχεις να κερδίσεις το Τζόκερ ;

Τι είναι το Άπειρο ;

Το Δίλημμα του Φυλακισμένου !

Σύνδεση στη Webex (Εκπαιδευτικοί)

Διανυσματικές Ακτίνες!

Σύνθεση Συναρτήσεων!

Πείραμα Ερατοσθένη

Τι είναι η Κβαντική Φυσική;

Εσωτερικό Γινόμενο

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων