Μέθοδος επίλυσης προβλημάτων (problem solving)

Η μάθηση μέσω επίλυσης προβλήματος συνιστά αποτελεσματική παιδαγωγική μέθοδο, διότι δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο και συμβάλλει στη δημιουργία κινήτρων για μάθηση. Τέτοιου είδους μάθηση απαιτεί από τους μαθητές να σκεφτούν δημιουργικά και να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους με μοναδικό τρόπο. Το κέρδος είναι διπλό για το μαθητή που ασκείται με αυτή τη μέθοδο. Όχι μόνο μπορεί να κατακτήσει πιο εύκολα και αποτελεσματικά τη νέα γνώση αλλά και την ίδια τη μέθοδο κατάκτησης της γνώσης. Η «Επίλυση Προβλήματος» (problem solving) ως μαθησιακή δεξιότητα αποτελεί μία από τις πιο βασικές μαθησιακές δεξιότητες που μπορεί να κατακτήσει ένας μαθητής.