Διακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων αναγκών. Τι προβλέπει η νομοθεσία.

0

Συγγραφέας: 4ο Δημοτικό Ορεστιάδας | Κατηγορία Νομοθεσία | , στις 30-01-2020

Αναφορικά με τη διακοπή μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία τα παρακάτω:

Α. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 79 ΦΕΚ Α’ 109/01.08.2017
Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών

Άρθρο 4
Διακοπή μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών

1. Τα μαθήματα στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία μπορεί να διακοπούν μέχρι δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ή απρόβλεπτων καταστάσεων και γεγονότων, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή του οικείου Αντιπεριφερειάρχη αν πρόκειται για σχολικές μονάδες που ανήκουν στην ίδια περιφερειακή ενότητα.

2. Διακοπή μαθημάτων πέραν των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών είναι δυνατή μόνο με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και για τις αιτίες της προηγούμενης παραγράφου.

3. Αν τα σχολεία δεν λειτουργήσουν για διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, το διδακτικό έτος μπορεί να παραταθεί για αντίστοιχο ή μικρότερο χρονικό διάστημα με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

4. Τα μαθήματα στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία μπορεί να διακοπούν μέχρι τρεις (3) συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες με απόφαση του οικείου Δημάρχου, εφόσον πρόκειται για σχολικές μονάδες που ανήκουν στον ίδιο δήμο και συντρέχουν συνθήκες που καθιστούν δυσχερή την πρόσβαση και την παραμονή των μαθητών στο σχολείο.

Β. ΝΟΜΟΣ 3852 ΦΕΚ Α’ 87/7.6.2010
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
Άρθρο 94 (Πρόσθετες Αρμοδιότητες δήμων), Παράγραφος 4, Αριθμ. 27
Στο άρθρο 75 (Αρμοδιότητες) παρ. Ι του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (N. 3463/2006(ΦΕΚ Α 114/30.6.2006), υπό τον τομέα στ΄ («Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού»), προστίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
Η διακοπή μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 186 (Αρμοδιότητες Περιφερειών),
Παράγραφος Η. Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού, Αριθμ. 5
Η διακοπή μαθημάτων, λόγω έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου στη χωρική αρμοδιότητα της περιφέρειας.

Παρατήρηση: Συνεπώς την αρμοδιότητα για το κλείσιμο των σχολείων, σύμφωνα με το Νόμο 3852/ΦΕΚ 87Α΄/7-6-2010 στο Κεφ ΣΤ΄ άρθρο 94, την έχουν πλέον οι Δήμαρχοι σε συνεργασία με τον Αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη.

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων