Αρχεία για 19 Οκτωβρίου 2016

Προεδρικό Διάταγμα 111/2016 – ΦΕΚ 193/Α/18-10-2016 »

Τροποποίηση του Π.δ. 50/1996 “Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης” (A΄ 45), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.