Εγγραφές στο Νηπιαγωγείο Κεραμειών σχ. Έτος 2020-2021

Στο νηπιαγωγείο εγγράφονται:

Υποχρεωτικά τα νήπια/προνήπια που έχουν γεννηθεί:

α)το 2015

β) το 2016.

Η προϊσταμένη νηπιαγωγός για την ολοκλήρωση της εγγραφής θα δέχεται από:

15 έως 30 Μαΐου 2020 από τις 9:00-11:30,

στο νηπιαγωγείο τις εργάσιμες μέρες.

Το Νηπιαγωγείο περιλαμβάνει:

Το Υποχρεωτικό Τμήμα που διαρκεί από 8:15 έως 13:00

Το Προαιρετικό Ολοήμερο τμήμα που διαρκεί από 8:15 έως 16:00 και υπάρχει δυνατότητα (αν συμπληρωθεί ο κατάλληλος αριθμός μαθητών), για τμήμα πρόωρης υποδοχής (7:45-16:00)

 • Στο Νηπιαγωγείο Κεραμειών (σύμφωνα με την ΑΔΑ:ΩΞΩΕ46ΜΤΛΗ-ΛΗΕ) εγγράφονται νήπια από τις τοπικές κοινότητες :

Κεραμειών (Κεραμειές, Σιναπιάς), Περατάτων (Περατάτα, Τραυλιάτα, Μαζαρακάτα, Κάστρο), Καραβάδου και το χωριό Δοριζάτα.

 

Πριν έρθουν στο νηπιαγωγείο οι γονείς θα πρέπει να κάνουν τα εξής βήματα:Λήψη αρχείου

 1. Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του με χρήση κωδικών taxisnet.
 2. Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

(Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και οι γονείς/κηδεμόνες επιλέγουν το τέκνο/τα τέκνα για το/τα οποίο/α επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμούν να εγγράψουν, έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν μόνοι τους τα ως άνω στοιχεία του νηπίου/ προνηπίου και να τεκμηριώσουν τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή).

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή

 

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας

 

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, (εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας).

 

δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα (8:15 έως 16:00)  ή/και στο τμήμα πρόωρης υποδοχής (ώρα προσέλευσης 7:45). Δικαίωμα εγγραφής στο τμήμα πρόωρης υποδοχής έχουν μόνο τα παιδιά που φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα.

 

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα

 

στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

 

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι ασκεί τη γονική επιμέλεια του τέκνου που αιτείται εγγραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

 

*Μετά την υποβολή της αίτησης, οι γονείς/κηδεμόνες λαμβάνουν ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει για την πορεία της αίτησης και τυχόν διορθώσεις. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται αποδεκτή.

Έγγραφα που πρέπει φέρετε στο νηπιαγωγείο, μετά την ηλεκτρονική εγγραφή και εντός της προθεσμίας

(από 15 έως 30 Μαϊου)

α) Βεβαίωση φοίτησης από το Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Κεραμείων για τα αδέρφια που φοιτούν στο Δημοτικό (ή αντίστοιχα από το Γυμνάσιο ή το Λύκειο Κεραμειών).

β) Βεβαίωση του φορέα εργασίας ή κάρτα ανεργίας για εγγραφή στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα (ώρα λήξης 16:00).

γ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας συμπληρωμένο και σφραγισμένο από παιδίατρο.Λήψη αρχείου

δ) Βιβλιάριο υγείας του μαθητή/τριας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

ε) Γνωμάτευση από Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ) ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

στ)Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (Λογαριασμό ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ ή μισθωτήριο συμβόλαιο που να φαίνεται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας)

ε)Πιστοποιητικό ή Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (για όσους δεν κάνουν μόνοι τους την αίτηση ηλεκτρονικά).

 

* Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr), η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με παρουσία στο νηπιαγωγείο.

Για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού παρακαλώ:

 1. Για τις εγγραφές θα έρχεται μόνο ο ένας γονέας, χωρίς να έχει το παιδί μαζί του.

 

 1. Ο κάθε γονέας θα περιμένει έξω από την είσοδο του σχολείου, μέχρι να τον καλέσω μέσα ώστε να αποφύγουμε το συνωστισμό.

 

 1. Μέσα στο χώρο του γραφείου τηρούμε αποστάσεις ασφαλείας (1,5 μ.).

 

 1. Παρακαλείστε να έχετε όλα τα έγγραφα που χρειάζονται μαζί σας πριν έρθετε στο νηπιαγωγείο.

Για τα παιδιά που φοιτούν ήδη στο νηπιαγωγείο:

 • Οι γονείς των νηπίων (2014) για την εγγραφή τους στο δημοτικό σχολείο θα παραλάβουν από το νηπιαγωγείο μια Βεβαίωση Φοίτησης την οποία θα πάνε στη συνέχεια στο Δημοτικό με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που χρειάζονται.

 

 • Οι γονείς των προνηπίων (2015), θα πρέπει να υποβάλλουν μια αίτηση επαναφοίτησης στο νηπιαγωγείο. Δεν χρειάζεται κάποιο άλλο δικαιολογητικό.

Ώρες που μπορείτε να έρθετε καθημερινά:

9:00 έως 11:30 από 15 έως 30 Μαΐου 2020.

Παρακαλώ να έρχεστε για κάθε παιδί μόνο ένας γονέας, χωρίς να έχετε το παιδί μαζί σας.

 

Η Προϊσταμένη Νηπιαγωγός

Γιαννάκη Κατερίνα

…και Μάη μυρωδάτε…

Ο Μάης είναι ο μήνας των λουλουδιών, είναι πολύχρωμος και μυρωδάτος! Ξέρεις όμως πως δημιουργείται ένα λουλούδι;

Δράση 1

Ζωγραφίσαμε και φτιάξαμε για σένα ένα βιβλίο που δείχνει πως γίνεται ένα λουλούδι…

https://www.storyjumper.com/book/read/83225145/Ένα-σποράκι-μεγαλώνει-

Δες τώρα και αυτό το βίντεο:

Δράση 2

Θυμάσαι τον κύριο Βαν Γκoγκ; Το σπουδαίο ζωγράφο που έχουμε δει πολλά έργα του στην τάξη και του αρέσανε πολύ τα χρώματα; Είναι αυτός ο ζωγράφος που όπως είχατε παρατηρήσει στην τάξη «Ζωγράφιζε κυκλωτά!!!».

Παρατήρησε με προσοχή αυτόν τον πίνακά του…

https://el.wikipedia.org/wiki/Ηλιοτρόπια_(σειρά_έργων)#/media/Αρχείο:Vincent_Willem_van_Gogh_127.jpg

 • Τι δείχνει;
 • Τι τίτλο να έχει;
 • Ξέρεις πως λένε αυτά τα λουλούδια;
 • Μπορείς να τα μετρήσεις;

Ζωγράφισε και εσύ το δικό σου βάζο με λουλούδια…

https://blogs.sch.gr/nipkera/files/2020/05/Ζωγραφιά-με-λουλούδια.docx

 

Δράση 3

Ο πίνακας έγινε παζλ! Μπορείς να το φτιάξεις;

Δράση 4

Και τώρα ένα σταυρόλεξο για τα λουλούδια. Η μαμά ή ο μπαμπάς θα σου διαβάζει τις ερωτήσεις, εσύ θα βρίσκεις τις απαντήσεις και θα ψάξεις τα γράμματα στο πληκτρολόγιο για να γράψεις τις λέξεις…

Δράση 5

Ώρα για μουσική!

Το Τραγούδι της Άνοιξης:

Γεια σου κύριε Μενεξέ:

 

Κάποιος γιορτάζει!

Κάποιος γιορτάζει σε λίγες μέρες, την Κυριακή που έρχεται… ποιος λέτε να είναι; Κάποιος πολύ σημαντικός για κάθε άνθρωπο.. κάποιος που αρχίζει από Μ… ποιος λέτε να είναι; Να βοηθήσουμε λίγο… Ας παίξουμε λίγο το παιχνίδι της περιγραφής, όπως κάνουμε στην τάξη μας: ο κάθε άνθρωπος έχει από μία… αυτή μας αγαπάει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στον κόσμο… μας γεμίζει φιλάκια και αγκαλιές… καμία φορά μπορεί να μας μαλώνει, αλλά το κάνει για το καλό μας… αυτή μας έφερε στη ζωή! Το βρήκαμε; Ναι! Είναι η μαμά μας!

Τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου στην Ελλάδα και στις περισσότερες χώρες του κόσμου, γιορτάζουν όλες οι μανούλες όλων των ανθρώπων… Οι γιαγιάδες σας γιορτάζουν τι λέτε;

Δράση 1

Γιατί όμως να γιορτάζει η μαμά μας; Τι σημαντικό κάνει για μας;

Σκέψου, συζήτησε και γράψε στο παρακάτω φύλλο, όπως μπορείς μόνος/η σου ή με τη βοήθεια των γονιών τι σημαντικό κάνει η μαμά για σένα. Μπορείς να το κάνεις μόνο με τον μπαμπά για να το δώσεις στη μαμά!

https://blogs.sch.gr/nipkera/files/2020/05/Φύλλο-για-τη-μαμά.docx

Δράση 2

Πορτρέτο! Θυμάστε τι είναι; Τότε που είχε ζωγραφίσει ο καθένας τον εαυτό του στην τάξη μας… Παρατήρησε τη μανούλα σου…

 • Τι χρώμα μαλλιά έχει;
 • Είναι μακριά, κοντά, ίσια ή σγουρά;
 • Τι χρώμα είναι τα μάτια της;
 • Πώς είναι τα χείλια της και όλο το πρόσωπό της;

Στη συνέχεια δες τον εαυτό σου σε ένα καθρέφτη. Τώρα όσα είδες, ζωγράφισέ τα στο παρακάτω φύλλο και γράψε πώς φωνάζεις τη μαμά σου (μαμά, μανούλα, μαμάκα ή όπως αλλιώς τη λες).

Και τώρα το φόντο! Σου θυμίζουμε ότι είναι τα σχέδια που φτιάχνουν οι ζωγράφοι πίσω και γύρω από την εικόνα. Στο δικό σου πορτρέτο με τη μαμά σου, πρέπει να φτιάξεις με όποια χρώματα αρέσουν σε σένα και τη μαμά σου:

 • 1 ήλιο
 • 2 φιλάκια
 • 3 συννεφάκια
 • 4 κύκλους
 • 5 λουλούδια
 • 6 καρδούλες

https://blogs.sch.gr/nipkera/files/2020/05/ΠΟΡΤΡΕΤΟ.docx

Δράση 3

Ας δούμε πως ένας ζωγράφος που γνωρίζουμε ο κ. Κλιμτ έφτιαξε ένα πίνακα για μια μαμά και ένα παιδί (τα παιδάκια που ήταν στο νηπιαγωγείο την περσινή χρονιά ίσως θυμούνται τον πίνακα, τον οποίο είχαμε φτιάξει σε παζλ στην τάξη)… Συζητήστε τι βλέπετε στον πίνακα, τι τίτλο θα δίναμε;

«Παιδί και μητέρα». Γκ. Κλίμτ

 

https://images.app.goo.gl/pLyGZjEZBgHKbUrv8

Μπορείτε να φτιάξετε το παζλ;

Δράση 4

Παιχνίδι μνήμης!

Δημιουργήσαμε ένα online παιχνίδι μνήμης με πίνακες ζωγραφικής με θέμα τη μητέρα και το παιδί. Παίζεται με τον ίδιο τρόπο που το κάναμε στην τάξη. ¨Σηκώνεις¨ τις εικόνες ανά δυο και προσπαθείς να θυμάσαι πού βρήκες την καθεμία, για να πετύχεις το ζευγάρι της (την ίδια εικόνα δηλαδή). Το παιχνίδι περιλαμβάνει τους παρακάτω πίνακες ζωγραφικής:

«Παιδί και μητέρα». Γκ. Κλίμτ

https://images.app.goo.gl/pLyGZjEZBgHKbUrv8

https://images.app.goo.gl/9imcn9XwqVSH8CCPA

https://images.app.goo.gl/nYPVRciJoAcYVqF5A

«Μητέρα και παιδί». Πικάσο

https://images.app.goo.gl/EJxAN9QMrUCpLbGe8

«Μητρική στοργή». Ιακωβίδης

https://images.app.goo.gl/g5pghca1hVGft5Du8

«Mother and Child 2». Dattatraya Thombre Artworks

https://images.app.goo.gl/3nQiwgZkaWrJC3JZA

Παιχνίδι μνήμης:

Δράση 5

Ώρα να παίξουμε! Στο παρακάτω on line παιχνίδι φωνημικής ενημερότητας που φτιάξαμε, έχουμε βάλει κάποιες εικόνες. Βρες και ¨ φώναξε¨ τον αρχηγό (πρώτο γράμμα) της κάθε λέξης και πάτα το αντίστοιχο σωστό γράμμα στη λεξούλα που είναι γραμμένη πάνω. Ποια λέξη είναι; Μπορείς να τη διαβάσεις;

Δράση 6

Ένα δωράκι για τη μαμά!

Ζωγράφισε το περίγραμμα της παλάμης σου σε ένα χαρτόνι (ή χαρτί), ή αν έχεις τέμπερες βάψε την παλάμη σου και πάτα το αποτύπωμα σε ένα χαρτί. Ζωγράφισε ή σχεδίασε και κόψε ένα σχήμα σαν γλάστρα, κάτω από την παλάμη που έφτιαξες. Στη συνέχεια με μαρκαδόρο ή βουτώντας το δαχτυλάκι σου σε μπογιά, φτιάξε μπαλίτσες γύρω από κάθε δαχτυλάκι, ώστε να γίνουν σα πέταλα λουλουδιού… Έτοιμο το δώρο! Η μαμά σου τώρα έχει ένα ωραίο γλαστράκι με το χεράκι σου!

https://gr.pinterest.com/pin/826973550315356984/

Δράση 7

Ας τραγουδήσουμε:

Παραμύθια για τη μαμά:

Μη ξεχάσεις την Κυριακή 10 Μαΐου να πεις χρόνια πολλά στη μαμά! Να της δώσεις ένα μεγάλο φιλί και μια αγκαλιά και να της πεις πόσο την αγαπάς! Βέβαια αυτό μπορείς να το κάνεις κάθε μέρα! Και φυσικά όχι μόνο στη μαμά, αλλά και στον μπαμπά, στα αδέρφια σου και σε όσους είναι σημαντικοί για σένα…

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΑΝΟΥΛΕΣ!!!

*οτιδήποτε από τα παραπάνω κάνετε μαζί με τα παιδιά, όπως οι δράσεις 1,2,6 μπορείτε να μας τις στείλετε, αν το επιθυμείτε.

Οι νηπιαγωγοί

Γιαννάκη Κατερίνα & Βάσω Τζούρου

Ασύγχρονες δράσεις μετά μουσικής! Στον καιρό της καραντίνας…

Source : <a href=»https://clipartlook.com/look/2621-music-clipart-free.html» title=»Music Clipart Free»>Music Clipart Free</a>

Ώρα για μουσική!

Στο παρακάτω padlet συγκεντρώσαμε τα περισσότερα από τα τραγούδια που έχουμε μάθει με τα παιδιά, αφού τα αναλύσαμε στην τάξη. Μη ξεχνάτε ότι κάθε τραγούδι είναι μια ιστορία. Σας καλούμε, λοιπόν, να θυμηθείτε τα αγαπημένα μας τραγούδια και με βάση αυτά να κάνετε τις παρακάτω δράσεις που σας προτείνουμε στο σπίτι!

Made with Padlet
 • Τραγουδήστε τα τραγούδια που μάθαμε, παρέα με τους γονείς σας. Είναι καλύτερο απλά να ακούτε το τραγούδι, δεν χρειάζεται να βλέπετε το βίντεο.

 

 • Θυμηθείτε την «ιστορία» του κάθε τραγουδιού και πείτε την στους γονείς ή στα αδέρφια σας. Διαλέξτε ίσως δυο που είναι τα αγαπημένα σας.

 

 • Ζωγραφίστε ότι σας αρέσει περισσότερο από τις ιστορίες των δυο τραγουδιών που επιλέξατε στα παρακάτω φύλλα εργασίας.

.

https://blogs.sch.gr/nipkera/files/2020/04/Ζωγραφιά-του-αγαπημένου-μου-τραγουδιού.docx

 • Παίξτε το παιχνίδι της αλληλουχίας των στίχων.

Δηλαδή ακούστε το τραγούδι, η μάμα ή ο μπαμπάς σταματούν το τραγούδι σε ένα σημείο και εσείς συνεχίζετε τραγουδώντας το από το σημείο που σταμάτησε.

Σημ: Θυμηθείτε το παιχνίδι όπως το παίζαμε όλοι μαζί στην τάξη μας… 

 

 • Μουρμουρο-μαντέματα… ώρα να βάλετε «δύσκολα» στους γονείς σας.

Αφού θυμηθείτε τα τραγούδια, και τα ακούσουν και οι γονείς, μουρμουρίστε ένα τραγούδι μόνο με το ρυθμό του (χωρίς τα λόγια). Οι γονείς σας πρέπει να μαντέψουν ποιο τραγούδι μουρμουρίζετε!

Σημ: Θυμηθείτε το παιχνίδι όπως το παίζαμε όλοι μαζί στην τάξη μας… 

 

 • Ελάτε να μπλέξουμε τα τραγούδια και να φτιάξουμε μια ιστορία ο καθένας…

Σκεφτείτε μια ιστορία με ήρωες και εικόνες από τα τραγούδια μας. Οι ήρωες θα είναι η  «αρκούδα η καφέ», η «κινέζα», ο «δράκος», το «μπιζέλι», «το λούνα παρκ» και τα «εφτά ποτάμια».

 

Μην ξεχνάτε ότι η ιστορία πρέπει να έχει αρχή, μέση και τέλος, να μοιάζει δηλαδή με παραμύθι. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε στην ιστορία και τα 5 στοιχεία από τα τραγούδια μας. Μπορεί να γίνει όσο μεγάλη θέλετε. Σας θυμίζουμε ότι στις ιστορίες βάζουμε πολλές λεξούλες για να μπορεί αυτός που την ακούει να καταλάβει τη σκέψη μας και να φτιάξει τις εικόνες της ιστορίας στο μυαλό του. Εσείς θα την σκεφτείτε και οι γονείς σας θα την γράψουν. Στη συνέχεια μπορείτε να την ζωγραφίσετε και να γίνει σαν ένα βιβλίο. Σας έχουμε ετοιμάσει μια σελίδα, την οποία μπορείτε να την τυπώσετε (ή να ζωγραφίσετε κατευθείαν στον υπολογιστή) όσες φορές χρειάζεστε ανάλογα πόσο μεγάλη είναι η ιστορία που φτιάξατε. Όπως τα παραμύθια που φτιάχνουμε παρέα σε κάθε σελίδα ζωγραφίζουμε αυτό που λένε τα λόγια της ιστορίας.

Φυσικά το παραμύθι σας όπως όλα τα παραμύθια πρέπει να έχει ένα τίτλο που θα σκεφτείτε εσείς και θα το γράψουν οι γονείς σας ή εσείς όπως μπορείτε.

 

 • Και τώρα ας παίξουμε με τα τραγούδια και τους αριθμούς!

Συμβουλή για τους γονείς: ενθαρρύνετε τα παιδιά να μετρήσουν μόνα τους, να σκεφτούν μόνα τους τις λύσεις στα μικρά μας προβλήματα. Δεν πειράζει να γίνουν λάθη, μέσα από αυτά κατανοούν τι πρέπει να κάνουν και οδηγούνται στη λύση! Πριν μπορείτε να παίξετε ανάλογα παιχνίδια με αντικείμενα του σπιτιού, παιχνίδια του παιδιού ή ακόμα και χωρίς καθόλου αντικείμενα, ώστε να σκεφτούν νοερά τις λύσεις.

https://blogs.sch.gr/nipkera/files/2020/04/Μαθηματικά-και-τραγούδια.docx

 • Ώρα για ρυθμικό μοτίβο και κίνηση. Τα παρακάτω βίντεο δίνουν ωραίες ιδέες για το πώς μπορούμε να κάνουμε ρυθμικά μοτίβο μαζί με τα παιδιά, τα οποία καλλιεργούν την προσοχή, την αντίληψη, την κατανόηση αλληλουχίας και τον συντονισμό των μελών. Και είναι μια ωραία ευκαιρία για παιχνίδι και διασκέδαση!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10219302318761247&id=1008453545

View this post on Instagram

Genial este vídeo de @smileymommies_ideas Ahora a ponerlo en práctica para trabajar: Más sencillo no puede ser y podemos trabajar. ???? ATENCIÓN ???? COORINACION ???? REFLEJOS ????SABER ESPERAR ????VELOCIDAD DE REACCIÓN . Esperamos vuestros ❤️❤️❤️ así seguiremos buscando vídeos y los traeremos a nuestra bio . #MOTRICIDAD #montessori #actividadesinfantiles #niños #aprenderjugando #niñosfelices #peques #actividadesparaniños #maestrainfantil #educacioninfantil #educacionprimaria #maestra #colegio #claustrodeig #preescolar #primaria #aprendizaje #instamami #kidsactivities #kids #preschoolactivities #learningthroughplay #invitationtoplay #toddler #toddleractivities #playandlearn #kindergarten #earlychildhool #montessori #instamom

A post shared by ORIENTACIONANDUJAR (@orientacionandujar) on

 • Ας πειραματιστούμε! Και τώρα με τη βοήθεια των γονιών, αφού δείτε το βίντεο, δημιουργήστε με μαγικό τρόπο «Τα εφτά ποτάμια» του ουράνιου τόξου!

Είχαμε πολλά ακόμα τραγούδια να μάθουμε… ας ελπίσουμε ότι θα βρεθούμε σύντομα στο σχολείο μας όλοι μαζί! Μέχρι τότε ας τραγουδήσουμε, ας παίξουμε, ας χαρούμε!

Οι νηπιαγωγοί

Γιαννάκη Κατερίνα & Τζούρου Βάσω.

*Μπορείτε να μας στείλετε τα έργα των παιδιών (στο email του νηπιαγωγείου) και με την άδεια σας με χαρά να τα ανεβάσουμε στο ιστολόγιο μας.

 

 

 

 

Ομαλή μετάβαση από το σπίτι στο Νηπιαγωγείο και από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο

Μετάβαση από το σπίτι στο Νηπιαγωγείο

Η είσοδος του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον για πρώτη φορά αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό βήμα στη ζωή του. Οι γονείς και κυρίως το παιδί καλούνται να διαχειριστούν το άγνωστο, το καινούργιο, τον αποχωρισμό. Πολύ συχνά αυτή η μετάβαση προκαλεί άγχος ίσως και φόβο στους γονείς, κάτι που τα παιδιά με το ένστικτο μπορούν να νιώσουν, ακόμα και αν οι γονείς το κρύβουν. Είναι, λοιπόν σημαντικό να νιώθουν και οι γονείς άνετα, να είναι ήρεμοι για να μπορούν και τα παιδιά να λειτουργήσουν αντίστοιχα.
Η προσχολική αγωγή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διάπλαση του παιδιού καθώς είναι η πρώτη κοινωνική ομάδα -εκτός οικογένειας- που καλείται να λειτουργήσει ένα παιδί. Η διετής φοίτηση στο νηπιαγωγείο είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς σε ένα περιβάλλον κατάλληλα διαμορφωμένο, με πλούσια ερεθίσματα το παιδί αποκτά εμπειρίες, διαμορφώνει την προσωπικότητά του, καλλιεργεί δεξιότητες, ενθαρρύνεται να γίνει αυτόνομο και ενισχύεται να ανακαλύψει τη γνώση μέσα από το παιχνίδι και ποικίλες δραστηριότητες. Έτσι το παιδί αναπτύσσεται ολόπλευρα και ισόρροπα σε συναισθηματικό, ψυχικό, κοινωνικό, νοητικό και σωματικό επίπεδο.
Ο καλύτερος τρόπος για να προετοιμαστεί ένα παιδί για την είσοδο του στο νηπιαγωγείο είναι να μπει σταδιακά το γεγονός στις συζητήσεις της οικογένειας με τρόπο ήρεμο, γλυκό, ειλικρινή και να τονιστούν τα θετικά του σχολείου χωρίς υπερβολές. Η φαντασία των παιδιών πολλές φορές καλπάζει και μπορεί να δημιουργήσει στο παιδί λάθος προσδοκίες ή εντυπώσεις. Έτσι είναι απαραίτητο οι γονείς να περάσουν το μήνυμα ότι το σχολείο είναι ένας χώρος ευχάριστος, στον οποίο το παιδί θα μπορεί να παίξει, να γνωρίσει φίλους, να μάθει πράγματα και οπωσδήποτε δεν είναι ένα χώρος για τιμωρία ή απειλή. Για παράδειγμα συχνά οι γονείς λένε «δε θα
πας σχολείο; Εκεί θα δεις τι έχεις να πάθεις» κλπ. Αυτή είναι μια απειλή που δημιουργεί φόβο, αρνητικές σκέψεις και άγχος στο παιδί και βεβαίως περνάει λάθος μηνύματα.
Πάρα πολύ σημαντικό είναι το παιδί να νιώθει ασφάλεια και σιγουριά, για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο οι γονείς να το διαβεβαιώνουν συχνά και όποτε χρειάζεται ότι θα έρθουν να το πάρουν από το σχολείο. Ο φόβος εγκατάλειψης είναι ένας από τους πιο συχνούς φόβους των παιδιών.
Πριν πάει το παιδί για πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο καλό θα είναι να το έχει επισκεφθεί ώστε να έχει μία εικόνα στο μυαλό του. Επίσης χρήσιμο θα είναι να προηγηθεί μια συζήτηση σε σχέση με το τι θα φορέσει ή τι θα πάρει μαζί του για φαγητό, ώστε να εμπλέκεται και το παιδί στη διαδικασία αυτή. Όταν έρθει η πρώτη μέρα δώστε ένα φιλί και χαιρετήστε διαβεβαιώνοντάς το ότι θα έρθετε να το πάρετε. Δείξτε εμπιστοσύνη στις νηπιαγωγούς και μη κάνετε ¨πισωγυρίσματα¨ την ώρα του αποχωρισμού ακόμα και αν το παιδί κλαίει ή σας φωνάζει. Τις περισσότερες φορές με τη βοήθεια της νηπιαγωγού το παιδί ηρεμεί λίγο μετά την αποχώρηση του γονιού. Είναι απόλυτα φυσιολογικό το παιδί να κλάψει το πρώτο διάστημα καθώς αυτό δείχνει το υγιές δέσιμο που έχει με τους γονείς του. Το κάθε παιδί έχει το δικό του χρόνο προσαρμογής, για το λόγο αυτό χρειάζεται υπομονή και κυρίως σταθερότητα.
Τον πρώτο καιρό, αλλά και κατά τη διάρκεια μπορεί να εκφράσει αρνητικά συναισθήματα. Συζητήστε με το παιδί και με τις νηπιαγωγούς το θέμα, αλλά είναι σημαντικό να το ενθαρρύνετε να αρχίσει να προσπαθεί σταδιακά να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του, να λύνει τις διαφορές του, να διεκδικεί το δίκιο του, να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες χωρίς να απογοητεύεται. Μη ξεχνάτε ότι το νηπιαγωγείο είναι μια μικρή κοινωνία στην οποία τα παιδιά καλούνται για πρώτη φορά να μάθουν να λειτουργούν. Με τη βοήθεια, καθοδήγηση και ενθάρρυνση και των εκπαιδευτικών τα παιδιά σταδιακά αυτονομούνται, αποκτούν αυτοπεποίθηση και γίνονται πιο
ανεξάρτητα. Εσείς και οι νηπιαγωγοί έχετε ένα κοινό στόχο : ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ. Η δημιουργία μιας αμοιβαίας σχέσης εμπιστοσύνης και αλληλοκατανόησης συμβάλει όχι μόνο στην ομαλή προσαρμογή του παιδιού, αλλά και στην ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας.

Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο

Η μετάβαση των νηπίων από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο αποτελεί μια πολύ κρίσιμη αλλαγή στη ζωή των παιδιών και για το λόγο αυτό πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν πιο ομαλά. Αυτό το μεγάλο βήμα φέρνει το παιδί αντιμέτωπο με μια πληθώρα αλλαγών στη ζωή του στις οποίες θα προσπαθήσει να ανταπεξέλθει όσο το δυνατόν καλύτερα. Το παιδί που πάει για πρώτη φορά στο δημοτικό συναντάει μια τάξη διαφορετική από αυτές που ξέρει. Εδώ υπάρχουν μεγάλα τραπέζια που κάθονται δυο δύο παιδιά, δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου παιχνίδια, υπάρχει ένα πίνακας και βιβλία που δεν ξέρει τι να τα κάνει, όλες οι οδηγίες φαίνονται διαφορετικές και πιο δύσκολες, ο χρόνος είναι πιο πιεστικός και όταν γυρίζει σπίτι έχει να κάνει «δουλειά», εργασίες ενώ πριν έπαιζε…

Δυστυχώς δεν υπάρχει η απαιτούμενη συνέχεια μεταξύ του αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου και του δημοτικού. Αντιθέτως οι υψηλές απαιτήσεις των σχολικών βιβλίων και σε σύντομα διάστημα, δεν αφήνουν στα παιδιά, στους γονείς, αλλά ούτε και στους δασκάλους τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής. Με αποτέλεσμα, φυσικά, τόσο τα παιδιά όσο και οι γονείς να νιώθουν άγχος, σε σχέση με το πώς θα ανταπεξέλθει το παιδί και να δημιουργούνται έτσι αισθήματα ανεπάρκειας τόσο σε συναισθηματικό, γνωστικό και κοινωνικό επίπεδο.

Για να γίνει όσο το δυνατόν ομαλότερη η μετάβαση των παιδιών στο δημοτικό σχολείο, είναι απαραίτητο όλοι οι εμπλεκόμενοι (παιδιά – γονείς – εκπαιδευτικοί) να συνεργαστούν για την επίτευξη του κοινού στόχου.

Στο περιβάλλον του νηπιαγωγείου ο τρόπος μάθησης είναι το παιχνίδι, το βίωμα, η ανακάλυψη. Οι νηπιαγωγοί μέσα από κατάλληλες εκπαιδευτικές δράσεις βοηθούν τα παιδιά να πάρουν όλα εκείνα τα εφόδια που χρειάζονται, να κατακτήσουν δεξιότητες, να νιώσουν αυτοπεποίθηση και να αναπτυχθούν ολόπλευρα. Το νηπιαγωγείο δεν είναι βαθμίδα προετοιμασίας για το δημοτικό , είναι όμως η βάση της εκπαίδευσης και μέσα από τις σωστές εκπαιδευτικές διαδικασίες τα παιδιά που έχουν φοιτήσει συστηματικά και για δυο χρόνια είναι κατά κανόνα έτοιμα να προχωρήσουν, να εξελιχθούν και να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις.

Επιπρόσθετα εφαρμόζουμε προγράμματα που βοηθούν τα νήπια στην ομαλή μετάβαση στο δημοτικό μέσα από ποικίλες δράσεις. Οργανώνουμε επισκέψεις στο χώρο του δημοτικού, υλοποιούμε εκπαιδευτικές δράσεις από κοινού με τις δασκάλες τις Α’ τάξης, ώστε τα παιδιά να γνωρίσουν τους χώρους, να κάνουν συγκρίσεις, να λύσουν απορίες, να δημιουργήσουν γενικά μια εικόνα του τι σημαίνει δημοτικό. Με τη διαδικασία αυτή τα παιδιά έχουν λιγότερο άγχος για το άγνωστο, αφού πλέον έχουν στο μυαλό τους κάτι σαφές και συγκεκριμένο. Στη συνέχεια των δράσεων αυτών, ακολουθούν συζητήσεις, ώστε να μοιραστούμε εντυπώσεις, να λύσουμε απορίες, να εντοπίσουμε ομοιότητες και διαφορές και να διατυπώσουν τα παιδιά τις προσδοκίες τους σε σχέση με το νέο σχολείο.

Ένας ακόμα τρόπος που το νηπιαγωγείο μπορεί να βοηθήσει στην ομαλή μετάβαση των παιδιών στο δημοτικό είναι η πρώιμη ανίχνευση δυσκολιών οι οποίες όσο νωρίτερα εντοπιστούν και αντιμετωπιστούν τόσο καλύτερη θα είναι η πορεία και η εξέλιξη του κάθε παιδιού. Ο ρόλος της οικογένειας και πάλι είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Σε συνεργασία με το νηπιαγωγείο είναι απαραίτητο οι γονείς να βοηθήσουν το παιδί σε τυχόν δυσκολίες, με τρόπο κατάλληλο και με τη βοήθεια ειδικών όπου αυτό χρειαστεί. Στη συνέχεια πρέπει και οι γονείς με τα σειρά τους με ηρεμία να προετοιμάσουν και αυτοί τα παιδιά, απαντώντας με ειλικρίνεια, δείχνοντας εμπιστοσύνη στο παιδί ότι μπορεί να τα καταφέρει αλλά και τονίζοντας με κάθε τρόπο ότι θα είναι κοντά του να το βοηθήσουν στις όποιες δυσκολίες.

Αυτονόητο είναι ότι ούτε σε αυτή την περίπτωση έχουν θέση απειλές και φοβέρες του τύπου «του χρόνου θα δεις που θα στρωθείς», «ξέχνα το παιχνίδι» κλπ. Τέτοιες προτροπές μόνο αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να έχουν…

Ας δείξουμε στα παιδιά το δρόμο χωρίς άγχος, με αποδοχή, αναγνώριση των αλλαγών και των νέων αναγκών που θα προκύψουν.

Επιμέλεια: Κατερίνα Γιαννάκη

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για δημιουργική απασχόληση των παιδιών στις διακοπές του Πάσχα.

Τέτοιες μέρες υπό κανονικές συνθήκες, θα ήμασταν όλοι στα σχολεία…

Τέτοιες μέρες υπό κανονικές συνθήκες, θα είχαμε μάθει τόσα καινούργια πράγματα, θα είχαμε παίξει, θα είχαμε κάνει πασχαλινές χειροτεχνίες, κάρτες, καλαθάκια, θα είχαμε διαβάσει ιστορίες…

Τέτοιες μέρες υπό κανονικές συνθήκες, θα ετοιμαζόμασταν να αποχαιρετιστούμε για τις Πασχαλινές διακοπές που θα κάναμε όλοι με τις οικογένειές μας, θα κάναμε ίσως κάποιο ταξίδι… θα ήταν όλα διαφορετικά.

Όμως δυστυχώς οι συνθήκες δεν είναι κανονικές… είναι ιδιαίτερες, ας πούμε ότι είναι διαφορετικές. Αυτό μας κάνει και εμάς να δώσουμε όσα πιο πολλά μπορούμε στα παιδιά του νηπιαγωγείου μας και στις οικογένειες τους, με τρόπο διαφορετικό. Μπορεί να μην είμαστε κοντά, αλλά μπορούμε να είμαστε μαζί!

Για το λόγο αυτό συγκεντρώσαμε δραστηριότητες που μπορείτε να κάνετε παρέα στο σπίτι και να θυμηθείτε παράλληλα τα ωραία πράγματα που κάναμε παρέα στο σχολείο μας!

 • Παραμύθι «τα κατσικάκια κάνουν απεργία». Από το βιβλίο «Οι πιο ωραίες ιστορίες για το Πάσχα», εκδ. ΜίνωαςΛήψη αρχείου

Διαβάστε το παραμύθι με τα παιδιά, κάντε ενδιάμεσα ερωτήσεις, στη συνέχεια αφήστε τα παιδιά να διηγηθούν εκείνα την ιστορία που άκουσαν. Επίσης έχουμε ετοιμάσει κάποια φύλλα εργασίας* για το Πάσχα και μέσα σε αυτά είναι και το φύλλο στο οποίο τα παιδιά θα ζωγραφίσουν ότι τους άρεσε από την ιστορία. Προτείνετε στα παιδιά να γράψουν κάτι σχετικό στη ζωγραφιά τους όπως μπορούν.

https://blogs.sch.gr/nipkera/files/2020/04/ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ-ΦΥΛΛΑ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ-1.docx

*Τα φύλλα εργασίας μπορούν να εκτυπωθούν ή αν δεν έχετε εκτυπωτή να γίνουν στον υπολογιστή με τη βοήθειά σας πάντα.

 

 • Σαν επέκταση της ιστορίας, προτείνουμε με αφορμή τα παραμύθι, να σκεφτούν τα παιδιά σύνθετες λέξεις  με τη λέξη κατσίκι, όπως οι λέξεις κατσικόδρομος, κατσικοατσίδα, κατσικοκραυγή που αναφέρονται στο παραμύθι! Έχουμε πει στο σχολείο για τις σύνθετες λέξεις, αν όμως δε θυμούνται υπενθυμίστε στα παιδιά ότι όταν ενώνουμε δυο λέξεις μαζί η μεγάλη λέξη που προκύπτει λέγεται σύνθετη. Οι λέξεις που θα φτιάξουν τα παιδιά δεν είναι απαραίτητο να είναι υπαρκτές, αντιθέτως καλύτερα να μην υπάρχουν, να είναι αστείες και έτσι να ενθαρρυνθούν τα παιδιά να σκεφτούν δημιουργικά.

 

 • Μπορείτε να βρείτε και άλλα παραμύθια εδώ:

Η ιστορία του Πάσχα για παιδιά:

https://olagiatonhpiagwgeio.blogspot.com/2020/04/blog-post.html?fbclid=IwAR2Jnhe5yDA8S1MOc0uxFE_dqEzOJqQCrQ4bvBxzVpJBaXGtImHa04JQ6yo

«Οι πιο ωραίες ιστορίες για το Πάσχα», εκδ. Μίνωας:

https://sciencekidsinkindergarden.blogspot.com/search/label/ΠΑΣΧΑ

 • «Ο μαύρος κότσυφας και ο άσπρος γλάρος», παραμύθι που έχουμε και στη δανειστική βιβλιοθήκη:

 • Ιδέα για εύκολη πασχαλινή κάρτα:

https://gr.pinterest.com/pin/330733166384712896/

https://images.app.goo.gl/NRngZwMYFbZNhX667

 • Στολίδια με ζύμη:

https://www.soulouposeto.gr/2020/03/pos-tha-ftiaxete-pasxalina-diakosmhtika-stolidia-me-zymh-sodas-h-etoimo-phlo.html

 

 • Παιχνίδι μνήμης για εκτύπωση:

Easter Memory

Τύπωσε και παίξε επιτραπέζια παιχνίδια:

https://suxumuxu-info.blogspot.com/2016/12/typwse-paixnidia-paidia.html?m=1&fbclid=IwAR0y2eOVbYfKIOgDSvefs_bDcbvmXtcM6uCzpzq66zO03NOT96OLQj93mCQ

 

Παιχνίδι συντονισμού ματιού χεριού, ελέγχου των μελών και λεπτής κινητικότητας:

https://blog.bloghoptoys.fr/blog/MEMORY-HT.pdf

 • Από τον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου, ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ, συγκεντρώσαμε και σας προτείνουμε κάποια on line παιχνίδια. Για περισσότερα υπάρχει σύνδεσμος στο Blog μας:

Παιχνίδι λαβύρινθος που αναπτύσσει δεξιότητες προγραμματισμού:

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/11288

Ηχητική περιγραφή και νοερή εικόνα:

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10759

Αναπαραγωγή προτύπου:

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10764

Παιχνίδι μνήμης με ζώα:

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10773

Ευχόμαστε σε όλους καλό Πάσχα, υγεία, δύναμη και χαμόγελα!

Οι νηπιαγωγοί

Κατερίνα Γιαννάκη & Τζούρου Βάσω

 

 

Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού βιβλίου – 2 Απριλίου

Η αφίσα και το μήνυμα της IBBY για την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 2020

«Ένα πανεπιστήμιο υπάρχει, το βιβλίο»

Ζωρζ Σαρή

Το Παιδικό βιβλίο, το παραμύθι, οι ιστορίες, αποτελούν ίσως το πιο χρήσιμο εργαλείο μάθησης, ανάπτυξης της φαντασίας, της γλώσσας και της έκφρασης. Επιπλέον  καλλιεργεί  δεξιότητες και αξίες όπως η δημιουργικότητα, η κριτική ικανότητα, η ενσυναίσθηση, η μνήμη και γενικότερα επιδρά σημαντικά στην ολόπλευρη ανάπτυξη και ωρίμανση των παιδιών.

Φέτος λόγω της ιδιαίτερης συνθήκης την οποία βιώνουμε, με τον εγκλεισμό όλων μας στα σπίτια, νιώθουμε την ανάγκη να έρθουμε σε επαφή με τα παιδιά μας, έστω από μακριά και από απόσταση και να γιορτάσουμε όπως κάθε χρόνο την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου. Σκεφτήκαμε όμως, να δημιουργήσουμε σε αυτή τη διαφορετική συνθήκη κάτι διαφορετικό. Το κλείσιμο των σχολείων, λόγω κορωνοϊού, μας ¨βρήκε¨ την περίοδο που σχεδόν ολοκληρώναμε τη μεγάλη και τόσο σημαντική θεματική ενότητα «Το Σώμα – Ο Εαυτός μου». Συνδυάζοντας, λοιπόν, τα παραπάνω θα θέλαμε να προτρέψουμε τους μικρούς μας μαθητές σε κάποιες δράσεις με τις οποίες θα μπορούσαμε ίσως να αλληλεπιδρούμε με τη βοήθεια της τεχνολογίας.

Δράση 1:

Ας φτιάξουμε ο καθένας το βιβλίο του εαυτού του….

Το βιβλίο αυτό μπορείτε να το εκτυπώσετε ή να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας, για να το φτιάξουν τα παιδιά στο σπίτι και στη συνέχεια να μας το στείλετε στο blog ή στο mail του νηπιαγωγείου μας ή να μας το δώσετε όταν με το καλό βρεθούμε ξανά όλοι μαζί!

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδω:

https://blogs.sch.gr/nipkera/files/2020/04/ΤΟ-ΒΙΒΛΙΟ-ΜΟΥ.docx

Με μεγάλη χαρά παρουσιάζουμε το πρώτο βιβλίο που μας έστειλε μαθητής μας! Ευχαριστούμε την οικογένεια του Σπύρου για την ανταπόκριση και τα συγκινητικά λόγια!Λήψη αρχείου

 

Δράση 2:

Προσκαλούμε τους μικρούς μας μαθητές με τη βοήθεια των γονιών μέσα από το εργαλείο Padlet να ζωγραφίσουν  και να γράψουν on line,  τι νιώθουν και σκέφτονται όταν διαβάζουν ένα βιβλίο, τι προσφέρει ένα βιβλίο. Επίσης μπορείτε να ανεβάσετε ζωγραφιές σχετικές ή ακόμα και να μιλήσετε με ηχητικό μήνυμα … Η δράση αυτή δίνει την ευκαιρία στους γονείς να συζητήσουν με τα παιδιά την αξία των παιδικών βιβλίων και να αλληλεπιδράσουμε όλοι μαζί.

Made with Padlet

Δράση 3:

Ας φτιάξουμε τις δικές μας ιστορίες… Μπορείτε να διαλέξετε έναν ήρωα από κάποιο γνωστό παραμύθι ή ακόμα και έναν καινούργιο που σκέφτηκαν τα παιδιά. Να διαλέξετε ακόμα ένα αντικείμενο, ένα μέρος ή κάποια άλλη εικόνα που εσείς επιθυμείτε. Στη συνέχεια να προσπαθήσετε όλοι μαζί να φτιάξετε μια ιστορία με αρχή, μέση και τέλος. Την ιστορία αυτή μπορείτε να την καταγράψετε εσείς χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, παροτρύνοντας το παιδί να γράψει και αυτό κάποιες λέξεις (να γράψει με τις φωνές, τον ήχο δηλαδή του κάθε γράμματος και όχι με αντιγραφή), από την ιστορία που θα δημιουργήσετε. Τέλος το παιδί μπορεί να την εικονογραφήσει και να δημιουργηθεί το δικό σας βιβλίο. Οι ιστορίες αυτές είναι ανεξάντλητες… αλλάζοντας τα πρόσωπα (γνωστά ή άγνωστα), τα μέρη και τα αντικείμενα.

Εναλλακτικά υπάρχει και έτοιμο υλικό:

ΦΤΙΑΧΝΩ ΕΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΜΕ ΦΙΓΟΥΡΕΣ

https://enakeimenomiaeikona.blogspot.com/2018/02/blog-post.html?m=1&fbclid=IwAR0VbIpI8yxh7FmdSnlANV4MwhzBbrvNu6vGH8xEP2cbK2kRFnpe9vH4W

Δράση 4:

Παρακάτω παραθέτουμε κάποια on line παραμύθια συγκεντρωμένα, τα οποία μπορείτε να διαβάσετε,να ακούσετε και να παρακολουθήσετε. Έχουμε εντάξει και  τα δικά μας παραμύθια! Μη ξεχνάτε ότι είναι σημαντικό μετά να συζητήσετε με τα παιδιά την ιστορία, να τους κάνετε ερωτήσεις, να τα παροτρύνετε να τα αναδιηγηθούν, καθώς να ζωγραφίσουν ελεύθερα ότι τους έκανε εντύπωση.

Made with Padlet

*Ευχαριστούμε για την ιδέα χρήσης του εργαλείου PADLET ως ψηφιακή βιβλιοθήκη τις συναδέρφους των Νηπιαγωγείων Σάμης, Φαρακλάτων και Αγία Θέκλης!

Δράση 5:

Χειροτεχνία σελιδοδείκτη:

Δραστηριότητες σχετικές με το παραμύθι:

Οι καλοί και οι κακοί πειρατές

 

«Αν θέλουμε να φτιάξουμε έναν κόσμο καλύτερο από τον σημερινό, πρέπει να αρχίσουμε από το παιδικό βιβλίο» Jella Lepman (γερμανίδα δημοσιογράφος, πρωτοπόρος ιδρύτρια της Διεθνούς Βιβλιοθήκης του Μονάχου, το έργο της οποίας άλλαξε τα δεδομένα στην παγκόσμια σκηνή του παιδικού βιβλίου).

Ευχόμαστε σε όλους υγεία και δύναμη! Ένα βιβλίο από μόνο του δεν μπορεί να κάνει τον κόσμο καλύτερο… ένα παιδί που διαβάζει μπορεί!

Οι νηπιαγωγοί

Γιαννάκη Κατερίνα

Βάσω Τζούρου.

 

Ιδέες για δημιουργική απασχόληση των παιδιών στο σπίτι.

Μια κάμπια!

(δημιουργία εικόνας με διαφορετικά υλικά)

Πολλές φορές οι γονείς βρίσκονται αντιμέτωποι με το ερώτημα «τι μπορούμε να κάνουμε για να περάσουμε δημιουργικά το χρόνο μας με τα παιδιά μέσα στο σπίτι». Δυστυχώς την παρούσα περίοδο, λόγω της έξαρσης του κορωνοϊου COVID-19 και της αναγκαστικής παραμονής όλων μας στο σπίτι, το ερώτημα γίνεται τόσο επίκαιρο όσο και απαραίτητο, καθώς πρέπει όλοι να αντιδράσουμε υπεύθυνα, ψύχραιμα, αλλά και πειθαρχημένα με βάση της οδηγίες που οφείλουμε όλοι να ακολουθήσουμε.

Για το λόγο αυτό, σκεφτήκαμε ότι θα ήταν χρήσιμο να προτείνουμε και να συγκεντρώσουμε κάποιες ιδέες για δραστηριότητες που μπορούν να κάνουν οι γονείς με τα παιδιά τους.

ΙΣΤΟΡΙΕΣ & ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

 • Διαβάστε βιβλία και συζητήστε την ιστορία με τα παιδιά. Ζητήστε να σας ζωγραφίσουν τι τους άρεσε ή τι δεν τους άρεσε. Σκεφτείτε και συζητήστε ένα διαφορετικό τέλος στην ιστορία και ενθαρρύνετε τα παιδί να το ζωγραφίσει ή και να το γράψει όπως μπορεί.
 • Φτιάξτε δικές σας ιστορίες, από διάφορες εικόνες ή ακόμα και τυχαίες λέξεις. Στη συνέχεια δημιουργήστε ένα βιβλίο με τη δική σας ιστορία.
 • Μπορείτε να δημιουργήσετε και ηλεκτρονικά το παραμύθι που θα φτιάξετε με τα παιδιά:

https://www.storyjumper.com

 • Εναλλακτικά διαβάστε παραμύθια on line, τα οποία είναι δωρεάν.

Ενδεικτικά σας παραθέτουμε κάποιους συνδέσμους:

https://www.helppost.gr/free/ebooks/paidika-paramithia-istories-online/

34 δωρεάν παιδικά e-books για τους μικρούς μας φίλους!

ΠΑΖΛ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

 • Παίξτε παζλ που έχετε ήδη ή επιτραπέζια παιχνίδια όλοι η οικογένεια μαζί.
 • Δημιουργήστε ένα παζλ με μια δική σας εικόνα ή ακόμα και φωτογραφία. Εκτυπώστε την ή ζωγραφίστε την σε ένα χαρτί και κόψτε σε όσα κομμάτια θέλετε, ανάλογα και με την ηλικία του παιδιού.
 • Φτιάξτε ένα δικό σας «κυνήγι Θησαυρού», κρύβοντας κάτι στο σπίτι και με χαρτάκια που θα έχουν γρίφους ή οδηγίες ή εικόνες (και πάλι ανάλογα με την ηλικία), δώστε στα παιδιά μια περιπέτεια μέσα στο σπίτι.
 • Περιγράψτε εικόνες με αντικείμενα, επαγγέλματα, ζώα κλπ. Προσπαθήστε οι περιγραφές τόσο των παιδιών όσο και οι δικές σας να έχουν μια «αυξανόμενη δυσκολία» για να γίνεται το παιχνίδι πιο ενδιαφέρον, αλλά και απαιτητικό.
 • Βρείτε λέξεις από κάποιο γράμμα – αρχηγό. Για παράδειγμα λέξεις από Α (το λέμε α και όχι άλφα, καθώς αναζητούμε την ήχο του γράμματος, καλλιεργώντας έτσι την φωνημική επίγνωση που σταδιακά θα ενισχύσει την ανάγνωση και τη γραφή), όπως αρκούδα, αλεπού, Αθήνα, αγάπη κλπ.
 • Σαν παραλλαγή μπορούμε να σκεφτούμε τι μας θυμίζει μια λέξη (προφορικός συνειρμός). Ή να βρούμε λέξεις που είναι αντίθετες, συνώνυμες κλπ. (είναι παιχνίδια που κάνουμε συχνά στο νηπιαγωγείο μας και τα παιδιά είναι εξοικειωμένα).
 • Φτιάξτε ένα ηλεκτρονικό παζλ με το πρόγραμμα με κάποια εικόνα που αρέσει στο παιδί και όσα κομμάτια θέλετε κάθε φορά:

https://www.jigsawplanet.com

 • Ενδεικτικά σας παραθέτουμε παζλ με πίνακες ζωγραφικής, τους οποίους έχουμε σχολιάσει στην τάξη και τους έχουμε φτιάξει παζλ στην τάξη μας.

 

Πατήστε το σύνδεσμο για να παίξετε! Φτιάξαμε το κάθε παλζ με διαφορετικό αριθμό κομματιών.

Βίνσεντ Βαν Γκογκ

Η έναστρη νύχτα.

Φθινοπωρινό τοπίο με τέσσερα δέντρα.

Οι χαρταετοί. Δ. Μυταράς

Το τραπέζι της Σαρακοστής. Σ.Βασιλείου

Κύκλοι σε τετράγωνα. Β. Καντίνσκι

Ζωγραφική με διάφορες τεχνικές.

 • Ενθαρρύνετε τα παιδιά να ζωγραφίσουν διαφορετικά πράγματα, εικόνες που φτιάχνουν ιστορίες, κάτι που είδαν, άκουσαν (ναι, ακόμα και ένα μουσικό κομμάτι!), σκέφτηκαν, φαντάστηκαν, ονειρεύτηκαν. Δώστε στα παιδιά άσπρες σκέτες σελίδες που θα αφήσουν τη φαντασία τους να καλπάσει και όχι έτοιμες σελίδες στις οποίες πρέπει μόνο να ζωγραφίσουν.
 • Χρησιμοποιήστε διαφορετικά υλικά για να φτιάξετε εικόνες (όπως η εικόνα στην αρχή του άρθρου μας, που έχει γίνει στην τάξη μας) . Κάντε κολάζ και ζωγραφική χρησιμοποιώντας χαρτόνια, σελίδες από περιοδικά και εφημερίδες ή άλλα άχρηστα υλικά. Δώστε στα παιδιά ψαλίδι και κόλλα και αφήστε τα να δημιουργήσουν. Μπορείτε ακόμα και κούκλες ή οποιαδήποτε κατασκευή να φτιάξετε με διάφορα αντικείμενα που υπάρχουν στο σπίτι.
 • Οι εικόνες μπορούν να γίνουν και χωρίς μπογιές ή μαρκαδόρους… με ξυλάκια, κορδέλες (όπως τα παιχνίδια στο άρθρο μας για το δημιουργικό παιχνίδι) ή ότι άλλο μπορεί να φανεί χρήσιμο.
 • Τα παιδιά μπορούν να ζωγραφίσουν και στον υπολογιστή στο πρόγραμμα της ζωγραφικής, αλλά και σε άλλα προγράμματα που προσφέρονται δωρεάν. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

http://www.tuxpaint.org/?lang=el

Κλείνοντας, σας παροτρύνουμε να παίξετε με τα παιδιά σας! Όσο πιο πολύ μπορείτε! Ζητήστε τους να σκεφτούν και μόνα τους παιχνίδια, να πουν τις ιδέες τους, να βάλετε τους κανόνες μαζί. Παραθέτουμε κάποιες ιδέες που μας φάνηκαν ενδιαφέρουσες.

https://www.teachingtherapy.com/2019/01/blog-post_21.html?m=1

6 δωρεάν online παιχνίδια που θα φέρουν πιο κοντά το παιδί στον πολιτισμό και τις τέχνες

Δραστηριότητες για busy bags

Η φαντασία ιδιαίτερα των παιδιών είναι ανεξάντλητη και αυτό πιστεύουμε ότι είναι το καλύτερο φάρμακο στη δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε… Μέχρι να ξαναβρεθούν οι παρέες..και τα σχολεία να γεμίσουν πάλι χαρούμενες φωνές! Καλή δύναμη σε όλους!

Οι νηπιαγωγοί

Γιαννάκη Κατερίνα & Τζούρου Βάσω.

Αποκλίνουσα – Δημιουργική σκέψη

«Η ικανότητα να βλέπουν οι μαθητές πολλές διαφορετικές εκφάνσεις σε μια κατάσταση ή σε μια ερώτηση, να μπορούν να βρίσκουν διαφορετικούς τρόπους ερμηνείας ή απαντήσεις είναι αυτό που ονομάζεται αποκλίνουσα σκέψη. Αυτή η «έξω από την κοινή λογική» σκέψη, είναι το θεμέλιο για τα μεγαλύτερα ανθρώπινα επιτεύγματα όπως είναι οι επιστήμες και οι τέχνες. Η καλλιέργεια της «αποκλίνουσας σκέψης» των μαθητών είναι ο καλύτερος τρόπος να αναπτυχθεί η κριτική και δημιουργική σκέψη τους» (Δ. Τσιριγώτης Φυσικός).

Ένα περιβάλλον δημιουργικής σκέψης, σε μια τάξη νηπιαγωγείου:

 • Αποδίδει αξία στις δημιουργικές δραστηριότητες.
 • Διδάσκει το παιδί να εκτιμά το ίδιο τη δημιουργική παραγωγή.
 • Δείχνει ανεκτικότητα στις νέες ιδέες.
 • Ενθαρρύνει τις ατομικές πρωτοβουλίες και την προσωπική έκφραση.
 • Σέβεται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δημιουργικού παιδιού.

Κριτήρια αξιολόγησης της δημιουργικής σκέψης:

 • Ποσότητα ιδεών.
 • Διαφορετικότητα ιδεών.
 • Πρωτοτυπία.

Πως προωθούμε όμως την αποκλίνουσα σκέψη στο νηπιαγωγείο;

Με μια πληθώρα δραστηριοτήτων καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος όπως είναι:

 • Η ταξινόμηση εικόνων: εικόνες που παρουσιάζουν ανθρώπους που ασχολούνται με την εργασία, το παιχνίδι, την ανάπαυση, τις δουλειές του σπιτιού. Εικόνες από ζώα του δάσους, της ζούγκλας, της θάλασσας κλπ.
 • Συζητώντας με τα παιδιά γενικά θέματα και ανταλλάσσοντας απόψεις και πληροφορίες πχ. γιατί πληρώνουμε φόρους, ποιος μήνας έχει λιγότερες μέρες κλπ.
 • Ερμηνεύοντας παροιμίες: τι εννοούμε όταν λέμε, για παράδειγμα «σκυλί που γαβγίζει δε δαγκώνει» ή «ότι λάμπει δεν είναι χρυσός».
 • Συμπλήρωση σχημάτων (σχήματα που τους λείπει ένα κομμάτι και τα παιδιά πρέπει να το συμπληρώσουν).
 • Εικονογραφημένες ασκήσεις, όπως για παράδειγμα δίνουμε ισομεγέθεις κύκλους ή τετράγωνα και ζητάμε από το κάθε παιδί να συμπληρώσει κάτι διαφορετικό στο σχήμα  και να το ονομάσει. (Σημείωση: τα σχήματα που δίνονται στο κάθε παιδί είναι λίγα, δίνονται για λίγη ώρα και είναι μικρά σε μέγεθος).

Με γλωσσικές δραστηριότητες και προφορικούς συνειρμούς

Παροτρύνουμε τα παιδιά:

 • Να σκεφτούν διάφορους τρόπους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα αντικείμενο πχ. ένα τούβλο, μια εφημερίδα, μια ζώνη κλπ.
 • Να σκεφτούν συνέπειες και επιπτώσεις που μπορεί να έχει για τον άνθρωπο και το περιβάλλον η αλλαγή ορισμένων συνθηκών ή καταστάσεων πχ. τι θα συνέβαινε αν έβρεχε συνέχεια για πάρα πολύ καιρό ή το αντίθετο, ή τι θα συνέβαινε αν δεν ακούγαμε.
 • Να μας πουν αντικείμενα ή καταστάσεις που θα τροποποιούσαν πχ. αν ήσουν μάγος τι θα έκανες για να γίνουν τα πράγματα…. αναπαυτικότερα, ομορφότερα κλπ.
 • Να δημιουργούν και να αφηγούνται ιστορίες συνδέοντας με όποια σειρά θέλουν εικόνες σχετικές ή άσχετες μεταξύ τους και να βάζουν τίτλο στις ιστορίες τους.
 • Να απαντήσουν σε ερωτήσεις όπως:
 1. Τι σας φέρνει στο μυαλό η λέξη ουρανός, Άνοιξη, μολύβι, σχολείο, βιβλίο, παιδί, νύχτα, ήλιος…
 2. Πού οδηγούμε, πού μαγειρεύουμε, πού αγοράζουμε φρούτα, λουλούδια…
 3. Γιατί πλενόμαστε, γιατί τρώμε, γιατί σκουπιζόμαστε. Με τι κόβουμε το ψωμί, με τι πλενόμαστε, με τι γράφουμε, με τι σκουπίζουμε…
 4. Πως ονομάζεται αυτός που καλλιεργεί τον κήπο, που χτίζει, που ψαρεύει, που φτιάχνει ψωμί …
 5. Σε τι χρησιμεύουν τα παπούτσια, το ποδήλατο, η ομπρέλα, το μολύβι…
 6. Πώς αλλιώς λέγεται ο κόκορας, το αυτοκίνητο, το κάθισμα…
 7. Ποιος τραγουδάει, ποιος μιλάει, ποιος γαβγίζει, ποιος ράβει…
 8. Ποια είναι η αντίθετη λέξη της λέξης χαρούμενος, ζεστός, φωτεινός, γρήγορα…

Στα πλαίσια, λοιπόν, της καλλιέργειας της δημιουργικής σκέψης στο νηπιαγωγείο μας και ως προέκταση της θεματικής ενότητας για τα είδη των γραμμών, δώσαμε στα παιδιά μεγάλα σχοινιά και τα παροτρύναμε να «ζωγραφίσουν» στο πάτωμα ότι θέλουν χωρίς να το αποκαλύψουν. Η υπόλοιπη ομάδα καλούνταν να μαντέψει και να ερμηνεύσει τι είναι αυτό που βλέπει. Οι ερμηνείες των παιδιών ήταν ποικίλες, διαφορετικές, πρωτότυπες και δημιουργικές, τις περισσότερες φορές χωρίς να συμπίπτουν με την ιδέα του εκάστοτε «παιδιού – ζωγράφου». Ακριβώς αυτός ήταν και ο στόχος αλλά και η επιτυχία της δραστηριότητας.

Τα παιδιά ερμήνευσαν το σχέδιο ως:

Μαλλιά που κουνιούνται, μονοπάτια..τελικά ήταν ένα δέντρο!

Το κεφάλι του Μίκι, λακκούβα που πετιούνται τα νερά…τελικά ήταν ένας φιόγκος!

Λουλούδι, πεταλούδα, πουλί…τελικά ήταν αυτοκίνητο!

Μια τρύπα, ένα αγκίστρι…τελικά ήταν ένα πηγάδι που πέφτει μέσα ένα σχοινί με το κουβά και γύρω έχει χώμα!

Ένα πρόσωπο που έχει μόνο αφτιά, μια σακούλα…τελικά ήταν ένα δώρο με κορδέλα!

Επιμέλεια άρθρου και υλοποίηση δραστηριότητας

Βάσω Τζούρου

Ένα παραμύθι μέσα από την τέχνη φτιαγμένο από τα παιδιά!

           Η επαφή των παιδιών με τα διάφορα είδη Τέχνης όλα αυτά τα χρόνια, μας προκαλεί αυτή την τόσο γνώριμη πλέον και συνάμα ευχάριστη έκπληξη που σχετίζεται με την φυσική άνεση που έχουν τα παιδιά όταν προσεγγίζουν ένα έργο τέχνης. Πάντα μας εντυπωσιάζουν οι φρέσκες και τόσο διαφορετικές ιδέες που εκφράζουν, με ένα τρόπο αβίαστο, αληθινό. Γιατί τα παιδιά χρειάζονται και αυτού του είδους την «τροφή», όπως επισημαίνει ο Φίλιπ Πούλμαν (Philip Pullman) ένας Βρετανός συγγραφέας που έχει τιμηθεί με πολυάριθμα βραβεία. Το παρακάτω κείμενο το έγραψε για τη δέκατη επέτειο του Astrid Lindgren Memorial Award το 2012.

…«Τα παιδιά χρειάζονται τέχνη και ιστορίες και ποιήματα και μουσική όσο χρειάζονται αγάπη και φαγητό και καθαρό αέρα και παιχνίδι. Αν δεν δώσεις σε ένα παιδί τροφή, η ζημιά γίνεται γρήγορα ορατή. Αν δεν αφήσεις ένα παιδί να έχει καθαρό αέρα και παιχνίδι, η ζημιά είναι επίσης ορατή, αλλά όχι τόσο γρήγορα. Αν δεν δώσεις σε ένα παιδί αγάπη, η ζημιά μπορεί να μην είναι φανερή για μερικά χρόνια, αλλά είναι μόνιμη.

Αλλά αν δεν δώσεις σε ένα παιδί τέχνη και ιστορίες και ποιήματα και μουσική, η ζημιά δεν είναι τόσο εύκολα ορατή. Είναι εκεί όμως. Τα σώματα τους είναι αρκετά υγιή• μπορούν να τρέξουν και να πηδήξουν και να κολυμπήσουν και να φάνε λαίμαργα και να κάνουν πολύ θόρυβο, όπως έκαναν πάντα τα παιδιά,  αλλά κάτι λείπει.
Είναι αλήθεια ότι μερικοί άνθρωποι μεγαλώνουν χωρίς να συναντήσουν ποτέ κάποιου είδους τέχνη, και είναι απόλυτα ευχαριστημένοι και ζουν καλές και πολύτιμες ζωές, και στων οποίων τα σπίτια δεν υπάρχουν βιβλία, και δεν ενδιαφέρονται πολύ για τις εικόνες, και δεν βρίσκουν κάποιο νόημα στη μουσική. Λοιπόν, αυτό είναι εντάξει. Ξέρω τέτοιους ανθρώπους. Είναι καλοί γείτονες και χρήσιμοι πολίτες. 

Όμως άλλοι άνθρωποι, σε κάποιο στάδιο της παιδικής ή νεανικής τους ηλικίας, ή ακόμη και σε μεγαλύτερη ηλικία, έρχονται αντιμέτωποι με κάτι από ένα είδος που δεν ονειρεύτηκαν ποτέ. Είναι τόσο ξένο σε αυτούς όσο η σκοτεινή πλευρά της σελήνης. Αλλά μία μέρα ακούν μία φωνή στο ραδιόφωνο να διαβάζει ένα ποίημα, ή περνούν από ένα σπίτι με ένα ανοιχτό παράθυρο όπου κάποιος παίζει πιάνο, ή βλέπουν μία αφίσα από έναν συγκεκριμένο πίνακα σε κάποιου τον τοίχο, και τους αγγίζει τόσο πολύ που αισθάνονται ζαλάδα. Τίποτα δεν τους προετοίμασε γι’ αυτό. 

Ξαφνικά συνειδητοποιούν ότι είναι γεμάτοι με μία λαχτάρα, παρόλο που δεν είχαν καμία ιδέα πριν ένα λεπτό• μία λαχτάρα για κάτι τόσο γλυκό και τόσο απολαυστικό που σχεδόν τους πληγώνει. Κλαίνε σχεδόν, αισθάνονται λύπη και χαρά και μόνοι και ευπρόσδεκτοι από αυτήν την εντελώς νέα και παράξενη εμπειρία, και θέλουν απεγνωσμένα να πλησιάσουν το ραδιόφωνο, παραμένουν έξω από το παράθυρο, δεν μπορούν να πάρουν τα μάτια τους από την αφίσα. Το ήθελαν αυτό, το χρειαζόντουσαν όπως ένας πεινασμένος χρειάζεται τροφή, και δεν το ήξεραν. Δεν είχαν ιδέα.

Έτσι είναι και για ένα παιδί που χρειάζεται μουσική ή εικόνες ή ποίηση και τα συναντάει τυχαία. Αν δεν υπήρχε η εν λόγω ευκαιρία, ίσως να μην το γνώριζε ποτέ, και θα μπορούσε να περάσει όλη του τη ζωή σε μία κατάσταση πολιτιστικής λιμοκτονίας χωρίς να το γνωρίζει.»

Στη διάρκεια της χρονιάς με διάφορες ευκαιρίες και αφορμές, ασχολούμαστε συστηματικά με έργα τέχνης. Η επαφή με την τέχνη στα παιδιά του νηπιαγωγείου είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ενισχύει την κριτική τους σκέψη, τα κάνει πιο δημιουργικά, εφευρετικά, εξάπτει τη φαντασία και εμπλουτίζει το λεξιλόγιό τους. Βοηθάει σημαντικά να τονωθεί η αυτοπεποίθηση των παιδιών, αφού όπως είναι γνωστό στην Τέχνη δεν υπάρχει λάθος και σωστό, όλες οι γνώμες γίνονται αποδεκτές και έτσι κάθε παιδί νιώθει περήφανο για την ιδέα του, για τον τρόπο που σκέφτηκε και εκφράστηκε. Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν, γίνονται διαδοχικά ακροατές και ομιλητές, συνεργάζονται, συζητούν, συμβάλλουν όλα στο να προσεγγίσουν και να κατανοήσουν την Τέχνη σε όλες της τις μορφές.

Μια τέτοια αλληλεπίδραση με ένα έργο τέχνης μπορεί να πάρει και τη μορφή ενός παραμυθιού, σαν αυτό που δημιουργήσαμε όλοι μαζί αντλώντας έμπνευση από τον πίνακα του Π. Πικάσο «Το περιστέρι και το παιδί»

Οι Νηπιαγωγοί Κατερίνα Γιαννάκη & Βάσω ΤζούρουΛήψη αρχείου