Ελεύθερο παιχνίδι στα κέντρα ενδιαφέροντος – γωνιές της τάξης.

 

Το ημερήσιο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου (ΦΕΚ 79 /2017) είναι διαρθρωμένο σε οργανωμένες δραστηριότητες και στην ελεύθερη απασχόληση των παιδιών στα κέντρα ενδιαφέροντος – γωνιές της τάξης, στο ελεύθερο παιχνίδι δηλαδή! Τα παιδιά μαθαίνουν καθώς κινούνται, αγγίζουν, πειραματίζονται με ευρεία ποικιλία υλικών, καθώς δοκιμάζουν τις λύσεις που δίνουν σε διάφορες καταστάσεις προβληματισμού και αξιολογούν τα αποτελέσματα των πράξεων τους. Μαθαίνουν ακόμα καθώς συνεργάζονται, όταν αλληλεπιδρούν, ακόμα και όταν διαφωνούν, μαθαίνουν δηλαδή παίζοντας!  Σύμφωνα με τον Piaget, η κατάκτηση της γνώσης είναι μια ενεργητική διαδικασία και τα παιδιά οικοδομούν σταδιακά τη γνώση μέσα από τη δική τους δραστηριότητα (Βαρνάβα – Σκoύρα, 1991, Ferreiro, 1998).

Το ελεύθερο παιχνίδι των παιδιών στις γωνιές της τάξης, σε ένα σωστά οργανωμένο μαθησιακά περιβάλλον, σε γωνιές εξοπλισμένες με κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, στη διαμόρφωση των οποίων τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά, έχει πολύ σημαντική αξία και ρόλο στην παιδαγωγική διαδικασία. Το παιχνίδι ενοποιεί τη μάθηση, δίνει ευκαιρίες για αυτόνομες δραστηριότητες, για αλληλεπίδραση των μαθητών, υποστηρίζει της ανάπτυξη ενός θέματος που μπορεί να επεξεργαζόμαστε στην τάξη, ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα, εξάπτει τη φαντασία, κοινωνικοποιεί, προσφέρει αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση. Ταυτόχρονα αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού, καθώς του δίνει την ευκαιρία να παρατηρεί καλύτερα τους μαθητές, να κάνει παρεμβάσεις αν και όπου χρειάζεται, ενθαρρύνοντας παράλληλα την αυτονομία των παιδιών, να λειτουργήσει ενισχυτικά και ατομικά σε ενδεχόμενες δυσκολίες που μπορεί να διαπιστώσει. Εν ολίγοις είναι ένα άρτιο βοήθημα παρατήρησης και (αυτό)αξιολόγησης.

Με γνώμονα όλα τα παραπάνω, την αξία δηλαδή του ελεύθερου παιχνιδιού των παιδιών, εισάγουμε μία νέα σελίδα στο blog μας, στην οποία θα παρουσιάζονται στιγμές, κατασκευές, ιδέες και δημιουργίες των παιδιών από τη ελεύθερη ενασχόληση τους στις γωνιές, προκειμένου να μπορούμε να μοιραστούμε την υπέροχη δημιουργικότητα των παιδιών αυτής της ηλικίας!

 

(Επιμέλεια:Γιαννάκη Κατερίνα)