Εγγραφές μαθητών-μαθητριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2023-2024

school g00d6fa315 1920

Oι αιτήσεις νέων εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2023-2024 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2023.

Οι γονείς/κηδεμόνες  υποβάλλουν την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής στο Νηπιαγωγείο που ανήκει το προνήπιο/νήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους και  σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://proti-eggrafi.services.gov.gr

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2023-2024, εγγράφονται ως προνήπια, μαθητές και μαθήτριες γεννημένοι/γεννημένες  το 2019.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Ι. ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

  • Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
  • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής

 https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.

  • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του προνηπίου/ νηπίου για το οποίο αιτούνται την εγγραφή.

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους, την οποία τεκμηριώνουν αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο.

γ) τα στοιχεία άλλου/ων τέκνου/ων, που φοιτά/ούν στην ίδια σχολική μονάδα, και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τη Διευθύντρια .

δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του προνηπίου/νηπίου στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής, στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

ε) τα στοιχεία των συνοδών των προνηπίων/νηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους από τη σχολική μονάδα.

στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

  • Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται  για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα και εντός της προθεσμίας που ορίζει η Προϊστάμενη του Νηπιαγωγείου.

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

(κατόπιν  ραντεβού)

α) Η αίτηση εγγραφής για το τμήμα πρόωρης υποδοχής (7.45-8.30),για το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα( 13.00-16.00) και για το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου(13.00-17.30).

β) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

γ) Βιβλιάριο υγείας του/της μαθητή/τριας. Φωτοτυπία των σελίδων εμβολιασμού και της πρώτης σελίδας με τα στοιχεία του μαθητή από το Βιβλιάριο Υγείας.

δ) Έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του.

Υπευθυνη δήλωση συναίνεσης εγγραφής 2023

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

1.Εάν το παιδί πάσχει από χρόνια ασθένεια, φωτοτυπία σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης.

2.Γνωμάτευση από ΚΕΔΑΣΥ ή Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία σε περίπτωση μαθητών-τριων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

3Φωτοτυπία Δικαστικής Απόφασης ή Ιδιωτικού Συμφωνητικού Επιμέλειας (σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης).

Μετά την υποβολή της αίτησης, οι γονείς/κηδεμόνες λαμβάνουν ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή τους επιστρέφεται από το Νηπιαγωγείο στους γονείς/ κηδεμόνες προκειμένου να γίνουν οι διορθώσεις και να ολοκληρωθεί η υποβολή.

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή», η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με φυσική παρουσία στο Νηπιαγωγείο.

Επισημαίνεται ότι η αποδοχή της αίτησης δε συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του προνηπίου/νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα. Η σχολική μονάδα φοίτησης του νηπίου/προνηπίου θα καθοριστεί μετά το πέρας της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων και αφού η αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατανείμει τις αιτήσεις σύμφωνα με τις διαθέσιμες θέσεις κάθε Νηπιαγωγείου.

Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών /τριών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής και στο Ολοήμερο Πρόγραμμα

  1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν προνήπια/νήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
  2. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.
  3. Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και στις 17.30 για το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

  • ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

  Οι αλλοδαποί/ες μαθητές/τριες μπορούν να εγγραφούν αφού προσκομίσουν ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ομοειδές πιστοποιητικό επίσημα μεταφρασμένα.

  • ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

Για την υποστήριξη μαθητών/τριών, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως πολύτεκνοι/τρίτεκνοι /μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις ή ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή φυλακισμένοι καθώς και πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης αίτησης με όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τον γονέα κηδεμόνα (παρ. 7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767).

Η εγγραφή των νηπίων στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με την παρ. 5 του αρθρ. 6 του ΠΔ 79/2017 (Α’ 109).

ΟΡΙΑ ΤΟΥ 6ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

α) Δ.Δ. Άριας μέχρι και τον Εξώστη

β) την οδό Ασκληπιού (ζυγοί αριθμοί) έως τη συμβολή της οδού Αγ. Μονής

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6ου Νηπιαγωγείου Ναυπλίου: 2752029377

Mail σχολείου: mail@nip-arias.arg.sch.gr

Απόκριες στο σχολείο μας!

Οι Απόκριες ήρθαν στο σχολείο μας. Έτσι και εμείς αρχίσαμε τις κατασκευές και τις ζωγραφιές.

Χαρούμενοι κλόουν.

Μάσκες

Διαβάσαμε το παραμύθι “Ο Αρλεκίνος” της Ζωρζ Σαρή και φτιάξαμε τους δικούς μας αρλεκίνους.

Φυσικά δεν έλειψε από την παρέα μας το Γαιτανάκι.

Τέλος, φτιάξαμε χαρταετούς για την Καθαρά Δευτέρα.

Ο χαρταετός

Χαρταετέ μου, γεια χαρά σου!

Θα πιαστώ απ΄ την ουρά σου

να πετώ στους ουρανούς

με πνοή γαλάζια νους!

Ακούσαμε και τα ακόλουθα τραγούδια:

Καλή Αποκριά να έχουμε και καλή Σαρακοστή!!!

Πραγματοποίηση 4ης ενδοσχολικής επιμορφωτικής συνάντησης.

Την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 4η  και τελευταία ενδοσχολική επιμορφωτική συνάντηση με γονείς και εκπαιδευτικούς του 4ου και 6ου Νηπιαγωγείου Ναυπλίου με θέμα: “Διαχείριση συγκρούσεων”

Οι συγκρούσεις είναι κάτι που συμβαίνει καθημερινά είτε το αναγνωρίζουμε είτε όχι. Χάρη σ’ αυτές το παιδί θα υποχρεωθεί να λάβει υπόψη του την ύπαρξη των συνομηλίκων του και με τη βοήθειά τους θα σπάσει την απομόνωση στην οποία βρισκόταν. Οι συγκρούσεις με άλλα παιδιά υποχρεώνουν τα νήπια να συνειδητοποιήσουν την προσωπικότητα των άλλων και να τη συμπεριλάβουν στα ενδιαφέροντά τους, στις επιθυμίες τους και στη θέλησή τους.

Ευχαριστούμε θερμά την κ. Αγγελική Μπαβέλλα, Ψυχολόγο και την κ. Ιωάννα Καββεζού, Κοινωνική Λειτουργό από το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Ελπίδα Ζωής», οι οποίες συντόνισαν την ενημερωτική συνάντηση.

IMG 20230208 170758 2 300x167α    Viber 2023 02 09 22 32 28 583

Viber 2023 02 09 22 32 28 236 2     IMG 20230208 183733 2

 

Χειμώνας

Ο χειμώνας είναι η αγαπημένη εποχή μικρών και μεγάλων. Έτσι και εμείς εμπνευστήκαμε από το κρύο και το χιόνι του χειμώνα, φτιάξαμε διάφορες κατασκευές και δημιουργήσαμε.

Αρχικά, παρακολουθήσαμε εκπαιδευτικό βίντεο για τον χειμώνα.

Μαθαίνω για τον χειμώνα – Εκπαιδευτικό video picou picou – Bing video

Πρωινές ζωγραφιές των παιδιών για τον χειμώνα.

325223855 730425712116241 3991295908522795453 n324769203 591098606362885 6186741222842539766 n

Η ντουλάπα του χειμώνα. Τα παιδιά ζωγράφισαν τα χειμωνιάτικα ρούχα και στη συνέχεια τα κόλλησαν στην ντουλάπα τους.

“Του Γενάρη του Φεγγάρι λάμπει σαν μαργαριτάρι.”

Επίσης, μιλήσαμε για τα ζώα που πέφτουν στη χειμερία νάρκη.

Γνωρίσαμε τα χειμερινά αθλήματα.

326001856 482444504095318 5509496727705332418 n325482959 1381146222657532 8874426268272754447 n

Μιλήσαμε για τα πολικά ζώα του βόρειου και του νότιου πόλου και τους εσκιμώους.

Viber 2023 02 27 12 54 23 578 2    Viber 2023 02 27 12 54 21 189  Viber 2023 02 27 12 54 20 999 2

Δημιουργήσαμε χειμωνιάτικα τοπία.

325070649 719036646319460 2612329842880008683 n325587003 715217826660964 2789953874179995677 n

Ακόμα, φτιάξαμε μια τρισδιάστατη κατασκευή με το χιονάνθρωπο.

325251755 488629116764487 4272927093677208149 n

 

 

 

 

 

 

 

Τέλος, τα τραγούδια που ακούσαμε για τον χειμώνα είναι τα ακόλουθα:

Παιδική Χορωδία Σπύρου Λάμπρου – Ηρθ’ Ο Χειμώνας | Official Audio Video (HQ) – Bing video

Ααα Αρχίζει η Παγωνία (σε Εικονόλεξο) (Το Τραγούδι του Χειμώνα) – Παιδόκοσμος – YouTube

Φέρτε Χιόνι Χιόνι Αφράτο (σε Εικονόλεξο) – Παιδόκοσμος – YouTube