Επιμέρους Στόχοι : Αρχαία Ελληνικά,Ξενοφώντας Ελλληνικά, Βιβλίο 2, Κεφάλαιο 4,18-23

Τάξη:Α’ Λυκείου
Μάθημα:Αρχαία Ελληνικά,Ξενοφώντας Ελλληνικά, Βιβλίο 2, Κεφάλαιο 4,18-23

Επιμέρους Στόχοι του σεναρίου:
Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα είναι σε θέση:
1. Να κατανοήσουν τις έννοιες που διδάχθηκαν.
2. Να αναλογιστούν την ευθύνη του ενεργού πολίτη σε μια δημοκρατική κοινωνία.
3. Να αναπτύξουν δεξιότητες ανάλυσης και σύνθεσης,
4. Να αντιληφθούν την διαχρονική αξία των Κλασικών κειμένων της Αρχαιότητας.
5.Η ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού των μαθητών.
6.Στόχοι μεταγνώσης,επέκτασης της γνώσης των μαθητών.
Οι στόχοι πρέπει να είναι εξειδικευμένοι σε σχέση με το γενικότερο σκοπό και μετρήσιμοι γνωστικοί,παιδαγωγικοί(δεξιοτήτων,στάσεων),(συναισθηματικοί,ψυχοκινητικοί),
τεχνολογικοί και το περιεχόμενο της διδακτικής ενότητας να ανταποκρίνεται σε αυτούς.Ρεαλιστικοί,σαφείς,επιτεύξιμοι,πραγματοποιήσιμοι.

Εκτιμώμενος-προβλεπόμενος χρόνος υλοποίησης: Μία διδακτική ώρα για το ασύγχρονο μέρος-Μία διδακτική ώρα για το ασύγχρονο μέρος.

Προαπαιτούμενες γνώσεις: Γνώσεις χειρισμού εργαλείων της e-me,της e-class.Ποικιλία εποπτικών μέσων και διδακτικών εργαλείων.Τους θυμίζουμε πράγματα που ήδη έχουν διδαχθεί από τα γυμνασιακά τους χρόνια.

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γραμματική,Συντακτικό,Λεξιλόγιο της Αρχαίας Ελληνικής,Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου:Κλασική Εποχή.

Συμβατότητα με το αναλυτικό πρόγραμμα: Συμβατό με τη στοχοθεσία του Αναλυτικού Προγράμματος της λογοτεχνίας (γλωσσικός γραμματισμός, πολυτροπικός λόγος, σεβασμός στη διαφορετικότητα μαθητών και τη διαχρονία της Ελληνικής Γλώσσας και του Ελληνικού Πολιτισμού),

Τρόπος οργάνωσης: Οι μαθητές θα εργαστούν ατομικά και σε ομάδες των 2-4 ατόμων κατά τη σύγχρονη διδασκαλία και ατομικά ή ομαδικά κατά την ασύγχρονη διδασκαλία:συνδυασμός μαθητικεντρικής,ομαδοκεντρικής και συμμετοχικής μορφής.Φύλλα εργασίας ανά ομάδα με σαφείς οδηγίες.

Βασικό υλικό μελέτης: σχολικό βιβλίο, σχολική γραμματική (Φωτόδεντρο), σώματα κειμένων Αρχαίας Ελληνικής (Πύλη για την ελληνική Γλώσσα), ΙΕΠ Ιστορικό Αρχείο,

Αναζήτηση διδακτικού υλικού και από πρόσθετες πηγές.

Ενεργοποίηση της προηγούμενης γνώσης του/της εκπαιδευτικού:
Ποια βήματα θα ακολουθήσουμε για να χρησιμοποιήσουμε μέσω η-τάξη ως πηγή τις σελίδες ενός σχολικού βιβλίου;
Εμφαση σε ατομικές και ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες με τη χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας η-τάξη,αλλά και της e-me.