Εσωτερική αξιολόγηση

Tα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης που εξάγονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν. 4692/2020 διατίθενται στο παρακάτω έγγραφο:

2021-2022-5101055-έκθεσηΕΑΕΕ