ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ-ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ

1ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 2ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 3ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
<<ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ>> <<ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ-ΕΥ ΖΗΝ >> <<ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ>>
ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ-ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ-ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ- ΤΙΤΛΟΣ
<<Μαθητές, ξεναγοί, δημοσιογράφοι-Τοπική Πολιτιστική Κληρονομιά>> <<Αειφόρος κινητικότητα-Ενεργοί τρόποι μεταφοράς>> <<Το ταξίδι της φυγής και της ελπίδας>>
4ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
<<ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ>>
ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ -ΤΙΤΛΟΣ
<<Τα σχολικά βιβλία σε τροχιά κυκλικής ανάπτυξης>>