ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

20-12-21 Διορισμός 192 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κλάδων ΤΕ-ΔΕ

• υπ’αριθμ. 161803/Ε1/10-12-2021 (ΦΕΚ 3111/τ.Γ΄/20-12-2021, ΑΔΑ: 9ΛΙΔ46ΜΤΛΗ-ΒΞΟ«Διορισμός 88 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΤΕ16 Μουσικής Μη Ανώτατων Ιδρυμάτων, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του Α.Σ.Ε.Π. (Γ΄ 2679/4-11-2021), σε Μουσικά Σχολεία» και

 υπ΄αριθμ. 161821/Ε1/10-12-2021 (ΦΕΚ 3110/τ.Γ΄/20-12-2021, ΑΔΑ: 654Ω46ΜΤΛΗ-ΜΩΤ«Διορισμός 104 εκπαιδευτικών, κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ κλάδων/ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΤΕ01.19, ΤΕ02.01, ΤΕ02.02, ΔΕ02.01 και ΔΕ02.02 εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του Α.Σ.Ε.Π. (Γ΄ 2679/4-11-2021 & Γ΄ 2680/4-11-2021), σε κενές οργανικές θέσεις της  Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης».

Οι διοριζόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 έως και τη Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2021.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ

https://docs.google.com/forms/d/1lpeOPI67ozkmBtVfr3_yjn66-XKkrDuW6ms1G-xf3dc/

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ-

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

01 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ

02 ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

03 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

04 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΠ – ΔΙΔ. ΤΙΤΛΩΝ

 

 

07 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ