Περιλαμβάνονται αρχεία φιλοσοφικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος.