Τα παρακάτω αρχεία βασίζονται κυρίως στην εξής βιβλιογραφία:

  • Πασχαλίδης, Δ. [1998]: Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Θεωρία-Ασκήσεις. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη.
  • Οικονόμου, Μιχ. Χ. [1971] Γραμματική της αρχαίας ελληνικής. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης / Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (1991).
  • Παπανικολάου, Γεώργιος [1962] Λεξικόν των ρημάτων της αττικής πεζογραφίας. Μετά στοιχείων διαλεκτολογίας και γενικής γλωσσικής. Αθήνα: Εκδόσεις Δημ. Ν. Παπαδήμα (1991).

 

Επιλέξτε ποιο από τα παρακάτω πεδία εξάσκησης σας ενδιαφέρει:

1. Φθογγολογικά

2. Α΄ Κλίση ουσιαστικών

3. Β΄ Κλίση ουσιαστικών

4. Γ΄ Κλίση ουσιαστικών

 

Οι παρακάτω πίνακες περιλαμβάνουν μία επιλογή από βασικά ρήματα της αρχαίας ελληνικής, των οποίων δίνονται οι αρχικοί χρόνοι:

Πίνακας βασικών ρημάτων της αρχαίας ελληνικής: Πίνακας ρημάτων

Πίνακας ρήματος (κενός προς συμπλήρωση)