ΔΡΑΣΕΙΣ


Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2024-25

Φεβ 202428

13ο & 23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2024-25

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2024-2025, θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2024. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας γίνονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr) με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής.

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους , σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2024-2025, , εγγράφονται μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2020 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων που έχουν γεννηθεί κατά τη διάρκεια του έτους αυτού.

Στα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία (13ο & 23ο) τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται από τις Προϊσταμένες των νηπιαγωγείων και η κατανομή των νηπίων γίνεται από τους συλλόγους διδασκόντων των συστεγαζόμενων σχολείων. Η κατανομή γίνεται με τρόπο ώστε στα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία να εγγράφεται ο ίδιος αριθμός νηπίων και προνηπίων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για την κατανομή των μαθητών που προέρχονται από μετεγγραφή, ανεξάρτητα από το νηπιαγωγείο του συγκροτήματος στο οποίο απευθύνεται το αποδεικτικό μετεγγραφής, ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία τμημάτων με ίσο αριθμό μαθητών.

ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 13ου & 23ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Αριστοτέλους- Βύρωνος- Κρήτης – Λυκούργου- Θεμιστοκλέους- Καποδιστρίου – Ευριπίδου- Κανάρη – Αριστοτέλους

https://earth.google.com/web/@37.03971917,22.11897226,18.44501617a,7806.19524646d,30.00000001y,0h,0t,0r/data=MikKJwolCiExMVdaOWxCRVFxVWFhTXlFWm1lWmF6WVR4T3dZMnVhS2cgAQ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

  • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
  • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα:

 α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτούνται την εγγραφή. Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στους γονείς/κηδεμόνες κατάλογο των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή τους μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και οι γονείς/κηδεμόνες επιλέγουν το/τα τέκνο/α για το/τα οποίο/α επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμούν να εγγράψουν, έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν μόνοι τους τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσουν τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας, είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους, την οποία τεκμηριώνουν αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

 γ) τα στοιχεία άλλου/ων τέκνου/ων, που φοιτά/ούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα

 δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής, και στο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα ενώ παράλληλα επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών /τριών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής

  1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν προνήπια/νήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
  2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα πέντε (5) προνήπια/ νήπια.
  3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.
  4. Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και στις 17.30 για το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα μέχρι τις 20 Μαρτίου 2024, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το νηπιαγωγείο, 2721081649, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 12.00 μ.μ. – 1.00 μ.μ.

Παραστατικά που προσκομίζουν οι γονείς/κηδεμόνες:

α) η αίτηση εγγραφής

β) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, (Α.Δ.Υ.Μ.)

Μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ:Λήψη αρχείου

 γ) Βιβλιάριο υγείας του/της μαθητή/τριας, ή άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

δ) Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

Μετά την υποβολή της αίτησης, οι γονείς/κηδεμόνες λαμβάνουν ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις η αίτησή τους επιστρέφεται από το Νηπιαγωγείο στους γονείς/ κηδεμόνες προκειμένου να γίνουν οι διορθώσεις και να ολοκληρωθεί η υποβολή της μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr). Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται αποδεκτή.

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr), η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με παρουσία στο Νηπιαγωγείο. Για τον σκοπό αυτό ο/η Διευθυντής/τρια – Προϊστάμενος/η του νηπιαγωγείου εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και καταχωρίζει την αίτηση σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που του προσκομίζουν οι γονείς/κηδεμόνες. Για την υποστήριξη μαθητών/τριών, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως: πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις ή ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή φυλακισμένοι καθώς και πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης αίτησης, με όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τον γονέα/κηδεμόνα.

 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ/ΤΗΝ Δ/ΝΤΗ/ΡΙΑ-ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ/Η ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Ο/η Διευθυντής/τρια-Προϊστάμενος/η του νηπιαγωγείου εξετάζει κάθε αίτηση χωριστά και έχει τις εξής δυνατότητες:

 α) αποδοχή της αίτησης

 β) επιστροφή της αίτησης στους γονείς/κηδεμόνες υποδεικνύοντας τις διορθώσεις που απαιτείται να γίνουν στην αίτηση

 γ) προώθηση της αίτησης στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγεται το νηπιαγωγείο σε περίπτωση που διαπιστώνει προβλήματα που δεν δύναται να αντιμετωπίσει.

Επισημαίνεται ότι η αποδοχή της αίτησης δε συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα. Η σχολική μονάδα φοίτησης του νηπίου/προνηπίου θα καθοριστεί μετά το πέρας της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων και αφού η αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατανείμει τις αιτήσεις σύμφωνα με τις διαθέσιμες θέσεις κάθε Νηπιαγωγείου.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

 

«Δόντια Γερά – Στοματική Υγεία για Παιδιά»

Φεβ 202414

Tο Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού συντονίζει και υλοποιεί δράσεις και παρεμβάσεις στο πλαίσιο αγωγής υγείας σε σχολικές μονάδες σε εθνικό επίπεδο με στόχο την ενημέρωση και την  ευαισθητοποίηση του μαθητικού πληθυσμού σε θέματα δημόσιας υγείας.

Στο πλαίσιο, λοιπόν, του προγράμματος  Αγωγής Στοματικής Υγείας «Δόντια Γερά – Στοματική Υγεία για Παιδιά» επισκέφτηκε το σχολείο μας οδοντίατρος και υπεύθυνο προσωπικό  του Κ.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ & ΤΟΜΥ 1,2,3.

Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του προγράμματος και στη συνέχεια η οδοντίατρος έκανε έλεγχο στην υγεία των δοντιών των μαθητών μας και με βιωματικό τρόπο τα παιδιά έμαθαν πώς να βουρτσίζουν τα δοντάκια τους σωστά!

 

εικόνα Viber 2024 02 14 20 13 59 522εικόνα Viber 2024 02 14 20 12 26 842 εικόνα Viber 2024 02 14 20 12 27 098 εικόνα Viber 2024 02 14 20 12 27 182 εικόνα Viber 2024 02 14 20 12 27 236 εικόνα Viber 2024 02 14 20 12 27 659 εικόνα Viber 2024 02 14 20 12 27 769 εικόνα Viber 2024 02 14 20 12 27 836 εικόνα Viber 2024 02 14 20 12 27 910

κάτω από: ΔΡΑΣΕΙΣ | | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο «Δόντια Γερά – Στοματική Υγεία για Παιδιά»

14 Φεβρουαρίου – Αγίου Βαλεντίνου

Φεβ 202414

Η ημέρα του αγίου Βαλεντίνου, αποτελεί για εμάς μια αφορμή να μιλήσουμε για την αγάπη και τους τρόπους έκφρασής της…

Τα παιδιά εξέφρασαν τις απόψεις τους για την αγάπη και τις αποτύπωσαν στις ζωγραφιές τους…

εικόνα Viber 2024 02 14 19 50 31 466

κάτω από: ΔΡΑΣΕΙΣ | | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 14 Φεβρουαρίου – Αγίου Βαλεντίνου

Επίσκεψη από το Σύλλογο Τυφλών Καλαμάτας στο σχολείο μας

Φεβ 20248

Δράση με σκοπό την ενίσχυση των μαθητών μας στην αποδοχή της διαφορετικότητας πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας, με εκπροσώπους από το Συλλόγο Τυφλών Καλαμάτας.  Έγινε ενημέρωση των μαθητών μας σε θέματα που αφορούν τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης, δόθηκε η ευκαιρία στα παιδιά να κάνουν ερωτήσεις και ήρθαν σε επαφή με τον τρόπο γραφής και ανάγνωσης και το σύστημα Braille. Έμαθαν πώς κινούνται οι τυφλοί με τη βοήθεια του μπαστουνιού και έδειξαν αρκετό ενδιαφέρον σχετικά με το πώς αντιλαμβάνονται τον κόσμο συμμετέχοντας τα ίδια σε βιωματικές δράσεις.

εικόνα Viber 2024 02 24 16 13 25 770εικόνα Viber 2024 02 24 16 02 40 170εικόνα Viber 2024 02 24 16 02 52 548εικόνα Viber 2024 02 24 15 59 49 601εικόνα Viber 2024 02 24 16 00 12 279εικόνα Viber 2024 02 24 16 01 24 337εικόνα Viber 2024 02 24 16 08 36 042εικόνα Viber 2024 02 24 16 00 56 622εικόνα Viber 2024 02 24 16 07 04 735εικόνα Viber 2024 02 24 15 59 34 892 εικόνα Viber 2024 02 24 16 01 36 417 εικόνα Viber 2024 02 24 16 08 10 312εικόνα Viber 2024 02 24 16 01 53 093 εικόνα Viber 2024 02 24 16 02 11 456 εικόνα Viber 2024 02 24 16 02 24 018


Αξιολογώντας την υπέροχη και ενδιαφέρουσα εμπειρία μας μετά την επίσκεψη, προσπαθήσαμε στην τάξη μας μέσα από μια διαδικασία κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης τα παιδιά να γράψουν το όνομά τους με το σύστημα Braille…

εικόνα Viber 2024 02 23 22 13 08 649εικόνα Viber 2024 02 23 22 13 38 185εικόνα Viber 2024 02 23 22 12 00 065 εικόνα Viber 2024 02 23 22 12 28 927 εικόνα Viber 2024 02 23 22 13 57 655εικόνα Viber 2024 02 23 22 12 49 476

…και τα καταφέραμε!!!

ας δοκιμάσουμε τώρα και με άλλες λέξεις…

εικόνα Viber 2024 02 23 22 12 08 724

κάτω από: ΔΡΑΣΕΙΣ | | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Επίσκεψη από το Σύλλογο Τυφλών Καλαμάτας στο σχολείο μας

Επίσκεψη στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας και Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας

Φεβ 20247

Είναι δεδομένο ότι η επαφή του παιδιού με το βιβλίο ξεκινάει από την πολλή μικρή ηλικία.

Στην προσπάθειά μας να συμβάλλουμε στην ενδυνάμωση της σχέσης των μαθητών μας με τα βιβλία και την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας σε αυτά, και στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης που υλοποιούμε φέτος στο σχολείο μας για το σκοπό αυτό, επισκεφτήκαμε τόσο τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, όσο και τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη.

τα παιδιά παρακολούθησαν πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας…

εικόνα Viber 2024 02 19 14 33 03 199 εικόνα Viber 2024 02 20 14 23 01 222

Ξεναγήθηκαν στους χώρους της Λαικής Βιβλιοθήκης…

εικόνα Viber 2024 02 20 14 24 14 426εικόνα Viber 2024 02 20 14 24 50 275

εντυπωσιάστηκαν με τα αρχαιότερα βιβλία της…

εικόνα Viber 2024 02 20 14 23 26 706

παρατήρησαν με ενδιαφέρον τα ράφια με τα βιβλία …

εικόνα Viber 2024 02 20 14 16 29 329εικόνα Viber 2024 02 20 14 16 52 494

επέλεξαν το βιβλίο που τους έκανε εντύπωση και κάθισαν να το διαβάσουν σαν μικροί αναγνώστες…

εικόνα Viber 2024 02 20 14 17 32 785εικόνα Viber 2024 02 19 14 33 10 869εικόνα Viber 2024 02 20 14 22 26 912εικόνα Viber 2024 02 20 14 15 45 164

και φυσικά, όταν επιστρέψαμε στο σχολείο αποτυπώσαμε τις εντυπώσεις μας στις ζωγραφιές μας…

εικόνα Viber 2024 02 20 14 18 29 910εικόνα Viber 2024 02 20 14 19 03 886 εικόνα Viber 2024 02 20 14 18 58 500εικόνα Viber 2024 02 20 14 19 02 552εικόνα Viber 2024 02 20 14 22 09 794

κάτω από: ΔΡΑΣΕΙΣ | | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Επίσκεψη στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας και Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας

Η Βιβλιοθήκη μας…

Φεβ 20247

Με ένα βιβλίο ταξιδεύω… ανακαλύπτω… μαθαίνω…

εικόνα Viber 2024 02 25 20 50 20 603

Από την αρχή της σχολικής χρονιάς και στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της σχολικής μας μονάδας “Αναβάθμιση της δανειστικής βιβλιοθήκης του σχολείου μας” ξεκινήσαμε από την οργάνωση της βιβλιοθήκης της κάθε τάξης μας μαζί με τα παιδιά, τα οποία συμμετείχαν ενεργά με τις ιδέες και την προσωπική τους πινελιά! Σκοπός μας ο εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης με νέα βιβλία  καθώς και η καλλιέργεια της φιλομάθειας, της φιλαναγνωσίας και του γραμματισμού.

εικόνα Viber 2024 02 25 20 50 20 298 εικόνα Viber 2024 02 25 20 50 20 204εικόνα Viber 2024 02 25 20 50 20 105

εικόνα Viber 2024 02 25 15 40 13 379εικόνα Viber 2024 02 25 15 40 13 586εικόνα Viber 2024 02 25 15 40 13 497εικόνα Viber 2024 02 25 16 15 49 826εικόνα Viber 2024 02 25 16 15 50 917εικόνα Viber 2024 02 25 16 15 49 905εικόνα Viber 2024 02 25 15 40 17 015

η Βάγια η κουκουβάγια που έφτιαξαν τα παιδιά μας μιλάει για τους κανόνες του μικρού αναγνώστη…

εικόνα Viber 2024 02 25 16 15 51 401

εικόνα Viber 2024 02 25 16 15 51 742εικόνα Viber 2024 02 25 16 15 51 175

η γωνιά μας είναι έτοιμη και μας περιμένει για πολλά αναγνωστικά ταξίδια…

εικόνα Viber 2024 02 25 15 40 12 476εικόνα Viber 2024 02 25 15 40 12 616εικόνα Viber 2024 02 25 15 40 12 390εικόνα Viber 2024 02 25 20 52 54 128εικόνα Viber 2024 02 25 17 03 32 281

ας οργανώσουμε και ας ταξινομήσουμε τα βιβλία μας…

εικόνα Viber 2024 02 25 15 40 22 784εικόνα Viber 2024 02 25 15 40 22 735εικόνα Viber 2024 02 25 15 40 22 899

κάποια είναι σκισμένα κυρία…

εικόνα Viber 2024 02 25 15 40 22 943εικόνα Viber 2024 02 25 15 40 22 861

ας τα επιδιορθώσουμε λοιπόν στο “Ιατρείο των βιβλίων”…

εικόνα Viber 2024 02 25 15 40 22 922εικόνα Viber 2024 02 25 15 40 17 909 εικόνα Viber 2024 02 25 15 40 22 666

μπράβο παιδιά!!!

εικόνα Viber 2024 02 25 15 40 17 861

ας δούμε τώρα πώς ξεφυλλίζουμε με προσοχή ένα παραμύθι…

εικόνα Viber 2024 02 25 16 55 11 820εικόνα Viber 2024 02 25 16 56 10 250

Ακρόαση παραμυθιού ως εναλλακτικός τρόπος αφομοίωσης μιας ιστορίας, ώστε τα παιδιά να εστιάζουν την προσοχή τους και έτσι να αναπτύξουν καλύτερες δεξιότητες ακρόασης. Επίσης, ενθαρρύνονται να δημιουργούν νοητικές εικόνες της ιστορίας, διεγείροντας έτσι τη φαντασία τους…

εικόνα Viber 2024 02 25 17 04 24 947

ας ζωγραφίσουμε ακούγοντας την ιστορία… τί εικόνες θα αποτυπώσουμε?

 


Δανειστική βιβλιοθήκη 

Φτιάχνοντας σελιδοδείκτες – ποντικάκια που θα μας συνοδεύσουν σπίτι με το πρώτο μας παραμύθι από το δανεισμό … για να μη χάνουμε τη σελίδα μας στο διάβασμα!…

εικόνα Viber 2023 11 23 16 38 55 697εικόνα Viber 2023 11 23 16 38 55 777εικόνα Viber 2023 11 23 16 38 55 833

Ώρα δανεισμού… μην ξεχάσω την ταυτότητά μου!!!

εικόνα Viber 2023 12 01 12 14 51 346

που έφτιαξα μόνο μου!!!…

εικόνα Viber 2024 02 25 20 50 20 957εικόνα Viber 2024 02 25 20 50 21 100

εικόνα Viber 2023 12 01 12 14 50 453εικόνα Viber 2023 12 01 12 14 50 595εικόνα Viber 2023 12 01 12 14 28 891 εικόνα Viber 2023 12 01 12 14 50 681

κάτω από: ΔΡΑΣΕΙΣ | | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η Βιβλιοθήκη μας…

Χειμώνας…

Ιαν 202431

Ο χειμώνας ήρθε στο σχολείο μας με πολλά παιχνίδια και δημιουργικές δραστηριότητες… για ζέσταμα!!!

“Ποιος θα φορέσει το μπουφάν του πιο γρήγορα για να ζεσταθεί;”

εικόνα Viber 2024 01 31 23 04 33 229

παιχνίδι μνήμης με τα ζώα που πέφτουν σε χειμερία νάρκη…

εικόνα Viber 2024 01 26 11 48 42 106εικόνα Viber 2024 01 26 11 48 46 273εικόνα Viber 2024 01 26 12 22 05 194 εικόνα Viber 2024 01 26 12 22 05 026

εργασίες με τα ζώα των πάγων…

εικόνα Viber 2024 01 25 10 07 10 444 εικόνα Viber 2024 01 25 09 28 11 003 εικόνα Viber 2024 01 25 09 28 11 692

εικόνα Viber 2024 01 17 15 05 22 497εικόνα Viber 2024 01 17 15 05 24 494εικόνα Viber 2024 01 17 15 05 24 570εικόνα Viber 2024 01 17 15 07 04 645εικόνα Viber 2024 01 17 15 07 04 847

φτιάχνοντας ιγκλού με ποτήρια χάρτινα…

εικόνα Viber 2024 01 24 15 24 08 829 1 εικόνα Viber 2024 01 24 15 24 08 939εικόνα Viber 2024 01 24 15 24 08 864 1εικόνα Viber 2024 01 31 22 51 03 770εικόνα Viber 2024 01 31 22 51 03 818

“10 χιονανθρωπάκια μικρά” από τα μικρά χεράκια των παιδιών… μία έμπνευση από το ομώνυμο τραγούδι το οποίο μάθαμε!

εικόνα Viber 2024 01 31 22 54 04 940εικόνα Viber 2024 01 31 22 54 04 442 εικόνα Viber 2024 01 31 22 54 04 908 εικόνα Viber 2024 01 31 22 55 03 221 εικόνα Viber 2024 01 31 22 55 03 251

και ένας διαφορετικός αστείος χιονάνθρωπος…

εικόνα Viber 2024 01 19 09 28 18 027 εικόνα Viber 2024 01 19 09 28 18 065 εικόνα Viber 2024 01 19 09 28 19 345

messy play και πειράματα

φτιάξαμε χιόνι με σόδα και αφρό ξυρίσματος…. παρατηρήσαμε, πειραματιστήκαμε, παίξαμε αποκτώντας αισθητηριακές εμπειρίες…

εικόνα Viber 2024 01 29 14 44 06 128εικόνα Viber 2024 01 31 23 46 02 289 εικόνα Viber 2024 01 29 14 44 07 215

δημιουργήσαμε…

εικόνα Viber 2024 01 29 14 44 07 412

προσεγγίζοντας το φαινόμενο της πήξης – τήξης

βάλαμε νερό στις παγοθήκες και το βάλαμε στην κατάψυξη…παρατηρήσαμε ότι με το κρύο γίνεται πάγος …

εικόνα Viber 2024 02 01 00 03 55 261 εικόνα Viber 2024 02 01 00 04 32 664

πειραματιστήκαμε με δυο παγάκια … το ένα στον ήλιο το άλλο στη σκιά.. ποιο λιώνει πιο γρήγορα;

εικόνα Viber 2024 02 01 00 05 52 413

 

 

κάτω από: ΔΡΑΣΕΙΣ | | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Χειμώνας…

Καλώς ήρθες 2024…!!!

Ιαν 202429

Υποδεχτήκαμε τη νέα μας χρονιά καλωσορίζοντας τη με διάφορες δραστηριότητες…

παίξαμε με τους αριθμούς και ανασυνθέσαμε το 2024…

εικόνα Viber 2024 01 12 21 02 41 219εικόνα Viber 2024 01 12 21 02 41 379

ζωγραφίσαμε τους στόχους μας για τη νέα χρονιά!…

εικόνα Viber 2024 01 12 21 02 44 096

φύλλο εργασίας με …παιχνιδιάρικη διάθεση…

εικόνα Viber 2024 01 12 21 02 41 038 εικόνα Viber 2024 01 12 21 02 41 108 εικόνα Viber 2024 01 12 21 02 41 473 εικόνα Viber 2024 01 12 21 02 41 683 εικόνα Viber 2024 01 12 21 02 41 754 εικόνα Viber 2024 01 12 21 02 41 892

ζωγραφίσαμε το 2024 με πινέλα και το στολίσαμε κατά το δοκούν…

εικόνα Viber 2024 01 12 21 02 43 922 εικόνα Viber 2024 01 12 21 02 44 150 εικόνα Viber 2024 01 12 21 06 56 813

και φυσικά κόψαμε την καθιερωμένη μας βασιλόπιτα …

εικόνα Viber 2024 01 19 11 20 11 597

και να η τυχερή της χρονιάς!!!

εικόνα Viber 2024 01 25 17 38 44 219 εικόνα Viber 2024 01 25 17 38 44 434 εικόνα Viber 2024 01 25 17 38 44 521

Καλή Χρονιά στη Σταυρούλα μας!!!

κάτω από: ΔΡΑΣΕΙΣ | | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Καλώς ήρθες 2024…!!!

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση – ” Της Αγάπης το θαύμα… “

Δεκ 202323

Τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή της αγάπης και δε θα μπορούσαμε στη χριστουγεννιάτικη γιορτή μας να μην έχουμε αυτό ως κεντρικό μήνυμα….

εικόνα Viber 2023 12 22 22 38 19 968

Όμορφες παιδικές φωνούλες τη μέρα αυτή πλημμύρισαν την αυλή του σχολείου μας και όχι μόνο, τραγουδώντας τα κάλαντα των Χριστουγέννων και μουσικοκινητικά τραγούδια…

Ακολούθησαν τα 5 εργαστήρια που είχαμε ετοιμάσει, όπου παιδιά και γονείς έγραψαν ευχές.. γράμμα στον Άι Βασίλη… έπαιξαν … διασκέδασαν σε εορταστική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα…

“Το Δέντρο των ευχών”

Τι πιο όμορφο δώρο από μια ευχή! Τα παιδιά μαζί με τους γονείς τους έγραψαν ευχές και στόλισαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο μας… Μακάρι να βγουν όλες αληθινές!!!

εικόνα Viber 2023 12 22 22 58 28 261εικόνα Viber 2023 12 22 23 02 53 239

“Γράμμα στο Άι-Βασίλη”

Τι να ζητήσω φέτος από τον Άι – Βασίλη?…  Τα παιδιά μαζί με τους γονείς τους έγραψαν τις επιθυμίες τους και ταχυδρόμησαν το γράμμα τους…

εικόνα Viber 2023 12 22 21 30 33 830εικόνα Viber 2023 12 22 21 30 34 831 1εικόνα Viber 2023 12 22 21 30 36 723

“Εργαστήρι παιχνιδιών”

Ας παίξουμε με χαρά και ας διασκεδάσουμε με τους γονείς παρέα…

bowling

εικόνα Viber 2023 12 22 22 56 43 369

διάφορα επιτραπέζια παιχνίδια…

εικόνα Viber 2023 12 22 22 58 38 072εικόνα Viber 2023 12 22 22 55 46 289εικόνα Viber 2023 12 22 21 30 36 656

“Face Painting”

Το “Ξωτικό της Αγάπης” ήρθε στο σχολείο μας για να ζωγραφίσει στα όμορφα προσωπάκια των παιδιών χριστουγεννιάτικα σχέδια και να τα μεταμορφώσει σε μικρά και πανέμορφα Ρουντολφάκια!!!

εικόνα Viber 2023 12 22 21 30 33 986εικόνα Viber 2023 12 22 21 30 34 136

“Photo Booth”

Μια στάση στο Photo booth παιδιά για μια φωτογραφία με τους γονείς σας … γιατί οι αναμνήσεις δεν πρέπει να χάνονται…

εικόνα Viber 2023 12 23 10 21 14 334εικόνα Viber 2023 12 22 21 30 38 002

¨΄Οπου υπάρχει αγάπη” τραγούδησαν τα παιδάκια και σκόρπισαν το μήνυμα αγάπης παντού με τις φωνούλες τους…

εικόνα Viber 2023 12 23 10 24 44 723

κάποιος τις άκουσε … μα ποιος? Τον εντοπίσαμε με τα κιάλια μας …. ήρθε ο Άι-Βασίλης στο σχολείο μας!!!!…

εικόνα Viber 2023 12 23 10 33 43 308 1εικόνα Viber 2023 12 23 10 34 54 115

και γέμισε με χαμόγελα και χαρά όλα τα παιδάκια!!!!!

εικόνα Viber 2023 12 22 21 30 38 095 1 εικόνα Viber 2023 12 22 21 30 38 129 1εικόνα Viber 2023 12 23 10 51 28 302

Η χαρά στα χαμόγελα των παιδιών είναι η αφορμή για να αρχίσουμε να πιστεύουμε στα θαύματα εμείς οι μεγάλοι … οι μικροί άλλωστε, δεν έπαψαν ποτέ να πιστεύουν στον Άγιο Βασίλη…!!!

Το 23ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας σας εύχεται

Καλές Γιορτές με Υγεία και Αγάπη!!!!

 

 

 

 

κάτω από: ΔΡΑΣΕΙΣ | | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση – ” Της Αγάπης το θαύμα… “

Περιμένοντας τα Χριστούγεννα…

Δεκ 20231

Από νωρίς στο σχολείο μας ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για τα Χριστούγεννα …

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Δεκέμβριος ξεκίνησε με το στολισμό του Χριστουγεννιάτικου δέντρου μας από τα παιδιά…

εικόνα Viber 2023 12 17 22 56 22 374 εικόνα Viber 2023 12 17 22 56 24 017 εικόνα Viber 2023 12 17 22 56 26 548

Ημερολόγιο αντίστροφης μέτρησης φτιαγμένο από τα ίδια τα παιδιά…

εικόνα Viber 2023 12 17 23 10 34 242εικόνα Viber 2023 12 17 23 10 35 126 εικόνα Viber 2023 12 17 23 10 34 858 εικόνα Viber 2023 12 17 23 10 33 676 εικόνα Viber 2023 12 17 23 10 33 587

Περιμένοντας τα Χριστούγεννα ετοιμάσαμε δράσεις που μαζί με τα παιδιά θα πραγματοποιήσουμε σε κλίμα χαράς, δημιουργικότητας και φαντασίας…

εικόνα Viber 2023 12 09 14 28 28 379

εικόνα Viber 2023 12 09 14 28 28 379 1 εικόνα Viber 2023 12 17 23 33 12 932 εικόνα Viber 2023 12 17 23 33 13 037 εικόνα Viber 2023 12 17 23 33 44 875

Το κυνήγι των χαμένων ζαχαρωτών…

εικόνα Viber 2023 12 17 23 39 12 127 εικόνα Viber 2023 12 17 23 39 44 607 εικόνα Viber 2023 12 17 23 40 15 356εικόνα Viber 2023 12 17 23 51 45 402

Γράφοντας ευχές στη χριστουγεννιάτικη κάρτα που φτιάξαμε…

εικόνα Viber 2023 12 17 23 47 06 316 εικόνα Viber 2023 12 17 23 47 06 377

Αφήγηση χριστουγεννιάτικης ιστορίας από τη γιαγιά της μαθήτριάς μας Αντιγόνης…

εικόνα Viber 2023 12 17 23 53 02 692εικόνα Viber 2023 12 17 23 53 02 659

επεξεργασία παραμυθιού μετά την αφήγηση…

εικόνα Viber 2023 12 17 23 53 02 804εικόνα Viber 2023 12 17 23 53 01 616

τα παιδιά έδειξαν την αγάπη τους και είπαν ευχαριστώ μέσα από ένα βιβλίο ζωγραφιές!!!!

εικόνα Viber 2023 12 17 23 52 59 913

Χριστουγεννιάτικα μπισκοτάκια από τη μαμά της μαθήτριάς μας Μαρίλιας…

εικόνα Viber 2023 12 18 00 26 16 496 εικόνα Viber 2023 12 18 00 26 16 786 εικόνα Viber 2023 12 18 00 26 17 241

Προβολή χριστουγεννιάτικης ταινίας…

εικόνα Viber 2023 12 18 00 36 56 165

και ζεστή σοκολάτα στο σχολείο μας …

εικόνα Viber 2023 12 18 00 26 56 607εικόνα Viber 2023 12 18 00 26 56 174

και η συνέχεια…

πρόγραμμα 1

Kαλικάντζαροι και καλικαντζαραίοι…!!!!!

Τα μικρά μας καλικαντζαράκια ετοιμάζονται για σκανταλιές… τι να έχουν στο μυαλό τους άραγε??

εικόνα Viber 2023 12 19 18 30 31 747

οι σκανταλιές ξεκίνησαν … άνω κάτω έκαναν τα παιχνίδια της άλλης τάξης…!!!

εικόνα Viber 2023 12 19 18 30 33 541

μπέρδεψαν και τις τσάντες….

εικόνα Viber 2023 12 19 18 30 33 646

.. μα που πάνε τα παιχνίδια του άλλου σχολείου???

εικόνα Viber 2023 12 19 18 30 33 412 εικόνα Viber 2023 12 19 18 30 33 489 εικόνα Viber 2023 12 19 18 30 33 753εικόνα Viber 2023 12 19 18 30 34 198

τα πήραν όλα….

εικόνα Viber 2023 12 19 18 30 33 801

και τα έκρυψαν καλά…

εικόνα Viber 2023 12 19 18 30 33 693

μα πού πήγαν τα παιχνίδια μας?? απορούν τα παιδάκια…

εικόνα Viber 2023 12 19 18 32 58 443

..τα μικρά μας καλικαντζαράκια ύστερα από τόσες σκανταλιές καμαρώνουν τα κατορθώματα τους…!!!!

εικόνα Viber 2023 12 19 18 30 34 114

κάτω από: ΔΡΑΣΕΙΣ | | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Περιμένοντας τα Χριστούγεννα…
« Παλιότερα άρθρα

Ιστορικό

Φεβρουάριος 2024
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  

mikrosanagnostis

mikrosanagnostis

Μικρός Αναγνώστης

ifeelkid

ifeelkid

Παιδικό Ραδιόφωνο

Logo

Logo

Εκπαιδευτική Τηλεόραση

ηλιακό-σύστημα

ηλιακό-σύστημα

Το ηλιακό σύστημα

emmelia

emmelia

Το Μουσικό Χωριό

cyberkids

cyberkids

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Ψηφιακό Παραμύθι \"Φτερόσαυρος\" από μαθητές Νηπιαγωγείου

European Radio Logo

Πρόσφατα σχόλιαΑλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων